Menettely : 2010/2610(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0409/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0409/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.3
CRE 08/07/2010 - 6.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0281

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 95k
29.6.2010
PE441.999v01-00
 
B7-0409/2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin


Ulrike Lunacek ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin  
B7‑0409/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, joissa kaikille Länsi-Balkanin valtioille luvattiin Euroopan unionin jäsenyys,

 

–   ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2009 pitämän kokouksen päätelmät, joissa korostettiin, että Kosovon tulisi myös hyötyä mahdollisuudesta luopua viisumivelvoitteesta heti, kun kaikki ehdot on täytetty, oli jäsenvaltioiden kanta Kosovon asemaan mikä tahansa, ja pyytää komissiota etenemään käyttäen suunnitelmallista lähestymistapaa, jonka avulla Kosovon kansaa lähennetään EU:hun,

–   ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, 4. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP sellaisena kuin se on muutettuna 9. kesäkuuta 2009 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä toiminnalla 2009/445/YUTP,

–   ottaa huomioon 4. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/123YUTP ja 25. helmikuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/118/YUTP Euroopan unionin Kosovon erityisedustajan mandaatin pidentämisestä,

–   ottaa huomioon 14. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2009 ja 2010 tärkeimmät haasteet" (KOM(2009)0533) sekä siihen liittyvän Kosovon edistymistä koskevan vuoden 2009 kertomuksen "Kosovon Eurooppa-perspektiivin toteuttaminen (KOM(2009)534)(1),

–   ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2009 pidetyn toisen Euroopan parlamentin ja Kosovon parlamentin välisen kokouksen suositukset,

–   ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kosovon tulevaisuudesta ja EU:n roolista(2) sekä 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Kosovosta ja EU:n roolista(3),

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999),

–   ottaa huomioon luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1244/2009 ja erityisesti sen liitteen I, jossa oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi viitataan Kosovossa asuviin henkilöihin (UNSCR 1244/99)¹,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 8. lokakuuta 2008 hyväksymän päätöslauselman (A/RES/63/3), jossa Kansainvälistä tuomioistuinta pyydettiin antamaan neuvoa-antava lausunto siitä, onko Kosovon itsehallinnon väliaikaisten elinten antama yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukainen,

–   ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Länsi-Balkanin maita, Islantia ja Turkkia koskevasta komission vuoden 2009 laajentumisstrategia-asiakirjasta(4),

–   ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2007 annetun YK:n erityislähettilään loppuraportin Kosovon tulevasta asemasta ja kokonaisvaltaisen ehdotuksen Kosovon aseman ratkaisemisesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää Länsi-Balkanin alueen vakautta ja kyseisten maiden integrointia EU:hun ensisijaisena asiana; katsoo, että ensisijaisuuden säilyminen on mahdollista vain, jos EU:n jäsenyys on todellinen tulevaisuudennäkymä kaikille alueen maille,

B.  ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on aina puolustanut Länsi-Balkanin monikansaisten ja -uskontoisten valtioiden stabiiliutta, jonka perustana ovat demokraattiset arvot, avarakatseisuus ja monikulttuurisuus,

C. ottaa huomioon, että Serbian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Montenegron kansalaiset ovat voineet matkustaa EU:ssa ilman viisumia 19. joulukuuta 2009 alkaen ja että sama mahdollistuu lähiaikoina myös Albanialle ja Bosnia ja Hertsegovinalle; katsoo, ettei Kosovon kansalaisia saa jättää tämän kehityksen ulkopuolelle ja eristää muiden alueen maiden kansalaisista ja tästä syystä viisumivelvoitteesta luopumismenettely olisi käynnistettävä viipymättä Kosovon kanssa, kun vain kaikki välttämättömät ehdot täyttyvät,

D. ottaa huomioon, että Kansainvälistä tuomioistuinta on pyydetty antamaan neuvoa-antava lausunto siitä, onko Kosovon itsehallinnon väliaikaisten elinten antama yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukainen, mutta se ei ole vielä esittänyt päätelmiään,

E.  ottaa huomioon, että päätös jättää Kosovo viisumivapauden ulkopuolelle osoittaa EU:n Kosovo-strategian syvää ristiriitaisuutta: toisaalta maata tuetaan valtavasti taloudellisin ja inhimillisin voimavaroin ja toisaalta rajat pidetään suljettuina kaikille niille, jotka voisivat työllään viedä kehitystä eteenpäin,

