Предложение за резолюция - B7-0422/2010Предложение за резолюция
B7-0422/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Киргизстан

5.7.2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Niccolò Rinaldi, Метин Казак, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0419/2010

Процедура : 2010/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0422/2010
Внесени текстове :
B7-0422/2010
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0422/2010

Резолюция на Европейския парламент относно Киргизстан

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Киргизстан и Централна Азия,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 11 юни 2010 г. относно новите сблъсъци в Киргизстан и от 28 юни 2010 г. относно конституционния референдум,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 14 юни 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна Азия,

–   като взе предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на 21—22 юни 2007 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизстан, което влезе в сила през 1999 г.,

–   като взе предвид документа за регионална стратегия на Европейската общност за подпомагане на Централна Азия за периода 2007—2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 11 юни в южните градове Ош и Джалалабад избухнаха ожесточени сблъсъци, които продължиха да ескалират до 14 юни, като според сведенията стотици въоръжени мъже са превзели улиците на тези градове, като са стреляли по граждани и са палили магазини, чиито собственици са предимно етнически узбеки,

Б.  като има предвид, че според киргизките органи на управление, около 300 души са загинали при сблъсъците, а над 2000 са били ранени или приети в болница,

В.  като има предвид, че вследствие на насилието 300 000 души са вътрешно разселени, а 100 000 са потърсили убежище в съседен Узбекистан; като има предвид, че правителството в Ташкент предостави хуманитарна помощ на бежанците с помощта на международните организации, но че то затвори границата си с Киргизстан на 14 юни поради липса на възможност и средства да приеме повече хора; като има предвид, че според данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН понастоящем 375 000 души продължават да бъдат вътрешно разселени, включително бежанци, завърнали се от Узбекистан,

Г.  като има предвид, че временното правителство обяви извънредно положение в района, но че то не успя да поеме контрол над ситуацията, въпреки разполагането на военни и специализирани части;

Д. като има предвид, че временно изпълняващата длъжността президент, Роза Отунбаева, отправи призиви към руския президент Медведев и към Организацията на Договора за колективна сигурност за военна подкрепа с оглед на възстановяването на реда; като има предвид, че и към ОССЕ беше отправено искане за изпращане на международни полицейски части,

Е.  като има предвид, че съгласно резултатите от разследването на събитията от 11—14 юни от Националната служба за сигурност, сблъсъците са били предизвикани от членове на клана на сваления президент Бакиев в тайно споразумение с радикални ислямисти,

Ж. като има предвид, че Европейската комисия отпусна 5 милиона евро с цел предоставяне на спешна медицинска и хуманитарна помощ, нехранителни продукти, защита и психологическа подкрепа за лицата, засегнати от кризата, като има предвид, че ЕС следва да поеме по-значителна роля в оказването на подкрепа на страната; като има предвид, че ЕС пое ангажимент, по-специално в рамките на стратегията за Централна Азия, да бъде партньор на страните в региона;

З.  като има предвид, че на 27 юни, в рамките на мирно проведен референдум с висока избирателна активност, над 90% от избирателите одобриха новата конституция на Киргизстан, чрез която се въвежда равновесие между президентските и парламентарните правомощия; като има предвид, че беше взето предварително решение за провеждане на общи избори на 10 октомври 2010 г., чрез които следва да се приключи процесът на възстановяване на демократичния конституционен ред,

И. като има предвид, че е необходимо да се възстанови и задълбочи регионалното сътрудничество в Централна Азия, с оглед на разработването на общ подход към проблемите и предизвикателствата в региона; като има предвид, че Централна Азия следва да се превърне в регион на сътрудничество, а не на противопоставяне на основните сили,

Й. като има предвид, че ЕС трябва винаги да поддържа ангажимента си за включване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във всички споразумения с трети страни и да насърчава демократичните реформи чрез съгласувани политики, които засилват доверието към него като регионален фактор,

1.  изразява най-дълбока загриженост във връзка с трагичните и ожесточени сблъсъци в Южен Киргизстан и изказва съболезнованията си на семействата на всички жертви;

