Postopek : 2010/2610(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0409/2010

Predložena besedila :

B7-0409/2010

Razprave :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Glasovanja :

PV 08/07/2010 - 6.3
CRE 08/07/2010 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0281

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 150kWORD 121k
29.6.2010
PE441.999v01-00
 
B7-0409/2010

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo


Ulrike Lunacek v imenu Odbora za zunanje zadeve

Resolucija Evropskega parlamenta o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo  
B7‑0409/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003, na katerem je bilo vsem državam zahodnega Balkana obljubljeno, da se bodo pridružile Evropski uniji,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve s 7. decembra 2009, v katerih je poudarjeno, da bi morali – ne glede na stališča držav članic glede statusa kosova – tudi za Kosovo, ko bo to izpolnilo ustrezne pogoje, uvesti liberalizacijo vizumske ureditve, Komisija pa je pozvana, da si na podlagi strukturiranega pristopa še naprej prizadeva za približevanje kosovskega prebivalstva EU,

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji Evropske unije za utrditev pravne države na Kosovu – EULEX KOSOVO, kot je bil spremenjen s skupnim ukrepom Sveta 2009/445/SZVP z dne 9. junija 2009,

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/123/SZVP z dne 4. februarja 2008 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu in sklepa Sveta 2010/118/SZVP z dne 25. februarja 2010 o podaljšanju njegovega mandata,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2009–2010 (KOM(2009)0533) z dne 14. oktobra 2009, priloženega poročila o napredku Kosova za leto 2009 in študije z naslovom „Kosovo – Uresničevanje evropske perspektive”(1) (KOM(2009)534),

–   ob upoštevanju priporočil drugega medparlamentarnega srečanja predstavnikov Evropskega parlamenta in Kosova 7. aprila 2009,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti Kosova in vlogi EU(2) ter svoje resolucije z dne 5. februarja 2009 o Kosovu in vlogi EU(3),

 

–   ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244(1999),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1244/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, in zlasti njene Priloge I, ki zaradi pravne jasnosti in varnosti omenja osebe, ki prebivajo na Kosovem (Resolucija št. 1244/1999 varnostnega sveta OZN) (4),

–   ob upoštevanju resolucije generalne skupščine ZN z dne 8. oktobra 2008 (A/RES/63/3) s prošnjo Meddržavnemu sodišču, naj poda svetovalno mnenje, ali je enostranska razglasitev neodvisnosti Kosova, za katero so se odločile začasne institucije kosovske samouprave, v skladu z mednarodnim pravom,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2009 o strateškem dokumentu Komisije za leto 2009 o širitvi na države zahodnega Balkana, Islandijo in Turčijo(5),

–   ob upoštevanju končnega poročila posebnega odposlanca ZN o prihodnjem statusu Kosova in celovitega predloga za dogovor o statusu Kosova z dne 26. marca 2007,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je stabilnost v regiji zahodnega Balkana ter povezovanje teh držav z Evropsko unijo prednostna naloga slednje; ker je mogoče tej nalogi slediti le, če bodo imele vse države v regiji dejanske možnosti za članstvo v EU,

B.  ker je mednarodna skupnost vedno zagovarjala trajnost večetničnih in večverskih držav zahodnega Balkana, ki temeljijo na vrednotah demokracije, strpnosti in večkulturnosti,

C. ker lahko državljani Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Črne gore od 19. decembra 2009 dalje v države EU potujejo brez vizumov, enako pa naj bi bilo v kratkem mogoče tudi za državljane Albanije ter Bosne in Hercegovine; ker se ne sme dopustiti, da bi državljani Kosova zaostajali in bili izolirani od državljanov drugih držav v regiji, zaradi česar je treba nemudoma začeti postopek za liberalizacijo vizumske ureditve, če so izpolnjeni vsi potrebni pogoji,

D. ker je bilo Meddržavno sodišče zaprošeno za svetovalno mnenje, ali je enostranska razglasitev neodvisnosti Kosova, za katero so se odločile začasne institucije kosovske samouprave, v skladu z mednarodnim pravom, in ker Sodišče še ni razsodilo,