1.  panee merkille Kosovon 17. helmikuuta antaman itsenäisyysjulistuksen, jonka 69 maata on tunnustanut; toteaa, että 22 EU:n jäsenvaltiota on tunnustanut Kosovon itsenäisenä valtiona ja viisi ei ole tehnyt niin; kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistä lähestymistapaansa Kosovoon, jotta EU:n politiikka vaikuttaisi tehokkaammin kaikkiin kosovolaisiin ja jotta Kosovo voitaisiin integroida EU:hun; pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Espanjan rakentavaa suhtautumista Kosovoon huolimatta siitä, ettei Espanja ole tunnustanut kyseistä maata; näkisi mielellään, että kaikki jäsenvaltiot tunnustaisivat Kosovon itsenäisyyden;

2.  tähdentää kaikkien alueen maiden EU:hun integroitumisen prosessin erittäin suurta merkitystä alueen vakauden kannalta; korostaa, että mahdollinen EU-jäsenyys on voimakas kannuste Kosovon välttämättömiä uudistuksia ajatellen, ja kehottaa käytännön toimiin, jotta tämä ulottuvuus konkretisoituu kansalaisille, ja kehottaa etenkin kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja vahvistamaan oikeusvaltiota; kehottaa siksi komissiota tiedottamaan Kosovon viranomaisille, mihin toimiin niiden olisi ryhdyttävä, ennen kuin komissio laatii viisumivelvoitteesta luopumista koskevan etenemissuunnitelman, ja kehottaa laatimaan etenemissuunnitelman heti, kun näihin toimiin on ryhdytty;

3.  panee merkille, että useimmat naapurimaat ovat tunnustaneet Kosovon itsenäisyyden ja että Kosovolla on hyvät naapuruussuhteet; panee merkille, että Kosovo on hyväksytty Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden kansainvälisten järjestöjen jäseneksi;

4.  on huolissaan suhteista Serbiaan ja korostaa, että hyvät naapuruussuhteet ovat olennaisen tärkeä kriteeri ajatellen Serbian sekä Kosovon ja muiden alueen maiden pyrkimyksiä liittyä EU:hun; kehottaa Serbiaa suhtautumaan pragmaattisesti asemaa koskevaan kysymykseen, vaikka ymmärtääkin vuoden 1999 sodan jälkimaininkien vaikutukset sekä sen, ettei Belgradin johto pidä Kosovon virallista tunnustamista tällä hetkellä poliittisesti mahdollisena vaihtoehtona; panee tyytyväisenä merkille, että Serbian viranomaiset allekirjoittivat poliisiyhteistyöpöytäkirjan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX) kanssa, ja kehottaa Serbiaa lisäämään yhteistyötään EULEXin kanssa edelleen; kehottaa lisäksi Serbiaa olemaan jarruttamatta Kosovon jäsenyyttä kansainvälisissä järjestöissä ja erityisesti sen äskettäistä hakemusta liittyä Maailman terveysjärjestöön; korostaa, että konflikti vaikuttaa myös alueen kaupankäyntiin sekä yhteistyöhön Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen (CEFTA) yhteydessä, mikä vahingoittaa alueen maiden talouksia; kehottaa kaikkia osapuolia suhtautumaan asioihin pragmaattisesti, jotta Kosovon alueellinen integrointi olisi mahdollista; korostaa tässä yhteydessä, että vaikka Kansainväliseltä tuomioistuimelta odotetaan neuvoa-antava lausuntoa Kosovon itsenäisyysjulistuksen laillisuudesta, se ei saisi estää kaikkia osapuolia sitoutumasta selkeästi tehokkaaseen rajat ylittävään, alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön Kosovon ja sen naapurialueiden väestön edun mukaisesti;

5.  muistuttaa, että kaikkien EU:hun pyrkivien maiden on täytettävä liittymiskriteerit ja että Länsi-Balkanin maiden tapauksessa EU-neuvottelujen kehyksen muodostaa vakautus- ja assosiaatioprosessi; korostaa, että yksi vakautus- ja assosiaatioprosessin kolmesta tärkeästä tavoitteesta on alueellinen yhteistyö;

6.  korostaa, että alueellinen integraatio ja yhteistyö ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle ja auttavat luomaan suotuisan kontekstin Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisoinnille; pitää toivottavana, että päästäisiin sopimukseen paketista, joka koskee Länsi-Balkanin alueen turvallisuutta ja yhteistyötä;

7.  kehottaa lujittamaan Serbian ja Kosovon välistä rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti paikallisella tasolla kansalaisten kannalta tärkeissä asioissa, kuten ympäristön, infrastruktuurin ja kaupan aloilla;

