Предложение за резолюция - B7-0420/2010Предложение за резолюция
B7-0420/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Киргизстан

  5.7.2010

  за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda, Mario Mauro от името на групата PPE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0419/2010

  Процедура : 2010/2770(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0420/2010
  Внесени текстове :
  B7-0420/2010
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0420/2010

  Резолюция на Европейския парламент относно Киргизстан

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предишните си резолюции относно Киргизстан, и по-специално резолюцията от 12 май 2005 г. и резолюцията от 6 май 2010 г. относно положението в Киргизстан,

  –   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна Азия,

  –   като взе предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на 21-22 юни 2007 г.,

  –   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизстан, което влезе в сила през 1999 г.,

  –   като взе предвид програмата на ЕС за предотвратяване на сериозните конфликти, приета от Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г.,

  –   като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 11 юни 2010 г. относно новите сблъсъци в Киргизстан и от 28 юни 2010 г. относно конституционния референдум,

  –   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 14 юни 2010 г.,

  –   като взе предвид съвместното изявление на специалния пратеник на председателя на ОССЕ, специалния представител на ООН и специалния представител на ЕС в Киргизстан от 16 юни 2010 г. относно положението в Киргизстан,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че ЕС несъмнено има интерес от мирен, демократичен и проспериращ в икономическо отношение Киргизстан; като има предвид, че ангажиментът на Киргизстан по отношение на международното право, принципите на правовата държава, правата на човека и демократичните ценности, както и към пазарната икономика, ще насърчи сигурността и стабилността,

  Б.  като има предвид, че ЕС пое ангажимент, по-специално чрез своята Стратегия за Централна Азия, да бъде партньор на страните в региона, и като има предвид, че съществува неотложна необходимост от по-голям международен ангажимент, и че отговорът на ЕС ще има отражение върху неговата репутация като партньор,

  В.  като има предвид, че съгласно официалните данни в сблъсъците са загинали около 300 човека, но бяха изразени опасения, включително от страна на ръководителя на временното правителство Роза Отунбаева, че действителният брой на загиналите е 2 000; като има предвид, че хиляди хора бяха ранени и че много хора все още се водят за изчезнали,

  Г.  като има предвид, че Европейската комисия отпусна 5 милиона евро с цел предоставяне на спешна медицинска помощ, хуманитарна помощ, нехранителни продукти, защита и психологическа подкрепа на лицата, засегнати от кризата,

  Д. като има предвид, че ООН отправи спешен призив за набирането на 71 милиона щатски долара, необходими за оказването на неотложна помощ,

  Е.  като има предвид, че на 27 юни се проведе референдум при мирни обстоятелства, който се отличаваше с висока активност, и че той доведе до одобрението, с подкрепата на над 90% от гласувалите, на нова конституция, балансираща президентските и парламентарните правомощия, до утвърждаването на Роза Отунбаева като временен президент с мандат до 31 декември 2011 г. и до премахването на конституционния съд; като има предвид, че се планира на 10 октомври 2010 г. да бъдат проведени парламентарни избори,

  Ж. като има предвид, че ЕС трябва да поддържа ангажимента си за зачитане на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в своите взаимоотношения с трети държави и да насърчава демократичните реформи,

  1.  осъжда неотдавнашното насилие в южен Киргизстан, чиято главна жертва беше етническото узбекско население; изразява съжаление за загубата на човешки животи и изразява надежда, че може да бъде намерено мирно решение на конфликта в Киргизстан, основано на демократичните принципи, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека;

  2.  призовава временните органи да положат всички възможни усилия да възстановят нормалния ход на живота на хората и да осигурят всички необходими условия, така че бежанците и вътрешно разселените лица да могат да се върнат доброволно, в безопасност и с достойнство по своите домове; настоятелно призовава местните органи да приемат ефективни мерки за изграждане на доверието и да започнат истински диалог с всички етнически общности, населяващи южен Киргизстан, с цел развитието на надежден процес на помирение;

  3.  подчертава, че ценностите, с които е ангажиран Европейския съюз, задължават Съюза да реагира на тези страдания по обхватен начин, включително да използва средства в по-голям размер от мобилизираните до този момент 5 милиона евро, като има предвид спешния призив на ООН за набиране на 71 милиона щатски долара;

  4.  подчертава, че хуманитарната реакция, предназначена да осигури решение за неотложните потребности, трябва да се съпровожда от усилия за стабилизиране на положението и за намаляване на значителния риск от подновяване на насилието, което представлява заплаха също за мира и сигурността в други райони от долината Фергана, формираща част от територията на Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан;

  5.  отново отправя призив политиката на ЕС относно Централна Азия да се съсредоточи върху сигурността на хората; отбелязва, че в южен Киргизстан това предполага, наред с другото, оказването на помощ с цел да се гарантира физическата сигурност на всички етнически групи, подкрепа за възстановяването на разрушените домове и на загубените активи, противопоставяне на дискриминация от страна на органите и в обществения живот, предоставяне на достъп до надеждни правни процедури в контекста на общото укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на възможностите за намиране на работа и на прехрана по правомерен начин;

  6.  призовава помощта на ЕС да бъде съсредоточена в по-голяма степен върху местни проекти за развитие, които подобряват живота на хората; подчертава, че докато често съществува риск от загуба на помощ, предоставена от ЕС, поради ширещата се корупция, отсъствието на административен капацитет и други проблеми в региона, има тенденция този риск да намалява по отношение на местни проекти за развитие, и че въздействието на подобни проекти принципно е по-бързо и по-непосредствено; отбелязва, че поради това местните проекти за развитие са по-ценни в рамките на усилията за стабилизация;

  7.  приветства мирното провеждане на конституционния референдум в Киргизстан на 27 юни; подчертава, че възстановяването на конституционния ред и на принципите на правовата държава е ключово с оглед на дългосрочното стабилизиране на положението в страната; подчертава, че следващите парламентарни избори (временно предвидени за октомври 2010 г.) следва да осигурят конституционното основание за правителство, което да притежава както силна легитимност, така и широка обществена подкрепа; ето защо призовава органите на Киргизстан да предприемат незабавни и категорични мерки за преодоляване на значителните недостатъци, установени от ОССЕ/СДИПЧ, преди предстоящите парламентарни избори; очаква да установи силни междупарламентарни връзки с бъдещия парламент на Киргизстан;

  8.  подчертава общия интерес на Киргизстан, съседните държави, Русия, Китай, ЕС, САЩ и останалата част от международната общност от предотвратяване на дестабилизацията и на разпространението сред разочарованото и изпълнено със страх население на схващането, че крайните идеологии предлагат единствената перспектива за повече ред и по-добър живот;

  9.  изразява загрижеността си относно трудностите пред процеса на демократизация в Киргизстан, които очевидно произтичат от нетрайния характер на временното правителство на Киргизстан и от силата на престъпните мрежи в страната, включително контрабандистите на наркотици в южен Киргизстан; счита, че въпреки това създаването на политическа система, която позволява представителство на различни интереси и арбитраж между тях е необходимо с цел намаляване на напрежението и избягване на нови изблици на насилие, и че ЕС и държавите-членки на ЕС трябва активно да подкрепят демократизацията и да се стремят да намалят разликите между позициите на международните фактори, така че да подобрят изгледите за процеса на реформи в Киргизстан;

  10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на временното правителство на Киргизстан, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на генералния секретар на ОССЕ и на генералния секретар на Съвета на Европа.