Návrh usnesení - B7-0423/2010Návrh usnesení
B7-0423/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Kyrgyzstánu

5. 7. 2010

na závěr rozpravy k prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0419/2010

Postup : 2010/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0423/2010
Předložené texty :
B7-0423/2010
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0423/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Kyrgyzstánu

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu a Střední Asii, zejména na usnesení ze dne 6. května 2005,

–   s ohledem na své usnesení o strategii EU pro Střední Asii ze dne 20. února 2008,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie Catherine Ashtonové o nových konfliktech v Kyrgyzstánu ze dne 11. června 2010 a o ústavním referendu ze dne 28. června 2010,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 14. června 2010,

–   s ohledem na strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií přijatou Evropskou radou na zasedání konaném ve dnech 21. a 22. června 2007,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem, která vstoupila v platnost v roce 1999,

–   s ohledem na regionální strategický dokument Evropského společenství pro pomoc Střední Asii na období 2007–2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že dne 11. června vypukly v jižních městech Oš a Džalal-Abad násilné střety, které se vyostřily tak, že dne 14. června se do ulic těchto měst údajně vrhly stovky ozbrojených mužů, kteří stříleli na civilisty, podpalovali obchody a své oběti si vybírali na základě etnické příslušnosti,

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů kyrgyzských úřadů zahynulo v těchto střetech přibližně 300 osob, avšak zaznívají obavy, mj. z úst vedoucí představitelky prozatímní vlády Rozy Otunbajevové, že skutečný počet může být vyšší; vzhledem k tomu, že více než 2000 osob bylo zraněno nebo hospitalizováno a mnoho lidí je stále nezvěstných,

C. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že v důsledku násilí bylo na 300 000 osob přemístěno v rámci země a že na 100 tisíc osob našlo útočiště v blízkém Uzbekistánu; vzhledem k tomu, že taškentská vláda za pomoci mezinárodních organizací poskytla uprchlíkům humanitární pomoc, ale dne 14. června uzavřela hranice s Kyrgyzstánem s poukazem na to, že nemá dostatečné kapacity k přijetí většího množství uprchlíků,

D. vzhledem k tomu, že prozatímní vláda vyhlásila v oblasti výjimečný stav a že bezpečnostní síly, které zjevně v určitých případech neposlouchají rozkazy, nedokázaly dostat situaci pod kontrolu; vzhledem k tomu, že prozatímní prezidentka Roza Otunbajevová se obrátila na ruského prezidenta Medveděva a Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti s žádostí o poskytnutí vojenské podpory při opětovném nastolení pořádku, avšak byla odmítnuta; vzhledem k tomu, že žádost o vyslání mezinárodních policejních jednotek byla předložena organizaci OBSE a ta ji v současnosti zpracovává,

E.  vzhledem k tomu, že podle výsledků vyšetřování národní bezpečnostní služby v souvislosti s událostmi, k nimž došlo ve dnech 11. až 14. června, vyvolali střety členové klanu vyhnaného prezidenta Bakijeva, kteří se tajně spolčili s islámskými radikály, militantními Tádžiky žijícími na severu a příslušníky hnutí Talibán,

F.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Göteborgského programu přijatého v roce 2001 a následných dokumentů uznává, že je důležité předcházet konfliktům a že současná situace v Kyrgyzstánu vyžaduje, aby teoretické úvahy vyústily v konkrétní kroky,

G. vzhledem k tomu, že Evropská komise vyčlenila 5 milionů eur na poskytnutí naléhavé lékařské podpory, humanitární pomoci, nepotravinových položek, ochrany a psychologické pomoci lidem postiženým krizí; vzhledem k tomu, že tato pomoc je srovnatelná s naléhavou žádostí OSN o poskytnutí 71 milionů USD pro nouzovou pomoc,

H. vzhledem k tomu, že by EU měla zaujmout významnější úlohu při podpoře této země; vzhledem k tomu, že se EU zavázala, zejména prostřednictvím Strategie pro střední Asii, že bude zemím této oblasti partnerem; vzhledem k tomu, že v současnosti je naléhavě nutné, aby mezinárodní společenství vyvinulo mnohem větší aktivitu, přičemž reakce EU ovlivní její důvěryhodnost coby partnera,

