Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0419/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0419/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Kirgizijoje

5.7.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0419/2010

Procedūra : 2010/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0419/2010

B7‑0419/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kirgizijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kirgizijos ir Centrinės Azijos, ypač į savo 2010 m. gegužės 6 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimus dėl naujų susirėmimų Kirgizijoje 2010 m. birželio 11 d. ir dėl 2010 m. birželio 28 d. referendumo,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. birželio 14 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21–22 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu patvirtintą ES strategiją dėl naujos partnerystės su Centrine Azija,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ES ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos 2007–2013 m. regiono strateginį dokumentą dėl pagalbos Centrinei Azijai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį straipsnį,

A. kadangi birželio 11 d. prasidėjo smurtiniai susirėmimai pietiniuose Ošo ir Džalalabado miestuose ir tęsdamiesi iki birželio 14 d. peraugo į šimtų ginkluotų vyrų, kaip pranešama, miestų gatvių šturmą, civilių šaudymą ir parduotuvių padeginėjimą, taikinius pasirenkant pagal tautinę priklausomybę,

B.  kadangi pasak Kirgizijos valdžios institucijų per susirėmimus žuvo apie 300 žmonių, tačiau buvo išreikšti nuogąstavimai, taip pat ir laikinosios vyriausybės vadovės Rosos Otunbayevos, kad tikrieji skaičiai gali būti didesni; kadangi daugiau kaip 2000 buvo sužeisti ar paguldyti į ligoninę ir daug žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios,

C. kadangi buvo nustatyta, kad dėl smurto, 300 000 žmonių buvo perkelti šalies viduje ir 100 000 ieškojo prieglobsčio kaimyniniame Uzbekistane; kadangi Taškento vyriausybė kartu su tarptautinėmis organizacijomis suteikė humanitarinę pagalbą pabėgėliams, tačiau uždarė savo sieną su Kirgizija birželio 14 d., grįsdamas tuo, jog stokoja pajėgumų priimti daugiau žmonių,

D. kadangi laikinoji vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį srityje, o saugumo pajėgos, kurios, kaip atrodo, kartais nesilaikė nurodymų ir buvo nepajėgios perimti kontrolės; kadangi laikinosios prezidentės R. Otunbayevos kreipimaisi į Rusijos prezidentą D. Medvedevą ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją dėl karinės paramos sulaukė neigiamų atsakymų; kadangi prašymas atsiųsti tarptautinių policijos pajėgų buvo perduotas ir šiuo metu yra svarstomas ESBO,

E.  kadangi atsižvelgiant į Nacionalinės saugumo tarnybos birželio 11–14 d. įvykių tyrimo rezultatus susirėmimai buvo inicijuoti nuversto prezidento Bakiyevo klano narių drauge su islamo radikalais, Šiaurės tadžikų kovotojais ir talibais,

F.  kadangi Europos Komisija skyrė 5 mln. eurų neatidėliotinai medicinos pagalbai, humanitarinei pagalbai, ne maisto prekėms, apsaugai ir psichologinei pagalbai žmonėms, kenčiantiems nuo krizės; kadangi tai galima palyginti su JT skubios pagalbos prašymu skirti 71 mln. USD skubiai pagalbai,

G. kadangi ES turi prisiimti svarbesnį vaidmenį remiant šią šalį; kadangi ES įsipareigojo, ypač pasitelkdama savo Centrinės Azijos strategiją, turi būti iš šio regiono šalių partnerė; kadangi skubiai reikia kur kas didesnio tarptautinio įsipareigojimo ir ES atsakas turės įtakos jos kaip partnerės patikimumui,

H. kadangi referendumas vykęs birželio 27 d. vyraujant taikai pasižymėjo dideliu balsuotojų aktyvumu ir daugiau kaip 90% balsuotojų patvirtino naują konstituciją, nustatančią pusiausvyrą tarp prezidento ir parlamento galių, patvirtino Rosą Otunbayevą laikinąja prezidente iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir paleido Konstitucinį Teismą; kadangi 2010 m. spalio 10 d. planuojama surengti parlamento rinkimus,

I.   kadangi Cenrinei Azijai būdingi aukšti skurdo rodikliai, dideli įvairaus pobūdžio pavojai žmonių saugumui, taip pat blogas valdymas, stiprus autoritarizmas ir teisėtų būdų išreikšti nepasitenkinimą ir siekti politinių pokyčių stoka; kadangi yra poreikis atkurti ir sustiprinti regioninį bendradarbiavimą, siekiant plėtoti bendrą požiūrį į problemas ir iššūkius regione; kadangi turi būti tęsiamas bendresnis regioninių ir tarptautinių veikėjų požiūris į problemas ir iššūkius regione,

J.   kadangi ES turi visuomet laikytis įsipareigojimo įtraukti žmogaus teisių, demokratinius ir teisinės valstybės principus į savo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir, stiprindama savo, kaip patikimos regioninės politikos dalyvės, vaidmenį, vykdyti nuoseklią politiką ir taip skatinti demokratines reformas,

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Kirgizijos pietuose kilusių tragiškų smurtinių susirėmimų ir reiškia užuojautą visų aukų šeimoms;

