Procedure : 2010/2771(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0412/2010

Ingediende teksten :

B7-0412/2010

Debatten :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0284

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 132kWORD 92k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0412/2010
5.7.2010
PE442.010v01-00
 
B7-0412/2010

naar aanleiding van de verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement


over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsstrategie van de EU


Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman, Linda McAvan namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsstrategie van de EU  
B7‑0412/2010

Het Europees Parlement,

 gezien de aanstaande 18-de internationale aidsconferentie: "Right Here, Right Now", die van 18 tot 23 juli 2010 in Wenen plaatsvindt,

 

 gezien de Verbintenisverklaring inzake hiv/aids die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens haar 26e bijzondere zitting op 27 juni 2001 heeft aangenomen onder te titel 'Global Crisis – Global Action',

 

 gezien de bijzondere zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGASS) op hoog niveau over hiv/aids van 2 juni 2006 en de politieke verklaring die op deze bijeenkomst is aangenomen,

 

 gezien de Verklaring van Abuja van 27 april 2001 over hiv/aids, tuberculose en andere daaraan gerelateerde infectieziekten, alsmede het Gemeenschappelijk Standpunt van Afrika op de in 2006 gehouden UNGASS-zitting op hoog niveau en de oproep voor versnelde actie met het oog op universele toegang tot hiv/aids-, tuberculose- en malariabestrijdingsdiensten in Afrika, die door de Afrikaanse Unie in Abuja is ondertekend op 4 mei 2006,

 

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over hiv/aids: "Tijd om te handelen", van 24 april 2007 over de bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009, en die van 20 november 2008 over hiv/aids: vroegtijdige diagnose en behandeling,

 

 gezien de conclusies van de Raad van november 2009 over de vooruitgang die geboekt is met het Europees actieprogramma voor externe maatregelen tegen hiv/aids, malaria en tuberculose (2007-2011),

 

 gezien de mededeling van de Commissie over "Bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de buurlanden" en de strategie voor de bestrijding van hiv/aids in de EU en haar buurlanden 2009-2013,

 

 gezien het UNAIDS-rapport van 2009 over de mondiale aidsepidemie,

 

 gezien het UNAIDS Outcome Framework 2009-2011,

 

 gezien het VN-rapport over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van 2010,

 

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 juni 2010 over de vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010,

 

 gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

 

A. overwegende dat het aantal mensen met hiv/aids blijft toenemen, dat er in de hele wereld nu naar schatting 33,4 miljoen geïnfecteerden zijn en dat er in 2008 2,7 miljoen geïnfecteerden zijn bijgekomen, hetgeen bijzonder verontrustend is,

 

B. overwegende dat hiv/aids nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken is, waaraan in 2008 wereldwijd 2 miljoen sterfgevallen moesten worden toegeschreven, en dat het ook in de komende decennia een belangrijke oorzaak van voortijdige sterfte zal blijven,

 

C. overwegende dat eind 2009 naar schatting 5 miljoen mensen in lage- en midden-inkomenslanden een antiretrovirale behandeling ontvingen, een tienvoudige stijging in vijf jaar tijd en een ongekende schaalvergroting in de geschiedenis van de gezondheidszorg,

 

D. overwegende dat het aantal nieuwe besmettingen sneller blijft stijgen dan de toename van de behandelingscapaciteit, en dat in 2009 niettemin twee derde van de mensen die een behandeling nodig hadden, er geen gekregen hebben, hetgeen betekent dat 10 miljoen mensen geen toegang hadden tot de effectieve behandeling waaraan zij behoefte hadden,

 

E. overwegende dat subsaharaans Afrika nog steeds de zwaarst getroffen regio is met 22,4 miljoen hiv/aidspatiënten en 71% van alle nieuwe hiv/aidsinfecties in 2008,

 

F. overwegende dat er sterke aanwijzingen zijn dat hiv/aidspreventie een effectief middel is om het aantal nieuwe infecties te verminderen,

 

G. overwegende dat er nog steeds een grote kloof te overbruggen is bij het streven om hiv/aidspatiënten bij de preventie te betrekken,

 

H. overwegende dat vrouwen en meisjes nog altijd in onevenredig grote mate hiv/aids hebben, en dat vrouwen ongeveer 60% van alle hiv/aidsinfecties in subsaharaans Afrika uitmaken en dat hiv/aids nog altijd de voornaamste oorzaak van dood en ziekte onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd is,

 

I. overwegende dat de bestaande mogelijkheden tot preventie van hiv ontoereikend zijn om vrouwen te beschermen en dat preventiemethoden zoals condooms en onthouding voor veel vrouwen geen realistische optie zijn, vooral voor degenen die getrouwd zijn, die graag kinderen willen of die met seksueel geweld dreigen te worden geconfronteerd; een veilig en effectief vaccin of microbicide zou voor vrouwen een krachtig nieuw wapen zijn om zich te beschermen tegen hiv, zonder dat hun keuzemogelijkheid om kinderen te krijgen daardoor zou worden beperkt;

 

J. overwegende dat er steeds meer bewijs is betreffende verhoogde infectie- en risiconiveaus onder sleutelgroepen van de bevolking(1), met inbegrip van sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen, gevangenen, intraveneuze drugsgebruikers, migranten, vluchtelingen en mobiel werkenden in bijna alle regio's, ook in landen met algemene epidemieën, en dat er in het algemeen een te lage prioriteit wordt toegekend aan en te weinig financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor hiv/aidspreventieprogramma's voor die groepen,

 

K. overwegende dat de stigmatisering van hiv/aids ertoe leidt dat zo'n 30% van alle geïnfecteerden in de Europese Unie niet weten dat zij de besmetting hebben opgelopen, en dat uit onderzoek kan worden afgeleid dat bij niet-onderkende besmetting de verspreiding van hiv/aids sneller verloopt en voortijdige sterfte onder hiv/aidspatiënten toeneemt,

 

L. overwegende dat seksuele contacten met personen van hetzelfde geslacht nog altijd sterk gestigmatiseerd zijn, vooral in subsaharaans Afrika, en dat in 31 landen seksueel contact met wederzijds goedvinden tussen volwassenen van hetzelfde geslacht strafbaar is, dat hierop in vier landen de doodstraf staat en in andere landen gevangenisstraffen tot tien jaar, hetgeen de hiv/aidspreventie ernstig bemoeilijkt,

 

M. overwegende dat de criminalisering van illegale drugsgebruikers in een groot aantal landen verhindert dat zij toegang hebben tot hiv/aidspreventie, -behandeling, -zorg en -ondersteuning, en dat de verspreiding van hiv/aids ten gevolg van intraveneus drugsgebruik daardoor nog wordt bevorderd,

 

N. overwegende dat 106 landen nog altijd wetgeving hebben en een beleid voeren dat een significante belemmering vormt voor doeltreffende hiv/aidsbestrijding,

 

O. overwegende dat in 2008 naar schatting 17,5 miljoen kinderen één of beide ouders aan hiv/aids hebben verloren - waarvan de overgrote meerderheid in subsaharaans Afrika - en vaak worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd, en dat hen de toegang tot basisdiensten zoals onderwijs en woonruimte wordt ontzegd, hetgeen hun kwetsbaarheid voor hiv/aidsinfecties nog verder vergroot,

 

P. overwegende dat er tot nu toe onvoldoende aandacht is voor het verband tussen hiv/aids en handicaps, hoewel er personen met een handicap voorkomen onder alle belangrijke bevolkingsgroepen met een verhoogd risico van blootstelling aan hiv/aids,

 

Q. overwegende dat een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsproblematiek van cruciaal belang is om een einde te maken aan deze epidemie,

 

1.  verzoekt de Commissie en de Raad zich aan hun beloften te houden en meer te doen voor het bestrijden van hiv/aids als een mondiale volksgezondheidsprioriteit, waarbij mensenrechten van centraal belang zijn voor hiv/aidspreventie, -behandeling, -zorg en -ondersteuning, o.a. in het kader van de EU-ontwikkelingssamenwerking;

 

2.  roept de Commissie en de Raad ertoe op meer te doen voor de decriminalisering van hiv/aidstransmissie en -blootstelling(2), onder meer door het stimuleren van de erkenning van hiv/aids als een handicap voor de toepassing van bestaande en toekomstige non-discriminatiewetgeving;

 

3.  roept de Commissie en de Raad ertoe op optimale beleidsvormen en praktijken in de politieke dialoog op mondiaal en nationaal niveau met betrekking tot op rechten gebaseerde hiv/aidsbestrijdingsstrategieën te bevorderen door:

 

–  te zorgen voor bevordering, bescherming en eerbiediging van de mensenrechten van hiv/aidsgeïnfecteerden en andere sleutelgroepen,

 

–  steun te geven voor herziening en aanpassing van wettelijke regelingen die belemmeringen vormen voor doeltreffende, op feiten gestoelde hiv/aidsprogramma's en -zorg, met name voor sleutelgroepen,

 

–  mensenrechten centraal te stellen bij besluitvorming over toewijzing van middelen voor maatregelen inzake hiv/aids binnen en buiten de Europese Unie,

 

–  hiv/aidsprogramma's af te stemmen op hiv/aidspatiënten en andere sleutelgroepen en toe te spitsen op grotere mondigheid van personen en gemeenschappen, verkleining van de kans op en kwetsbaarheid voor hiv/aidsbesmetting en vermindering van de nadelige gevolgen van hiv/aids,

 

–  te bevorderen dat sleutelgroepen een zinvolle inbreng hebben in de formulering, uitvoering, controle en evaluatie van programma's voor preventie, behandeling, zorg en ondersteuning,

 

–  te bevorderen dat eenieder toegang tot gezondheidszorg krijgt, zowel wat betreft preventie, behandeling, zorg en ondersteuning met betrekking tot hiv/aids als wat betreft andere medische noden,

 

–  te bevorderen dat hiv/aidsgeïnfecteerden en andere sleutelgroepen toegang tot onderwijs en werkgelegenheid krijgen,

 

–  ervoor te zorgen dat indicatoren die rechtstreeks hiv/aidsgerelateerde mensenrechtenkwesties aanpakken en beoordelen deel gaan uitmaken van het toekomstig toezicht op vooruitgang in de strijd tegen hiv/aids,

 

–  zich te houden aan de beginselen van geïnformeerde instemming, vertrouwelijkheid en advies bij hiv/aidstests en andere hiv/aidsgerelateerde zorg,

 

–  bestrijding van stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv/aids en andere sleutelgroepen en door bescherming van hun recht op veiligheid en bescherming tegen misbruik en geweld,

 

–  een grotere inbreng van mensen met hiv/aids en andere sleutelgroepen bij de aanpak van hiv/aids te bevorderen en te faciliteren,

 

–  objectieve en oordeelvrije informatie over de ziekte beschikbaar te stellen,

 

–  mensen het vermogen, de vaardigheden, kennis en middelen te bieden om zich tegen hiv/aidsbesmetting te wapenen;

 

4.  verzoekt de Commissie en de lidstaten aandacht te besteden aan de behoeften van vrouwen op het vlak van hiv/aidspreventie, -behandeling en -zorg als essentieel onderdeel van de strijd tegen de epidemie, met name door de toegang tot programma's voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg te verruimen, met daarin volledig geïntegreerde hiv/aidstests, -advies en -preventiediensten, en door te zorgen voor een ommekeer in de sociaaleconomische factoren die ertoe leiden dat vrouwen een groter risico lopen met hiv/aids te worden besmet, zoals genderongelijkheid, armoede, gebrek aan mogelijkheden op economisch en onderwijsgebied, en een tekortschietende wettelijke bescherming en bescherming van hun mensenrechten;

 

5.  roept de Europese Unie en de lidstaten ertoe op billijke en flexibele financieringsmogelijkheden te bieden voor onderzoek naar nieuwe preventieve technologieën, waaronder vaccins en microbiciden;

 

6.  roept de Europese Commissie en de lidstaten ertoe op te voorzien in de behoeften van kinderen en jongeren op het gebied van hiv/aidspreventie, -behandeling, -zorg en -ondersteuning, en ervoor te zorgen dat zij toegang krijgen tot hiv/aidsdiensten, vooral wat betreft diagnosticering bij baby’s, geschikte en betaalbare antiretrovirale geneesmiddelen, psychosociale ondersteuning, sociale bescherming en wettelijke bescherming;

 

7.  verzoekt de Commissie en de lidstaten zich in te zetten voor de participatie van mensen met een handicap in hiv/aidsbestrijdingsactiviteiten en de integratie van hun mensenrechten in nationale hiv/aidsstrategieën en -maatregelen, teneinde ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot hiv/aidsdiensten die toegesneden zijn op en equivalent aan de diensten voor andere groepen;

 

8.  verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te geven voor progamma's waardoor gedetineerden en intraveneuze druggebruikers zo min mogelijk schade oplopen;

 

9.  verzoekt de Commissie de regeringen van de lidstaten en maatschappelijke organisaties te helpen om iets te doen aan het geringe bereik van programma's in het kader van het nationale aidsbeleid ter bestrijding van stigmatisering en discriminatie en ter bevordering van toegang tot de rechter;

 

10.  verzoekt de Commissie en de Raad om samen met UNAIDS en andere partners te werken aan verbetering van de indicatoren voor het vaststellen van de vooruitgang op mondiaal, nationaal en programmaniveau in de strijd tegen stigmatisering en discriminatie van hiv/aidsgeïnfecteerden, alsmede van de specifiek op sleutelgroepen gerichte indicatoren;

 

11.  verzoekt de Commissie en de Raad steun te geven aan de onlangs opgerichte Global Commission on HIV and the Law (Mondiale Commissie hiv en recht) om te bereiken dat de bestaande wetgeving effectief bijdraagt tot de aanpak van hiv/aids;

 

12.  verzoekt de Commissie en de Raad het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten in te zetten om nadere informatie te vergaren over de mensenrechtensituatie van mensen met hiv/aids en andere sleutelgroepen in Europa, wetende dat zij kwetsbaar zijn voor veelvoudige en overlappende discriminatie;

 

13.  roept alle lidstaten en de Commissie ertoe op ten minste 20% van alle ontwikkelingsgelden toe te kennen aan basiszorg en -onderwijs, hun bijdragen aan het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria te verhogen en hun middelen voor andere programma's ter schraging van zorgstelsels en gemeenschappen te verhogen;

 

14.  verzoekt alle lidstaten en de Commissie om de zorgwekkende neergang in de financiering van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en de rechten op dat vlak in de ontwikkelingslanden te keren, en om beleid voor de behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen en de verstrekking van producten voor reproductieve gezondheid zoals levensreddende geneesmiddelen en anticonceptiemiddelen, waaronder condooms, te steunen;

 

15.  verlangt dat de EU gebruik blijft maken van een combinatie van financiële instrumenten op mondiaal en nationaal niveau, naast begrotingssteun, en van relevante organisaties en mechanismen die hun nut in de aanpak van het mensenrechtenvraagstuk in verband met hiv/aids hebben bewezen, met name maatschappelijke organisaties en in gemeenschappen gewortelde organisaties;

 

16.  dringt erop aan dat de Werkgroep mensenrechten van de Raad de "toolkit" voor bevordering en bescherming van alle mensenrechten van holebi's en transseksuelen goedkeurt, en verzoekt de Raad en de Commissie de aanbevelingen van de werkgroep ten uitvoer te leggen;

17.  roept de Commissie en de lidstaten ertoe op opnieuw hun steun te betuigen voor paragraaf 16 van de conclusies van de Raad inzake het Actieprogramma van november 2009: voor het initiëren van een breed consultatief proces met de lidstaten en andere belanghebbenden ter voorbereiding van een Europees actieprogramma van maatregelen tegen hiv/aids, malaria en tuberculose door middel van extern optreden vanaf 2012 en daarna, en om zich in te zetten voor de oprichting van EU-actieteams als middel om de Commissie en de lidstaten in staat te stellen gezamenlijk op te treden op bepaalde prioriteitsterreinen;

 

18.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de VN, het Gezamenlijk Programma van de Verenigde Naties inzake hiv/aids, de Wereldgezondheidsorganisatie en de organisatoren van de 18-de Internationale Aidsconferentie.

(1)

’Sleutelgroepen van de bevolking’ zijn groepen die een hoger risico lopen te worden besmet of getroffen door hiv, die een belangrijke rol spelen in de manier waarop hiv zich verspreidt, en wier betrokkenheid essentieel is voor een effectieve en duurzame aanpak van hiv. Dergelijke sleutelgroepen variëren naar gelang de lokale context, maar omvatten ook groepen die kwetsbaar en gemarginaliseerd zijn, zoals mensen met hiv, hun partners en gezinnen, mensen die seks kopen of verkopen, mannen die seks hebben met mannen, mensen die drugs gebruiken, wezen en andere kwetsbare kinderen, migranten en ontheemden, alsmede gevangenen.

(2)

Volgens de beleidsschets van UNAIDS over criminalisering van hiv-overdracht moet de overheid strafbaarheid beperken tot doelbewuste overdracht, d.i. overdracht door iemand die weet dat hij hiv-positief is en handelt met het oogmerk de hiv-besmetting over te dragen en deze ook daadwerkelijk overdraagt.

Juridische mededeling - Privacybeleid