Návrh uznesenia - B7-0422/2010Návrh uznesenia
B7-0422/2010

NÁVRH UZNESENIA o Kirgizsku

5.7.2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0419/2010

Postup : 2010/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0422/2010
Predkladané texty :
B7-0422/2010
Prijaté texty :

B7‑0422/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kirgizsku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kirgizsku a Strednej Ázii,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 11. júna 2010 o ďalších zrážkach v Kirgizsku a jej vyhlásenie z 28. júna 2010 o ústavnom referende,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 14. júna 2010,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

–   so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999,

–   so zreteľom na regionálny strategický dokument Európskeho spoločenstva o pomoci Strednej Ázii na obdobie 2007 – 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 11. júna vypukli v mestách Oš a Džalalabád na juhu krajiny násilné zrážky, ktoré sa ďalej stupňovali až do 14. júna a pri ktorých údajne stovky ozbrojených mužov pustošili ulice v mestách, strieľali na civilistov a podpaľovali obchody, ktoré vlastnia prevažne etnickí Uzbeci,

B.  keďže podľa kirgizských orgánov pri zrážkach zahynulo približne 300 ľudí a vyše 2 000 osôb bolo zranených alebo hospitalizovaných,

C. keďže v dôsledku násilia bolo 300 000 osôb vysídlených v rámci krajiny a 100 000 osôb našlo útočisko v susednom Uzbekistane; keďže uzbecká vláda so sídlom v Taškente poskytla utečencom humanitárnu pomoc prostredníctvom medzinárodných organizácií, avšak 14. júna uzavrela hranice s Kirgizskom pre nedostatok priestoru a prostriedkov na ich ubytovanie; keďže podľa vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) je k dnešnému dátumu naďalej 375 000 osôb vysídlených vrátane utečencov, ktorí sa vrátili z Uzbekistanu,

D. keďže dočasná vláda vyhlásila v tejto oblasti núdzový stav a napriek nasadeniu vojenských oddielov a bojových jednotiek nebola schopná prevziať kontrolu,

E.  keďže dočasná prezidentka Rosa Otunbajevová adresovala ruskému prezidentovi Medvedevovi a Organizácii Dohovoru o kolektívnej bezpečnosti výzvy o vojenskú podporu pri obnove poriadku; keďže žiadosť o vyslanie medzinárodných policajných síl bola poslaná aj OBSE,

F.  keďže podľa výsledkov vyšetrovania, ktoré uskutočnila národná bezpečnostná služba v súvislosti s udalosťami z 11. – 14. júna, zrážky vyšetrovali členovia klanu zvrhnutého prezidenta Bakijeva po tichej dohode s islamskými radikálmi,

G. keďže Európska komisia vyčlenila 5 miliónov EUR na zabezpečenie naliehavej lekárskej pomoci, humanitárnej pomoci, nepotravinárskych výrobkov, ochrany a psychologickej pomoci určených osobám postihnutým krízou; keďže EÚ by mala pri podporovaní krajiny zohrávať dôležitejšiu úlohu; keďže EÚ sa zaviazala, že bude vystupovať ako partner krajín v tomto regióne, a to najmä prostredníctvom stratégie pre Strednú Áziu;

H. keďže 27. júna sa uskutočnilo pokojné referendum, v ktorom vyše 90 % voličov hlasovalo za novú kirgizskú ústavu, ktorou sa zavádza rovnováha medzi právomocami prezidenta a právomocami parlamentu; keďže bolo prijaté predbežné rozhodnutie o usporiadaní všeobecných volieb 10. októbra 2010, ktorými by sa mal ukončiť proces obnovy demokratického ústavného poriadku,

I.   keďže je potrebné, aby sa v Strednej Ázii obnovila a posilnila regionálna spolupráca s cieľom vypracovať spoločný prístup na riešenie problémov a výziev v regióne; keďže Stredná Ázia by sa mala stať oblasťou spolupráce medzi hlavnými zložkami moci, a nie ich konfrontácií,

J.   keďže EÚ musí vždy dodržiavať svoj záväzok zaradiť otázku ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu do všetkých dohôd s tretími štátmi, podporovať demokratické reformy prostredníctvom súdržných politík a posilňovať tak svoju dôveryhodnosť v úlohe aktéra v tejto oblasti,

1.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad tragickými, násilnými stretmi, ktoré vypukli v južnom Kirgizsku, a vyslovuje úprimnú sústrasť rodinám všetkých obetí;

2.  rázne odsudzuje všetky útoky a prejavy násilia, ktorých hlavnými obeťami sa stali etnickí Uzbeci, a vyzýva dočasnú vládu, aby uskutočnila nestranné a nezávislé vyšetrovanie týchto udalostí s cieľom postaviť ich páchateľov pred súd a objasniť údajnú spoluúčasť členov kirgizských bezpečnostných síl;

3.  oceňuje snahy dočasnej vlády o návrat k bežnému životu a o nastolenie všetkých potrebných podmienok, aby sa utečenci a osoby vysídlené v rámci krajiny mohli dobrovoľne, bezpečne a dôstojne vrátiť do svojich domovov; naliehavo vyzýva miestne orgány, aby prijali účinné opatrenia na nastolenie dôvery a aby začali skutočný dialóg so všetkými etnickými skupinami žijúcimi v južnom Kirgizsku s cieľom formovať dôveryhodný proces zmierenia;

4.  zdôrazňuje, že hodnoty, ku ktorým sa Európska únia zaviazala, pre nás znamenajú povinnosť reagovať na toto utrpenie v čo najširšej miere, a to aj vyčlenením sumy presahujúcej 5 miliónov EUR, ktoré boli doteraz uvoľnené, čo by malo byť porovnateľné s okamžitou výzvou OSN požadujúcou 71 miliónov USD na humanitárnu pomoc;

5.  vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zintenzívnila humanitárnu pomoc v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a začala plniť krátkodobé a strednodobé programy na rekonštrukciu zničených domovov a projekty zamerané na náhradu strateného majetku a obnovu v spolupráci s kirgizskými orgánmi a inými darcami s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre návrat utečencov; vyzýva v tejto súvislosti Radu, aby iniciovala usporiadanie medzinárodnej konferencie darcov venovanej riešeniu humanitárnych problémov a základných potrieb Kirgizska a poskytnutiu potrebnej pomoci trvalo udržateľnému rozvoju krajiny;

6.  opakuje svoju výzvu zamerať sa na bezpečnosť ľudí v politike EÚ v Strednej Ázii; poznamenáva, že v južnom Kirgizsku to znamená okrem iného pomoc pri zaručení fyzickej bezpečnosti etnických Uzbekov, ako aj ľudí patriacich ku všetkým ostatným etnickým skupinám;

7.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby podporili rýchle rozmiestnenie policajných síl OBSE a aktívne sa na ňom podieľali s cieľom zabrániť vypuknutiu ďalšieho násilia, stabilizovať situáciu v mestách postihnutých zrážkami, chrániť obete a najzraniteľnejších ľudí a uľahčiť návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny;

8.  berie na vedomie pokojný priebeh a výsledky ústavného referenda z 27. mája, ktoré vytvára predpoklady pre návrat ústavného poriadku; žiada Radu a Komisiu, aby našli spôsoby ako pomôcť dočasnej kirgizskej vláde a pomáhali úradom v demokratických reformách a posilňovaní zásad právneho štátu, sprístupňovaní dôveryhodných súdnych konaní a zlepšovaní života ľudí prostredníctvom národného rozvoja a posilňovania postavenia občanov v spolupráci so všetkými zainteresovanými skupinami kirgizskej občianskej spoločnosti;

9.  vyzýva na široké používanie nástroja stability a žiada Komisiu, aby pripravila návrhy na prerozdelenie finančných prostriedkov z nástroja rozvojovej spolupráce s cieľom napomôcť zabezpečenie toho, že krátkodobá aj strednodobá reakcia EÚ na novú situáciu v Kirgizsku bude primeraná;

10. vyzýva kirgizské orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zaručiť, že ochrancovia ľudských práv budú môcť naďalej pracovať v prospech podpory a ochrany ľudských práv bez akýchkoľvek prekážok;

11. zdôrazňuje, že vývoj v Kirgizsku ovplyvňuje regionálny aj medzinárodný vývoj a zároveň ním je ovplyvnený; vyjadruje presvedčenie, že dochádza k prekrývaniu záujmov Ruska, USA a ďalších záujmov, najmä vo vzťahu k Afganistanu a v súvislosti s nárastom islamského radikalizmu v regióne vrátane Kirgizska; domnieva sa, že táto skutočnosť by mala umožniť zmiernenie geopolitickej súťaže a hľadanie synergií s cieľom stabilizácie regiónu; verí, že úspech v tejto oblasti by mal aj širšie pozitívne účinky v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a OBSE.