Resolutsiooni ettepanek - B7-0422/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0422/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Kõrgõzstan

5.7.2010

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0419/2010

Menetlus : 2010/2770(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0422/2010
Esitatud tekstid :
B7-0422/2010
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0422/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kõrgõzstani kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kõrgõzstani ja Kesk-Aasia kohta;

–   võttes arvesse asepresidendi ja kõrge esindaja Catherine Ashtoni 11. juuni 2010. aasta avaldust uute kokkupõrgete kohta Kõrgõzstanis ja 28. juuni 2010. aasta avaldust põhiseaduse rahvahääletuse kohta;

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21.–22. juuni 2007. aasta kohtumisel vastu võetud ELi strateegiat Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta;

–   võttes arvesse 1999. aastal jõustunud ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingut;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse Kesk-Aasia abistamise piirkondlikku strateegiadokumenti aastateks 2007–2013;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 11. juunil algasid lõunapoolsetes linnades Ošis ja Džalalabatis vägivaldsed kokkupõrked, mille ägenemine jätkus 14. juunini ja mille käigus sajad relvastatud mehed vallutasid linnatänavad, tulistasid tsiviilelanikke ja süütasid peamiselt usbeki rahvusest isikutele kuuluvaid kauplusi;

B.  arvestades, et Kõrgõzstani ametivõimude teatel sai kokkupõrgetes surma umbes 300 inimest ja üle 200 sai vigastada või toimetati haiglasse;

C. arvestades, et vägivalla tõttu on riigisiseselt ümber asustatud 300 000 inimest ning 100 000 on otsinud varjupaika naaberriigis Usbekistanis; arvestades, et Toshkenti valitsus andis rahvusvaheliste organisatsioonide abiga pagulastele humanitaarabi, kuid sulges 14. juunil ruumi ja majutusvõimaluste puudumise tõttu piiri Kõrgõzstaniga ; arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku hinnangul on praegu ümber asustatud 375 000 inimest, kaasa arvatud Usbekistanist naasnud pagulased;

D. arvestades, et ajutine valitsus kuulutas piirkonnas välja eriolukorra ning et valitsus ei suutnud sõjaväe ning erijõudude piirkonda saatmisele vaatamata kontrolli enda kätte saada;

E.  arvestades, et ajutine president Roza Otunbajeva pöördus Venemaa presidendi Medvedevi ja ühise julgeoleku lepingu organisatsiooni poole palvega saada korra taastamiseks sõjalist toetust; arvestades, et taotlus rahvusvaheliste politseijõudude saatmiseks edastati ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile (OSCE);

F.  arvestades, et 11.–14. juuni sündmuste uurimine riikliku julgeolekuteenistuse poolt näitab, et kokkupõrkeid õhutasid ametist lahkuma sunnitud presidendi Bakijevi klanni liikmed koostöös islamiäärmuslastega;

G. arvestades, et Euroopa Komisjon eraldas 5 miljonit eurot erakorralise arstiabi, humanitaarabi, muude kui toidukaupade, kaitse ja psühholoogilise abi andmiseks kriisist mõjutatud isikutele; arvestades, et EL peaks Kõrgõzstani toetamisel võtma endale olulisema rolli; arvestades, et EL on võtnud endale eelkõige oma Kesk-Aasia strateegia kaudu kohustuse olla partner selle piirkonna riikidele;

H. arvestades, et 27. juunil rahumeelselt ja arvuka osalusega toimunud rahvahääletusel kiitis 90% hääletanutest heaks Kõrgõzstani uue põhiseaduse, mis tasakaalustab presidendi ja parlamendi võimu; arvestades, et on tehtud esialgne otsus korraldada üldvalimised 10. oktoobril 2010, millega peaks jõudma lõpule demokraatliku põhiseadusliku korra juurde naasmise protsess;

I.   arvestades, et Kesk-Aasias vaja on taastada ja tugevdada piirkondlikku koostööd, et töötada välja ühine lähenemisviis piirkonna probleemidele ja ülesannetele; arvestades, et Kesk-Aasiast peaks saama koostöö ja mitte mõjuvõimsamate riikide vastuolude piirkond;

J.   arvestades, et EL peab alati täitma oma kohustust integreerida kõigisse kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi küsimused ning edendada demokraatlikke reforme sidusa poliitika abil, mis suurendab tema usaldusväärsust piirkondlikul tasemel,

1.  väljendab sügavat muret Lõuna-Kõrgõzstanis puhkenud traagiliste ja vägivaldsete kokkupõrgete pärast ning avaldab kaastunnet kõigi ohvrite perekondadele;

