Návrh usnesení - B7-0412/2010Návrh usnesení
B7-0412/2010

NÁVRH USNESENÍ o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech

5. 7. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman, Linda McAvan za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0412/2010

Postup : 2010/2771(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0412/2010
Předložené texty :
B7-0412/2010
Přijaté texty :

B7‑0412/2010

Usnesení Evropského parlamentu o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech

Evropský parlament,

 s ohledem na nadcházející XVIII. mezinárodní konferenci o AIDS: „Právě tady, právě teď“, která se bude konat ve Vídni ve dnech 18.–23. července 2010,

 s ohledem na prohlášení OSN o závazku přijatém ohledně HIV/AIDS s názvem „Globální krize – globální přístup“, které přijalo Valné shromáždění OSN na svém 26. mimořádném zasedání dne 27. června 2001,

 s ohledem na mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN o HIV/AIDS na vysoké úrovni, které se konalo dne 2. června 2006, a na politické prohlášení, které zde bylo přijato,

 s ohledem na prohlášení z Abudži ze dne 27. dubna 2001 o HIV/AIDS, tuberkulóze a jiných příbuzných nakažlivých chorobách a na společný postoj Afriky k mimořádnému zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni v roce 2006 a na výzvu k urychlenému zajištění všeobecného přístupu ke zdravotnickým službám v Africe zaměřeným na HIV a AIDS, tuberkulózu a malárii, které Africká unie podepsala v Abudži dne 4. května 2006,

 s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o HIV/AIDS nazvané „Čas jednat“, na usnesení ze dne 24. dubna 2007 o boji s HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích v období 2006–2009, a na usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o HIV/AIDS: „Včasná diagnóza a včasná léčba“,

 s ohledem na závěry Rady o pokroku v provádění Evropského akčního programu pro boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím vnější činnosti (2007–2011) z listopadu 2009,

 s ohledem na sdělení Komise o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích a na strategii boje proti HIV/AIDS v EU a v sousedních zemích na období 2009–2013,

 s ohledem na zprávu UNAIDS za rok 2009 o celosvětové epidemii AIDS,

 s ohledem na výsledný rámec UNAIDS na období 2009–2011,

 s ohledem na zprávu Organizace spojených národů o rozvojových cílech tisíciletí na rok 2010,

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o pokroku při dosahování rozvojových cílů tisíciletí: střednědobý přezkum v rámci přípravy setkání OSN na vysoké úrovni v září 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že počet osob nakažených HIV/AIDS nadále roste a že podle odhadů žije na světě 33,4 milionů těchto osob, a vzhledem ke zvláště znepokojující skutečnosti, že v roce 2008 se nově nakazilo 2,7 milionu lidí,

B. vzhledem k tomu, že HIV/AIDS je i nadále jednou z hlavních příčin úmrtí na světě a že v roce 2008 zapříčinil 2 miliony úmrtí, a vzhledem k tomu, že se očekává, že i v nadcházejících desetiletích zůstane významnou příčinou předčasné úmrtnosti na celém světě,

C. vzhledem k tomu, že na konci roku 2009 dostávalo odhadem 5 milionů osob v zemích s nízkými a středními příjmy antiretrovirální léčbu, což je během pěti let desetinásobný nárůst a bezprecedentní rozsah v dějinách veřejného zdravotnictví,

D. vzhledem k tomu, že počet nově nakažených je stále v předstihu před rozvojem léčby a dvě třetiny osob, které léčbu potřebují, ji v roce 2009 nedostávalo, což znamená, že 10 milionů osob, jež potřebují léčbu, nemělo k nezbytné účinné léčbě přístup,

E. vzhledem k tomu, že s 22,4 miliony osob žijícími s HIV/AIDS a se 71 % všech nových infekcí HIV/AIDS v roce 2008 zůstává nejpostiženější oblastí i nadále subsaharská Afrika,

F. vzhledem k tomu, že existují pádné důkazy o tom, že prevence HIV/AIDS je účinným prostředkem ke snížení počtu nově nakažených osob,

