Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0423/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0423/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Kirgizijoje

5.7.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0419/2010

Procedūra : 2010/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0423/2010
Pateikti tekstai :
B7-0423/2010
Priimti tekstai :

B7‑0423/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kirgizijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kirgizijos ir Centrinės Azijos, ypač į savo 2005 m. gegužės 6 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimus dėl 2010 m. birželio 11 d. Kirgizijoje kilusių naujų susirėmimų ir 2010 m. birželio 28 d. surengto referendumo dėl konstitucijos,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. birželio 14 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21–22 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu patvirtintą ES strategiją dėl naujos partnerystės su Centrine Azija,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ES ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos 2007–2013 m. regiono strateginį dokumentą dėl pagalbos Centrinei Azijai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi birželio 11 d. prasidėjo smurtiniai susirėmimai pietiniuose Ošo ir Džalalabado miestuose, kurie tęsėsi iki birželio 14 d. ir peraugo į šimtų ginkluotų vyrų, kaip pranešama, miestų gatvių šturmą, civilių šaudymą ir parduotuvių padeginėjimą, taikinius pasirenkant pagal tautinę priklausomybę,

B.  kadangi pasak Kirgizijos valdžios institucijų per susirėmimus apie 300 žmonių žuvo, tačiau buvo išreikšta nuogąstavimų, taip pat ir laikinosios vyriausybės vadovės Rosos Otunbayevos, kad tikrieji skaičiai gali būti didesni, kadangi daugiau kaip 2000 buvo sužeisti ar paguldyti į ligoninę ir daug žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios,

C. kadangi buvo nustatyta, kad dėl smurto, 300 000 žmonių buvo perkelti šalies viduje ir 100 000 ieškojo prieglobsčio kaimyniniame Uzbekistane; kadangi Taškento vyriausybė kartu su tarptautinėmis organizacijomis suteikė humanitarinę pagalbą pabėgėliams, tačiau uždarė savo sieną su Kirgizija birželio 14 d., grįsdama šį veiksmą tuo, jog stokoja pajėgumų priimti daugiau žmonių,

D. kadangi laikinoji vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį srityje, o saugumo pajėgos, kurios, kaip atrodo, kartais nesilaikė nurodymų, buvo nepajėgios perimti kontrolę; kadangi laikinosios prezidentės R. Otunbayevos kreipimaisi į Rusijos prezidentą D. Medvedevą ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją dėl karinės paramos sulaukė neigiamų atsakymų; kadangi prašymą atsiųsti tarptautinių policijos pajėgų buvo perduotas ir šiuo metu yra svarstomas ESBO,

E.  kadangi atsižvelgiant į Nacionalinės saugumo tarnybos birželio 11–14 d. įvykių tyrimo rezultatus susirėmimai buvo inicijuoti nuversto prezidento Bakiyevo klano narių drauge su islamo radikalais, Šiaurės tadžikų kovotojais ir talibais,

F.  kadangi ES Geteborgo programoje, priimtoje 2001 m., ir vėlesniuose dokumentuose pripažino konfliktų prevencijos svarbą ir dėl dabartinės padėties Kirgizijoje būtina teorinius samprotavimus paversti konkrečiais veiksmais,

G. kadangi Europos Komisija skyrė 5 mln. eurų neatidėliotinai medicinos pagalbai, humanitarinei pagalbai, ne maisto prekėms, apsaugai ir psichologinei pagalbai žmonėms, kenčiantiems nuo krizės; kadangi tai galima palyginti su JT skubios pagalbos prašymu skirti 71 mln. JAV dolerių skubiai pagalbai,

H. kadangi ES turėtų prisiimti svarbesnį vaidmenį remiant šią šalį; kadangi ES įsipareigojo, ypač pasinaudodama savo Centrinės Azijos strategija, turi būti iš šio regiono šalių partnere; kadangi skubiai reikia kur kas didesnio tarptautinio įsipareigojimo ir ES atsakas turės įtakos jos kaip partnerės patikimumui,

I.   kadangi birželio 27 d. taikiai vykęs referendumas pasižymėjo dideliu rinkėjų aktyvumu ir daugiau kaip 90 proc. balsavusiųjų pritarė naujai konstitucijai, nustatančiai pusiausvyrą tarp prezidento ir parlamento galių, patvirtino Rosą Otunbayevą laikinaja prezidente iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir paleido Konstitucinį Teismą; kadangi 2010 m. spalio 10 d. planuojama surengti parlamento rinkimus,

J.   kadangi Centrinei Azijai būdingi aukšti skurdo rodikliai, įvairaus pobūdžio dideli pavojai žmonių saugumui, taip pat blogas valdymas, stiprus autoritarizmas ir teisėtų būdų išreikšti nepasitenkinimą ir siekti politinių pokyčių stoka; kadangi yra poreikis atkurti ir sustiprinti regioninį bendradarbiavimą, siekiant plėtoti bendrą požiūrį į problemas ir iššūkius regione; kadangi turi būti tęsiamas bendresnis regioninių ir tarptautinių veikėjų požiūris į problemas ir iššūkius regione,

K. kadangi ES turi visuomet laikytis įsipareigojimo įtraukti žmogaus teisių, demokratinius ir teisinės valstybės principus į visus susitarimus su trečiosiomis šalimis ir stiprindama savo, kaip patikimos regioninės politikos dalyvės, vaidmenį vykdyti nuoseklią politiką ir taip skatinti demokratines reformas,

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Kirgizijos pietuose kilusių tragiškų smurtinių susirėmimų ir reiškia užuojautą visų aukų šeimoms;

2.  griežtai smerkia visus išpuolius bei smurto veiksmus ir ragina laikinąją vyriausybę padedant tarptautiniams subjektams atlikti patikimą, nešališką ir nepriklausomą įvykių tyrimą, siekiant patraukti kaltininkus atsakomybėn ir išaiškinti įtarimus dėl Kirgizijos saugumo pajėgų narių dalyvavimo;

3.  ragina laikinąją vyriausybę dėti visas pastangas, siekiant suvaldyti situaciją ir grįžti prie įprastos tvarkos, taip pat sudaryti visas įmanomas sąlygas pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims savo valia saugiai ir oriai grįžti į savo namus; ragina vietos valdžios institucijas kuo skubiau patvirtinti veiksmingas pasitikėjimą keliančias priemones ir pradėti atvirą dialogą su visomis pietų Kirgizijos etninėmis grupėmis, siekiant sukurti patikimą susitaikymo procesą;

4.  primygtinai reikalauja, kad Europos Sąjungą siekdama būtino šalies politinio stabilumo dėl jo neaukotų pagrindinių žmogaus teisių ir kovos su socialiniu skurdu principų;

5.  pabrėžia, kad vertybės, kurių Europos Sąjunga yra įsipareigojusi laikyti, įpareigoja ją reaguoti į šią kančią suprantamai, taip pat skiriant daugiau nei 5 mln. iki šiol surinktų eurų, kas turėtų atitikti JT skubios pagalbos prašymą skirti 71 mln. JAV dolerių humanitarinei pagalbai;

6.  atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis paspartinti humanitarinės pagalbos teikimą ir pradėti trumpalaikes bei vidutinės trukmės sunaikintų namų ir prarasto turto programas ir atstatomuosius projektus bendradarbiaujant su Kirgizijos valdžios institucijomis ir kitais paramos teikėjais, siekiant sukurti palankias sąlygas pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims sugrįžti; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į vietos vystymosi projektų svarbą;

7.  ragina Tarybą kuo skubiau imtis vadovaujamojo vaidmens surengiant tarptautinę Kirgizijos rėmėjų konferenciją, skirtą humanitarinėms problemoms spręsti ir pagrindiniams Kirgizijos poreikiams tenkinti, kurios metu būtų galima suteikti reikiamą pagalbą tvariam šios šalies vystymuisi;

8.  pabrėžia, kad humanitarinė pagalba, skirta neatidėliotiniems poreikiams patenkinti, turi būti skiriama kartu dedant pastangas stabilizuoti padėtį ir sumažinti didelį pavojų, kad smurtas atsinaujins, ir užkirsti jam kelią, nes smurtas yra grėsmė taikai bei saugumui kitose Ferganos slėnio, bendro Uzbekistanui, Kirgizijai ir Tadžikistanui, dalyse;

9.  dar kartą primena savo raginimą skirti daugiau dėmesio žmonių saugumui ES Centrinės Azijos politikoje; pažymi, kad pietų Kirgizijoje tai, be kita ko, reiškia pagalbą užtikrinant etninių uzbekų ir visoms kitoms etninėms grupėms priklausančių asmenų fizinį saugumą;