8.  toteaa, että jotkut jäsenvaltiot soveltavat yksipuolisesti toimia viisuminsaannin helpottamiseksi, kun taas kahdeksan jäsenvaltiota veloittaa edelleen täydet viisumimaksut; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja komissiota ponnistelemaan kaikin tavoin, jotta voidaan mahdollisimman pian ottaa käyttöön tilapäisiä viisuminsaantia helpottavia yhdenmukaisia toimia Kosovon kansalaisten matkustamisen helpottamiseksi erityisesti ottaen huomioon uuden viisumisäännöstön tarjoamat mahdollisuudet;

9.  panee myönteisinä merkille 15. marraskuuta 2009 järjestetyt paikallisvaalit ensimmäisinä Kosovon hallituksen poliittisen vastuun alaisina järjestettyinä vaaleina; pitää ilahduttavana, että ne sujuivat yleisesti ottaen rauhallisesti ja hyvässä hengessä; korostaa kuitenkin, että vaaleista on raportoitu joitakin säännönvastaisuuksia; kehottaa viranomaisia panemaan nopeasti täytäntöön kansainvälisen yhteisön suositukset, mukaan luettuina tarpeelliset muutokset vaalilainsäädäntöön, jotta selvennetään valituksiin liittyvän lainkäyttövallan tasoja ja jaetaan toimivalta selkeästi keskusvaalilautakunnan ja valituksia käsittelevän lautakunnan välillä, päivitetään äänestäjäluettelot ja varmistetaan johdonmukainen opastus äänestäjille; korostaa tulevia yleisvaaleja ajatellen poliittisen tahdon erittäin suurta merkitystä kyseisten uudistusten edistämisessä ja vaalivilppiin syyllistyneiden henkilöiden saattamisessa vastuuseen;

10. pitää valitettavana, että Belgrad edelleen tukee serbien erillisalueiden rinnakkaisia rakenteita, jotka kyseenalaistavat vasta perustettujen kuntien toimivaltuudet ja heikentävät niitä; kehottaa Serbiaa toimimaan rakentavammin ja purkamaan nämä rakenteet;

11. korostaa hajauttamisprosessin todellisen täytäntöönpanon merkitystä ja panee ilahtuneena merkille Ibar-joen eteläpuoleisen Kosovon serbien korkean osallistumisasteen viime vaaleissa ja pitää sitä askeleena eteenpäin maan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa; kehottaa hallitusta tukemaan täysimääräisesti vastikään valittua johtoa kyseisissä kunnissa antamalla sille tarvittavan taloudellisen ja poliittisen tuen, jotta se voi luoda nopeasti tarvittavat rakenteet tärkeiden palvelujen tarjoamiseksi komission tuella; pitää tehokkaasti toimivia kuntarakenteita välttämättömänä edellytyksenä sille, että Kosovon serbit voivat osallistua Kosovon poliittisiin prosesseihin ja hallintorakenteisiin; kannustaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan vasta perustettujen kuntien kehitys- ja infrastruktuurihankkeita; kannustaa hallitusta laatimaan Euroopan unionin erityisedustajan/kansainvälisen siviiliedustajan tuella rakenteita koskevan strategian, jotta ei synny rinnakkaisten rakenteiden välisiä ristiriitoja erityisesti koulutuksen ja terveyden alalle;

12. pitää myönteisenä EU:n toimipisteen (EU House) perustamista Pohjois-Kosovoon, mutta on huolissaan tilanteesta Pohjois-Kosovossa, joka kärsii edelleen oikeusvaltion huomattavasta vajavaisuudesta, radikaaliryhmien kasvavasta painostuksesta ja häirinnästä kansalaisyhteiskuntaa kohtaan sekä järjestäytyneestä rikollisuudesta; korostaa sen tähden, että neuvoston on toimittava siten, että oikeusvaltio-operaatio toteutuu koko Kosovon alueella, ja kehottaa komissiota parantamaan pohjoisen serbiyhteisöjen hyväksi toteuttamiensa toimien näkyvyyttä samalla, kun kaikille paikan päällä toimiville korostetaan, että paikallinen, alueellinen ja rajat ylittävä yhteistyö koituu koko väestön hyväksi; panee tähän liittyen myönteisenä merkille kauppatavaroiden rekisteröinnin rajaporteilla 1 ja 31, mikä auttanut vähentämään salakuljetusta alueella, ja kehottaa lisätoimiin tullimaksujen keräämisen aloittamiseksi uudelleen; on huolissaan oikeuslaitoksen tämänhetkiseen toimintaan liittyvistä ongelmista Mitrovican alueella ja kehottaa Serbiaa ja Kosovoa saattamaan päätökseen sopimuksen siitä, että Pohjois-Mitrovican tuomioistuimeen saadaan tuomareita ja syyttäjä, jotka ovat Kosovon serbejä; panee merkille suunnitelman integroida pohjoinen uudelleen Kosovon poliittisiin ja hallinnollisiin rakenteisiin ja kehottaa rakenteiden luomiseen siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon serbivähemmistön herkkätunteisuus, parannetaan ja lisätään alueen hallintopalveluja sekä parannetaan kansalaisten elinolosuhteista alueella tavalla, joka takaa laajan itsehallinnon; kehottaa EULEXia ponnistelemaan toimiensa lisäämiseksi pohjoisessa ja etenkin vahvistamaan hyviä kansojen välisiä suhteita samalla, kun paikallisväestölle tiedotetaan EU:n toimista ja meneillään olevasta oikeusvaltio-operaatiosta;

