Rezolūcijas priekšlikums - B7-0424/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0424/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Kirgizstānā

5.7.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0424/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0424/2010
Pieņemtie teksti :

B7‑0424/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kirgizstānā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kirgizstānu un Centrālāziju,

–   ņemot vērā ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1999. gadā,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas Reģionālās stratēģijas dokumentu par palīdzību Centrālāzijai laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā bijušais prezidents Kurmanbeks Bakijevs, kura pirmais pilnvaru termiņš sākās 2005. gada jūlijā, tika iepriekšējā gadā atkārtoti ievēlēts uz vēl vienu prezidenta pilnvaru laiku vēlēšanās, kuras neatkarīgi novērotāji raksturoja kā vērienīgu krāpšanu; tā kā pēc sākotnēji demokrātiskiem pasākumiem K. Bakijeva valdīšana kļuva autoritāra un represīva un viņa režīmu sāka uzskatīt par korumpētu un tādu, kurā varas iestādes ļaunprātīgi izmanto pilnvaras;

B.  tā kā iepriekšējā valdība mēnešiem ilgi novilcināja algu un pensiju izmaksu; tā kā tajā pašā laikā bijušā prezidenta K. Bakijeva klans pārskaitīja miljoniem dolāru uz ārzonu banku kontiem;

C. tā kā 7. aprīlī 84 cilvēki gāja bojā un vairāk nekā 500 tika ievainoti, kad Kirgīzijas karaspēka daļas tika iesaistītas darbībās, lai novērstu protestus pret elektrības un apkures cenu straujo kāpumu;

D. tā kā aptuveni 2000 cilvēku ir nogalināti cīņās starp kirgīziem un uzbekiem 2010. gada jūnijā Kirgizstānas dienvidos;

E.  tā kā ne tikai politiskā, bet arī sociālā un ekonomiskā situācija Kirgizstānā joprojām ir nestabila; tā kā diemžēl Kirgizstānā pastāv dziļa nabadzība un daudzi nopietni apdraudējumi cilvēku drošībai;

F.  tā kā referendums par jauno konstitūciju notika 27. jūnijā, un pagaidu vadītāja Roza Otunbajeva tika inaugurēta par prezidenti un veidos valdību;

G. tā kā ES ir nozīmīga palīdzības sniedzēja pašā Kirgizstānā;

H. tā kā gan ASV, gan Krievijai Kirgizstānā ir militārās bāzes; tā kā pēc parlamenta lēmuma slēgt ASV militāro bāzi ASV valdība ievērojami palielināja maksājumus un panāca termiņa pagarinājumu līdz 2010. gada vasarai; tā kā K. Bakijeva valdība uzsāka jaunas intensīvākas sarunas ar ASV par ilgtermiņa nolīgumu; tā kā ASV militārā bāze Kirgizstānā ir nozīmīgs objekts, no kura veic militārās piegādes Afganistānā izvietotajam karspēkam;

 

I.   tā kā Krievijas Federācijas valdība ir pieņēmusi tiesību aktu paketi par 50 miljonu dolāru ekonomisko palīdzību Kirgizstānai kopā ar benzīna un dīzeļdegvielas sūtījumiem,

1.  ir dziļi nobažījies par stāvokli Kirgizstānā un izsaka līdzjūtību ģimenēm, kuru piederīgie gāja bojā traģiskajos notikumos;

2.  aicina veikt pilnīgu izmeklēšanu saistībā ar minētajiem notikumiem; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai visus par masveida vardarbību vainīgos sauktu pie atbildības, rīkojot taisnīgas tiesas procesus, un lai cietušie un viņu ģimenes saņemtu palīdzību un kompensāciju;

3.  aicina visus starptautiskos dalībniekus ierobežot iejaukšanos Kirgizstānas iekšējās lietās un izvairīties no tādas iejaukšanās, kā arī ievērot Kirgizstānas patstāvīgās tiesības; aicina slēgt visas ārvalstu militārās bāzes šajā reģionā, it īpaši ASV izmantotās bāzes karam Afganistānā;

4.  mudina valdību darīt visu iespējamo, lai saglabātu mieru Kirgizstānas dienvidos;

5.  solidarizējas ar Kirgizstānas tautu tās cerībās uzlabot dzīves kvalitāti; vēlreiz uzsver, ka Kirgizstānas iedzīvotāji bija tie, kuri cieta no mājokļu cenu celšanās un pamatnozaru privatizācijas, savukārt ieguvēji bija neliels skaits oligarhu; nosoda iepriekšējās valdības represīvos pasākumus, kā rezultātā aizliedza interneta vietnes, Stan TV interneta portālu un protestus, kā arī arestēja opozīcijas līderus;

6.  norāda uz 27. jūnijā notikušā referenduma par jauno konstitūciju rezultātiem un uz to, ka ir izziņotas jaunas vispārējās vēlēšanas 10. oktobrī;

7.  mudina valdību darīt visu iespējamo un radīt apstākļus, lai izveidotu efektīvu un pārredzamu sistēmu, ar kuras palīdzību varētu ierobežot klanu politikas dominēšanu un veicināt politisko, sociālo un ekonomisko attīstību; uzsver, ka tagad uzmanība jākoncentrē uz iedzīvotāju dzīves uzlabošanu, veicinot nācijas attīstību un dodot vairāk pilnvaru iedzīvotājiem;

8.  uzsver vajadzību palīdzēt Kirgizstānai atrisināt sociālās un ekonomiskās problēmas; prasa Komisijai izstrādāt priekšlikumus par attīstības sadarbības instrumenta līdzekļu pārdali, lai pārliecinātos, ka atbilstīgā apmērā būs gan īstermiņa, gan vidēja termiņa ES palīdzība, reaģējot uz jauno situāciju Kirgizstānā; uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai atrisinātu problēmas izglītības, veselības aprūpes un ūdensapgādes jomā;

9.  atzinīgi vērtē centienus organizēt ANO starptautisku konferenci, kurā tiktu rasti Kirgizstānas humanitāro problēmu un pamatvajadzību nodrošināšanas risinājumi, kā arī sniegta nepieciešamā palīdzība, kas vajadzīga valsts ilgtspējīgai attīstībai; aicina Komisiju un Padomi sākt jaunas Kirgizstānas atbalsta programmas īstenošanu;

10. atzinīgi vērtē Kazahstānas prezidētās EDSO iesaistīšanos konflikta risināšanas procesā un reģiona stabilizēšanā;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, EDSO un Krievijas Federācijas ASV un Kazahstānas parlamentiem.