E.  ker je odločitev, da se Kosova ne vključi v postopek liberalizacije vizumske ureditve, v globokem nasprotju s strategijo Evropske unije za Kosovo, ki se kaže v razkoraku med izjemnimi prizadevanji za pomoč v obliki virov in osebja na eni strani, medtem ko se na drugi ohranjajo zaprte meje za vse, ki bi lahko s svojim delom prispevali k razvoju,

1.  ugotavlja, da je neodvisnost Kosova, ki je bila razglašena 17. februarja 2008, doslej priznalo 69 držav; nadalje ugotavlja, da je neodvisnost Kosova priznalo 22 držav članic EU, pet pa jih tega ni storilo; spodbuja države članice, naj okrepijo skupni pristop do Kosova s ciljem njegove pridružitve Evropski uniji, da bi na ta način politika EU v večji meri koristila vsem kosovskim prebivalcem; pozdravlja konstruktivni pristop v zvezi s Kosovom, ki ga je pokazalo špansko predsedstvo, kljub temu da Španija Kosova ni priznala; bi pozdravil, če bi vse države članice priznale neodvisnost Kosova;

2.  poudarja izreden pomen procesa združevanja v EU za vse države v regiji, da se zagotovi njena stabilizacija; poudarja, da je perspektiva pristopa k EU velika spodbuda za izvajanje potrebnih reform na Kosovu, in poziva k sprejetju praktičnih ukrepov, s katerimi bi ta prihodnost postala bolj oprijemljiva za državljane, in sicer izvajanje človekovih pravic in okrepitev pravne države; zato poziva Komisijo, naj kosovske oblasti obvesti, katere ukrepe morajo sprejeti, da bo lahko pripravila časovni načrt za liberalizacijo vizumske ureditve, ter jo poziva, naj načrt oblikuje takoj po sprejetju teh zahtevanih ukrepov;

3.  ugotavlja, da je večina sosednjih držav Kosova priznala njegovo neodvisnost in da so sosedski odnosi dobri; ugotavlja, da je Kosovo pridobilo članstvo v Svetovni banki, Mednarodnem denarnem skladu in drugih mednarodnih organizacijah;

4.  je zaskrbljen nad odnosi s Srbijo in poudarja, da so dobri sosedski odnosi ključno merilo pri oceni prizadevanj Srbije, Kosova in vseh drugih držav v regiji za članstvo v EU; čeprav razume čustvene posledice vojne leta 1999 in dejstvo, da uradno priznanje Kosova za voditelje v Beogradu trenutno ni mogoča politična opcija, poziva Srbijo, naj sprejme pragmatično stališče do vprašanja; zato pozdravlja podpis policijskega protokola z misijo EULEX in poziva k večjemu sodelovanju z njo; nadalje poziva Srbijo, naj ne preprečuje članstva Kosova v mednarodnih organizacijah, še zlasti ne nedavne prošnje Kosova za članstvo v Svetovni zdravstveni organizaciji; poudarja, da spor škoduje tudi regionalni trgovini in sodelovanju v okviru Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA), zaradi česar trpi gospodarstvo držav v regiji; poziva vse strani, naj zavzamejo pragmatično stališče, ki bo Kosovu omogočilo regijsko povezovanje; s tem v zvezi poudarja, da pričakovano svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča o zakonitosti razglasitve neodvisnosti Kosova ne preprečuje vsem vpletenim stranem, da bi se jasno zavezale k učinkovitemu čezmejnemu, regionalnemu in lokalnemu sodelovanju v korist vseh prebivalcev Kosova in okolice;

5.  opozarja, da mora vsaka država, ki se želi včlaniti v EU, izpolnjevati pristopna merila in da je v primeru zahodnega Balkana okvir za pogajanja z EU stabilizacijsko-pridružitveni proces; poudarja, da je eden od treh pomembnih ciljev stabilizacijsko-pridružitvenega procesa regijsko sodelovanje;

6.  poudarja, da sta regijsko povezovanje in sodelovanje bistvena za evropsko varnost in stabilnost ter za ustvarjanje ugodnega okolja za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom; meni, da bi bila zaželena rešitev v svežnju za varnost in sodelovanje na zahodnem Balkanu;