13. korostaa EU:n oikeusvaltio-operaation (EULEX) onnistumisen merkitystä sekä kestävälle kehitykselle, toimielinten lujittamiselle ja Kosovon vakaudelle että EU:n pyrkimyksille toimia globaalisti rauhan rakentamisessa; korostaa EULEXin vastuuta toimeenpanovaltaansa kuuluvista tehtävistä ja sille on annettua tehtävää valvoa, ohjata ja neuvoa; rohkaisee tässä suhteessa EULEXia käytännön toimiin, jotta korkean tason korruptiotapausten käsittelyssä voitaisiin edistyä; tunnustaa joillakin aloilla, kuten poliisi- ja tulliasioissa, saavutetun edistyksen, mutta korostaa, että työskentelyä olisi tehostettava, jotta operaatiosta saadaan vihdoin käytännön tuloksia muilla aloilla, kuten korkean tason korruptiotapausten, järjestäytyneen rikollisuuden ja sotarikosten aloilla; pitää siksi tervetulleena tapaa, jolla EULEX on viime aikoina käsitellyt mahdollisia korruptiotapauksia ottaen ne esille myös mahdollisimman korkealla valtiollisella ja hallinnollisella tasolla, ja korostaa, että näin on syytä jatkaa, jotta taataan EULEXin toimien luotettavuus ja näkyvyys; tähdentää, että erityistä huomiota on tässä mielessä kiinnitettävä julkisiin hankintoihin ja että järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa EULEXin on jatkettava pyrkimyksiään konkreettisiin ruohonjuuritason tuloksiin; on tässä yhteydessä huolissaan käsiteltävien tapausten valtavasta sumasta, joka johtuu sellaisten tapausten odottamattoman suuresta määrästä, jotka on siirretty EULEXille YK:n Kosovon väliaikaishallinnolta (UNMIK); tähdentää EULEXin käyttöön annettujen tuomareiden ja syyttäjien riittämätöntä määrää ja kehottaa jäsenvaltioita lähettämään tarvittavan määrän asiantuntijoita tai huolehtimaan heidän palkkaamisestaan; korostaa, että on tärkeää vähentää EULEXin byrokratiaa; korostaa tässä suhteessa, että operaation toteutusta on parannettava tehokkaan sisäisen hallinnon, koordinaation ja yhteistyön avulla; korostaa EULEXin työskentelyn avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden tarvetta sekä sitä, että on osoitettava varovaisuutta liittyen toiminnan poliittiseen kontekstiin, jotta voidaan parantaa sen legitimiteettiä kansalaisten silmissä; korostaa lisäksi, että on tärkeätä ylläpitää tiivistä viestintää Kosovon hallituksen, kansalaisten ja tiedotusvälineiden välillä; kannustaa EULEXia tiedottamaan operaationsa tuloksista Kosovon kansalaisille ja lisäksi toimimaan siten, että luottamus operaatioon kasvaa ja että kansalaisten odotukset otetaan huomioon; panee tyytyväisenä merkille äskettäin perustetun ihmisoikeuksien arviointilautakunnan, joka vastaa sellaisten henkilöiden esittämien valitusten tutkimisesta, jotka väittävät, että EULEX on loukannut heidän ihmisoikeuksiaan tehtäviään hoitaessaan;

14. kehottaa toimivaltaisia elimiään ja etenkin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaa tehostamaan EULEXin valvontaa ja tarkkailua mahdollisesti yhteistyössä Kosovon kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa; kehottaa siksi neuvostoa välittämään kaikki EULEXin säännönmukaiset ja ylimääräiset arviot ja tarkastelukertomukset parlamentille;