10. ypač prašo greitai atlikti nešališką tarptautinį tyrimą siekiant išsiaiškinti žiaurius smurto aktus prieš uzbekų mažumą, vykdytus pietų Kirgizijoje, atsižvelgiant į daugybę siaubingų liudijimų, ir nustatyti šio smurto vykdytojus ir už jį atsakingus asmenis ir patraukti atsakomybėn; ragina, kad atliekant šiuos tyrimus būtų išsiaiškinta dėl kaltinimų, susijusių su susirėmimais tarp buvusio prezidento Bakiyevo šeimos ir narkotikų mafijos grupuočių siekiant destabilizuoti šalį;

11. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares remti ir aktyviai prisidėti greitai dislokuojant ESBO policijos misiją, kurios tikslas – užkirsti kelią naujam smurto proveržiui, stabilizuoti situaciją miestuose, nukentėjusiuose nuo susirėmimų, apsaugoti aukas ir labiausiai pažeidžiamus asmenis, taip pat palengvinti pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą;

12. atkreipia dėmesį į gegužės 27 d. taikiai įvykusį referendumą dėl konstitucijos ir jo rezultatus, atveriančius kelią grįžti prie konstitucinės tvarkos; ragina Tarybą ir Komisiją rasti būdų pagelbėti Kirgizijos laikinajai vyriausybei ir padėti valdžios institucijoms toliau žengti demokratinių reformų keliu ir stiprinti teisinės valstybės principus, panaikinti diskriminaciją visuomenės gyvenime, suteikti prieigą prie patikimų teisminių procedūrų ir gerinti žmonių gyvenimo sąlygas skatinant šalies vystymąsi ir suteikti daugiau galių piliečiams bendradarbiaujant su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir Kirgizijos pilietine visuomene;

13. ragina kuo labiau panaudoti Stabilumo priemonę ir prašo Komisijos parengti pasiūlymus dėl Vystomojo bendradarbiavimo priemonės lėšų perskirstymo siekiant užtikrinti, kad ES trumpalaikis ir vidutinės trukmės laikotarpio atsakas Kirgizijoje susidarius naujai padėčiai būtų adekvatus;

14. išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie kai kurių žmogaus teisių gynėjų sulaikymą Kirgizijoje ir ragina Kirgizijos valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai be jokių kliūčių galėtų dirbti savo darbą – skatinti ir ginti žmogaus teises;

15. ragina, kad šalies demokratinės jėgos pakviestų tarptautines taikos palaikymo pajėgas, kurias sudarytų JT taikos palaikymo pajėgos, ES ir Rusija, įsikišti ir atkurti pasitikėjimą dabartine vyriausybe, jei ji bus patvirtina per kitus rinkimus, primindamas, kad nuo savo nepriklausomybės atgavimo Kirgizija buvo laikoma labiausiai demokratiškai pažengusia iš Centrinės Azijos šalių;

16. siūlo ES imtis iniciatyvos ir organizuoti tarptautinę konferenciją ir (arba) konsultacijas, kur dalyvautų ne tik ES, JT, Rusija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (kurios turi karinę bazę Kirgizijos teritorijoje) bei Kazachstanas (pirmininkaujantis ESBO), bet taip pat Kinija, kuri galimai turi didelę įtaką šioje Centrinės Azijos dalyje; konferencijos tikslas būtų konkretus ir neatidėliotinas, t. y. paremti kirgizų ir uzbekų mažumos, gyvenančios Kirgizijoje, susitaikymo procesą;

17. pabrėžia, kad pokyčiai Kirgizijoje ne tik daro įtaką regioniniams ir tarptautiniams pokyčiams, bet ir yra pastarųjų veikiami; yra įsitikinęs, kad labai sutampa Rusijos, JAV ir kitų šalių interesai, ypač susiję su Afganistanu ir islamo radikalizmo plėtra regione, įskaitant Kirgiziją; mano, kad dėl šios priežasties turėtų būti įmanoma pristabdyti geopolitines varžybas ir atrasti bendradarbiavimo teikiamą naudą siekiant stabilizuoti padėtį regione; laikosi nuomonės, kad sėkmė šioje srityje turėtų platesnį teigiamą poveikį tarptautiniams santykiams ir tarptautiniam saugumui;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai ir ESBO.