7.  poziva k okrepitvi čezmejnega sodelovanja med Srbijo in Kosovom, zlasti na lokalni ravni, pri obravnavi vprašanj, ki so pomembna za državljane, kot so okolje, infrastruktura in trgovina;

8.  ugotavlja, da nekatere države članice enostransko izvajajo ukrepe za liberalizacijo vizumskega režima, medtem ko osem držav članic za izdajo vizumov še naprej zaračunava polne pristojbine; poziva države članice EU in Komisijo, naj vložijo vse napore v hitro sprejetje enotnih prehodnih poenostavljenih postopkov, da bi državljanom Kosova olajšali potovanja, zlasti ob možnostih, ki jih ponuja novi vizumski zakonik;

9.  pozdravlja izvedbo lokalnih volitev 15. novembra 2009, saj so bile to prve volitve, za katere je nosila politično odgovornost kosovska vlada; je zadovoljen, da so volitve na splošno potekale mirno in v dobrem ozračju; vendarle poudarja, da se je poročalo o nizu nepravilnosti; poziva oblasti, naj hitro uresničijo priporočila mednarodne skupnosti, vključno s potrebnimi spremembami volilne zakonodaje, da bi jasno razmejili ravni sodnih pristojnostih pri obravnavi pritožb ter pristojnosti osrednje volilne komisije in komisije za pritožbe in ugovore, posodobili volilne sezname in zagotovili skladno vzgojo volivcev; poudarja, da je za izvedbo reform in kaznovanje tistih, ki so odgovorni za volilne ponaredbe, bistvena politična volja;

10. obžaluje, da Beograd še vedno podpira vzporedne strukture v srbskih enklavah, ki izpodbijajo in slabijo pristojnosti novo ustanovljenih občin; poziva Srbijo, naj bo bolj konstruktivna in naj ukine te strukture;

11. ponovno poudarja pomen uspešnega procesa decentralizacije in toplo pozdravlja visoko volilno udeležbo, ki so jo na zadnjih volitvah zabeležili med kosovskimi Srbi, ki živijo južno od reke Ibar, saj je to korak k zagotavljanju trajne prihodnosti države; poziva vlado, naj ob pomoči Komisije novo izvoljenim vodstvom v teh občinah v polni meri nudi finančno in politično podporo, da bodo lahko hitro vzpostavila strukture, potrebne za izvajanje pomembnih storitev; meni, da je učinkovito delovanje občinskih struktur bistvenega pomena za sodelovanje kosovskih Srbov v političnem procesu in upravnih strukturah Kosova; spodbuja mednarodno skupnost, naj podpira razvojne in infrastrukturne projekte v novo ustanovljenih občinah; spodbuja vlado, naj za preprečevanje sporov med vzporednimi strukturami, še zlasti na področju izobraževanja in zdravstva, s pomočjo posebnega predstavnika EU/predstavnika mednarodne skupnosti oblikuje strategijo za te strukture;

12. pozdravlja odprtje hiše EU na severu Kosova, vendar je zaskrbljen zaradi tamkajšnjih razmer, saj so na tem območju še vedno velike pomanjkljivosti pri delovanju pravne države, radikalne skupine in organizirani kriminal pa čedalje bolj pritiskajo na civilno družbo in jo ustrahujejo; zato poudarja, da mora Svet delovanje misije za krepitev pravne države razširiti na celotno kosovsko ozemlje, in poziva Komisijo, naj izboljša prepoznavnost njenega dela pri srbski skupnosti v severnem delu Kosova, ter obenem za vse tamkajšnje zainteresirane strani poudarja, da lokalno, regijsko in čezmejno sodelovanje koristi vsemu prebivalstvu; zato pozdravlja registriranje trgovskega blaga na nadzornih točkah št. 1 in 31, ki je pomagalo pri zmanjševanju tihotapstva v regiji, ter poziva k dodatnim ukrepom za obnovitev pobiranja carin; izraža zaskrbljenost zaradi težav pri sedanjem delovanju sodstva v mitroviški regiji ter poziva Srbijo in Kosovo, naj dokončno oblikujeta sporazum o zaposlitvi srbskih sodnikov in tožilca s Kosova na sodišču v Severni Mitrovici; je seznanjen z načrtom za ponovno vključitev severnega dela Kosova v kosovske politične in upravne strukture ter poziva, da se pri izvedbi te vključitve ustrezno pozornost nameni občutljivosti srbske manjšine, da se izboljšajo in razširijo vladne službe v regiji ter izboljšajo življenjske razmere za tamkajšnje državljane, in sicer z dopuščanjem obsežne samouprave; poziva misijo EULEX, naj si prizadeva za okrepitev svojih dejavnosti v severnem delu Kosova, da bi spodbujala dobre medetnične odnose, ter naj hkrati obvešča tamkajšnje prebivalstvo o ukrepih EU in delovanju misije za krepitev pravne države;