I.   vzhledem k tomu, že v referendu, které proběhlo v poklidné atmosféře dne 27. června a zaznamenalo vysokou účast, se více než 90 % voličů vyslovilo pro novou ústavu, která vyrovnává pravomoci prezidenta a parlamentu, pro potvrzení Rozy Otunbajevové ve funkci prozatímní prezidentky do 31. prosince 2011 a pro rozpuštění ústavního soudu, vzhledem ke skutečnosti, že datum konání parlamentních voleb je stanoveno na 10. října 2010,

J.   vzhledem k tomu, že pro Střední Asii je do značné míry charakteristická chudoba a množství vážných hrozeb pro bezpečnost lidí, a také špatná veřejná správa, silné autoritářství a neexistence zákonných způsobů, jak vyjádřit nespokojenost a usilovat o politickou změnu; vzhledem k tomu, že je třeba obnovit a posílit regionální spolupráci s cílem dosáhnout společného přístupu k problémům a výzvám, kterým tato oblast čelí; vzhledem k tomu, že je nutné, aby regionální a mezinárodní aktéři zaujali k problémům a výzvám této oblasti jednotnější přístup,

K. vzhledem k tomu, že EU musí vždy naplňovat svůj závazek, kterým je začleňovat otázky lidských práv, demokracie a zásad právního státu do všech dohod se třetími zeměmi a podporovat demokratické reformy prostřednictvím soudržných politik, jež posilují hodnověrnost EU v rámci její úlohy v této oblasti,

1.  je hluboce znepokojen tragickými násilnými střety v jižním Kyrgyzstánu a vyjadřuje soustrast rodinám všech obětí těchto událostí;

2.  důrazně odsuzuje veškeré útoky a násilnosti a vyzývá prozatímní vládu, aby hodnověrně, nestranně a nezávisle vyšetřila tyto události za pomoci mezinárodních aktérů, aby byli pachatelé pohnáni před spravedlnost a byl vyjasněno údajné zapojení příslušníků kyrgyzských bezpečnostních sil do násilností;

3.  vyzývá prozatímní orgány, aby učinily vše, co je v jejich silách, pro navrácení situace do normálu a pro zavedení všech potřebných podmínek pro to, aby se uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby mohli vrátit do svých domovů, a aby přitom byla respektována jejich bezpečnost a důstojnost; naléhavě žádá místní orgány, aby přijaly účinná opatření na budování důvěry a aby zahájily skutečný dialog se všemi etnickými skupinami jižního Kyrgyzstánu s cílem vytvořit důvěryhodný proces usmíření;

4.  zdůrazňuje, že Evropská unie nesmí při svém hledání politické stability v této zemi obětovat základní zásady lidských práv a boje proti sociální bídě;

5.  zdůrazňuje, že hodnoty, k nimž se Evropská unie zavázala, nám ukládají povinnost reagovat na toto utrpení komplexním způsobem, včetně vyčlenění více prostředků, než je 5 milionů EUR, které byly dosud uvolněny, jejichž výše by měla odpovídat naléhavé výzvě OSN k poskytnutí 71 milionů USD na humanitární pomoc;

6.  vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby ve spolupráci s mezinárodními organizacemi zvýšila humanitární pomoc a zahájila krátkodobé a střednědobé programy obnovy zničených obydlí a náhrady zničeného majetku a projekty obnovy ve spolupráci s kyrgyzskými orgány a dalšími dárci s cílem vytvořit příznivé podmínky pro návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob; upozorňuje v této souvislosti na význam projektů v oblasti místního rozvoje;

7.  naléhavě Radu žádá, aby se ujala vedení při organizování mezinárodní konference dárců pro Kyrgyzstán, kde by byly řešeny humanitární problémy a základní potřeby Kyrgyzstánu a poskytnuta pomoc, jíž je potřeba pro udržitelný rozvoj této země;

8.  zdůrazňuje, že humanitární pomoc, která má řešit aktuální problémy, musí být doprovázena snahami o stabilizaci situace, o snížení značného rizika, že se projevy násilí budou opakovat, a o předcházení tomuto riziku, které ohrožuje i mír a bezpečnost v jiných částech Ferganské kotliny, která je rozdělena mezi Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán;

