Menettely : 2010/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0420/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0420/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0283

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0419/2010
5.7.2010
PE442.018v01-00
 
B7-0420/2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kirgisiasta


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda, Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kirgisiasta  
B7‑0420/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kirgisiasta, etenkin 12. toukokuuta 2005 annetun päätöslauselman, sekä Kirgisian tilanteesta 6. toukokuuta 2010 annetun päätöslauselman,

–   ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategiasta,

–   ottaa huomioon uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa koskevan EU:n strategian, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 21. ja 22. päivänä kesäkuuta 2007,

–   ottaa huomioon EU:n ja Kirgisian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999,

–   ottaa huomioon väkivaltaisten konfliktien estämiseksi laaditun Euroopan unionin ohjelman, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi Göteborgissa vuonna 2001,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Catherine Ashtonin 11. kesäkuuta 2010 antaman julkilausuman Kirgisian uusista yhteenotoista ja hänen 28. kesäkuuta 2010 antamansa julkilausuman maan perustuslakia koskevasta kansanäänestyksestä,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 14. kesäkuuta 2010 hyväksymät päätelmät,

–   ottaa huomioon Etyjin puheenjohtajan erityislähettilään, YK:n erityisedustajan ja EU:n erityisedustajan Kirgisian tilanteesta 16. kesäkuuta 2010 antaman päätöslauselman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:lle on hyvin tärkeää, että Kirgisia on rauhallinen, demokraattinen ja taloudellisesti hyvinvoiva alue; ottaa huomioon, että Kirgisian sitoutuminen kansainväliseen oikeuteen, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin, demokraattisiin arvoihin ja myös markkinatalouteen edistää turvallisuutta ja vakautta,

B.  ottaa huomioon, että EU on etenkin Keski-Aasiaa koskevassa strategiassaan sitoutunut olemaan yksi alueen maiden kumppaneista ja katsoo, että nyt tarvitaan pikaisesti paljon enemmän kansainvälistä sitoutumista ja että EU:n reagointi vaikuttaa sen uskottavuuteen kumppanina,

C. toteaa, että virallisten tilastojen mukaan yhteenotoissa menehtyi noin 300 ihmistä, mutta väliaikaista hallitusta johtava Roza Otunbajeva ja monet muut ovat pelänneet, että kuolonuhreja saattaa todellisuudessa olla 2000; ottaa huomioon, että tuhansia ihmisiä loukkaantui ja että monia on edelleen kateissa,

D. ottaa huomioon, että komissio on kohdentanut 5 miljoonaa euroa järjestääkseen lääkinnällistä hätäapua, humanitaarista tukea, muita hyödykkeitä kuin elintarvikkeita sekä suojelua ja psykologista tukea kriisin koettelemille henkilöille,

E.  toteaa, että YK on esittänyt pikaisen vetoomuksen 71 miljoonan Yhdysvaltain dollarin hätäavusta,

F.  toteaa, että 27. kesäkuuta pidetty kansanäänestys sujui rauhallisesti ja siihen osallistuttiin vilkkaasti ja että yli 90 prosenttia äänestäjistä hyväksyi uuden perustuslain, joka tasapainottaa presidentin ja parlamentin valtaa ja vahvistaa Roza Otunbajevan aseman väliaikaisena presidenttinä 31. päivään joulukuuta 2011 saakka sekä maan perustuslakituomioistuimen eroamisen; ottaa huomioon, että maan parlamenttivaalit aiotaan pitää 10. lokakuuta 2010,

G. katsoo, että EU:n on noudatettava sitoumuksiaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta suhteissa kolmansiin maihin ja edistettävä demokraattisia uudistuksia,

1.  tuomitsee Etelä-Kirgisian äskettäiset väkivaltaisuudet, joiden uhreina oli lähinnä uzbekkien etniseen väestöryhmään kuuluvia; pitää ihmishenkien menetyksiä valitettavina ja toivoo, että Kirgisian konfliktiin voitaisiin löytää rauhanomainen ratkaisu, joka perustuu demokratian ja oikeusvaltion periaatteille ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle;

2.  kehottaa väliaikaista hallintoa tekemään kaikkensa, jotta elämä voisi palata normaaliksi, ja luomaan kaikki tarvittavat edellytykset sille, että pakolaiset ja maansisäiset pakolaiset voivat palata koteihinsa vapaaehtoisesti turvassa ja ihmisarvonsa säilyttäen; kehottaa paikallisia viranomaisia hyväksymään tehokkaita luottamusta vahvistavia toimia ja käynnistämään aidon vuoropuhelun Etelä-Kirgisian kaikkien etnisten yhteisöjen kanssa pyrkien kehittämään uskottavaa sovinnontekoprosessia;