13. poudarja pomen uspeha misije EULEX tako za trajnostni razvoj, utrditev institucij in stabilnost Kosova kot tudi za prizadevanja EU, da bi prevzela svetovno vlogo pri gradnji miru; poudarja, da je misija EULEX odgovorna tako za svoja izvršna pooblastila kot tudi za svoj mandat za spremljanje, usmerjanje in svetovanje; s tem v zvezi spodbuja misijo EULEX, naj konkretno ukrepa za napredek v primerih korupcije na visoki ravni; priznava, da je bil na nekaterih področjih, kot na primer pri policiji in carinah, dosežen precejšen napredek, vendar poudarja, da je treba pospešiti dejavnosti misije, da bo ta končno začela beležiti oprijemljive rezultate tudi na drugih področjih, še zlasti pri obravnavi primerov korupcije na vodilnih položajih, organiziranega kriminala in vojnih zločinov; zato pozdravlja najnovejši pristop misije EULEX k obravnavanju morebitnih primerov korupcije tudi na najvišji vladni in upravni ravni ter poudarja, da je treba s tem nadaljevati, da bi zagotovili verodostojnost in vidnost dejavnosti misije EULEX; poudarja, da je treba v tem pogledu posebno pozornost posvetiti javnim naročilom in da mora na področju organiziranega kriminala misija EULEX še naprej dosegati konkretne rezultate na terenu; v zvezi s tem je zaskrbljen zaradi velikega obsega sodnih zaostankov, do katerega je prišlo, potem ko je misija ZN za začasno upravo Kosova misiji EULEX prepustila nepričakovano visoko število primerov; poudarja, da ima misija EULEX na voljo premalo sodnikov in tožilcev, in poziva države članice, da ji pošljejo potrebno število strokovnjakov in ji omogočijo njihovo zaposlitev; poudarja pomen izboljšanja učinkovitosti birokracije v misiji EULEX; s tem v zvezi poudarja, da je za učinkovito delo misije potrebno dobro notranje upravljanje, usklajevanje in sodelovanje; poudarja, da mora misija EULEX pri svojem delu poskrbeti za preglednost in odgovornost ter upoštevati zapletene politične razmere, da bi v očeh državljanov povečala svojo legitimnost; nadalje poudarja, da je treba ohranjati tesne stike s kosovsko vlado, državljani in mediji; spodbuja misijo EULEX, naj kosovske državljane obvešča o svojih uspehih, poleg tega naj si prizadeva povečati zaupanje v misijo, pozorna pa naj bo tudi na pričakovanja državljanov; pozdravlja nedavno ustanovitev odbora za nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic, ki bo obravnaval pritožbe oseb, ki trdijo, da so žrtve kršitev človekovih pravic, ki jih je zagrešila EULEX pri opravljanju svojega mandata z izvršilnimi pristojnostmi;

14. poziva svoje pristojne organe, predvsem pododbor za varnost in obrambo, naj okrepijo preglede misije EULEX in nadzor nad njo, po možnosti v sodelovanju s kosovsko civilno družbo; zato poziva Svet, naj Parlamentu posreduje vse redne in izredne ocene in poročila o pregledih misije EULEX;