G. vzhledem k tomu, že programy na zapojení osob žijících s HIV/AIDS do úsilí o prevenci trpí závažnými nedostatky,

H. vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou i nadále neúměrně postiženy HIV/AIDS a že ženy představují přibližně 60 % infekcí HIV/AIDS v subsaharské Africe, a vzhledem k tomu, že HIV/AIDS je stále přední příčinou úmrtí a onemocnění žen v reprodukčním věku,

 

I. vzhledem k tomu, že současné možnosti prevence HIV nejsou dostatečné k tomu, aby ženy ochránily, a metody prevence jako kondomy a abstinence nejsou pro mnoho žen reálné, zejména pro ty, jež jsou vdané, chtějí mít děti nebo jim hrozí sexuální násilí; vzhledem k tomu, že bezpečná a účinná vakcína nebo mikrobicidy by mohly ženám poskytnout účinný nový nástroj k tomu, jak se chránit před HIV, aniž by byla omezena jejich volba mít děti,

 

J. vzhledem k tomu, že navzdory přibývajícím důkazům o zvýšené míře nákaz a rizika u klíčových skupin obyvatel[1], k nimž patří osoby poskytující sexuální služby, muži, kteří provozují sex s muži, vězňové, uživatelé drog nitrožilním způsobem, migranti, uprchlíci, mobilní pracovníci v téměř všech regionech a rovněž v zemích s všeobecnou epidemií, se obvykle nedaří upřednostňovat a financovat programy prevence HIV/AIDS pro tyto skupiny obyvatel,

 

K. vzhledem k tomu, že kvůli stigmatu souvisejícímu s HIV/AIDS asi 30 % osob v Evropské unii nakažených HIV/AIDS si není vědomo toho, že jsou HIV/AIDS pozitivní, a že studie naznačují, že nediagnostikovaná nákaza umožňuje další přenášení HIV/AIDS a zvyšuje náchylnost k časné úmrtnosti lidí, kteří mají HIV/AIDS,

 

L. vzhledem k tomu, že homosexualita je doposud značně stigmatizována, zejména v subsaharské Africe, kde je v 31 zemích homosexuální pohlavní styk mezi dospělými osobami na základě vzájemného souhlasu trestným činem, 4 země jej trestají trestem smrti a další ukládají trestní sazby přesahující 10 let vězení, znesnadňuje tato stigmatizace práci v oblasti prevence HIV/AIDS,

 

M. vzhledem k tomu, že kriminalizace uživatelů nezákonných drog jim v mnoha zemích brání v přístupu k prevenci HIV/AIDS, k léčbě, péči a pomoci a podporuje přenášení HIV/AIDS související s nitrožilním užíváním drog,

 

N. vzhledem k tomu, že 106 zemí dodnes uplatňuje právní předpisy a politiky, které představují závažné překážky pro účinnou reakci na HIV/AIDS,

 

O. vzhledem k tomu, že v roce 2008 přibližně 17,5 milionu dětí ztratilo jednoho nebo oba rodiče v důsledku HIV/AIDS, přičemž většina těchto dětí žije v subsaharské Africe, a vzhledem k tomu, že tyto děti často trpí stigmatem a diskriminací a někdy je jim odepírán přístup k základním službám, jako je vzdělávání a poskytnutí přístřeší, čímž se také zvyšuje jejich zranitelnost z hlediska nákazy HIV/AIDS,

 

P. vzhledem k tomu, že vztahu mezi HIV/AIDS a zdravotním postižením není věnována patřičná pozornost, ačkoli lidé se zdravotním postižením se nacházejí mezi všemi klíčovými skupinami obyvatel a jsou vystaveni většímu riziku HIV/AIDS,

 

Q. vzhledem k tomu, že přístup k reakci na HIV/AIDS založený na právech je pro ukončení epidemie zásadní,

 

1.  žádá Komisi a Radu, aby splnily své závazky a zvýšily úsilí při řešení problému HIV/AIDS jako celosvětové priority v oblasti veřejného zdraví, přičemž by ústředním prvkem prevence, léčby, péče o nemocné a podpory včetně rozvojové spolupráce EU byla lidská práva;

 

2.  vyzývá Komisi a Radu, aby podpořily úsilí o dekriminalizaci přenosu HIV/AIDS[2] mimo jiné i tím, že budou vybízet k tomu, aby pro účely stávajících a budoucích nediskriminujících právních předpisů bylo HIV/AIDS uznáno za zdravotní postižení;

 

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci politického dialogu o reakci na HIV/AIDS založené na právech na celosvětové úrovni i na úrovni jednotlivých zemí podpořily osvědčené politiky a postupy, které:

 

–  zajistí podporu, ochranu a dodržování lidských práv osob, které žijí s HIV/AIDS, a ostatních klíčových skupin obyvatel,

 

–  podpoří přezkum a změnu právních předpisů, které jsou překážkou pro účinné programy a služby v oblasti HIV/AIDS založené na důkazech, zejména pro klíčové skupiny obyvatel,

 

–  postaví do centra rozhodování o poskytování finančních prostředků v reakci na HIV/AIDS v Evropské unii i mimo ni lidská práva,

 

–  vytvoří programy v oblasti HIV/AIDS, jež budou zaměřeny na osoby žijící s HIV/AIDS a další klíčové skupiny obyvatel a jejichž cílem bude posílení osobní a komunitní reakce na HIV/AIDS, snížení rizika a ohrožení nákazou HIV/AIDS a zmírnění negativního dopadu HIV/AIDS,

 

–  usnadní a podpoří smysluplnou účast klíčových skupin obyvatel na vytváření, provádění, sledování a vyhodnocování prevence HIV/AIDS, jeho léčby, péče o nemocné a podpůrných programů,

 

–  usnadní všeobecný přístup ke zdravotní péči, ať již se jedná o prevenci, léčbu, péči a podporu související s HIV/AIDS, nebo o poskytování lékařské péče, která s HIV/AIDS nesouvisí,

 

–  usnadní přístup ke vzdělání a zaměstnání pro osoby žijící s HIV/AIDS a pro ostatní klíčové skupiny obyvatel,

 

–  zajistí, že budoucí sledování pokroku v boji proti HIV/AIDS zohlední ukazatele, které se přímo týkají problematiky lidských práv ve vztahu k HIV/AIDS a vyhodnotí je,

 

–  při testování HIV/AIDS a při poskytování ostatních služeb souvisejících s HIV/AIDS dodržují zásady „tří C“ (informovaný souhlas, důvěrnost a poradenství – consent, confidentiality a counselling),

 

–  bojují proti stigmatizaci a diskriminaci osob žijících s HIV/AIDS a ostatních klíčových skupin obyvatel a chrání jejich právo na bezpečnost s ochranu před zneužíváním a násilím,

 

–  podporují a umožňují větší účasti osob žijících s HIV/AIDS a dalších klíčových skupin obyvatel na činnosti reagující na HIV/AIDS,

 

–  poskytují objektivní a nezaujaté informace o nemoci,

 

–  poskytují lidem možnosti, dovednosti, znalosti a zdroje, jež jim umožní, aby se chránili před nakažením HIV/AIDS,

 

4.  vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby se v souvislosti s prevencí HIV/AIDS, jeho léčbou a péčí o nemocné zaměřily – jako opatření zásadního významu pro omezení epidemie – na potřeby žen, a to zejména rozšířením přístupu k programům zdravotní péče v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, jejichž pevnou součástí bude testování na HIV/AIDS, poradenství a prevence, a změnou souvisejících socioekonomických faktorů, které zvyšují riziko nákazy žen HIV/AIDS, jako je nerovné postavení mužů a žen, chudoba, chybějící ekonomické příležitosti a možnosti vzdělávání a nedostatečná zákonná ochrana a ochrana lidských práv;

 

5.  vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby poskytly spravedlivé a pružné financování pro výzkum nových preventivních technologií včetně vakcín a mikrobicidů;

 

6.  vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby se zabývaly potřebami dětí a mladých lidí v oblasti prevence HIV/AIDS, jeho léčby, péče o nemocné a podpory a aby zajistily, že budou mít přístup k službám týkajícím se HIV/AIDS, zejména k časné diagnóze u dětí, vhodným antiretrovirálním lékům, psychologické a sociální podpoře, k sociální a právní ochraně;

 

7.  žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly zapojení osob se zdravotním postižením do programů boje proti HIV/AIDS a aby ve vnitrostátních strategických plánech a politikách týkajících se HIV/AIDS zohledňovaly lidská práva těchto osob s cílem zajistit jim přístup ke službám poskytovaným v souvislosti s HIV/AIDS, jež budou přizpůsobeny jejich potřebám a budou odpovídat službám, které jsou dostupné ostatním skupinám obyvatel;

 

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly programy usilující o snížení rizika mezi vězni a nitrožilními uživateli drog;

 

9.  vyzývá Komisi, aby podporovala vlády členských států a angažovala občanskou společnost v souvislosti s vytvářením vnitrostátních reakcí na HIV/AIDS tak, aby se zvýšil počet programů usilujících o zmírnění stigmatizace a diskriminace a zlepšení přístupu ke spravedlnosti;

 

10.  vyzývá Komisi a Radu ke spolupráci s UNAIDS a dalšími partnery, jejímž cílem bude zlepšit ukazatele pro měření pokroku při zmírňování stigmatizace a diskriminace spojené s HIV/AIDS na celosvětové a vnitrostátní úrovni i v rámci jednotlivých programů, včetně zvláštních ukazatelů pro klíčové skupiny obyvatelstva;

 

11.  žádá Komisi a Radu, aby podpořily práci nedávno zřízeného světového výboru pro HIV a právo s cílem zajistit, aby právní předpisy napomáhaly účinně reagovat na HIV/AIDS;

 

12.  vyzývá Komisi a Radu, aby do získávání dalších důkazů o stavu lidských práv v případě osob žijících s HIV/AIDS a ostatních klíčových skupin obyvatel v Evropě zapojily Agenturu Evropské unie pro základní práva, zejména s ohledem na zranitelnost vůči mnohonásobné a mnohostranné diskriminaci;

 

13.  vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby přidělily alespoň 20 % celkových výdajů na rozvojovou spolupráci na zajištění základních potřeb v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, aby zvýšily příspěvky do Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a zvýšily financování dalších programů, jejichž účelem je posílit systémy zdravotní péče a komunitní systémy;

 

14.  vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby zvrátily znepokojující pokles financování v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a práv v rozvojových zemích a aby podporovaly politiky týkající se léčby pohlavně přenosných infekcí a poskytování materiálu podporující reprodukční zdraví formou léčivých přípravků na záchranu života a antikoncepce, včetně kondomů;

 

15.  vyzývá EU, aby kromě poskytování rozpočtové pomoci pokračovala v práci na souboru finančních nástrojů na celosvětové i vnitrostátní úrovni, a spolupracovala s relevantními organizacemi a mechanismy, jež se ukázaly jako úspěšné při řešení aspektu lidských práv, pokud jde o HIV/AIDS, zejména s organizacemi občanské společnosti a s komunitními organizacemi;

 

16.  vítá, že pracovní skupina Rady pro lidská práva přijala balíček nástrojů sloužících k podpoře a ochraně všech lidských práv lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, a vyzývá Radu a Komisi, aby její doporučení uplatňovaly;

 

17.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zdůraznily svou podporu bodu 16 závěrů Rady o akčním programu z listopadu 2009: zahájit rozsáhlý proces konzultací s členskými státy a s ostatními zúčastněnými stranami o přípravě evropského akčního programu pro boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím vnější činnosti na rok 2012 a dále aby se zasadily o zřízení akčního týmu EU jako způsobu, jak se Komise a členské státy připojí k činnostem ve stanovených prioritních oblastech;

 

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Společnému programu o HIV/AIDS Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizaci a organizátorům XVIII. mezinárodní konference o AIDS.