15. panee merkille, että sekä Serbia että Kosovo yrittävät löytää vuosien 1998 ja 1999 konfliktissa kadonneet henkilöt käyttäen apunaan työryhmää, joka tutkii Kosovon tapahtumiin liittyviä katoamisia; pitää asian ratkaisemista tärkeänä, jotta vuosien 1998 ja 1999 konfliktista päästään eteenpäin; panee lisäksi merkille, että arviolta 1 862 henkilöä on edelleen kateissa, ja kehottaa sekä Kosovoa että Serbiaa tekemään kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä toistensa, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean, EULEXin ja muiden tahojen kanssa näiden ihmisten löytämiseksi;

16. korostaa, että vuosi 2010 on ratkaiseva sekä Kosovon hallitukselle että viranomaisille kaikilla tasoilla sellaisten tärkeimpien uudistusten edistämiseksi, jotka koskevat korruption torjuntaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, hajauttamista ja julkishallinnon uudistusta; korostaa, että onnistuakseen uudistusprosessin on perustuttava laajaan keskusteluun lainsäädäntöesityksistä siten, että kuullaan kaikkia osapuolia kansalaisyhteiskunnan kaikki osapuolet mukaan luettuina; muistuttaa lisäksi hallitusta siitä, että olisi kiinnitettävä erityishuomiota lakien nopeaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon, jota ilman lainsäädännön hyväksymisellä ei ole todellista vaikutusta Kosovon tilanteeseen;

17. on vakavasti huolissaan laajalle levinneestä korruptiosta, joka on yhdessä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa yksi Kosovon suurimmista ongelmista, ja kehottaa kiireisiin toimiin sen torjumiseksi siten, että parannetaan korruption torjuntaa koskevaa lainsäädäntökehystä, otetaan käyttöön korruption vastainen strategia ja tehostetaan yhteistyötä alueen kaikkien maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa; on syvästi huolissaan äskettäisestä verilöylystä, joka sai alkunsa väkivaltaisesta selkkauksesta Kosovon rajan tuntumassa, ja kehottaa toteuttamaan välittömästi toimia, joilla vastaavat selkkaukset estetään tulevaisuudessa, ja tekemään lopun Länsi-Balkanin alueen vakauden vaarantavasta asekaupasta; panee myönteisenä merkille erityisen korruption vastaisen osaston perustamisen Kosovon erikoissyyttäjän virastoon, mutta korostaa, että kaikkien linjaministeriöiden on sitouduttava asiaan, jotta osasto voi toimia tehokkaasti, ja henkilöstön on kaikissa tapauksissa oltava nuhteetonta; kehottaa hyväksymään nopeasti lain, jolla säännellään tehokkaasti ja avoimesti poliittisten puolueiden rahoitusta ja varmistetaan niiden rahoitusselvitysten avoimuus;

18. korostaa, että vasta alkutekijöissään oleva oikeus- ja syyttäjäasioista vastaavien osastojen uudistaminen on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan tuomareiden ja syyttäjien riippumattomuus ja ammatillinen ote sekä mahdollistetaan kansalaisten luottamuksen palauttaminen oikeusvaltioon; pitää näin ollen myönteisenä oikeusasiamiehen, korkeimman oikeuden tuomareiden, yleisen syyttäjän viraston syyttäjien sekä Kosovon erikoissyyttäjän viraston syyttäjien nimittämistä; on huolissaan siitä, että puutteellinen todistajansuoja hankaloittaa edelleen oikeuden toteutumista vakavimpien rikosten kohdalla; kehottaa hyväksymään ja panemaan nopeasti täytäntöön tuomioistuimia koskevan lainsäädännön ja luomaan todellisen todistajien ja tuomareiden suojelujärjestelmän; kehottaa tässä mielessä EULEX-edustajia jatkamaan julkista raportointiaan siitä, millaisia oikeusvaltioon liittyviä haasteita Kosovossa vielä on;

19. kehottaa lisäponnistuksiin julkishallinnon uudistuksen vauhdittamiseksi, jotta voidaan luoda ammattitaitoinen ja riippumaton julkishallinto, jossa noudatetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja otetaan täysimääräisesti huomioon Kosovon väestön etninen koostumus; korostaa tarvetta hyväksyä tätä tarkoitusta varten lainsäädäntökehys ja panna se täytäntöön sekä korostaa, että on kiinnitettävä asianmukaista huomiota ja myönnettävä asianmukainen rahoitus henkilöresurssien kehittämiseksi; on huolissaan siitä, että julkishallinnon keskeisiin virkoihin nimitetään henkilöitä poliittisin perustein ja kehottaa tekemään lopun tästä käytännöstä, joka todella horjuttaa julkishallinnon toimintaa;

