Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0422/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0422/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Kirgizijos

5.7.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0419/2010

Procedūra : 2010/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0422/2010
Pateikti tekstai :
B7-0422/2010
Priimti tekstai :

B7‑0422/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kirgizijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kirgizijos ir Centrinės Azijos,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimus dėl 2010 m. birželio 11 d. Kirgizijoje kilusių naujų susirėmimų ir 2010 m. birželio 28 d. surengto referendumo dėl konstitucijos,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. birželio 14 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21–22 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu patvirtintą ES strategiją dėl naujos partnerystės su Centrine Azija,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ES ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos 2007–2013 m. regiono strateginį dokumentą dėl pagalbos Centrinei Azijai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi birželio 11 d. pietiniuose Ošo ir Džalalabado miestuose prasidėjo smurtiniai susirėmimai, kurie tęsėsi iki birželio 14 d. ir peraugo į šimtų ginkluotų vyrų, kaip pranešama, miesto gatvių šturmą, civilių šaudymą ir parduotuvių, dažniausiai priklausančių etniniams uzbekams, padeginėjimą,

B.  kadangi pasak Kirgizijos valdžios institucijų per susirėmimus apie 300 žmonių žuvo ir daugiau kaip 2 000 žmonių buvo sužeista ar paguldyta į ligoninę,

C. kadangi dėl šio smurto 300 000 žmonių buvo perkelti šalies viduje, o 100 000 ieškojo prieglobsčio kaimyniniame Uzbekistane, kadangi Taškento vyriausybė kartu su tarptautinėmis organizacijomis suteikė humanitarinę pagalbą pabėgėliams, tačiau birželio 14 d. uždarė savo sieną su Kirgizija stokodama vietos ir priemonių jiems apgyvendinti; kadangi JTPRVK duomenimis iki šios dienos 375 000 žmonės tebėra perkelti, įskaitant iš Uzbekijos grįžusius pabėgėlius,

D. kadangi laikinoji vyriausybė regione paskelbė nepaprastąją padėtį ir nepaisant to, kad buvo dislokuota kariuomenė ir specialiosios paskirties pajėgos, jos nesugebėjo suvaldyti situacijos,

E.  kadangi laikinoji prezidentė Rosa Otunbajeva kreipėsi į Rusijos prezidentą D. Medvedevą ir į Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją prašydama karinės paramos atkuriant viešąją tvarką; kadangi prašymas atsiųsti tarptautines policijos pajėgas taip pat buvo nusiųstas ESBO,

F.  kadangi remiantis Nacionalinės saugumo tarnybos atlikto birželio 11–14 d. įvykių tyrimo rezultatais susirėmimus pakurstė nušalinto prezidento K. Bakiyevo klano nariai, veikdami išvien su radikaliaisiais islamistais,

G. kadangi Europos Komisija skyrė 5 mln. eurų neatidėliotinai medicinos pagalbai, humanitarinei pagalbai, ne maisto prekėms, apsaugai ir psichologinei pagalbai žmonėms, kenčiantiems nuo krizės; kadangi ES turėtų prisiimti svarbesnį vaidmenį remiant šią šalį; kadangi ES įsipareigojo, ypač pagal Centrinės Azijos strategiją, būti šio regiono valstybių partnere,

H. kadangi birželio 27 d. taikiai vykęs referendumas pasižymėjo dideliu rinkėjų aktyvumu ir daugiau kaip 90 proc. balsavusiųjų pritarė naujai Kirgizijos konstitucijai, pagal kurią nustatoma prezidento ir parlamento galių pusiausvyra; kadangi buvo priimtas preliminarus sprendimas 2010 m. spalio 10 d. sušaukti visuotinius rinkimus, kurie padėtų sugrįžti prie demokratinės konstitucinės tvarkos,

I.   kadangi Centrinėje Azijoje jaučiamas poreikis atkurti ir sustiprinti regioninį bendradarbiavimą siekiant plėtoti bendrą požiūrį į problemas ir iššūkius regione; kadangi Centrinė Azija turėtų tapti bendradarbiavimo, o ne pagrindinių politinių jėgų konfrontacijos zona,

J.   kadangi ES turi visuomet laikytis įsipareigojimo įtraukti žmogaus teisių, demokratinius ir teisinės valstybės principus į visus susitarimus su trečiosiomis šalimis ir stiprindama savo, kaip patikimos regioninės politikos dalyvės, vaidmenį vykdyti nuoseklią politiką ir taip skatinti demokratines reformas,

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl Kirgizijos pietuose kilusių tragiškų smurtinių susirėmimų ir reiškia užuojautą visų aukų šeimoms;