2.  griežtai smerkia visus išpuolius bei smurto veiksmus ir ragina laikinąją vyriausybę padedant tarptautiniams subjektams atlikti patikimą, nešališką ir nepriklausomą įvykių tyrimą, siekiant patraukti kaltininkus atsakomybėn ir išsiaiškinti įtarimus dėl Kirgizijos saugumo pajėgų narių dalyvavimo;

3.  ragina laikinąją vyriausybę dėtis visas pastangas, siekiant suvaldyti situaciją ir grįžti prie įprastos tvarkos, taip pat sudaryti visas įmanomas sąlygas pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims savo valia saugiai bei oriai grįžti į savo namus; ragina vietos valdžios institucijas kuo skubiau patvirtinti veiksmingas pasitikėjimą keliančias priemones ir pradėti atvirą dialogą su visomis pietų Kirgizijos etninėmis grupėmis, siekiant sukurti patikimą susitaikymo procesą;

4.  pabrėžia, kad vertybės, kurių Europos Sąjunga yra įsipareigojusi laikyti, įpareigoja ją reaguoti į šią kančią suprantamai, taip pat skiriant daugiau nei 5 mln. iki šiol surinktų eurų, kas turėtų atitikti JT skubios pagalbos prašymą skirti 71 mln. USD humanitarinei pagalbai;

5.  atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis paspartinti humanitarinės pagalbos teikimą ir pradėti trumpalaikes bei vidutinės trukmės sugriautų namų ir prarasto turto programas ir atstatomuosius projektus bendradarbiaujant su Kirgizijos valdžios institucijomis ir kitais paramos teikėjais, siekiant sukurti palankias sąlygas pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims sugrįžti; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į vietos vystymosi projektų svarbą;

6.  ragina Tarybą kuo skubiau imtis vadovaujamojo vaidmens surengiant tarptautinę Kirgizijos rėmėjų konferenciją, skirtą humanitarinėms problemoms spręsti ir pagrindiniams Kirgizijos poreikiams tenkinti, kurios metu būtų galima suteikti reikiamą pagalbą tvariam šios šalies vystymuisi;

7.  pabrėžia, kad humanitarinė pagalba, skirta neatidėliotiniems poreikiams patenkinti, turi būti skiriama kartu dedant pastangas stabilizuoti padėtį ir sumažinti didelį pavojų, kad smurtas atsinaujins, ir užkirsti jam kelią, nes smurtas yra grėsmė taikai bei saugumui kitose Ferganos slėnio, bendro Uzbekistanui, Kirgizijai ir Tadžikistanui, dalyse;

8.  dar kartą primena savo raginimą skirti daugiau dėmesio žmonių saugumui ES Centrinės Azijos politikoje; pažymi, kad pietų Kirgizijoje tai, be kita ko, reiškia pagalbą užtikrinant etninių uzbekų ir visoms kitoms etninėms grupėms priklausančių asmenų fizinį saugumą;

9.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares remti ir aktyviai prisidėti greitai dislokuojant ESBO policijos misiją, kurios tikslas – užkirsti kelią naujam smurto proveržiui, stabilizuoti situaciją miestuose, nukentėjusiuose nuo susirėmimų, apsaugoti aukas ir labiausiai pažeidžiamus asmenis, taip pat palengvinti pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą;

10. atkreipia dėmesį į gegužės 27 d. taikiai įvykusį referendumą dėl konstitucijos ir jo rezultatus, atveriančius kelią grįžti prie konstitucinės tvarkos; ragina Tarybą ir Komisiją rasti būdų pagelbėti Kirgizijos laikinajai vyriausybei ir padėti valdžios institucijoms toliau žengti demokratinių reformų keliu ir stiprinti teisinės valstybės principus, panaikinti diskriminaciją visuomenės gyvenime, suteikti prieigą prie patikimų teisminių procedūrų ir gerinti žmonių gyvenimo sąlygas skatinant šalies vystymąsi ir suteikti daugiau galių piliečiams bendradarbiaujant su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir Kirgizijos pilietine visuomene;

11. ragina kaip įmanoma daugiau panaudoti Stabilumo priemonę ir prašo Komisijos parengti pasiūlymus dėl Vystomojo bendradarbiavimo priemonės lėšų perskirstymo siekiant užtikrinti, kad ES trumpalaikis ir vidutinės trukmės laikotarpio atsakas Kirgizijoje susidarius naujai padėčiai būtų adekvatus;

 

12. išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie kai kurių žmogaus teisių gynėjų sulaikymą Kirgizijoje ir ragina Kirgizijos valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai be jokių kliūčių galėtų dirbti savo darbą – skatinti ir ginti žmogaus teises;

13. pabrėžia, kad pokyčiai Kirgizijoje ne tik daro įtaką regioniniams ir tarptautiniams pokyčiams, bet ir yra pastarųjų veikiami; yra įsitikinęs, kad labai sutampa Rusijos, JAV ir kitų šalių interesai, ypač susiję su Afganistanu ir islamo radikalizmo plėtra regione, įskaitant Kirgiziją; mano, kad dėl šios priežasties turėtų būti įmanoma pristabdyti geopolitines varžybas ir atrasti bendradarbiavimo teikiamą naudą siekiant stabilizuoti padėtį regione; laikosi nuomonės, kad sėkmė šioje srityje turėtų platesnį teigiamą poveikį tarptautiniams santykiams ir tarptautiniam saugumui;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai ir ESBO.