2.  категорично осъжда всички нападения и действия на насилие, чиято основна жертва беше етническото узбекско население, и призовава временното правителство да проведе безпристрастно и независимо разследване на събитията, за да изправи извършителите пред съда и да изясни твърденията за участие на членове на силите за сигурност на Киргизстан;

3.  отчита усилията, полагани от временните органи на управление за възстановяване на нормалния ход на живота на хората и за осигуряване на всички необходими условия, така че бежанците и вътрешно разселените лица да могат да се завърнат доброволно по своите домове, като се гарантира тяхната безопасност и достойнство; настоятелно призовава местните органи на управление да приемат ефективни мерки за изграждане на доверието и да започнат истински диалог с всички етнически групи в Южен Киргизстан, с оглед на развитието на надежден процес на помирение;

4.  подчертава, че ценностите, с които е ангажиран Европейският съюз, ни задължава да реагираме на тези страдания по всеобхватен начин, включително чрез отпускане на по-голяма сума от мобилизираните до този момент 5 милиона евро, която следва да бъде съизмерима със спешния призив на ООН за набиране на хуманитарна помощ в размер на 71 милиона щатски долара;

5.  във връзка с това призовава Комисията да активизира предоставянето на хуманитарна помощ в сътрудничество с международните организации и да положи началото на кратко- и средносрочни програми за възстановяване на разрушените домове и на загубените активи, както и на проекти за възстановяване в сътрудничество с киргизките органи на управление и други донори, така че да се създадат благоприятни условия за завръщането на бежанците; във връзка с това призовава Съвета да поеме водещата роля при организирането на международна донорска конференция за Киргизстан, която да бъде посветена на хуманитарните проблеми и основните потребности на Киргизстан и на която да се предостави необходимата помощ за устойчивото развитие на страната;

6.  отново отправя призив политиката на ЕС спрямо Централна Азия да се съсредоточи върху сигурността на хората; отбелязва, че в Южен Киргизстан това предполага, наред с другото, оказването на помощ с цел да се гарантира физическата сигурност на етническите узбеки, както и на членовете на всички останали етнически групи;

7.  призовава върховния представител/заместник-председател и държавите-членки да подкрепят и да допринесат активно за бързото разполагане на полицейска мисия на ОССЕ, с цел да се предотврати избухването на ново насилие, да се стабилизира положението в засегнатите от сблъсъците градове, да се осигури защита за жертвите и най-уязвимите лица и да се улесни завръщането на бежанците и на вътрешно разселените лица;

8.  отбелязва мирното провеждане и резултата от конституционния референдум на 27 май, който проправя пътя за възстановяването на конституционния ред; призовава Съвета и Комисията да намерят начини, за да подкрепят временното правителство на Киргизстан и да помогнат на органите на управление да постигнат напредък по пътя на демократичните реформи и укрепването на принципите на правовата държава, да осигурят достъп до надеждни правни процедури и да подобрят живота на населението чрез национално развитие и овластяване на гражданите в сътрудничество с всички заинтересовани страни и гражданското общество в Киргизстан;

9.  призовава за широкото използване на Инструмента за стабилност и изисква от Комисията да подготви предложения за преразпределяне на средствата в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие, за да се гарантира, че действията на ЕС в краткосрочен ‑ както и средносрочен ‑ план в отговор на новото положение в Киргизстан са от подобаващ мащаб;

10. призовава киргизките органи на управление да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че правозащитниците могат безпрепятствено да извършват своята дейност за насърчаване и защита на правата на човека;

11. подчертава, че събитията в Киргизстан едновременно влияят върху и са обект на влияние от регионалните и международните събития; изразява убеденост, че съществува голямо припокриване на интересите на Русия, Съединените американски щати и други държави, по-специално по отношение на Афганистан и разрастването на радикалния ислямизъм в региона, включително в Киргизстан; счита, че това следва да направи възможно ограничаването на геополитическото съперничество и търсенето на по-висок ефект от сътрудничеството с оглед на стабилизирането на региона; счита, че успехът в тази насока би имал по-широк положителен ефект върху международните отношения и международната сигурност;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията и ОССЕ.