2.  griežtai smerkia visus išpuolius ir smurto veiksmus, kuriuose labiausiai nukentėjo uzbekų tauta, ir ragina laikinąją vyriausybę atlikti nešališką ir nepriklausomą įvykių tyrimą, siekiant patraukti kaltininkus atsakomybėn ir išaiškinti įtarimus dėl Kirgizijos saugumo pajėgų narių dalyvavimo;

3.  pripažįsta laikinosios valdžios pastangas suvaldyti situaciją ir grįžti prie įprastos tvarkos, taip pat mėginimą sudaryti visas įmanomas sąlygas pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims savo valia saugiai ir oriai grįžti į savo namus; ragina vietos valdžios institucijas patvirtinti veiksmingas pasitikėjimą keliančias priemones ir pradėti atvirą dialogą su visomis pietų Kirgizijos etninėmis grupėmis siekiant sukurti patikimą susitaikymo procesą;

4.  pabrėžia, kad vertybės, kurių Europos Sąjunga įsipareigojo laikytis, skatina mus visapusiškai reaguoti į šią tragediją, taip pat skiriant iki šiol surinktų daugiau nei 5 mln. eurų paramą, kuri turėtų atitikti JT skubios pagalbos prašymą skirti humanitarinei pagalbai 71 mln. USD.

5.  atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis paspartinti humanitarinės pagalbos teikimą ir pradėti trumpalaikes bei vidutinės trukmės sugriautų namų atstatymo ir prarasto turto atkūrimo programas ir atstatomuosius projektus bendradarbiaujant su Kirgizijos valdžios institucijomis ir kitais paramos teikėjais siekiant sukurti palankias sąlygas pabėgėliams sugrįžti; todėl ragina Tarybą imtis vadovaujamojo vaidmens surengiant tarptautinę Kirgizijos rėmėjų konferenciją, skirtą humanitarinėms problemoms spręsti ir pagrindiniams Kirgizijos poreikiams tenkinti, kurios metu būtų galima suteikti reikiamą pagalbą tvariam šios šalies vystymuisi;

6.  dar kartą primena savo raginimą skirti daugiau dėmesio žmonių saugumui ES Centrinės Azijos politikoje; pažymi, kad pietų Kirgizijoje tai, be kita ko, reiškia pagalbą užtikrinant etninių uzbekų ir visoms kitoms etninėms grupėms priklausančių asmenų fizinį saugumą;

7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares remti ESBO policijos misiją ir aktyviai padėti greitai ją dislokuoti siekiant užkirsti kelią naujam smurto proveržiui, stabilizuoti situaciją miestuose, nukentėjusiuose nuo susirėmimų, apsaugoti aukas ir labiausiai pažeidžiamus asmenis, taip pat palengvinti pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą;

8.  atkreipia dėmesį į gegužės 27 d. taikiai įvykusį referendumą dėl konstitucijos ir jo rezultatus, atveriančius kelią grįžti prie konstitucinės tvarkos; ragina Tarybą ir Komisiją rasti būdų pagelbėti Kirgizijos laikinajai vyriausybei ir padėti valdžios institucijoms toliau žengti demokratinių reformų keliu ir stiprinti teisinės valstybės principus, suteikti prieigą prie patikimų teisminių procedūrų ir gerinti žmonių gyvenimo sąlygas skatinant šalies vystymąsi ir suteikti daugiau galių piliečiams bendradarbiaujant su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir Kirgizijos pilietine visuomene;

9.  ragina kaip įmanoma daugiau panaudoti Stabilumo priemonę ir prašo Komisijos parengti pasiūlymus dėl Vystomojo bendradarbiavimo priemonės lėšų perskirstymo siekiant užtikrinti, kad ES trumpalaikis ir vidutinės trukmės laikotarpio atsakas Kirgizijoje susidarius naujai padėčiai būtų adekvatus;

10. ragina Kirgizijos valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai be jokių kliūčių galėtų dirbti savo darbą – skatinti ir ginti žmogaus teises;

11. pabrėžia, kad pokyčiai Kirgizijoje ne tik daro įtaką regioniniams ir tarptautiniams pokyčiams, bet ir yra pastarųjų veikiami; yra įsitikinęs, kad labai sutampa Rusijos, JAV ir kitų šalių interesai, ypač susiję su Afganistanu ir islamo radikalizmo plėtra regione, įskaitant Kirgiziją; mano, kad dėl šios priežasties turėtų būti įmanoma pristabdyti geopolitines varžybas ir atrasti bendradarbiavimo teikiamą naudą siekiant stabilizuoti padėtį regione; laikosi nuomonės, kad sėkmė šioje srityje turėtų platesnį teigiamą poveikį tarptautiniams santykiams ir tarptautiniam saugumui;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai ir ESBO.