Forslag til beslutning - B7-0420/2010Forslag til beslutning
B7-0420/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kirgisistan

5.7.2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda, Mario Mauro for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0419/2010

Procedure : 2010/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0420/2010
Indgivne tekster :
B7-0420/2010
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0420/2010

Europa-Parlamentets beslutning om Kirgisistan

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kirgisistan, navnlig beslutningen af 12. maj 2005 og sin beslutning af 6. Maj 2010 om situationen i Kirgisistan,

–   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien,

–   der henviser til EU's strategi for et nyt partnerskab med Centralasien, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007,

–   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan, som trådte i kraft i 1999,

–   der henviser til EU-programmet til forebyggelse af voldelige konflikter, som Det Europæiske Råd vedtog i Göteborg i 2001,

–   der henviser til erklæringerne fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om de nye sammenstød i Kirgisistan den 11. juni 2010 og om folkeafstemningen om forfatningen den 28. juni 2010,

–   der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 14. juni 2010,

–   der henviser til den fælles erklæring om situationen i Kirgisistan, som OSCE-formandskabets særlige udsending, FN’s særlige repræsentant og EU’s særlige repræsentant fremsatte den 16. juni 2010 i Kirgisistan,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU har en klar interesse i et fredeligt, demokratisk og økonomisk velstående Kirgisistan; der henviser til, at Kirgisistans tilsagn om at efterleve folkeretten, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de demokratiske værdier samt de markedsøkonomiske principper vil fremme sikkerhed og stabilitet,

B.  der henviser til, at EU, navnlig gennem sin strategi for Centralasien, har forpligtet sig til at være partner for landene i regionen, samt at der nu er akut behov for større internationalt engagement, og at EU’s reaktion vil få betydning for dets troværdighed som partner,

C.  der henviser til, at omkring 300 mennesker ifølge de officielle statistikker døde i sammenstødene, men at der, bl.a. af lederen af den midlertidige regering, Roza Otunbajeva, er udtrykt frygt for, at det faktiske tal kan være 2000; der henviser til, at tusinder blev såret, og at mange mennesker stadig er savnede,

D.  der henviser til, at Kommissionen har afsat 5 mio. EUR til at yde akut lægehjælp, humanitær bistand, ikke-fødevarer, beskyttelse og psykologhjælp til personer, der er berørt af krisen,

E.  der henviser til, at FN har iværksat en Flash Appeal om 71 mio. USD til nødhjælp,

F.  der henviser til, at den folkeafstemning, der blev afholdt den 27. juni under fredelige forhold og med en høj valgdeltagelse, førte til vedtagelse med mere end 90 % af stemmerne af en ny forfatning, som skaber balance mellem præsidentens og parlamentets beføjelser, stadfæster indsættelsen af Roza Otunbajeva som midlertidig præsident frem til den 31. december 2011 og opløser forfatningsdomstolen; der henviser til, at der efter planen skal afholdes parlamentsvalg den 10. oktober 2010,

G.  der henviser til, at EU er nødt til at stå ved sin forpligtelse til at overholde menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i sine forbindelser med tredjelande og til at fremme demokratiske reformer,

1.  fordømmer den seneste vold i det sydlige Kirgisistan, som hovedsagelig gik ud over den etnisk usbekiske befolkning; beklager tabene af menneskeliv og udtrykker håb om, at der kan findes en fredelig løsning på konflikten i Kirgisistan på grundlag af demokratiske principper, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne;

2.  opfordrer de midlertidige myndigheder til at gøre sig de største bestræbelser på at normalisere situationen og sørge for, at alle nødvendige betingelser opfyldes, således at flygtninge og internt fordrevne frivilligt, i sikkerhed og med værdighed kan vende tilbage til deres hjem; opfordrer indtrængende de lokale myndigheder til at træffe effektive, tillidsskabende foranstaltninger og indlede en ægte dialog med alle de etniske befolkningsgrupper i det sydlige Kirgisistan med henblik på at skabe en troværdig forsoningsproces;