2.  mõistab teravalt hukka kõik rünnakud ja vägivallaaktid, mille peamine ohver oli usbeki rahvusest elanikkond, ning palub ajutisel valitsusel viia läbi erapooletu ja sõltumatu sündmuste uurimine, et tuua süüdlased kohtu ette ja selgitada välja Kõrgõzstani julgeolekujõudude liikmete väidetav asjaga seotus;

3.  tunnistab ajutise valitsuse pingutusi olukorra normaliseerimiseks ning vajalike tingimuste loomiseks pagulaste ja riigisiseselt ümberasustatud inimeste vabatahtlikuks ohutuks ja väärikaks naasmiseks kodudesse; nõuab tungivalt, et kohalikud ametivõimud võtaksid vastu tõhusad usalduse loomise meetmed ja alustaksid sisulist dialoogi Lõuna-Kõrgõzstani rahvusrühmadega, et töötada välja usaldusväärne lepitusprotsess;

4.  rõhutab, et Euroopa Liidule omased väärtused kohustavad meid reageerima nendele kannatustele laiahaardeliselt, eraldades sealhulgas rohkem kui seni kasutusele võetud 5 miljonit eurot, kusjuures eraldatavad vahendid peaksid olema kooskõlas ÜRO hädaabipalvega eraldada humanitaarabiks 71 miljonit USA dollarit ;

5.  palub sellega seoses, et komisjon kiirendaks koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega humanitaarabi andmist ning alustaks hävitatud kodude lühi- ja keskpika perspektiiviga ülesehitusprogramme, kaotatud varade asendamist ja rehabilitatsiooniprojekte koostöös Kõrgõzstani ametivõimude ja muude abiandjatega, et luua soodsad tingimused pagulaste tagasipöördumiseks; kutsub sellega seoses nõukogu üles, et ta algataks rahvusvaheliste abiandjate konverentsi Kõrgõzstani küsimuses riigi humanitaarprobleemide ja põhivajaduste käsitlemiseks ning jätkusuutlikuks arenguks vajaliku abi andmiseks;

6.  kordab oma üleskutset keskenduda ELi Kesk-Aasia poliitikas inimeste julgeolekule; märgib, et Lõuna-Kõrgõzstanis tähendab see muu hulgas ka usbeki rahvusest ja teistesse etnilistesse rühmadesse kuuluvate inimeste füüsilise julgeoleku tagamisele kaasaaitamist;

7.  palub, et asepresident ja kõrge esindaja ning liikmesriigid toetaksid OSCE politseimissiooni kiiret piirkonda saatmist ja aitaksid sellele aktiivselt kaasa, et hoida ära vägivalla uus puhkemine, stabiliseerida olukorda kokkupõrgetest mõjutatud linnades, kaitsta ohvreid ja kõige kaitsetumaid elanikke ning soodustada pagulaste ja siseriiklikult ümberasustatud isikute tagasipöördumist;

8.  võtab teadmiseks 27. mail toimunud põhiseaduse rahvahääletuse rahumeelse kulu ja selle tulemuse, mis sillutab teed põhiseadusliku korra taastamiseks; kutsub nõukogu ja komisjoni üles leidma võimalusi, et abistada Kõrgõzstani ajutist valitsust ning aidata ametivõimudel saavutada edusamme demokraatlike reformide elluviimisel ja õigusriigi tugevdamisel, tagada juurdepääs usaldusväärsetele õigusmenetlustele ja parandada inimeste elujärge riigi arengu ja kodanike õiguste suurendamise kaudu koostöös kõigi sidusrühmade ja Kõrgõzstani kodanikuühiskonnaga;

9.  nõuab stabiliseerimisvahendi ulatuslikku kasutamist ning palub komisjonil koostada ettepanekud arengukoostöö rahastamisvahendi summade ümberpaigutamiseks, mis aitab tagada selle, et EL reageeriks lähi- ja keskpikas perspektiivis asjakohaselt muutunud olukorrale Kõrgõzstanis;

10. kutsub Kõrgõzstani ametivõime üles võtma kõiki vajalikke meetmeid tagamaks seda, et inimõiguste kaitsjad saaksid teha inimõiguste edendamise ja kaitsmisega seotud tööd ilma igasuguste takistusteta;

11. rõhutab, et arengud Kõrgõzstanis avaldavad mõju piirkondlikele ja rahvusvahelistele arengutele ja vastupidi; on veendunud, et Venemaa, Ameerika Ühendriikide ja muude riikide huvid kattuvad suurel määral eelkõige seoses Afganistani ja piirkonnas (sh Kõrgõzstanis) kasvava islamiäärmuslusega; on seisukohal, et see peaks võimaldama piirata geopoliitilist konkurentsi ja otsida sünergiat piirkonna stabiliseerimiseks; on arvamusel, et edu saavutamine selles küsimuses avaldaks laiemat positiivset mõju rahvusvahelistele suhetele ja rahvusvahelisele julgeolekule;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile ja OSCE-le.