15. ugotavlja, da si tako Srbija kot Kosovo prizadevata najti osebe, pogrešane od konflikta 1998–1999, prek „delovne skupine za pogrešane osebe v zvezi z dogodki na Kosovu“; poudarja, kako pomembna je rešitev tega vprašanja za napredovanje po konfliktu 1998–1999; nadalje ugotavlja, da je okrog 1.862 oseb še vedno pogrešanih ter poziva tako Kosovo kot Srbijo, naj pri iskanju teh oseb po svojih najboljših močeh sodelujeta drug z drugim, z MORK, EULEX in drugimi organi;

16. poudarja, da je leto 2010 za kosovsko vlado in vse upravne ravni ključno za napredek pri glavnih reformah, kot so boj proti korupciji, decentralizacija in reforma javne uprave; nadalje poudarja, da bo proces reform uspešen, če bo opravljena temeljita razprava o osnutku zakonodaje v posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi z vsemi deli civilne družbe; opozarja vlado, naj posveti posebno pozornost hitremu in učinkovitemu izvajanju zakonov, saj sicer sprejemanje zakonodaje ne bo izboljšalo razmer na Kosovu;

17. je izjemno zaskrbljen zaradi razširjene korupcije, ki je poleg organiziranega kriminala še vedno ena najhujših težav na Kosovu, in poziva k sprejetju nujnih ukrepov za boj proti korupciji, in sicer z izboljšanjem zakonodajnega okvira, sprejetjem protikorupcijske strategije in akcijskega načrta ter okrepitvijo sodelovanja s policijskimi in pravosodnimi organi vseh držav v regiji; je resno zaskrbljen zaradi nedavnega prelivanja krvi med izbruhom nasilja blizu kosovskih meja in poziva, naj se nemudoma sprejmejo ukrepi za preprečitev takšnih incidentov v prihodnosti in zaustavitev trgovine z orožjem, ki prispeva k destabilizaciji regije zahodnega Balkana; pozdravlja vzpostavitev posebnega protikorupcijskega oddelka v okviru urada posebnega tožilstva Kosova, vendar poudarja, da so za uspešno delo oddelka potrebne zaveze vseh resornih ministrstev ter da je treba zaposlovati le brezhibne osebnosti; poziva k hitremu sprejetju zakona, ki bo urejal financiranje političnih strank, da bi na učinkovit in pregleden način nadzorovali denarna sredstva strank in zagotovili, da te v celoti objavijo svoja finančna poročila;

18. poudarja izreden pomen reforme sodnih služb in tožilstva, ki je še vedno v začetni fazi, da bi zagotovili neodvisnost in strokovnost sodnikov in tožilcev ter državljanom povrnili zaupanje v pravno državo; zato pozdravlja imenovanje varuha za človekove pravice, sodnikov vrhovnega sodišča ter tožilcev urada državnega tožilca in posebnega tožilstva; je zaskrbljen, da pomanjkljivosti pri zaščiti prič še naprej ovirajo pravosodje pri najhujših zločinih; poziva k sprejetju in hitremu začetku izvajanja zakona o sodiščih in k oblikovanju učinkovitega sistema zaščite za priče in sodnike; v tem smislu poziva predstavnike EULEX, naj še naprej javno poročajo o preostalih izzivih za pravno državo na Kosovu;

19. poziva k okrepitvi naporov za pospešitev reforme javne uprave, da bi vzpostavili strokovno in neodvisno javno upravo, ki bi zagotavljala ravnovesje med spoloma in v polni meri odražala etnično raznolikost kosovskega prebivalstva; poudarja, da je treba v ta namen sprejeti in izvajati zakonodajo ter da je treba ustrezno pozornost posvetiti povečanju človeških virov, za kar ja treba nameniti tudi ustrezna finančna sredstva; je zaskrbljen zaradi političnega vmešavanja v imenovanja na ključne položaje v javni upravi in poziva k zaustavitvi te prakse, ki resno spodkopava delovanje uprave;