3.  understreger, at de værdier, EU står for, forpligter Unionen til at reagere på denne lidelse på en sammenhængende måde, herunder ved at bevilge mere end de 5 mio. EUR, der indtil nu er mobiliseret, under hensyntagen til FN’S Flash Appeal om 71 mio. USD;

4.  understreger, at den humanitære indsats for at opfylde de umiddelbare behov skal ledsages af en indsats for at stabilisere situationen og mindske den betydelige risiko for, at volden bryder ud igen, hvilket også udgør en trussel for freden og sikkerheden i andre dele af Ferghanadalen, der udgør en del af både Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan;

5.  gentager sin opfordring om at sætte fokus på menneskers sikkerhed i EU's Centralasienpolitik; bemærker, at dette i det sydlige Kirgisistan bl.a. indbefatter at hjælpe med at garantere alle etniske gruppers fysiske sikkerhed, støtte genopbygningen af ødelagte huse og erstatning af tabte besiddelser, modvirke diskrimination fra myndighedernes side og i det offentlige liv, skabe adgang til troværdige retlige procedurer inden for rammerne af en generel styrkelse af retsstatsprincippet og forbedre mulighederne for at finde arbejde og tjene til livets opretholdelse på en ordentlig måde;

6.  opfordrer til en øget koncentration af EU-støtten på lokale udviklingsprojekter til forbedring af folks levevilkår; understreger, at mens der ofte er risiko for, at EU-støtten går tabt på grund af udbredt korruption, manglende administrativ kapacitet og andre problemer i regionen, forekommer denne risiko at være meget mindre for lokale udviklingsprojekter, og at virkningen af sådanne projekter generelt er hurtigere og mere direkte; bemærker, at dette ligeledes gør lokale udviklingsprojekter værdifulde i forbindelse med forsøg på at stabilisere situationen;

7. glæder sig over den fredelige gennemførelse den 27. juni af folkeafstemningen om forfatningen i Kirgisistan; understreger, hvor vigtigt det er for en langfristet stabilisering af situationen i landet, at der sker en tilbagevenden til forfatningsmæssig orden og retsstatsprincippet; understreger, at de kommende valg til den lovgivende forsamling (foreløbig fastsat til oktober 2010) vil kunne skabe det forfatningsmæssige grundlag for en regering, som nyder godt af både stærk legitimitet og udbredt folkelig opbakning; opfordrer derfor de kirgisiske myndigheder til at træffe øjeblikkelige og resolutte foranstaltninger til inden det kommende parlamentsvalg at udbedre de alvorlige mangler, som OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) har påpeget; ser frem til etableringen af stærke interparlamentariske forbindelser til Kirgisistans fremtidige parlament;

8.  understreger den fælles interesse, som Kirgisistan, dets nabolande, Rusland, Kina, EU, USA og det øvrige internationale samfund har i at forebygge destabilisering og en udbredelse blandt frustrerede og frygtsomme befolkningsgrupper af opfattelsen af, at ekstreme ideologier udgør den eneste udsigt til et mere ordentligt og bedre liv;

9.  udtrykker bekymring over vanskelighederne ved demokratiseringsprocessen i Kirgisistan, som synes at have sin årsag i den kirgisiske midlertidige regerings svaghed og de kriminelle netværks styrke i landet, navnlig narkotikasmuglere i det sydlige Kirgisistan; mener, at indførelsen af et politisk system, der tillader repræsentation af forskellige interesser og mægling mellem disse, ikke desto mindre er nødvendig for at mindske spændingerne og undgå nye udbrud af vold, samt at EU og EU’s medlemsstater aktivt må støtte demokratiseringen og bestræbe sig på at mindske afstanden mellem de internatio­nale aktørers holdninger, således at reformprocessen i Kirgisistan får bedre udsigter;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den midlertidige regering i Kirgisistan, FN's generalsekretær, OSCE's generalsekretær og Europarådets generalsekretær.