Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0424/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0424/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Kirgizijoje

5.7.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0424/2010
Pateikti tekstai :
B7-0424/2010
Priimti tekstai :

B7‑0424/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kirgizijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Kirgizijos ir Centrinės Azijos,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ES ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos 2007–2013 m. regiono strateginį dokumentą dėl pagalbos Centrinei Azijai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi buvęs prezidentas Kurmanbekas Bakijevas, kuris pirmą kartą prezidentu buvo išrinktas 2005 m. liepos mėn., praėjusiais metais buvo išrinktas antrai prezidento kadencijai per rinkimus, per kuriuos, pasak nepriklausomų stebėtojų, buvo masiškai sukčiaujama; kadangi po pirmųjų demokratinių veiksmų K. Bakijevo valdymas tapo autoritarinis ir represinis, o jo režimas visuotinai buvo suvokiamas kaip korumpuotas ir pasižymėjo piktnaudžiavimu valdžia,

B.  kadangi buvusioji vyriausybė ištisus mėnesius vėlavo sumokėti algas ir pensijas; kadangi tuo pat metu buvusio prezidento K. Bakijevo klanas pervedė milijonus dolerių į lengvatinės zonos banko sąskaitas,

C. kadangi balandžio 7 d. dėl Kirgizijos pajėgų veiksmų siekiant numalšinti protestų prieš didelį elektros energijos ir šildymo kainų didinimą bangą žuvo 84 žmonės ir buvo sužeista daugiau kaip 500 žmonių,

D. kadangi 2010 m. birželio mėn. pietinėje Kirgizijos dalyje vykusių kirgizų ir uzbekų susidūrimų metu žuvo apie 2000 žmonių,

E.  kadangi ne tik politinė, bet ir socialinė bei ekonominė Kirgizijos padėtis išlieka nestabili; kadangi Kirgizija, deja, pasižymi aukštais skurdo rodikliais ir tuo, kad joje keliamas didelis pavojus žmonių saugumui,

F.  kadangi birželio 27 d. įvyko referendumas dėl naujosios konstitucijos, o laikinai šalies vadovo pareigas ėjusi Roza Otunbajeva buvo inauguruota prezidente ir sudarys savo vyriausybę,

G. kadangi ES susijusi su Kirgizija, iš esmės kaip pagalbos teikėja,

H. kadangi ir JAV, ir Rusija turi savo karines bazes šalyje; kadangi parlamentui nusprendus uždaryti JAV karinę bazę, JAV vyriausybė iš esmės padidino mokėjimus ir susitarė dėl pratęsimo iki 2010 m. vasaros; kadangi K. Bakijevo vyriausybė pradėjo naujas intensyvias derybas su JAV dėl ilgalaikės sutarties; kadangi JAV karinė bazė Kirgizijoje yra labai svarbi teikiant karinę paramą pajėgoms Afganistane,

 

I.   kadangi Rusijos Federacijos vyriausybė patvirtino, kad Kirgizijai skirs 50 mln. dolerių ekonominę paramą, be to teiks benziną ir dyzelinį kurą,

1.  išreiškia itin didelį susirūpinimą dėl padėties Kirgizijoje ir užuojautą visų tragiškų įvykių aukų šeimoms;

2.  ragina kruopščiai ištirti įvykius; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad bet kuris asmuo, atsakingas už šią masinę prievartą, būtų patrauktas atsakomybėn vykstant sąžiningam teismo procesui ir kad nukentėjusiems asmenims bei jų šeimoms būtų suteikta pagalba ir jie gautų kompensacijas;

3.  ragina visus tarptautinius veikėjus susilaikyti nuo veiksmų, vengti bet kokio kišimosi į Kirgizijos vidaus reikalus ir gerbti Kirgizijos nepriklausomybę; ragina uždaryti visas šiame regione esančias karines bazes, ypač kalbant apie bazes, kurias JAV pajėgos naudoja karo Afganistane tikslais;

4.  primygtinai ragina vyriausybę dėti visas galimas pastangas, kad būtų išsaugota taika pietinėje Kirgizijos dalyje;

5.  pritaria Kirgizijos gyventojų siekiams pagerinti savo gyvenimo kokybę; dar kartą pabrėžia, kad būtent Kirgizijos gyventojai kentėjo dėl komunalinių išlaidų padidėjimo ir pagrindinių pramonės šakų privatizavimo oligarchinės mažumos naudai; smerkia represines buvusiosios vyriausybės priemones, kai buvo uždraustos interneto tinklavietės, televizijos „StanTV“ interneto portalas bei protesto akcijos ir suimti opozicijos lyderiai;

6.  atkreipia dėmesį į birželio 27 d. vykusio referendumo dėl naujos konstitucijos rezultatus ir į pranešimą, kad spalio 10 d. vyks nauji visuotiniai rinkimai;

7.  ragina vyriausybę dėti visas pastangas, kad būtų sudarytos sąlygos siekiant sukurti veiksmingą ir skaidrią sistemą, kuri padėtų sumažinti klanų politikos dominavimą ir paskatintų politinį, socialinį bei ekonominį vystymąsi; pabrėžia, kad pastangas dabar reikėtų sukoncentruoti į tai, kad būtų pagerintos žmonių gyvenimo sąlygos skatinant šalies vystymąsi ir suteikiant daugiau galių piliečiams;

8.  pabrėžia, kad būtina padėti Kirgizijai įveikti savo socialines ir ekonomines problemas; prašo Komisijos parengti pasiūlymus dėl Vystomojo bendradarbiavimo priemonės lėšų perskirstymo siekiant užtikrinti, kad ES galėtų imtis tinkamų priemonių trumpalaikiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu, atsižvelgdama į Kirgizijoje susidariusią naują padėtį; pabrėžia, kad ypatingą pirmenybę reikėtų teikti švietimo, sveikatos ir vandens tiekimo problemų sprendimui;

9.  pritaria pastangoms padedant Jungtinėms Tautoms surengti tarptautinę konferenciją, skirtą humanitarinėms problemoms spręsti ir pagrindiniams Kirgizijos poreikiams tenkinti, kurios metu būtų galima suteikti reikiamą pagalbą tvariam šios šalies vystymuisi; ragina Komisiją ir Tarybą sukurti naują paramos Kirgizijai programą;

10. džiaugiasi ESBO, kuriai šiuo metu pirmininkauja Kazachstanas, dalyvavimu konflikto valdymo procese ir stabilizuojant padėtį regione;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ESBO ir Rusijos Federacijos, JAV ir Kazachstano parlamentams.