20. poziva vlado, naj zagotovi pluralnost medijev ter njihovo finančno in uredniško neodvisnost ter njihovo zaščito pred političnimi pritiski in preglednost lastništva in financiranja; poziva k spoštovanju delovnih pravic novinarjev, pa tudi k učinkovitim postopkom, s katerimi bi pred grožnjami zaščitili raziskovalne novinarje; poudarja, da mora javna radiotelevizija posredovati kakovostne in neodvisne informacije vsemu prebivalstvu, in je zaskrbljen zaradi pomanjkanja trajnostnega finančnega sistema, ki bi to zagotavljal; pozdravlja naložbe vlade v zagotavljanje dostopa do interneta; poziva vlado, naj poskrbi za še večjo dostopnost interneta za svoje državljane; poudarja pomembno vlogo, ki jo ima necenzuriran dostop do interneta za poslovni in politični svet, zlasti za povečanje dejavnosti mladih v obdobju volitev; obžaluje, da je vlada nedavno prekinila dostop do mobilnih komunikacij na severu;

21. poziva k podpori za okrepitev skupščine Kosova, da bo lahko učinkovito izvajala svoje zakonodajne funkcije in demokratični nadzor nad političnim in proračunskim delom vlade; v zvezi s tem poziva k oblikovanju ad hoc programa za medinstitucionalno sodelovanje, da bi se administrativnemu osebju kosovske skupščine zagotovila možnost opravljanja pripravništva v Evropskem parlamentu, ter poziva parlamente držav članic k oblikovanju programov sodelovanja, da bi se poslancem in zaposlenim v kosovski skupščini zagotovile možnosti izmenjav in usposabljanja osebja za parlamentarne zakonodajne in nadzorne postopke, zlasti za manjšinske in opozicijske skupine v parlamentu;

22. čestita vladi za dosežke pri sprejemanju zakonodaje o zaščiti človekovih pravic in jo spodbuja, naj čim prej sprejme še preostalo zakonodajo; vendarle ugotavlja, da ostaja izvajanje zakonodaje nezadovoljivo in da je napredek na splošno počasen; poziva k bolj dejavnim politikam za boj proti diskriminaciji na vseh ravneh (zaradi narodnosti, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti itd.) ter za zagotovitev uravnoteženosti po spolu, pa tudi bolj dejavne udeležbe manjšin v političnem življenju in v upravnih strukturah na nacionalni in lokalni ravni; poudarja pomen izobraževanja v tem procesu; poziva vlado, naj manjšinam zagotovi šolanje v njihovem jeziku, vključno s šolskimi programi in učbeniki, ter naj jim omogoča ohranjanje njihove kulture in identitete in pa pomaga pri usposabljanju človeških virov;

23. je zaskrbljen zaradi razširjenosti nasilja v družini, diskriminacije žensk in trgovine z ljudmi, še zlasti trgovine z dekleti in ženskami za namene spolnega izkoriščanja; poziva k sprejetju učinkovitih ukrepov za zagotavljanje enakosti med spoloma ter zaščito pravic žensk in otrok;

24. izpostavlja zelo težke posledice oboroženega spopada, ki je spodkopal zaupanje javnosti v možnost miroljubne rešitve sporov, in sicer tako med različnimi družbenimi skupinami kot v zasebnem življenju;

25. poudarja, da nestabilne politične razmere, izbruhi medetničnih incidentov na nekaterih območjih in slabe gospodarske razmere ovirajo trajno vračanje beguncev, in poziva k večjim prizadevanjem za izboljšanje njihovega položaja;

26. opozarja na težke razmere, v katerih živijo manjšine, in na diskriminacijo, s katero se še zlasti Romi soočajo pri izobraževanju, stanovanjski politiki, socialnih storitvah in izobraževanju; pozdravlja pobudo Komisije za zaprtje s svincem onesnaženih taborišč na severu Mitrovice in preselitev oseb, ki prebivajo v njih, ter poziva k hitri izvedbi te pobude; je tako kot komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope zaskrbljen nad dejstvom, da Kosovo še ni zmožno zagotavljati ustreznih pogojev za reintegracijo Romov, ki so bili proti svoji volji poslani nazaj v domovino, in poziva države članice, naj te ljudi prenehajo pošiljati nazaj; je seznanjen s sporazumom med nemškimi in kosovskimi oblasti, da postopno nazaj na Kosovo pošljejo 14.000 beguncev, od katerih je okoli 10.000 Romov, in poziva Komisijo, naj pospeši programe pomoči v ta namen; poziva države, ki sodelujejo pri pobudi Desetletje vključevanja Romov, naj spodbujajo vključitev Kosova v njene programe;

