Forslag til beslutning - B7-0424/2010Forslag til beslutning
B7-0424/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Kirgisistan

5.7.2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0424/2010
Indgivne tekster :
B7-0424/2010
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0424/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Kirgisistan

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Kirgisistan og Centralasien,

- der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan, som trådte i kraft i 1999,

- der henviser til Det Europæiske Fællesskabs regionale strategidokument om bistand til Centralasien for 2007-2013,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den tidligere præsident Kurmanbek Bakijev, som første gang blev præsident i 2005, blev genvalgt sidste år til endnu en præsidentperiode ved et valg, som ifølge uafhængige observatører var skæmmet af omfattende svindel; der henviser til, at Bakijevs styre efter en række indledende demokratiske tiltag har udviklet sig i autoritær og undertrykkende retning, og at hans regime i vide kredse er blevet opfattet som korrupt og præget af embedsmisbrug,

B. der henviser til, at den tidligere regering udskød udbetalingen af lønninger og pensioner i måneder; der henviser til, at Bakijev-klanen samtidig overførte millioner af dollars til bankkonti i udlandet,

C. der henviser til, at 84 mennesker døde og over 500 blev såret den 7. april, da kirgisiske tropper greb ind over for protester mod en voldsom stigning i priserne på elektricitet og opvarmning,

D. der henviser til, at ca. 2 000 mennesker er blevet dræbt i kampe mellem kirgisere og usbekere i det sydlige Kirgisistan i juni 2010,

E. der henviser til, at ikke kun den politiske, men også den sociale og økonomiske situation i Kirgisistan stadig af ustabil; der henviser til, at Kirgisistan beklageligvis i vid udstrækning er præget af fattigdom og en række alvorlige trusler mod menneskers sikkerhed,

F. der henviser til, at folkeafstemningen om den nye forfatning blev afholdt den 27. juni, og at Roza Otunbajeva blev indsat som præsident og vil danne en regering,

G. der henviser til, at EU hovedsagelig er til stede i Kirgisistan som yder af bistand,

H. der henviser til, at både USA og Rusland har militærbaser i landet; der henviser til, at den amerikanske regering, efter at parlamentet havde besluttet at lukke den amerikanske base, har øget betalingerne betragteligt og opnået en forlængelse frem til sommeren 2010; der henviser til, at Bakijevs regering førte nye intensive forhandlinger med USA om en langsigtet aftale; der henviser til, at den amerikanske base i Kirgisistan har stor betydning for militærforsyninger til tropperne i Afghanistan,

I. der henviser til, at Den Russiske Føderations regering har vedtaget en økonomisk bistandspakke på 50 mio. USD til Kirgisistan samt leverancer af benzin og diesel,

1. udtrykker sin dybeste bekymring over situationen i Kirgisistan og tilkendegiver sin medfølelse med familierne til alle ofrene for de tragiske begivenheder;

2. opfordrer til en grundig efterforskning af begivenhederne; understreger betydningen af at sikre, at alle, der er ansvarlige for den massive vold, bliver retsforfulgt i en retfærdig retssag, og at ofrene og deres familier modtager bistand og erstatning;

3. opfordrer alle internationale aktører til at udvise tilbageholdenhed og undgå enhver indblanding i Kirgisistans indre anliggender og til at respektere Kirgisistans selvstændige rettigheder; opfordrer til, at alle fremmede militærbaser i regionen lukkes, navnlig baser, som de amerikanske styrker anvender i forbindelse med krigen i Afghanistan;

4. opfordrer indtrængende regeringen til at gøre sig de største bestræbelser på at bevare freden i det sydlige Kirgisistan;

5. støtter det kirgisiske folk i dets stræben efter at forbedre sin levestandard; gentager, at det er Kirgisistans befolkning, der har lidt under stigningen i boligudgifterne og privatiseringen af centrale industrier, som har gavnet et oligarkisk mindretal; fordømmer de undertrykkende foranstaltninger, der blev taget i anvendelse af den tidligere regering, som forbød internetsteder, Stan TV's internetportal og protester og arresterede oppositionsledere;

6. noterer sig resultatet af folkeafstemningen om den nye forfatning den 27. juni og erklæringen om, at der vil blive afholdt et nyt parlamentsvalg den 10. oktober;

7. opfordrer regeringen til at gøre sit yderste for at skabe betingelserne for et effektivt og gennemsigtigt system, der kan begrænse de politiske klaners dominans og fremme politisk, social og økonomisk udvikling; understreger, at bestræbelserne nu må rettes mod at forbedre befolkningens vilkår gennem national udvikling og styrkelse af borgernes indflydelse;

8. understreger nødvendigheden af at hjælpe Kirgisistan med at løse sine sociale og økonomiske problemer; anmoder Kommissionen om at udarbejde forslag om omfordeling af midler under instrumentet for udviklingssamarbejde for at sikre, at omfanget af EU's reaktion – såvel på kort som på mellemlang sigt – er passende i forhold til den nye situation i Kirgisistan; understreger, at der bør lægges særlig vægt på løsning af problemer inden for uddannelse, sundhed og vandforsyning;

9. glæder sig over bestræbelserne på at afholde en international konference under FN's auspicier, som skal behandle de humanitære problemer og basale behov i Kirgisistan og tilvejebringe den fornødne hjælp til en bæredygtig udvikling af landet; opfordrer Kommissionen og Rådet til at iværksætte et nyt hjælpeprogram for Kirgisistan;

10. påskønner den indsats i forbindelse med konflikthåndteringsprocessen og stabilisering af regionen, der ydes af OSCE, som Kasakhstan i øjeblikket er formand for;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, OSCE og Den Russiske Føderations, USA's og Kasakhstans parlamenter.