Forslag til beslutning - B7-0422/2010Forslag til beslutning
B7-0422/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kirgisistan

5.7.2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0419/2010

Procedure : 2010/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0422/2010
Indgivne tekster :
B7-0422/2010
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0422/2010

Europa-Parlamentets beslutning om Kirgisistan

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kirgisistan og Centralasien,

–   der henviser til erklæringerne fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om de nye sammenstød i Kirgisistan den 11. juni 2010 og om folkeafstemningen om forfatningen den 28. juni 2010,

–   der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 14. juni 2010,

–   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien,

–   der henviser til EU's strategi for et nyt partnerskab med Centralasien, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007,

–   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan, som trådte i kraft i 1999,

–   der henviser til Det Europæiske Fællesskabs regionale strategidokument om bistand til Centralasien for 2007-2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at der den 11. juni udbrød voldelige sammenstød i de sydlige byer Osh og Jalalabad, som fortsat eskalerede indtil den 14. juni, og at hundredvis af bevæbnede mænd angiveligt stormede gaderne i disse byer, skød civile og satte ild til butikker, som hovedsagelig var ejet af etniske usbekere,

B.  der henviser til, at omkring 300 mennesker ifølge de kirgisiske myndigheder døde i sammenstødene, og at over 2000 blev såret eller indlagt på hospitaler,

C.  der henviser til, at 300 000 mennesker er blevet internt fordrevet på grund af volden, og at 100 000 har søgt tilflugt i det nærliggende Usbekistan; der henviser til, at regeringen i Tasjkent ydede humanitær bistand til flygtningene med assistance fra internationale organisationer, men lukkede sin grænse til Kirgisistan den 14. juni, fordi den manglede plads og midler til at modtage dem, og at 375 000 mennesker ifølge UNHCR stadig er fordrevet, herunder de flygtninge, der vendte tilbage fra Usbekistan,

D.  der henviser til, at den midlertidige regering erklærede undtagelsestilstand i området, og at den trods indsættelse af tropper og task forcer var ude af stand til at få kontrol over situationen,

E.  der henviser til, at den midlertidige præsident, Roza Otunbayeva, appellerede til den russiske præsident Medvedev og til Den Kollektive Sikkerhedstraktatorganisation (CSTO) om militær støtte til at genoprette lov og orden; der henviser til, at der endvidere blev sendt en anmodning til OSCE om at sende en international politistyrke,

F.  der henviser til, at sammenstødene ifølge resultaterne af den nationale sikkerhedstjenestes undersøgelse af begivenhederne den 11.-14. juni blev anstiftet af medlemmer af den afsatte præsident Bakiyevs klan i ledtog med radikale islamister,

G.  der henviser til, at Europa-Kommissionen har afsat 5 mio. EUR til at yde akut lægehjælp, humanitær bistand, ikke-fødevarer, beskyttelse og psykologhjælp til personer, der er berørt af krisen; der henviser til, at EU bør påtage sig en mere betydningsfuld rolle med hensyn til at støtte landet; der henviser til, at EU, navnlig gennem sin strategi for Centralasien, har forpligtet sig til at være partner for landene i regionen,

H.  der henviser til, at den folkeafstemning, der blev afholdt den 27. juni under fredelige forhold og med høj valgdeltagelse, førte til vedtagelse med mere end 90 % af stemmerne af en ny forfatning for Kirgisistan, som skaber balance mellem præsidentens og parlamentets beføjelser; der henviser til, at der blev truffet en foreløbig beslutning om at afholde parlamentsvalg den 10. oktober 2010 som afslutning på den fredelige tilbagevenden til en demokratisk og forfatningsmæssig samfundsorden,

I.  der henviser til, at det i Centralasien er nødvendigt at genoprette og intensivere det regionale samarbejde for at udvikle en fælles tilgang til regionens problemer og udfordringer; der henviser til, at Centralasien bør blive et område med samarbejde, ikke konfrontationer, mellem de vigtigste magtfaktorer,

J.  der henviser til, at EU er nødt til altid at stå ved sin forpligtelse til at integrere menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i alle aftaler med tredjelande og til at fremme demokratiske reformer gennem konsekvente politikker, der øger EU's troværdighed som regional aktør,

1.  udtrykker sin dybeste bekymring over de tragiske, voldelige sammenstød, der brød ud i det sydlige Kirgisistan, og giver udtryk for sin medfølelse med alle ofrenes familier;

2.  fordømmer på det kraftigste alle angreb og voldshandlinger, som hovedsagelig var rettet mod den usbekiske befolkning, og opfordrer den midlertidige regering til at foretage en upartisk og uafhængig undersøgelse af begivenhederne med henblik på at bringe gerningsmændene for en domstol og udrede beskyldningerne om, at medlemmer af de kirgisiske sikkerhedsstyrker skulle have været involveret;

3.  anerkender de midlertidige myndigheders bestræbelser på at bringe situationen tilbage til normalen og sørge for, at alle nødvendige betingelser er til stede, for at flygtninge og internt fordrevne frivilligt og i sikkerhed og værdighed kan vende tilbage til deres hjem; opfordrer indtrængende de lokale myndigheder til at træffe effektive, tillidsskabende foranstaltninger og indlede en ægte dialog med alle de etniske dele af det sydlige Kirgisistan med henblik på at skabe en troværdig forsoningsproces;

4.  understreger, at de værdier, EU står for, forpligter os til at reagere på disse lidelser med en samlet tilgang, bl.a. ved at bevilge mere end de 5 mio. EUR, der indtil nu er mobiliseret, på en måde der står i et rimeligt forhold til FN’S Flash Appeal om 71 mio. USD til nødhjælp;

5.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at intensivere den humanitære bistand i samarbejde med internationale organisationer og til at iværksætte kort- og mellemlangsigtede programmer for genopbygning af ødelagte huse og erstatning for tabt ejendom samt rehabiliteringsprojekter i samarbejde med de kirgisiske myndigheder og andre donorer med henblik på at skabe gunstige betingelser for flygtninges tilbagevenden; opfordrer Rådet til i denne forbindelse at føre an med hensyn til at arrangere en international donorkonference for Kirgisistan med henblik på at imødegå Kirgisistans humanitære problemer og basale behov samt yde den nødvendige bistand til en bæredygtig udvikling af landet;

6.  gentager sin opfordring til at sætte fokus på menneskers sikkerhed i EU's politik for Centralasien; bemærker, at dette i det sydlige Kirgisistan bl.a. indbefatter hjælp til at garantere de etniske usbekeres og alle de øvrige etniske gruppers fysiske sikkerhed;

7.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at støtte og aktivt bidrage til en hurtig indsættelse af en OSCE-politimission med henblik på at forhindre nye voldsudbrud, stabilisere situationen i de byer, der er ramt af sammenstødene, beskytte ofrene og de mest udsatte mennesker og medvirke til, at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem;

8.  noterer sig den fredelige gennemførelse og udfaldet af folkeafstemningen om forfatningen den 27. maj, som baner vej for en tilbagevenden til forfatningsmæssig orden; opfordrer Rådet og Kommissionen til at finde måder til at bistå Kirgisistans midlertidige regering og hjælpe myndighederne med at komme videre med de demokratiske reformer og styrkelsen af retsstatsprincippet, give adgang til troværdige retlige procedurer og forbedre menneskers liv gennem national udvikling og styrkelse af borgernes indflydelse i samarbejde med samtlige aktører og det kirgisiske civilsamfund;

9.  opfordrer til udstrakt anvendelse af stabilitetsinstrumentet og anmoder Kommissionen om at udarbejde forslag om omfordeling af midler under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde for at sikre, at EU's reaktion – såvel på kort som på mellemlang sigt – i forhold til den nye situation i Kirgisistan bliver af passende omfang;

10.  opfordrer de kirgisiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere uhindret kan udføre deres arbejde til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

11.  understreger, at udviklingen i Kirgisistan både påvirker og påvirkes af den regionale og internationale udvikling; er overbevist om, at Ruslands, USA's og andres interesser i vidt omfang overlapper hinanden, særlig i relation til Afghanistan og den voksende islamiske radikalisering i området, herunder i Kirgisistan; mener, at denne omstændighed burde gøre det muligt at begrænse den geopolitiske konkurrence og i stedet søge efter synergier med henblik på at stabilisere regionen; mener, at en succes på dette område yderligere ville indvirke positivt på de internationale forbindelser og den internationale sikkerhed;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen og OSCE.