27. poudarja ključno vlogo izobraževanja, tako za usposabljanje mladih za trg dela kakor tudi za dosego sprave med etničnimi skupinami; v zvezi s tem spodbuja k postopni uvedbi skupnih razredov, učenja manjšinskih jezikov, zlasti srbščine, za učence albanske narodnosti, in učenja albanskega jezika za vse manjšine; pozdravlja nedavno ustanovitev Mednarodne poslovne šole v Mitrovici, ki je pritegnila študente iz vseh skupnosti in obenem predstavlja znatno mednarodno naložbo v lokalno gospodarstvo, njen cilj pa je, da s spodbujanjem podjetništva ustvari perspektivo za mlade ter jim predstavi evropske poklicne standarde na področju poslovne, okoljske in javne uprave;

28. poudarja, da je spoštovanje kulturne raznolikosti vedno v središču evropskega projekta ter da sta verska in kulturna dediščina nujna pogoja za mir in varnost v regiji; poudarja, da je ustrezno varstvo kulturne dediščine pomembno za vse skupnosti na Kosovu; poziva vlado, naj nadaljuje z načrtovano institucionalno reformo sektorja kulturne dediščine; poudarja, da je sprejetje seznama objektov kulturne dediščine pomemben pogoj za izvajanje zakonodaje o kulturni dediščini; pozdravlja delo spodbujevalca zaščite verske in kulturne dediščine srbske pravoslavne cerkve ter vse zainteresirane strani spodbuja, naj z njem dejavno sodelujejo;

29. poudarja, da je treba podpirati in spodbujati akademske izmenjave s programi, kot je Erasmus Mundus, da se kosovskim državljanom omogoči pridobivanje kvalifikacij in izkušenj v EU ter da se okrepijo njihovi stiki z državljani EU;

30. poziva oblasti, naj dejavno podpirajo civilno družbo in njeno sodelovanje pri oblikovanju socialne in ekonomske politike v popolno podporo svobode izražanja in združevanja; poudarja pomembno vlogo, ki jo v procesu sprave med etničnimi skupinami igrajo civilna družba in nevladne organizacije, in poziva Komisijo, naj poveča finančno pomoč za njihovo delo; glede tega poudarja, da je treba ta vprašanja učinkovito umestiti v letne programe za Kosovo v okviru instrumenta predpristopne pomoči; ugotavlja, da obstaja dobro medosebno in zlasti poslovno sodelovanje med posamezniki iz različnih etničnih skupnosti ter da bi morale kosovske oblasti, civilna družba in mednarodna skupnost več prizadevanj usmeriti v podporo lokalnim projektom, ki krepijo tovrstno sodelovanje;

31. je zelo zaskrbljen, ker Kosovo še naprej ostaja ena najrevnejših držav v Evropi z več kot 40-odstotno ravnijo brezposelnosti; poudarja, da so takšne razmere nevzdržne in da zaradi težkih življenjskih razmer narašča nezadovoljstvo v družbi; poziva k nujnim ukrepom za izboljšanje učinkovitosti socialnega sistema, da bi zagotovili zaščitno mrežo za ranljive skupine v družbi, in za izvajanje politike aktivnega trga dela, s katero bi zmanjšali raven brezposelnosti; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj v polni meri uporabi instrument predpristopne pomoči, da bi spodbudili družbeno-ekonomski razvoj Kosova, zlasti za mlade; poziva EU in države članice, naj sprejmejo čim več kosovskih državljanov, in sicer kot sezonske delavce ter v sektorjih, kjer primanjkuje delovne sile;

32. meni, da je ekonomski razvoj ključ do rešitve resnih težav države in da med drugim bistveno prispeva k izboljšanju položaja žensk in manjšin ter odnosov med etničnimi skupinami; poudarja pomen, ki ga pri tem igra kmetijski sektor; pozdravlja niz zakonov, ki so v pripravi na tem področju, in poziva k njihovemu hitremu sprejetju; vendarle poudarja, da je uspešno izvajanje že sprejete zakonodaje predpogoj za izboljšanj razmer v sektorju;

33. poudarja, da bi moralo Kosovo izbrati ustrezne gospodarske politike, ki bodo zagotavljale trajnostno gospodarsko rast, varstvo okolja, ustvarjanje delovnih mest in zmanjševanje socialne izključenosti; poziva kosovske oblasti, naj izboljšajo gospodarsko okolje za tuje naložbe in preglednost v trgovinskih odnosih;

34. poziva k sprejetju aktivnih ukrepov na področju energetike, da bi zagotovili varno oskrbo z energijo, ki je potrebna za razvoj Kosova; poudarja, da predstavljajo velike infrastrukturne potrebe na tem področju priložnost za diverzifikacijo oskrbe z energijo, da bi vključevala okolju prijaznejše vire, za posodobitev in okrepitev energetske učinkovitosti električnega omrežja in za uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij, tudi v načrtovanih termoelektrarnah na premog; poziva k takojšnjemu zaprtju elektrarne Kosovo A in čimprejšnjemu zaprtju elektrarne Kosovo B, pri čemer se ne sme ogroziti energetskih potreb države;

35. poziva kosovske oblasti, naj nadaljujejo z vlaganji v obnovljive vire energije in si prizadevajo za regijsko sodelovanje na tem področju;

36. opozarja, da je bila prometna politika Kosova doslej osredotočena na gradnjo cest; obžaluje slabe razmere v javnem prevozu, zlasti železnicah; poziva kosovsko vlado, naj v celoti uporabi sredstva instrumenta predpristopne pomoči za razvoj, izboljšanje in posodobitev železniškega omrežja in izboljšanje povezav s sosednjimi državami, tako za prevoz ljudi kot blaga, da bi mobilnost postala trajnostna;

37. je zaskrbljen zaradi razširjenih okoljskih problemov, ki ogrožajo zemljo, ozračje in vodo, ter poziva vlado, naj spremeni in izvaja zakonodajo tako, da bo skladna s standardi EU, ter naj nameni zaščiti okolja osrednje mesto v izobraževalnem programu;

38. poudarja, da je treba navzočnost EU na Kosovu uskladiti z razvojem evropske službe za zunanjepolitično delovanje, oblikovanjem delegacij EU po svetu in preoblikovanjem urada Komisije za zvezo v delegacijo EU, da bi na ta način povečali učinkovitost in usklajenost ukrepov EU na Kosovu; je seznanjen z odprtjem novega urada EU v Beogradu v okviru mandata posebnega predstavnika EU za Kosovo, ki deluje ločeno od obstoječe delegacije EU v Srbiji;

39. obžaluje pomanjkanje preglednosti pri zadnjem podaljšanju mandata posebnega predstavnika EU za Kosovo, vključno z znatnim povečanjem proračunskih sredstev zanj; opozarja, da bo treba pri sprejemanju novega medinstitucionalnega sporazuma o proračunskih zadevah ustrezno obravnavati zahteve po obveščenosti Evropskega parlamenta ob upoštevanju Lizbonske pogodbe;

40. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, Svetu in Komisiji, posebnemu predstavniku EU/mednarodnemu civilnemu predstavniku na Kosovu, vladi in skupščini Kosova, vladi Srbije, članom Mednarodne usmerjevalne skupine za Kosovo in varnostnemu svetu Združenih narodov.

(1)

V skladu z Resolucijo varnostnega sveta ZN št. 1244/1999.

(2)

UL C 27 E, 31.01.2008, str. 207.

(3)

UL C 67 E, 18.03.2010, str. 126.

(4)

UL L 336, 18.12.2009, str. 1

(5)

P7_TA(2009)0097.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov