Návrh usnesení - B7-0422/2010Návrh usnesení
B7-0422/2010

NÁVRH USNESENÍ o Kyrgyzstánu

5. 7. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0419/2010

Postup : 2010/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0422/2010
Předložené texty :
B7-0422/2010
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0422/2010

Usnesení Evropského parlamentu o Kyrgyzstánu

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu a Střední Asii,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie Catherine Ashtonové o nových střetech v Kyrgyzstánu ze dne 11. června 2010 a o ústavním referendu ze dne 28. června 2010,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 14. června 2010,

–   s ohledem na své usnesení o strategii EU pro Střední Asii ze dne 20. února 2008,

–   s ohledem na strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií, kterou přijala Evropská rada na zasedání konaném ve dnech 21. a 22. června 2007,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem, která vstoupila v platnost v roce 1999,

–   s ohledem na regionální strategický dokument Evropského společenství pro pomoc Střední Asii na období 2007–2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 svého jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 11. června vypukly v jižních městech Oš a Džalal-Abad násilné střety, které se vyostřily tak, že dne 14. června se do ulic těchto měst údajně vrhly stovky ozbrojených mužů, kteří stříleli na civilisty a podpalovali obchody patřící převážně etnickým Uzbekům,

B.  vzhledem k tomu, že podle kyrgyzských orgánů přišlo při těchto střetech o život přibližně 300 osob a více než 2000 osob bylo zraněno či hospitalizováno,

C. vzhledem k tomu, že v důsledku násilí bylo na 300 000 osob přemístěno v rámci země a na 100 000 nalezlo útočiště v blízkém Uzbekistánu; vzhledem k tomu, že Taškent za přispění mezinárodních organizací poskytl uprchlíkům humanitární pomoc, ale dne 14. června uzavřel své hranice s Kyrgyzstánem s poukazem na to, že k jejich přijetí nemá dostatečné prostory ani prostředky; vzhledem k tomu, že podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zůstává nadále vysídleno 375 000 osob včetně uprchlíků, kteří se vrátili z Uzbekistánu,

D. vzhledem k tomu, že prozatímní vláda vyhlásila v oblasti výjimečný stav a že navzdory rozmístění jednotek a zásahových skupin se jí nepodařilo dostat situaci pod kontrolu,

E.  vzhledem k tomu, že prozatímní prezidentka Roza Otunbajevová se obrátila na ruského prezidenta Medveděva a Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti s žádostí o poskytnutí vojenské podpory při opětovném nastolení pořádku; vzhledem k tomu, že žádost o vyslání mezinárodních policejních jednotek byla předložena i organizaci OBSE,

F.  vzhledem k tomu, že podle výsledků vyšetřování národní bezpečnostní služby v souvislosti s událostmi, k nimž došlo ve dnech 11. až 14. června, vyvolali střety členové klanu vyhnaného prezidenta Bakijeva, kteří se tajně spolčili s islámskými radikály,

G. vzhledem k tomu, že Evropská komise vyčlenila 5 milionů eur na poskytnutí mimořádné lékařské podpory, humanitární pomoci, nepotravinových položek, ochrany a psychologické podpory lidem postiženým touto krizí; vzhledem k tomu, že by EU měla zaujmout významnější úlohu při podpoře této země; vzhledem k tomu, že se EU zavázala, zejména prostřednictvím Strategie pro Střední Asii, k tomu, že bude zemím této oblasti partnerem,

H. vzhledem k tomu, že v referendu, které proběhlo v poklidné atmosféře dne 27. června a zaznamenalo vysokou účast, se více než 90 % voličů vyslovilo pro novou ústavu Kyrgyzstánu, která vyvažuje pravomoci prezidenta a pravomoci parlamentu; vzhledem k tomu, že bylo přijato předběžné rozhodnutí o tom, aby se dne 10. října 2010 konaly všeobecné volby, které by uzavřely proces návratu k demokratickému ústavnímu pořádku,

I.   vzhledem k tomu, že ve Střední Asii je zapotřebí obnovit a posílit regionální spolupráci s cílem dosáhnout společného přístupu k řešení problémů a výzev, kterým tato oblast čelí; vzhledem k tomu, že Střední Asie by se měla stát oblastí spolupráce a nikoli konfrontace hlavních mocností,

J.   vzhledem k tomu, že EU musí vždy naplňovat svůj závazek, kterým je začleňování otázky lidských práv, demokracie a právního státu do všech dohod se třetími zeměmi a podporování demokratických reforem prostřednictvím soudržných politik, jež posilují důvěryhodnost EU jako regionálního aktéra,