9.  znovu opakuje svou výzvu, aby se politika EU pro střední Asii soustředila na bezpečnost lidí; konstatuje, že v jižním Kyrgyzstánu by to znamenalo mimo jiné pomoci zaručit etnickým Uzbekům a příslušníkům všech ostatních etnických skupin fyzickou bezpečnost;

10. zejména požaduje, aby bylo rychle provedeno nezaujaté mezinárodní vyšetřování s cílem objasnit zvěrstva spáchaná na uzbecké menšině pocházející z jižního Kyrgyzstánu s ohledem na četná otřesná svědectví, a aby jejich pachatelé a osoby za ně odpovědné byli vypátráni a předáni spravedlnosti; vyzývá k tomu, aby tato vyšetřování prošetřila obvinění ze spolčení rodiny bývalého prezidenta Bakijeva se skupinami narkomafie s cílem destabilizovat zemi;

11. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie a členské státy, aby aktivně podpořily rychlé rozmístnění policejní mise OBSE a aby se na tomto úkolu podílely s cílem zabránit vypuknutí nového násilí, stabilizovat situaci ve městech postižených střety, chránit jejich oběti a nejzranitelnější osoby a usnadnit návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

12. bere na vědomí poklidný průběh a výsledky ústavního referenda ze dne 27. května, které vytváří podmínky pro návrat k ústavnímu pořádku; vyzývá Radu a Komisi, aby našly způsoby, jak pomoci prozatímní vládě Kyrgyzstánu a státním orgánům dosáhnout pokroku při provádění demokratických reforem a posílení právního státu, potírání diskriminace ve veřejném životě, zjednání přístupu k důvěryhodným právním postupům a zlepšení životních podmínek lidí prostřednictvím rozvoje jejich státu a posilování postavení občanů, a to ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a s kyrgyzskou občanskou společností;

13. vyzývá k tomu, aby byl velkou měrou využíván nástroj stability, a žádá Komisi, aby připravila návrhy na přerozdělení prostředků z nástroje pro rozvojovou spolupráci, které pomohou zajistit, že EU bude na novou situaci v Kyrgyzstánu v krátkodobém i střednědobém horizontu reagovat v odpovídajícím rozsahu;

14. vyjadřuje znepokojení nad zprávami o zatýkání některých obhájců lidských práv v Kyrgyzstánu a vyzývá kyrzgyzské orgány, aby přijaly všechna potřebná opatření k zajištění toho, aby obhájci lidských práv mohli bez překážek vykonávat svou práci spočívající v prosazování a ochraně lidských práv;

15. navrhuje, aby demokratické síly v zemi povolaly mezinárodní mírové síly tvořené společnými jednotkami mírových sborů OSN, EU a Ruska s cílem obnovit důvěru v současnou vládu, pokud vyjde z příštích voleb posílena, a připomíná, že od vyhlášení nezávislosti byl Kyrgyzstán považován za středoasijskou zemi s nejvíce rozvinutou demokracií;

16. navrhuje, že by se EU měla chopit iniciativy a uspořádat mezinárodní konferenci/konzultaci, do níž by se zapojily nejen EU, OSN, Rusko a Spojené státy (které mají na kyrgyzském území vojenské základny) a Kazachstán (předsedající OBSE), ale rovněž Čína, která má pravděpodobně v této části střední Asie značný vliv, přičemž bezprostředním cílem této konference by bylo podpořit proces usmíření mezi Kyrgyzy a uzbeckou menšinou žijící v Kyrgyzstánu;

17. zdůrazňuje, že vývoj situace v Kyrgyzstánu ovlivňuje regionální a mezinárodní situaci a je zároveň jimi ovlivňován; je přesvědčen že se zájmy Ruska, USA i jiných zemí zejména ve vztahu k Afghánistánu a k růstu islámského radikalismu v této oblasti včetně Kyrgyzstánu značně překrývají; domnívá se, že by tato skutečnost měla umožnit omezit geopolitickou konkurenci a poskytnout prostor pro součinnost s cílem dosáhnout stability tohoto regionu; zastává názor, že úspěch v této věci by měl širší pozitivní dopad na mezinárodní vztahy a mezinárodní bezpečnost;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi a OBSE.