20. kehottaa hallitusta varmistamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden sekä niiden rahoituksellisen ja toimituksellisen riippumattomuuden vailla poliittista painetta sekä niiden omistusta ja rahoitusta koskevan avoimuuden; peräänkuuluttaa toimittajien työntekoa koskevia oikeuksia sekä tehokkaita menettelyitä tutkivien toimittajien suojaamiseksi uhkauksilta; korostaa, että yleisradion on tärkeätä tarjota korkealaatuista riippumatonta tietoa koko väestölle, ja on huolissaan tämän varmistamiseksi tarvittavan kestävän rahoitusjärjestelmän puuttumisesta; panee tyytyväisenä merkille hallituksen investoinnit Internet-palveluihin; kehottaa hallitusta painokkaasti laajentamaan Internetin käyttömahdollisuutta yhä suuremmalle määrälle kansalaisia; korostaa, että liike-elämälle ja poliitikoille on tärkeää voida käyttää Internetiä sensuroimattomasti esimerkiksi, kun on kyse nuorten vaaliaktiivisuuden parantamisesta; pitää valitettavana sitä, että hallitus yhtäkkiä esti matkaviestinpalveluiden käytön pohjoisessa;

21. kehottaa tukemaan Kosovon parlamentin aseman lujittamista, jotta se voi tehokkaasti täyttää lainsäädäntötehtävänsä ja huolehtia hallituksen poliittisen ja talousarvioon liittyvän toiminnan demokraattisesta valvonnasta; kehottaa luomaan tässä yhteydessä tilapäisen kumppanuusohjelman, jonka avulla Kosovon parlamentin hallintohenkilöstölle tarjotaan tilaisuus harjoitteluun Euroopan parlamentissa, ja kehottaa jäsenvaltioiden parlamentteja perustamaan kumppanuusohjelmia, joiden avulla Kosovon parlamentin edustajille ja hallintohenkilöstölle, erityisesti parlamentin vähemmistö- ja oppositioryhmille, tarjotaan mahdollisuus vaihtoon ja parlamentin lainsäädäntö- ja valvontamenettelyjä koskevaan koulutukseen;

22. kiittää hallitusta edistyksestä, jota on saavutettu ihmisoikeuksien koskevassa lainsäädännössä, ja kannustaa hallitusta hyväksymään nopeasti jäljellä olevat lait; panee kuitenkin merkille, että lainsäädäntökehyksen täytäntöönpano on edelleen riittämätöntä ja yleinen kehitys on hidasta; kehottaa toimimaan aktiivisemmin kaikkiin (etnisiin, uskonnollisiin, sukupuolista suuntautumista koskeviin, vammaisuuteen ja muihin) syihin perustuvan syrjinnän torjumiseksi ja varmistamaan sukupuolten välisen tasa-arvon sekä vähemmistöjen aktiivisen osallistumisen poliittiseen elämään ja hallintorakenteisiin sekä kansallisella että paikallisella tasolla; korostaa koulutuksen merkitystä tässä prosessissa; kehottaa hallitusta tarjoamaan vähemmistöille koulutusta, opetusohjelmia ja oppikirjoja niiden omalla kielellä, jotta ne voivat säilyttää kulttuurinsa ja identiteettinsä, ja kehottaa myös tukemaan niitä inhimillisten voimavarojen kehittämisessä;

23. on huolissaan perheväkivallan yleisyydestä, naisten syrjinnästä ja ihmiskaupasta etenkin, kun se johtaa tyttöjen ja naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön; kehottaa toimimaan aktiivisesti, jotta voidaan varmistaa sukupuolten tasa-arvo ja suojella tehokkaasti naisten ja lasten oikeuksia;

24. korostaa aseellisesta konfliktista johtuvaa raskasta historiallista perintöä, joka on murentanut kansalaisten luottamusta konfliktien rauhanomaisen ratkaisun mahdollisuuteen sekä yhteiskuntaryhmien välillä että yksityiselämässä;

25. painottaa, että herkkä poliittinen tilanne, etnisten ryhmien väliset välikohtaukset joillakin alueilla ja huono taloustilanne hankaloittivat pakolaisten pysyvää paluuta, ja kehottaa lisäämään ponnistuksia heidän tilanteensa parantamiseksi;

