Ontwerpresolutie - B7-0424/2010Ontwerpresolutie
B7-0424/2010

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Kirgizië

  5.7.2010

  naar aanleiding van de verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

  Marie-Christine Vergiat namens de GUE/NGL-Fractie

  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B7-0424/2010
  Ingediende teksten :
  B7-0424/2010
  Aangenomen teksten :

  B7‑0424/2010

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Kirgizië

  Het Europees Parlement,

  –   onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Kirgizië en Centraal-Azië,

  –   gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Kirgizië, die in 1999 in werking is getreden,

  –   gezien het regionale strategiedocument van de Europese Gemeenschap voor bijstand aan Centraal-Azië voor de periode 2007-2013,

  –   gelet op artikel 110, lid 2 van zijn Reglement,

  A. overwegende dat Koermanbek Bakijev, die in juli 2005 president is geworden, vorig jaar herkozen werd voor een nieuwe ambtstermijn als president, bij verkiezingen waarbij volgens onafhankelijke waarnemers grootschalig gefraudeerd werd; overwegende dat Bakijev aanvankelijk democratisch leek, maar dat hij zich vervolgens ontpopt heeft als een autoritair en repressief leider wiens bewind algemeen als corrupt werd ervaren en gekenmerkt werd door machtsmisbruik,

  B.  overwegende dat de vorige regering de betaling van salarissen en pensioenen maandenlang uitgesteld heeft; overwegende dat de clan van voormalig president Bakijev in dezelfde periode miljoenen dollars naar offshore bankrekeningen weggesluisd heeft,

  C. overwegende dat er op 7 april 84 doden en meer dan 500 gewonden zijn gevallen bij de reactie van Kirgizische troepen op protesten tegen een sterke stijging van de prijzen voor elektriciteit en verwarming,

  D. overwegende dat er in juni 2010 in het zuiden van Kirgizië bij gevechten tussen Kirgizen en Oezbeken circa 2.000 mensen zijn gedood,

  E.  overwegende dat niet alleen de politieke, maar ook de maatschappelijke en economische situatie in Kirgizië nog steeds instabiel is; overwegende dat Kirgizië helaas in grote mate gekenmerkt wordt door armoede en een veelvoud aan ernstige bedreigingen voor de menselijke veiligheid,

  F.  overwegende dat het referendum over de nieuwe grondwet op 27 juni is gehouden en dat interim-leider Roza Otunbayeva werd geïnstalleerd als president en een regering zal vormen,

  G. overwegende dat de EU een essentiële donor van ontwikkelingshulp in Kirgizië is,

  H. overwegende dat zowel de Verenigde Staten als Rusland militaire bases in het land hebben; overwegende dat de regering van de Verenigde Staten na een besluit van het parlement om de Amerikaanse militaire basis te sluiten de betalingen aanzienlijk heeft opgeschroefd en een verlenging tot de zomer van 2010 heeft weten te verkrijgen, overwegende dat de regering-Bakijev intensief nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten heeft gevoerd over een overeenkomst op lange termijn; overwegende dat de Amerikaanse militaire basis in Kirgizië van groot belang is voor de militaire aanvoer ten behoeve van de troepen in Afghanistan,

  I.   overwegende dat de regering van de Russische Federatie een pakket van 50 miljoen dollar aan economische bijstand aan Kirgizië heeft goedgekeurd, alsmede de levering van benzine en dieselolie,

  1.  uit zijn diepe bezorgdheid over de situatie in Kirgizië en betuigt zijn medeleven aan de families van alle slachtoffers van de tragische gebeurtenissen;

  2.  dringt aan op een diepgaand onderzoek naar de gebeurtenissen; onderstreept dat het belangrijk is te waarborgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het massale geweld berecht worden in een eerlijk proces, en dat de slachtoffers en hun families hulp en schadevergoeding krijgen;

  3.  vraagt alle internationale actoren terughoudend te zijn, inmenging in de interne aangelegenheden van Kirgizië te vermijden en de onafhankelijke rechten van Kirgizië te eerbiedigen; wenst dat alle buitenlandse militaire bases in de regio worden gesloten, met name de bases die door de Verenigde Staten worden gebruikt voor de oorlog in Afghanistan;

  4.  verzoekt de regering al het mogelijke te doen om de vrede in het zuiden van Kirgizië te handhaven;

  5.  ondersteunt het streven van de Kirgizische bevolking naar verbetering van haar levensstandaard; wijst er nogmaals op dat het de Kirgizische bevolking is die lijdt onder de stijging van de huisvestingskosten en de privatisering van essentiële economische sectoren, ten voordele van een oligarchische minderheid; veroordeelt de repressieve maatregelen van de vorige regering, die internetsites, het internetportaal van Stan TV en protesten verboden heeft en oppositieleiders gearresteerd heeft;

  6.  neemt kennis van de resultaten van het referendum over de nieuwe grondwet, dat op 27 is gehouden, en van de aankondiging van nieuwe algemene verkiezingen op 10 oktober;

  7.  verzoekt de regering met klem al het mogelijke te doen om de voorwaarden voor een effectief en transparant bestel te scheppen dat een einde kan maken aan de dominantie van politieke clans en om de politieke, sociale en economische ontwikkeling te stimuleren; onderstreept dat de inspanningen zich nu vooral moeten richten op de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking via nationale ontwikkeling en empowerment van de burgers;

  8.  onderstreept de noodzaak Kirgizië te helpen de maatschappelijke en economische problemen te boven te komen; verzoekt de Commissie voorstellen voor de hertoewijzing van middelen van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking voor te bereiden om er zo toe bij te dragen dat de EU op korte zowel als op de middellange termijn op gepaste schaal kan reageren op de nieuwe situatie in Kirgizië; beklemtoont dat er bijzondere prioriteit dient te worden gegeven aan het oplossen van problemen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en watervoorziening;

  9.  juicht de inspanningen toe om een internationale conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties bijeen te roepen om de humanitaire problemen en de basisbehoeften van Kirgizië te behandelen en de nodige hulp voor een duurzame ontwikkeling van het land te bieden; verzoekt de Commissie en de Raad een nieuw hulpprogramma voor Kirgizië te lanceren;

  10. is verheugd over het engagement van de OVSE, waarvan Kazachstan momenteel het voorzitterschap bekleedt, in het conflictbeheersingsproces en de stabilisering van de regio;

  11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad en de Commissie, alsmede aan de OVSE en de parlementen van de Russische Federatie, de Verenigde Staten en Kazachstan.