1.  je hluboce znepokojen tragickými násilnými střety, které vypukly v jižním Kyrgyzstánu, a vyjadřuje soustrast rodinám všech obětí;

2.  důrazně odsuzuje všechny útoky a násilné činy, jejichž hlavními oběťmi se stali etničtí Uzbekové, a vyzývá prozatímní vládu, aby tyto události nestranně a nezávisle prošetřila s cílem postavit pachatele před soud a vyjasnit údajné zapojení příslušníků kyrgyzských bezpečnostních sil do těchto činů;

3.  uznává snahy prozatímních orgánů o navrácení situace do normálu a o znovunastolení všech potřebných podmínek pro to, aby se uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby mohli dobrovolně, bezpečně a důstojně navrátit do svých domovů; naléhavě žádá místní orgány, aby přijaly účinná opatření na budování důvěry a aby zahájily skutečný dialog se všemi etnickými skupinami jižního Kyrgyzstánu s cílem vytvořit důvěryhodný proces usmíření;

4.  zdůrazňuje, že hodnoty, k nimž se Evropská unie zavázala, nám ukládají povinnost reagovat na toto utrpení komplexním způsobem, včetně vyčlenění více prostředků, než je 5 milionů USD, které byly dosud uvolněny, jejichž výše by měla odpovídat naléhavé výzvě OSN k poskytnutí 71 milionů USD na humanitární pomoc;

5.  vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby ve spolupráci s mezinárodními organizacemi zvýšila humanitární pomoc a aby ve spolupráci s kyrgyzskými orgány a dalšími dárci zahájila krátkodobé a střednědobé programy obnovy zničených domovů a náhrady zničeného majetku a projekty obnovy, a vytvořila tak příznivé podmínky pro návrat uprchlíků; vyzývá v tomto ohledu Radu, aby se ujala vedení při organizaci mezinárodní konference dárců pro Kyrgyzstán, kde by byly řešeny humanitární problémy a základní potřeby Kyrgyzstánu a která by umožnila poskytovat pomoc, jíž je potřeba na udržitelný rozvoj této země;

6.  znovu opakuje svou výzvu, aby se politika EU pro Střední Asii soustředila na bezpečnost osob; konstatuje, že v jižním Kyrgyzstánu by to znamenalo mimo jiné pomoci zaručit etnickým Uzbekům a příslušníkům všech ostatních etnických skupin fyzickou bezpečnost;

7.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie a členské státy, aby podpořily rychlé rozmístnění policejní mise OBSE a aby se na tomto úkolu aktivně podílely s cílem zabránit vypuknutí nového násilí, stabilizovat situaci ve městech postižených střety, chránit jejich oběti a nejzranitelnější osoby a usnadnit návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

8.  bere na vědomí poklidný průběh a výsledky ústavního referenda ze dne 27. června, které vytváří podmínky pro návrat k ústavnímu pořádku; vyzývá Radu a Komisi, aby nalezly způsoby, jak pomoci prozatímní vládě Kyrgyzstánu a státním orgánům dosáhnout pokroku při provádění demokratických reforem a posilování právního státu, zjednávání přístupu k důvěryhodným právním postupům, zlepšování životních podmínek lidí prostřednictvím rozvoje jejich státu a posilování postavení občanů, a to ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a kyrgyzskou občanskou společností;

9.  vyzývá k tomu, aby byl velkou měrou využíván nástroj stability, a žádá Komisi, aby připravila návrhy na přerozdělení prostředků z nástroje pro rozvojovou spolupráci, které pomohou zajistit, aby EU reagovala na novou situaci v Kyrgyzstánu v krátkodobém i střednědobém horizontu v odpovídajícím rozsahu;

10. vyzývá kyrgyzské orgány k přijetí všech opatření potřebných k zajištění toho, aby obhájci lidských práv mohli bez překážek vykonávat svou práci spočívající v propagaci a ochraně lidských práv;

11. zdůrazňuje, že vývoj situace v Kyrgyzstánu ovlivňuje vývoj situace v oblasti a mezinárodní situaci a zároveň je jimi ovlivňován; je přesvědčen, že se zájmy Ruska, USA i jiných zemí, zejména ve vztahu k Afghánistánu a k růstu islámského radikalismu v této oblasti včetně Kyrgyzstánu, značně překrývají; domnívá se, že by tato skutečnost měla umožnit omezit geopolitickou konkurenci a poskytnout prostor pro součinnost s cílem dosáhnout stability tohoto regionu; je přesvědčen, že úspěch v této záležitosti by měl širší pozitivní dopad na mezinárodní vztahy a mezinárodní bezpečnost;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi a OBSE.