26. tähdentää vähemmistöjen tilanteen vaikeutta ja heidän, erityisesti romanien, kohtaamaansa syrjintää koulutukseen pääsyssä sekä asunnon, sosiaalipalvelujen ja työpaikkojen saannissa; pitää myönteisenä komission aloitetta sulkea lyijyn saastuttamat leirit Mitrovican pohjoisosissa ja asuttaa uudelleen niissä asuvat perheet ja kehottaa panemaan aloitteen nopeasti täytäntöön; yhtyy Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ilmaisemaan huoleen siitä, ettei Kosovo kykene vielä integroimaan uudelleen väkivalloin muualle siirrettyjä romaneja ja kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan tämän käytännön; panee tässä yhteydessä merkille Saksan ja Kosovon viranomaisten aikaansaaman sopimuksen 14 000 pakolaisen, joista noin 10 000 on romaneja, palauttamisesta vähitellen Kosovoon ja kehottaa komissiota tehostamaan tilapäisiä avustusohjelmia; kehottaa kaikkia romanien olojen parantamista koskevaan teemavuosikymmeneen osallistuvia maita edistämään Kosovon osallistumista ohjelmiin;

27. korostaa koulutuksen erittäin tärkeätä merkitystä sekä työmarkkinoilla tarvittavien taitojen takaamisessa nuorille että etnisten ryhmien välisen sovittelun edistämisessä; kannustaa tätä tarkoitusta varten hallitusta ottamaan vähitellen käyttöön yhteisiä oppitunteja vähemmistökielten ja erityisesti serbian kielen opettamiseksi albanialaisille ja albanian kielen opettamiseksi kaikille vähemmistöille; panee myönteisenä merkille äskettäin tapahtuneen kansainvälisen liiketalouden oppilaitoksen perustamisen Mitrovicaan, mikä on huomattava kansainvälinen investointi paikalliseen talouteen, houkuttelee opiskelijoita kaikista yhteisöistä, pyrkii tarjoamaan nuorille tulevaisuudennäkymiä edistämällä yrittäjyyttä sekä tutustuttaa nuoret Euroopan ammatillisiin vaatimuksiin talous-, ympäristö- ja julkishallinnon aloilla;

28. tähdentää, että Euroopan kehittämisessä on aina olennaista kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioitus, ja korostaa, että uskonnollinen ja kulttuuriperintö ovat tärkeitä rauhan ja turvallisuuden edellytyksiä; korostaa, että kulttuuriperinnön asianmukainen suojelu on tärkeää kaikille Kosovon yhteisöille; kehottaa hallitusta toteuttamaan suunnitellun institutionaalisen uudistuksen kulttuuriperinnön alalla; korostaa, että kulttuuriperinnöltään arvokkaiden paikkojen luettelon vahvistaminen on tärkeä edellytys kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanolle; panee tyytyväisenä merkille uskonnollisen ja kulttuuriperinnön suojelua Serbian ortodoksikirkossa edistävän sovittelijan toiminnan ja rohkaisee kaikkia sidosryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön tämän kanssa;

29. korostaa, että akateemisia vaihto-ohjelmia on tuettava ja edistettävä esimerkiksi Erasmus Mundus -tyyppisten ohjelmien avulla, jotta Kosovon kansalaiset voisivat hankkia pätevyyttä ja kokemusta EU:sta ja lisätä keskinäistä vuorovaikutusta EU:n kansalaisten kanssa;

30. kehottaa viranomaisia tukemaan aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaa ja sen osallistumista sosiaali- ja talouspolitiikan luomiseen tukien samalla täysin sananvapautta ja yhdistymisvapautta, korostaa tärkeää asemaa, joka kansalaisyhteiskunnalla ja kansainvälisillä kansalaisjärjestöillä on etnisten ryhmien välisessä sovittelussa, ja kehottaa komissiota lisäämään rahoitustukeaan niiden toimintaan; korostaa tässä suhteessa, että kyseiset asiat olisi kartoitettava tehokkaasti Kosovon vuotuisissa ohjelmissa liittymistä valmistelevan tukivälineen yhteydessä; panee merkille, että on jo olemassa hyvää henkilötason ja varsinkin yritysten välistä yhteistyötä eri etnisiin ryhmiin kuuluvien yksilöiden välillä ja että Kosovon viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön olisi ponnisteltava lisää tukeakseen tämänkaltaista yhteistyötä vahvistavia paikallisia hankkeita;

31. on erittäin huolissaan siitä, että Kosovo on edelleen yksi Euroopan köyhimmistä maista ja sen työttömyysaste ylittää 40 prosenttia; korostaa tilanteen kestämättömyyttä ja vaikeita elinolosuhteita, jotka ovat johtaneet tyytymättömyyden kasvuun yhteiskunnassa; kehottaa kiireisiin toimiin sosiaalijärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi, jotta yhteiskunnan haavoittuville osille voidaan tarjota turvaverkko, ja kehottaa jatkamaan aktiivista työvoimapolitiikkaa työttömyyden vähentämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä komissiota hyödyntämään täysimääräisesti liittymistä valmistelevaa tukivälinettä Kosovon sosioekonomisen kehityksen edistämiseksi erityisesti nuorten hyväksi; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan vastaan mahdollisimman monia Kosovon kansalaisia kausityöntekijöiksi ja työvoimapulasta kärsiville aloille;

