Предложение за резолюция - B7-0424/2010Предложение за резолюция
B7-0424/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Киргизстан

5.7.2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0424/2010
Внесени текстове :
B7-0424/2010
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0424/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Киргизстан

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Киргизстан и Централна Азия,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизстан, което влезе в сила през 1999 г.,

–   като взе предвид документа за регионална стратегия на Европейската общност за подпомагане на Централна Азия за периода 2007—2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че бившият президент Курманбек Бакиев, който за пръв път встъпи в длъжност през юли 2005 г., беше преизбран миналата година за още един мандат като президент чрез избори, които според изявления на независими наблюдатели са били опорочени от масови измами; като има предвид, че след първоначалните си демократични начинания режимът на Бакиев стана авторитарен и репресивен и че той се възприема от мнозина като белязан от корупция и злоупотреби с власт,

Б.  като има предвид, че предишното правителство забави с месеци плащането на заплати и пенсии; като има предвид, че в същото време кланът на бившия президент Бакиев преведе милиони долари по офшорни банкови сметки,

В.  като има предвид, че 84 души загинаха, а над 500 души бяха ранени, когато на 7 април киргизката армия се намеси в отговор на протести срещу рязкото покачване на цените на електричеството и отоплението,

Г.  като има предвид, че приблизително 2000 души загинаха през юни 2010 г. при въоръжените сблъсъци между киргизи и узбеки в южната част на Киргизстан,

Д. като има предвид, че не само политическото положение, но и социалното и икономическото положение в Киргизстан е все още нестабилно; като има предвид, че за съжаление Киргизстан до голяма степен се характеризира с бедност и с множество сериозни заплахи за сигурността на хората,

Е.  като има предвид, че на 27 юни се проведе референдум относно новата конституция и че ръководителят на временното правителство Роза Отунбаева встъпи в длъжност като президент и че тя ще сформира правителство,

Ж. като има предвид, че Европейският съюз е много важен източник на помощи за Киргизстан,

З.  като има предвид, че както САЩ, така и Русия разполагат с военни бази в страната; като има предвид, че след решението на парламента за закриване на военната база на САЩ, американското правителство увеличи значително плащанията и постигна удължаване на срока до лятото на 2010 г.; като има предвид, че правителството на Бакиев водеше активни преговори със САЩ за сключване на дългосрочно споразумение; като има предвид, че военната база на САЩ в Киргизстан е от огромно значение за военните доставки за войските в Афганистан,

И. като има предвид, че правителството на Руската федерация прие пакет от мерки на стойност 50 млн. долара за икономическо подпомагане на Киргизстан, заедно с доставки на бензин и дизелово гориво,

1.  изразява най-дълбока загриженост във връзка с положението в Киргизстан и поднася своите съболезнования на семействата на всички жертви на трагичните събития;

2.  призовава за щателно разследване на събитията; подчертава, че е важно да се гарантира, че всеки, който е отговорен за масовите прояви на насилие, ще бъде изправен пред съда чрез справедлив процес и че жертвите и техните семейства ще получат съдействие и обезщетения;

3.  призовава всички участници на международната сцена да се въздържат и да избягват всякаква намеса във вътрешните работи на Киргизстан и да зачитат правата на тази страна на независимост; призовава за закриването на всички чуждестранни военни бази в региона, по-специално на базите, използвани от силите на САЩ за войната в Афганистан;

4.  приканва правителството да положи всички усилия за поддържане на мира в южната част на Киргизстан;

5.  подкрепя стремежа на киргизкия народ за подобряване на неговия жизнен стандарт; отново заявява, че народът на Киргизстан понесе последствията от нарастването на жилищните разходи и приватизацията на ключови промишлени сектори, от които беше облагодетелствано едно олигархично малцинство; осъжда репресивните мерки на предишното правителство, което забрани интернет сайтове, интернет портала „Stan TV“ и провеждането на протести и задържа под стража опозиционни лидери;

6.  отбелязва резултатите от референдума относно новата конституция, проведен на 27 юни, и обявяването на нови общи избори, които ще се проведат на 10 октомври;

7.  настоятелно призовава правителството да положи всички усилия за създаването на условия за ефективна и прозрачна система, която да може да ограничи политиката на кланове и да стимулира политическото, социалното и икономическото развитие; подчертава, че сега усилията трябва да бъдат насочени към подобряване на живота на хората чрез национално развитие и оправомощаване на гражданите;

8.  изтъква необходимостта да се окаже съдействие на Киргизстан за преодоляване на неговите социални и икономически проблеми; изисква от Комисията да подготви предложения за преразпределяне на средства в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие, за да се гарантира, че действията на ЕС в краткосрочен ‑ както и средносрочен ‑ план в отговор на новото положение в Киргизстан са от подобаващ мащаб; подчертава, че трябва да се отдаде първостепенно значение на решаването на проблеми в областта на образованието, здравеопазването и водоснабдяването;

9.  приветства усилията за свикване на международна конференция под егидата на Организацията на обединените нации, която следва да се занимае с хуманитарните проблеми и основните нужди на Киргизстан и да осигури необходимата помощ за устойчивото развитие на страната; призовава Комисията и Съвета да поставят началото на нова програма за подпомагане на Киргизстан;

10. приветства ангажимента на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), която в момента се председателства от Казахстан, по отношение на процеса на управление на конфликта и стабилизирането на региона;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, ОССЕ и парламентите на Руската федерация, САЩ и Казахстан.