Предложение за резолюция - B7-0419/2010Предложение за резолюция
B7-0419/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Киргизстан

  5.7.2010

  за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0419/2010

  Процедура : 2010/2770(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0419/2010
  Внесени текстове :
  B7-0419/2010
  Приети текстове :

  B7‑0419/2010

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Киргизстан

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид своите предишни резолюции относно Киргизстан и Централна Азия, по-конкретно резолюцията от 6 май 2010 г.,

  –   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна Азия,

  –   като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 11 юни 2010 г. относно новите сблъсъци в Киргизстан и от 28 юни 2010 г. относно конституционния референдум,

  –   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 14 юни 2010 г.,

  –   като взе предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на 21-22 юни 2007 г.,

  –   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизстан, което влезе в сила през 1999 г.,

  –   като взе предвид документа за регионална стратегия на Европейската общност за подпомагане на Централна Азия за периода 2007 – 2013 г.,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че на 11 юни в южните градове Ош и Джалалабад избухнаха яростни сблъсъци, които продължиха да ескалират до 14 юни, като според информациите стотици въоръжени мъже превзеха улиците на тези градове, стреляйки по граждани и палейки магазини, избирайки целите си въз основа на етнически признак,

  Б.  като има предвид, че според органите на Киргизстан в сблъсъците са загинали около 300 души, но че бяха изразени опасения, включително от страна на ръководителя на временното правителство Роза Отунбаева, че действителният брой на загиналите е по-голям; като има предвид, че над 2 000 души бяха ранени или приети в болница, и че много хора все още се водят за изчезнали,

  В.  като има предвид, че се счита, че това насилие е причината, поради която 300 000 души са вътрешно разселени, а 100 000 са потърсили убежище в съседен Узбекистан; като има предвид, че правителството в Ташкент предостави хуманитарна подкрепа на бежанците с помощта на международни организации, но затвори границата си с Киргизстан на 14 юни, като се позова на липса на възможност да приеме повече хора,

  Г.  като има предвид, че временното правителство обяви извънредно положение в района и силите за сигурност, които, както изглежда, в някои случаи не се подчиняваха на заповедите, не бяха в състояние да поемат контрола над ситуацията; като има предвид, че апелите, отправени от временния президент Роза Отунбаева към руския президент Медведев и към Организацията на Договора за колективна сигурност, за военна подкрепа за възстановяване на реда получиха отрицателни отговори; като има предвид, че беше изпратено искане за изпращане на международна полицейска сила и понастоящем то се разглежда от ОССЕ;

  Д. като има предвид, че съгласно резултатите от разследването на Националната служба за сигурност на събитията от 11-14 юни, сблъсъците са били предизвикани от членове на клана на сваления президент Бакиев в тайно споразумение с радикални ислямисти, севернотаджикски бойци и талибани,

  Е.  като има предвид, че Европейската комисия отпусна 5 милиона евро с цел предоставяне на спешна медицинска помощ, хуманитарна помощ, нехранителни продукти, защита и психологическа подкрепа на лицата, засегнати от кризата, като има предвид, че това може да бъде сравнено със спешния призив на ООН за неотложна помощ в размер на 71 милиона щатски долара,

  Ж. като има предвид, че ЕС следва да поеме по-значителна роля в оказването на подкрепа на страната; като има предвид, че ЕС пое ангажимент, по-специално чрез своята Стратегия за Централна Азия, да бъде партньор на страните в региона; като има предвид, че сега съществува неотложна необходимост от по-голям международен ангажимент, и че отговорът на ЕС ще повлияе на неговата репутация като партньор,

  З.  като има предвид, че на 27 юни се проведе референдум при мирни обстоятелства, който се отличаваше с висока активност, и че той доведе до одобрението, с подкрепата на над 90% от гласувалите, на нова конституция, уравновесяваща президентските и парламентарните правомощия, до утвърждаването на Роза Отунбаева като временен президент с мандат до 31 декември 2011 г. и до премахването на конституционния съд; като има предвид, че се планира на 10 октомври 2010 г. да бъдат проведени парламентарни избори,

  И. като има предвид, че Централна Азия до голяма степен се характеризира с бедност и множество сериозни заплахи за сигурността на хората, както и с лошо управление, силно изразен авторитаризъм и липса на законови средства за изразяване на неодобрение и търсене на политическа промяна; като има предвид, че е необходимо регионалното сътрудничество да бъде възстановено и засилено с цел разработването на общ подход към проблемите и предизвикателствата в региона; като има предвид, че е наложителен стремеж към по-общ подход към проблемите и предизвикателствата в региона от страна на регионалните и международните участници,

  Й. като има предвид, че ЕС трябва винаги да поддържа ангажимента си за включване на правата на човека, демокрацията и принципите правовата държава във всички споразумения с трети страни и да насърчава демократичните реформи чрез съгласувани политики, които засилват неговата надеждност като фактор в региона,

  1.  изразява най-дълбоко съжаление относно трагичните яростни сблъсъци, които избухнаха в Южен Киргизстан, и съболезнованията си към семействата на всички жертви;

  2.   осъжда силно всички нападения и актове на насилие и призовава временното правителство да проведе достоверно, безпристрастно и независимо разследване на събитията, с помощта на международните участници, за да изправи извършителите пред правосъдието и да изясни твърденията за участие на членове на силите за сигурност на Киргизстан;

  3.  призовава временните органи да положат всички възможни усилия за възвръщане към нормален живот и да осигурят всички необходими условия, така че бежанците и вътрешно разселените лица да могат да се върнат доброволно, в безопасност и с достойнство по своите домове; настоятелно призовава местните органи да приемат ефективни мерки за изграждане на доверието и да започнат истински диалог с всички етнически групи на населението на Южен Киргизстан, с цел развитието на надежден процес на помирение;

  4.  подчертава, че ценностите, с които е ангажиран Европейският съюз, задължават Съюза да реагира на тези страдания по обхватен начин, включително като отпусне по-голяма сума от мобилизираните до този момент 5 милиона евро, която следва да бъде съизмерима със спешния призив на ООН за набиране на хуманитарна помощ в размер на 71 милиона щатски долара;

  5.  призовава във връзка с това Комисията да засили хуманитарната помощ в сътрудничество с международните организации и да започне кратко- и средносрочни програми за възстановяване на разрушените домове и на загубените активи, както и проекти за възстановяване в сътрудничество с органите на Киргизстан и на други донори, така че да се създадат благоприятни условия за връщането на бежанците и вътрешно разселените лица; във връзка с това, обръща внимание на значението на местните проекти за развитие;

  6.  настоятелно призовава Съвета да поеме водещата роля в организирането на международна донорска конференция за Киргизстан, която да бъде посветена на хуманитарните проблеми и основните потребности на Киргизстан, и която да предостави необходимата помощ за устойчивото развитие на страната;

  7.  подчертава, че хуманитарната реакция, предназначена да посрещне неотложни потребности, трябва да се съпровожда от усилия за стабилизиране на положението и предотвратяване на значителния риск от възобновяване на насилието, което представлява заплаха също за мира и сигурността в други райони от долината Фергана, която се простира на територията на Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан;

  8.  отново отправя призив политиката на ЕС относно Централна Азия да се съсредоточи върху сигурността на хората; отбелязва, че в Южен Киргизстан това предполага, наред с другото, оказването на помощ с цел да се гарантира физическата сигурност на етническите узбеки, както и на членовете на всички останали етнически групи;

  9.  призовава върховния представител/заместник-председател и държавите-членки да подкрепят и да допринесат активно за разполагането на полицейска мисия на ОССЕ с цел да бъде предотвратено избухването на ново насилие, да бъде стабилизирано положението в засегнатите от сблъсъците градове, да бъдат защитени жертвите и най-уязвимите лица и да бъде улеснено връщането на бежанците и на вътрешно разселените лица;

  10. отбелязва мирното провеждане и резултата от конституционния референдум на 27 май, който създава условия за възстановяването на конституционния ред; призовава Съвета и Комисията да намерят начини, за да подкрепят временното правителство на Киргизстан и да помогнат на органите да постигнат напредък по пътя на демократичните реформи и укрепването на принципите на правовата държава, да се противопоставят на дискриминацията в обществения живот, да осигурят достъп до надеждни правни процедури и да подобрят живота на населението чрез национално развитие и овластяване на гражданите в сътрудничество с всички заинтересовани страни и гражданското общество в Киргизстан;

  11. призовава за широкото използване на Инструмента за стабилност и отправя искане към Комисията да изготви предложения относно преразпределението на финансови средства от Инструмента за сътрудничество за развитие, с цел да се гарантира, че действията на ЕС в отговор на новото положение в Киргизстан ще бъдат адекватни по мащаб, в краткосрочен, както и в средносрочен план;

  12. изразява загриженост относно сведенията за арести на някои защитници на правата на човека в Киргизстан и призовава органите на държавата да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че защитниците на правата на човека могат да извършват своята дейност за насърчаване и защита на правата на човека без никакви пречки;

  13. подчертава, че събитията в Киргизстан влияят върху, но и са повлияни от регионални и международни събития; изразява убеденост, че съществува голямо припокриване на интересите на Русия, Съединените щати и на други държави, по-специално по отношение на Афганистан и нарастването ислямския радикализъм в региона, включително в Киргизстан; счита, че това следва да направи възможно намаляването на геополитическото съперничество и търсенето на по-висок ефект от сътрудничеството с оглед на стабилизацията на региона; счита, че успехът в тази насока би имал по-широк положителен ефект върху международните отношения и международната сигурност;

  14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията и на ОССЕ.