32. pitää talouskehitystä avaimena maan suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi, mukaan luettuna sen tärkeä panos naisten ja vähemmistöjen tilanteen parantamisessa ja etnisten ryhmien välisten suhteiden edistämisessä; korostaa tästä syystä maataloussektorin merkitystä; panee myönteisinä merkille valmisteilla olevat alaa koskevat lait ja kehottaa hyväksymään ne nopeasti; korostaa kuitenkin, että jo hyväksytyn lainsäädäntökehyksen tehokas täytäntöönpano on ennakkoedellytyksenä sille, että olosuhteet paranevat paikan päällä;

33. korostaa, että Kosovon olisi noudatettava talouspolitiikkaa, jolla varmistetaan kestävä talouskasvu, ympäristönsuojelu ja työpaikkojen luominen ja vähennetään sosiaalista syrjäytymistä; kehottaa Kosovon viranomaisia tekemään talousympäristöstä suotuisamman ulkomaisille investoinneille ja lisäämään avoimuutta kauppasuhteissa;

34. kehottaa aktiivisiin toimiin energia-alalla, jotta varmistetaan Kosovon kehityksen edellyttämä energian toimitusvarmuus; korostaa, että tämän alan valtavat infrastruktuuritarpeet tarjoavat tilaisuuden eriyttää energiahankintaa kohti ekologisempia energialähteitä, nykyaikaistaa ja lisätä sähköverkon energiatehokkuutta ja panna täytäntöön parhaat mahdolliset tekniikat myös suunnitelluissa hiilivoimaloissa; kehottaa sulkemaan viipymättä Kosovo A -voimalan ja mahdollisimman pian Kosovo B ‑voimalan vaarantamatta kuitenkaan maan energiatarpeita;

35. kehottaa Kosovon viranomaisia investoimaan edelleen uusiutuvaan energiaan ja pyrkimään alueelliseen yhteistyöhön tällä alalla;

36. korostaa, että Kosovon liikennepolitiikka on keskittynyt tähän mennessä teiden rakentamiseen; pitää valitettavana julkisen liikenteen ja erityisesti rautateiden heikkoa tilaa; kehottaa Kosovon hallitusta käyttämään täysimääräisesti hyväkseen IPA-rahoitusta rautatieverkon kehittämiseen, parantamiseen ja modernisointiin ja parantamaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen yhteenliitettävyyttä naapurimaiden kanssa kestävien liikennemuotojen edistämiseksi;

37. ilmaisee huolensa maan laajalle levinneistä ympäristöongelmista, jotka vaikuttavat maaperään, ilmaan ja vesistöihin, ja kehottaa hallitusta tarkistamaan lainsäädäntökehystä ja panemaan sen täytäntöön siten, että siinä noudatetaan EU:n normeja sekä tekemään ympäristöopetuksesta tärkeän osan koulutusta;

38. korostaa tarvetta rationalisoida EU:n läsnäolo Kosovossa ottaen huomioon EU:n ulkosuhdehallinto, EU:n valtuuskuntien perustaminen eri puolille maailmaa ja Euroopan komission yhteystoimiston muuttaminen EU:n valtuuskunnaksi, jotta parannetaan EU:n toiminnan tehokkuutta ja koordinointia Kosovossa; panee merkille, että Belgradiin on avattu YK:n turvallisuusneuvoston EU:lle antaman Kosovo-mandaatin mukaisesti uusi EU:n yhteystoimisto, joka toimii erillään nykyisestä EU:n lähetystöstä Serbiassa;

39. pitää valitettavana, ettei toiminta ollut avointa, kun EU:n erityisedustajan Kosovo-mandaattia viimeksi laajennettiin ja sen määrärahoja korotettiin huomattavasti; muistuttaa, että talousarviota koskevaa uutta toimielinten välistä sopimusta hyväksyttäessä on otettava asianmukaisesti huomioon tiedottamiseen liittyvät Euroopan parlamentin vaatimukset Lissabonin sopimuksen mukaisesti;

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle ja komissiolle, EU:n erityisedustajalle / Kosovon kansainväliselle siviiliedustajalle, Kosovon hallitukselle ja parlamentille, Serbian hallitukselle, kansainvälisen Kosovo-johtoryhmän jäsenille ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle.

 

(1)

Siten kuin Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244/1999 on määritelty.

(2)

EUVL C 27 E, 31.1.2008, s. 207.

(3)

EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 126.

(4)

P7_TA(2009)0097.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö