Resolutsiooni ettepanek - B7-0423/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0423/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Kõrgõzstanis

5.7.2010

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0419/2010

Menetlus : 2010/2770(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0423/2010
Esitatud tekstid :
B7-0423/2010
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0423/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kõrgõzstanis

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kõrgõzstani ja Kesk-Aasia kohta, eriti 6. mai 2005. aasta resolutsiooni;

–   võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta;

–   võttes arvesse asepresidendi ja kõrge esindaja Catherine Ashtoni 11. juuni 2010. aasta avaldust uute kokkupõrgete kohta Kõrgõzstanis ja 28. juuni 2010. aasta avaldust põhiseaduse rahvahääletuse kohta;

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21.–22. juuni 2007. aasta kohtumisel vastu võetud ELi strateegiat Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta;

–   võttes arvesse 1999. aastal jõustunud ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingut;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse Kesk-Aasia abistamise piirkondlikku strateegiadokumenti aastateks 2007–2013;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 11. juunil algasid vägivaldsed kokkupõrked lõunapoolsetes linnades Ošis ja Džalalabatis, mis jätkusid 14. juunini ja mille vältel sajad relvastatud mehed väidetavalt tormasid mööda linnatänavaid, tulistasid tsiviilelanikke ja süütasid kauplusi, valides oma sihtmärke rahvuse alusel;

B.  arvestades, et Kõrgõzstani ametivõimude teatel sai kokkupõrgetes surma umbes 300 inimest, kuid on avaldatud kartust, sealhulgas ajutise valitsuse juhi Roza Otunbajeva poolt, et tegelik arv võib olla suurem; arvestades, et üle 2000 inimese sai haavata või sattus haiglasse ning paljud on veel kadunud;

C. arvestades, et hinnanguliselt on vägivalla tõttu riigisiseselt ümber asustatud 300 000 inimest ning 100 000 on otsinud varjupaika naaberriigis Usbekistanis; arvestades, et Toshkenti valitsus andis rahvusvaheliste organisatsioonide abiga pagulastele humanitaarabi, kuid sulges oma piiri Kõrgõzstaniga 14. juunil, viidates sellele, et ta ei suuda rohkem inimesi vastu võtta;

D. arvestades, et ajutine valitsus kuulutas piirkonnas välja eriolukorra ning et julgeolekujõud, mis väidetavasti aeg-ajalt korraldusi eirasid, ei suutnud kontrolli enda kätte saada; arvestades, et ajutise presidendi Roza Otunbajeva palvetele Venemaa presidendile Medvedevile ja ühise julgeoleku lepingu organisatsioonile relvajõudude toetuse saamiseks, et taastada kord, vastati eitavalt; arvestades, et on esitatud palve rahvusvaheliste politseijõudude saatmiseks ning et see on praegu OSCEs kaalumisel;

E.  arvestades, et 11.–14. juuni sündmuste uurimine riikliku julgeolekuteenistuse poolt näitab, et kokkupõrked olid algatatud väljatõrjutud president Bakijevi klanni liikmete poolt koos Islami äärmuslaste, Põhja-Tadžikistani mässuliste ja Talibani võitlejatega;

F.  arvestades, et EL tunnistab 2001. aastal vastuvõetud Göteborgi programmi ja sellele järgnevate dokumentide kaudu konfliktide vältimise tähtsust ning et praegune olukord Kõrgõzstanis nõuab üleminekut teoreetilistelt arutlustelt konkreetsetele tegudele;

G. arvestades, et Euroopa Komisjon on eraldanud 5 miljonit eurot erakorralise arstiabi, humanitaarabi, tarbekaupade, kaitse ja psühholoogilise abi andmiseks kriisist mõjutatud isikutele; arvestades, et seda võib võrrelda ÜRO palvega eraldada hädaabiks 71 miljonit USA dollarit;

H. arvestades, et EL peaks selle riigi toetamisel võtma endale olulisema rolli; arvestades, et EL on võtnud eelkõige oma Kesk-Aasia strateegia kaudu endale kohustuse olla selle piirkonna riikidele partneriks; arvestades, et praegu on kiiresti vaja palju rohkem rahvusvahelist abi ning et ELi reageering omab mõju tema kui partneri usaldatavusele;