3.  korostaa, että arvot, joihin Euroopan unioni on sitoutunut, velvoittavat sen reagoimaan tähän kärsimykseen kattavasti, mikä tarkoittaa, että tähän mennessä käyttöön otettujen vain viiden miljoonan euron lisäksi tarvitaan lisää varoja, kun otetaan huomioon YK:n pikainen vetoomus 71 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista;

4.  korostaa, että välittömien tarpeiden hoitamiseen tarkoitetun humanitaarisen avun ohella tarvitaan toimia tilanteen vakauttamiseksi ja uusien väkivaltaisuuksien huomattavan riskin pienentämiseksi, sillä ne uhkaavat myös Uzbekistanin, Kirgisian ja Tadžikistanin jakaman Ferganan laakson muiden alueiden rauhaa ja turvallisuutta;

5.  edellyttää uudelleen, että Keski-Aasiaa koskevassa EU:n politiikassa on keskityttävä ihmisten turvallisuuteen; toteaa, että Etelä-Kirgisiassa tämä merkitsee muun muassa, että on autettava kaikkien etnisten ryhmien fyysisen turvallisuuden takaamisessa, tuettava tuhottujen kotien jälleenrakentamista ja menetetyn omaisuuden palauttamista, torjuttava viranomaisten julkishallinnossa harjoittamaa syrjintää, huolehdittava uskottavista oikeudellisista menettelyistä oikeusvaltion periaatteiden yleisen vahvistamisen hengessä ja kohennettava mahdollisuuksia työn ja elannon saantiin kunnollisissa olosuhteissa;

6.  vaatii, että EU:n tuessa on keskityttävä selvemmin paikallisiin kehityshankkeisiin, jotka kohentavat ihmisten elinoloja; korostaa, että vaikka EU:n tuki on laajalle levinneen korruption, hallintokapasiteetin puutteiden ja alueen muiden ongelmien vuoksi usein vaarassa mennä hukkaan, paikallisiin kehityshankkeisiin liittyvä riski vaikuttaa paljon pienemmältä ja kyseisten hankkeiden vaikutukset ovat yleensä nopeampia ja välittömämpiä; toteaa tämän tekevän paikallisista kehittämishankkeista arvokkaita vakautuspyrkimyksissä;

7.  pitää myönteisenä, että Kirgisiassa 27. kesäkuuta pidetty perustuslakia koskeva äänestys sujui rauhallisesti; korostaa, että perustuslain mukaiseen järjestykseen ja oikeusvaltion periaatteisiin palaaminen on ratkaisevaa maan tilanteen pitkäaikaisen vakauttamisen kannalta; tähdentää, että seuraavien (alustavasti lokakuulle 2010 kaavailtujen) parlamenttivaalien olisi muodostettava perustuslaillinen pohja hallitukselle, joka on erittäin legitiimi ja saa kansalaisten laajan tuen; kehottaa siksi Kirgisian viranomaisia toteuttamaan välittömiä ja päättäväisiä toimia Etyjin/ODIHR:n yksilöimien merkittävien puutteiden oikaisemiseksi ennen tulevia parlamenttivaaleja; odottaa vahvojen parlamenttien välisten yhteyksien luomista Kirgisian tulevan parlamentin kanssa;

8.  korostaa, että on sekä Kirgisian, sen naapureiden, Venäjän, Kiinan, Yhdysvaltojen että muun kansainvälisen yhteisön etujen mukaista, että torjutaan hajaannus ja sen käsityksen leviäminen turhautuneiden ja pelokkaiden väestönosien keskuuteen, että ääriliikkeet tarjoavat ainoan mahdollisuuden järjestyksen lisäämiseen ja parempaan elämään;

9.  on huolissaan Kirgisian demokratisoitumisprosessin hankaluuksista, jotka tuntuvat johtuvan Kirgisian väliaikaishallinnon heikosta luonteesta ja maan rikollisverkostojen, kuten Etelä-Kirgisian huumeiden salakuljettajien, vahvuudesta; uskoo kuitenkin, että on luotava poliittinen järjestelmä, joka mahdollistaa niiden erilaisten etujen edustuksen ja sovittelun, jotta voidaan lievittää jännitteitä ja välttää uudet väkivaltaisuudet ja jotta EU ja sen jäsenvaltiot voivat tukea aktiivisesti demokratisoitumista ja pyrkiä kaventamaan kansainvälisten toimijoiden asenteissa ilmeneviä eroja, mikä parantaisi Kirgisian uudistusprosessin mahdollisuuksia;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kirgisian väliaikaishallitukselle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin pääsihteerille sekä Euroopan neuvoston pääsihteerille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö