Päätöslauselmaesitys - B7-0422/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0422/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kirgisiasta

5.7.2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0419/2010

Menettely : 2010/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0422/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0422/2010
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0422/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kirgisiasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kirgisiasta ja Keski-Aasiasta,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Catherine Ashtonin 11. kesäkuuta 2010 antaman julkilausuman Kirgisian uusista yhteenotoista ja hänen 28. kesäkuuta 2010 antamansa julkilausuman maan perustuslakia koskevasta kansanäänestyksestä,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 14. kesäkuuta 2010 hyväksymät päätelmät,

–   ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategiasta,

–   ottaa huomioon uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa koskevan EU:n strategian, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 21. ja 22. päivänä kesäkuuta 2007,

–   ottaa huomioon EU:n ja Kirgisian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999,

–   ottaa huomioon Keski-Aasiaa koskevan ja vuodet 2007–2013 kattavan Euroopan yhteisön alueellisen strategia-asiakirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että maan eteläosassa sijaitsevissa Oshin ja Jalal-Abadin kaupungeissa puhkesi 11. kesäkuuta väkivaltaisia yhteenottoja, jotka kärjistyivät vähitellen, kunnes 14. kesäkuuta sadat aseistautuneet miehet ilmeisesti valtasivat kadut, ampuivat siviilejä ja sytyttivät pääasiassa etnisten uzbekkien omistamia liikkeitä palamaan,

B.  toteaa, että Kirgisian viranomaisten mukaan yhteenotoissa menehtyi noin 300 ihmistä ja yli 2 000 loukkaantui tai joutui sairaalahoitoon,

C. ottaa huomioon, että väkivaltaisuuksien takia 300 000 on joutunut siirtymään kotimaansa sisällä ja 100 000 on paennut naapurimaahan Uzbekistaniin; toteaa, että Taškentin hallitus antoi pakolaisille humanitaarista apua kansainvälisten järjestöjen avustuksella, mutta se sulki Kirgisian vastaisen rajansa 14. kesäkuuta vedoten tilan ja sijoittamismahdollisuuksien puutteeseen; toteaa, että UNHCR:n mukaan 375 000 ihmistä, Uzbekistanista palanneet pakolaiset mukaan luettuina, on joutunut siirtymään asuinseudultaan,

D. toteaa, että väliaikainen hallitus on julistanut alueelle poikkeustilan ja ettei se huolimatta sotilas- ja erityisjoukkojen liikekannallepanosta ole kyennyt saamaan tilannetta hallintaansa;

E.  ottaa huomioon, että väliaikainen presidentti Roza Otunbajeva on pyytänyt Venäjän presidentiltä Medvedeviltä ja kollektiivista turvallisuussopimusta käsittelevältä järjestöltä (Collective Security Treaty Organisation, CSTO) sotilaallista tukea järjestyksen palauttamiseen; toteaa, että myös Etyjille on esitetty kansainvälisten poliisivoimien lähettämistä koskeva pyyntö,

F.  ottaa huomioon, että kansallisen turvallisuuspalvelun kesäkuun 11.–14. päivän tapahtumista tekemän tutkimuksen mukaan yhteenottoja ovat lietsoneet syrjäytetyn presidentin Bakijevin klaanin jäsenet, jotka toimivat yhdessä radikaalien islamistien kanssa,

G. ottaa huomioon, että komissio on osoittanut viisi miljoonaa euroa järjestääkseen lääkinnällistä hätäapua, humanitaarista apua, muita tuotteita kuin elintarvikkeita sekä suojelua ja psykologista tukea kriisin koettelemille henkilöille; katsoo, että EU:n olisi otettava itselleen entistä merkittävämpi rooli maan tukemisessa; ottaa huomioon, että EU on etenkin Keski-Aasiaa koskevassa strategiassaan sitoutunut olemaan yksi alueen maiden kumppaneista;

H. toteaa, että 27. kesäkuuta pidetty kansanäänestys sujui rauhallisesti ja siihen osallistuttiin vilkkaasti ja että yli 90 prosenttia äänestäjistä hyväksyi uuden Kirgisian perustuslain, joka tasapainottaa presidentin ja parlamentin valtaa; ottaa huomioon, että on tehty alustava päätös järjestää yleiset vaalit 10. lokakuuta 2010, mikä päättäisi demokraattiseen perustuslailliseen järjestykseen palaamista koskevan prosessin,

I.   katsoo, että Keski-Aasian alueellisen yhteistyön jatkaminen ja tehostaminen on välttämätöntä, jotta voidaan yhteisesti puuttua alueen ongelmiin ja haasteisiin; katsoo, että Keski-Aasiasta olisi tultava yhteistyön alue eikä suurimpien voimatekijöiden vastakkainasettelun tanner,

J.   ottaa huomioon, että EU:n on aina noudatettava sitoumustaan ja sisällytettävä ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltion periaatteet kaikkiin kolmansien maiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin ja edistettävä demokraattisia uudistuksia johdonmukaisella politiikalla, joka parantaa sen uskottavuutta alueellisena toimijana,

1.  on syvästi huolissaan Etelä-Kirgisiassa puhjenneista traagisista ja väkivaltaisista yhteenotoista ja ilmaisee osanottonsa kaikkien uhrien omaisille;

2.  tuomitsee jyrkästi kaikki hyökkäykset ja väkivallanteot, joiden uhreina oli lähinnä uzbekkien etniseen väestöryhmään kuuluvia, ja kehottaa väliaikaista hallitusta toteuttamaan puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan tapahtumista, jotta syylliset voidaan saattaa oikeuden eteen ja tutkia väitteet Kirgisian turvallisuusjoukkojen jäsenten osallisuudesta tapahtumiin;

3.  tunnustaa väliaikaisen hallinnon toteuttamat toimet elämän palauttamiseksi normaaliksi ja kaikkien tarvittavien edellytysten luomiseksi sille, että pakolaiset ja maansisäiset pakolaiset voivat palata koteihinsa vapaaehtoisesti turvassa ja ihmisarvonsa säilyttäen; kehottaa paikallisia viranomaisia toteuttamaan tehokkaita luottamusta lisääviä toimia ja käynnistämään aidon vuoropuhelun Etelä-Kirgisian kaikkien etnisten ryhmien kanssa pyrkien kehittämään uskottavaa sovinnontekoprosessia;

4.  korostaa, että arvot, joihin Euroopan unioni on sitoutunut, velvoittavat sen reagoimaan tähän kärsimykseen kattavasti, mikä tarkoittaa, että tähän mennessä käyttöön otettujen viiden miljoonan euron lisäksi tarvitaan lisää varoja ja että varojen määrän olisi oltava oikeassa suhteessa YK:n pikaiseen vetoomukseen saada humanitaarista apua 71 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä;

5.  kehottaa tässä yhteydessä komissiota lisäämään humanitaarista apua yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja käynnistämään tuhoutuneiden kotien rakentamiseksi ja menetetyn omaisuuden korvaamiseksi lyhyen ja keskipitkän aikavälin jälleenrakennusohjelmia ja kunnostushankkeita yhteistyössä Kirgisian viranomaisten ja muiden avunantajien kanssa, jotta voidaan luoda suotuisat olosuhteet pakolaisten paluulle; kehottaa neuvostoa näin ollen ottamaan johtavan roolin sellaisen Kirgisiaa koskevan kansainvälisten avunantajien konferenssin järjestämisessä, jossa paneudutaan humanitaaristen ongelmien hoitamiseen, Kirgisian perustarpeisiin ja tarvittavan avun järjestämiseen maan kestävää kehittämistä varten;

6.  toteaa jälleen, että Keski-Aasiaa koskevassa EU:n politiikassa on keskityttävä ihmisten turvallisuuteen; toteaa, että Etelä-Kirgisiassa tämä tarkoittaa muun muassa, että on autettava takaamaan etnisten uzbekkien ja kaikkiin muihin etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten fyysinen turvallisuus;

7.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita tukemaan ja aktiivisesti edistämään Etyjin poliisioperaation pikaista käynnistämistä, jotta voidaan estää uusien väkivaltaisuuksien puhkeaminen, vakauttaa tilanne kaupungeissa, joissa yhteenottoja on esiintynyt, suojella uhreja ja heikoimmassa asemassa olevia sekä helpottaa pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten paluuta;

8.  panee merkille, että Kirgisiassa 27. toukokuuta järjestetty perustuslakia koskeva kansanäänestys sujui rauhanomaisesti ja että sen tulos pohjustaa paluuta perustuslailliseen järjestykseen; kehottaa neuvostoa ja komissiota selvittämään, miten Kirgisian väliaikaista hallitusta ja viranomaisia voitaisiin tukea, kun ne pyrkivät toteuttamaan demokraattisia uudistuksia ja lujittamaan oikeusvaltiota, takaamaan uskottavat oikeudelliset menettelyt ja kohentamaan kansalaisten elinoloja kansallisen kehityksen ja kansalaisten voimaannuttamisen avulla yhteistyössä kaikkien sidosryhmien ja Kirgisian kansalaisyhteiskunnan kanssa;

9.  edellyttää vakautusvälineen mittavaa käyttöä ja pyytää komissiota laatimaan ehdotuksia kehitysyhteistyövälineen varojen uudelleen kohdentamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että EU:n reagointi Kirgisian uuteen tilanteeseen on asianmukaista sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä;

10. kehottaa Kirgisian viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta ihmisoikeuksien puolustajat voivat esteettömästi tehdä työtään ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi;

11. korostaa, että Kirgisian tapahtumat vaikuttavat alueelliseen ja kansainväliseen kehitykseen ja että alueellinen ja kansainvälinen kehitys vaikuttaa Kirgisian tapahtumiin; on vakuuttunut siitä, että Venäjän, Yhdysvaltojen ja muiden tahojen edut ovat suurelta osin päällekkäisiä, erityisesti kun on kyse Afganistanista ja islamilaisen radikalismin kasvusta alueella ja Kirgisiassa; katsoo, että tämän vuoksi pitäisi voida rajoittaa geopoliittista kilpailua ja etsiä yhteisvaikutuksia alueen vakauttamiseksi; uskoo, että tässä onnistumisella olisi laajempia myönteisiä vaikutuksia kansainvälisiin suhteisiin ja kansainväliseen turvallisuuteen;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja Etyjille.