I.   arvestades, et 27. juunil rahumeelselt läbiviidud ja kõrge osalusmääraga rahvaküsitlus näitas, et üle 90% hääletajatest pooldab uut põhiseadust, mis tasakaalustab presidendi ja parlamendi võimu, kinnitab Roza Otumbajeva ajutiseks presidendiks kuni 31. detsembrini 2011 ja saadab laiali konstitutsioonikohtu; arvestades, et parlamendivalimised kavatsetakse korraldada 10. oktoobril 2010;

J.   arvestades, et suurt osa Kesk-Aasiast iseloomustavad vaesus ja paljud tõsised ohud inimeste julgeolekule, samuti halb valitsemine, tugev autoritaarsus ning rahulolematuse väljendamise ja poliitiliste muudatuste taotlemise seaduslike võimaluste puudumine; arvestades, et vaja on taastada ja tugevdada piirkondlikku koostööd, et töötada välja ühine lähenemisviis piirkonna probleemidele ja ülesannetele; arvestades, et piirkondlikud ja rahvusvahelised ringkonnad peavad otsima piirkonna probleemide ja ülesannete lahendamiseks ühtsemat lähenemisviisi;

K. arvestades, et EL peab alati täitma oma kohustust integreerida kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi küsimused ning edendada demokraatlikke reforme sidusa poliitika abil, mis suurendab tema usaldusväärsust piirkondlikul tasemel,

1.  väljendab sügavat muret Lõuna-Kõrgõzstanis puhkenud traagiliste ja vägivaldsete kokkupõrgete pärast ning avaldab kaastunnet kõigi ohvrite perekondadele;

2.  mõistab teravalt hukka kõik vägivallarünnakud ja –aktid ning palub ajutisel valitsusel koos rahvusvaheliste osalejatega viia läbi usaldusväärne, erapooletu ja sõltumatu sündmuste uurimine, et tuua süüdlased kohtu ette ja selgitada välja Kõrgõzstani julgeolekujõudude väidetav asjaga seotus;

3.  palub ajutisel valitsusel teha kõik endast olenev, et olukord normaliseerida ning luua vajalikud tingimused pagulaste ja riigisiseselt ümberasustatud inimeste vabatahtlikuks ohutuks ja väärikaks naasmiseks kodudesse; nõuab tungivalt, et kohalikud asutused võtaksid vastu tõhusad usalduse loomise meetmed ja alustaksid sisulist dialoogi Lõuna-Kõrgõzstani rahvusrühmadega, et töötada välja usaldusväärne lepitusprotsess;

4.  on kindlal seisukohal, et Euroopa Liit ei ohverda inimõiguste põhimõtet ja võitlust sotsiaalse viletsuse vastu vajadusele saavutada riigis poliitiline stabiilsus;

5.  rõhutab, et Euroopa Liidule omased väärtused kohustavad liitu reageerima nendele kannatustele laiahaardeliselt, sealhulgas rohkem kui 5 miljoni seni kasutusele võetud euro eraldamisega, mis peaks olema võrdväärne ÜRO hädaabipalvega eraldada 71 miljonit USA dollarit humanitaarabiks;

6.  palub sellega seoses, et komisjon kiirendaks koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega humanitaarabi andmist ning alustaks hävitatud kodude lühi- ja keskpika perspektiiviga ülesehitusprogramme, kaotatud varade asendamist ja rehabilitatsiooniprojekte koostöös Kõrgõzstani ametivõimude ja muude abiandjatega, et luua soodsad tingimused pagulaste ja siseriiklikult ümberasustatud isikute tagasipöördumiseks; juhib sellega seoses tähelepanu kohalike arendusprojektide tähtsusele;

7.  nõuab tungivalt, et nõukogu asuks juhtpositsioonile Kõrgõzstani jaoks rahvusvaheliste abiandjate konverentsi korraldamisel, kus tuleks käsitleda Kõrgõzstani humanitaarprobleeme ja põhivajadusi ning leida võimalus anda riigi jätkusuutlikuks arenguks vajalikku abi;

8.  rõhutab, et esmavajaduste katmiseks mõeldud humanitaarabiga peavad kaasnema pingutused, et stabiliseerida olukord ning vähendada ja vältida vägivalla uuesti puhkemise ohtu, mis on ka oht rahule ja julgeolekule Farg‘ona oru teistes osades, mis kuuluvad Usbekistanile, Kõrgõzstanile ja Tadžikistanile;

9.  kordab oma üleskutset keskenduda ELi Kesk-Aasia poliitikas inimeste julgeolekule; märgib, et Lõuna-Kõrgõzstanis tähendab see muu hulgas ka etniliste usbekkide ja teistesse etnilistesse rühmadesse kuuluvate inimeste füüsilise julgeoleku tagamisele kaasaaitamist;

10. nõuab eriti, et kiiresti viidaks läbi erapooletu rahvusvaheline uurimine, et heita valgust Lõuna-Kõrgõzstanist põgenevate Usbeki rahvusvähemuste vastu toimepandud hirmutegudele, mille kohta on palju jubedust tekitavaid tunnistusi, ning et nende toimepanijad ja nende eest vastutajad leitaks ja viidaks kohtu ette; nõuab, et need uurimised heidaksid valgust endise president Bakijevi perekonna ja uimastimaffia rühmituste vahelisele kokkumängule, mille eesmärk oli riiki destabiliseerida;

11. palub, et asepresident ja kõrge esindaja ning liikmesriigid toetaksid OSCE politseimissiooni kiiret ümberpaigutamist ja aitaksid sellele aktiivselt kaasa, et ära hoida vägivalla uus puhkemine, stabiliseerida olukord kokkupõrgetest mõjutatud linnades, kaitsta ohvreid ja kõige kaitsetumaid elanikke ning soodustada pagulaste ja siseriiklikult ümberasustatud isikute tagasipöördumist;

12. võtab teadmiseks 27. mail rahumeelselt läbi viidud põhiseaduse rahvahääletuse ja selle tulemuse, mis sillutab teed põhiseadusliku korra taastamisele; kutsub nõukogu ja komisjoni üles leidma võimalusi, kuidas abistada Kõrgõzstani ajutist valitsust ning aidata ametivõimudel saavutada edusamme demokraatlike reformide läbiviimisel ja õigusriigi tugevdamisel, takistada diskrimineerimist avalikus elus, tagada juurdepääs usaldusväärsetele õigusmenetlustele ja parandada inimeste elujärge riigi arengu ja kodanike õiguste suurendamise kaudu koostöös kõigi sidusrühmade ja Kõrgõzstani kodanikuühiskonnaga;

13. nõuab stabiliseerimisvahendi ulatuslikku kasutamist ning palub komisjonil koostada ettepanekud arengukoostöö rahastamisvahendi summade ümberpaigutamiseks, aitamaks tagada, et EL reageeriks muutunud olukorrale Kõrgõzstanis lähi- ja keskpikas perspektiivis piisaval määral;

14. väljendab muret teadete üle mõnede inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Kõrgõzstanis ja kutsub Kõrgõzstani ametivõime üles võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et inimõiguste kaitsjad saaksid teha inimõiguste edendamise ja kaitsmisega seotud tööd ilma igasuguste takistusteta;

15. märgib, et riigi demokraatlikud jõud nõuavad ÜRO ühistest rahuvalvejõududest, ELi ja Venemaa jõududest koosnevate rahvusvaheliste rahuvalvejõudude sekkumist, et taastada usk praegusesse valitsusse, kui seda järgmistel valimistel toetatakse, ning tuletab meelde, et Kõrgõzstani peeti iseseisvuse saavutamisest alates Kesk-Aasia riikide seas kõige demokraatlikumaks;

16. teeb ettepaneku, et EL võtaks enda kätte initsiatiivi rahvusvahelise konverentsi/konsultatsiooni korraldamiseks, kus peale ELi, ÜRO, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide (kellel on Kõrgõzstani territooriumil sõjaväebaasid) ja Kasahstani (OSCE eesistuja) osaleks ka Hiina, kellel tõenäoliselt on sellele Kesk-Aasia osale oluline mõju, ning et selle konverentsi tähtsaimaks eesmärgiks oleks toetada lepitusprotsessi Kõrgõzstanis elavate kirgiisi ja usbeki vähemuste vahel;

17. rõhutab, et arengud Kõrgõzstanis avaldavad mõju piirkondlikele ja rahvusvahelistele arengutele ja vastupidi; on veendunud, et Venemaa, USA ja muude riikide huvid kattuvad suurel määral eelkõige seoses Afganistaniga ja piirkonnas (sh Kõrgõzstanis) kasvava islamiäärmuslusega; on seisukohal, et see peaks võimaldama piirata geopoliitilist konkurentsi ja otsida sünergiat piirkonna stabiliseerimiseks; on arvamusel, et edu saavutamine selles küsimuses avaldaks laiemat positiivset mõju rahvusvahelistele suhetele ja rahvusvahelisele julgeolekule;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile ja OSCE-le.