Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0424/2010

Teksty złożone :

B7-0424/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.5

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 125kWORD 73k
5.7.2010
PE442.022v01-00
 
B7-0424/2010

zamykający debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Kirgistanie


Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Kirgistanie  
B7‑0424/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swe poprzednie rezolucje w sprawie Kirgistanu i Azji Środkowej,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy zawartą pomiędzy UE a Kirgistanem, która weszła w życie w 1999 r.,

–   uwzględniając strategię regionalną Wspólnoty Europejskiej dotyczącą pomocy dla Azji Środkowej na lata 2007-2013,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że były prezydent Kurmanbek Bakijew, który objął urząd prezydencki w czerwcu 2005 r., został w ubiegłym roku wybrany na kolejną kadencję, zaś niezależni obserwatorzy ocenili, że wybory te były naznaczone masowymi oszustwami; mając na uwadze, że po swoich pierwszych demokratycznych posunięciach prezydent Bakijew stosował represje i sprawował rządy autorytarne, które powszechnie postrzegano jako skorumpowane i pełne nadużyć władzy,

B.  mając na uwadze, że były rząd opóźniał o całe miesiące wypłatę wynagrodzeń i emerytur; mając jednocześnie na uwadze, że klan byłego prezydenta Bakijewa dokonał przelewu milionów dolarów na zagraniczne konta bankowe,

C. mając na uwadze, że 84 osoby zginęły, a 500 osób odniosło rany, kiedy w dniu 7 kwietnia wojska kirgiskie interweniowały w odpowiedzi na protesty przeciwko drastycznemu wzrostowi cen energii elektrycznej i ogrzewania;

D. mając na uwadze, że w czerwcu 2010 r. ok. 2000 osób poniosło śmierć w walkach pomiędzy Kirgizami i Uzbekami na południu Kirgistanu,

E.  mając na uwadze, że nie tylko sytuacja polityczna, ale także sytuacja społeczna i gospodarcza w Kirgistanie jest nadal niestabilna; mając na uwadze godny ubolewania fakt, że w Kirgistanie panuje w dużej mierze ubóstwo, a także pojawiają się liczne poważne zagrożenia bezpieczeństwa ludności;

F.  mając na uwadze, że 27 czerwca odbyło się referendum w sprawie nowej konstytucji i tymczasowa przywódczyni Roza Otunbajewa objęła urząd prezydenta oraz podejmie misję stworzenia rządu,

G. mając na uwadze, że rola UE jako darczyńcy w Kirgistanie ma obecnie ogromne znaczenie,

H. mając na uwadze, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja, posiadają w tym kraju bazy wojskowe, mając na uwadze, że po podjęciu przez parlament decyzji o zamknięciu baz wojskowych Stanów Zjednoczonych, rząd Stanów Zjednoczonych znacznie podwyższył płatności i uzyskał przedłużenie do lata 2010 r., mając na uwadze, że rząd Bakijewa nasilił nowe negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie długoterminowego porozumienia; mając na uwadze, że baza wojskowa USA w Kirgistanie ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o dostawy wojskowe dla wojsk w Afganistanie;

I.   mając na uwadze, że rząd Federacji Rosyjskiej przyjął pakiet o wartości 50 mln dolarów w ramach pomocy gospodarczej dla Kirgistanu wraz z dostawami benzyny i oleju napędowego,

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w Kirgistanie i składa kondolencje rodzinom wszystkich ofiar tragicznych wydarzeń;

2.  wzywa do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa w sprawie tych wydarzeń; podkreśla jak ważne jest zagwarantowanie, by wszystkie osoby odpowiedzialne za przemoc zbiorową zostały pociągnięte do odpowiedzialności w drodze sprawiedliwych postępowań sądowych, a także by ofiary i ich rodziny otrzymały wsparcie i odszkodowania;

3.  wzywa wszystkie instytucje międzynarodowe do pohamowania i unikania jakiejkolwiek ingerencji w wewnętrzne sprawy Kirgistanu, a także do poszanowania prawa tego kraju do niezależności; domaga się zlikwidowania wszystkich zagranicznych baz wojskowych w tym regionie, szczególnie baz wykorzystywanych przez amerykańskie siły zbrojne w celu prowadzenia wojny w Afganistanie;

4.  domaga się, aby rząd podjął wszelkie wysiłki w celu utrzymania pokoju na południu Kirgistanu;

5.  popiera dążenia ludności kirgiskiej do poprawy warunków życia; przypomina, że to ludność Kirgistanu cierpi z powodu podniesienia kosztów zamieszkania oraz prywatyzacji kluczowych gałęzi przemysłu z korzyścią dla oligarchicznej mniejszości; potępia represyjne środki stosowane przez poprzedni rząd, który zakazał dostępu do stron internetowych, portalu internetowego Stan TV oraz manifestacji, a także dokonał aresztowań przywódców opozycji;

6.  przyjmuje do wiadomości wyniki referendum w sprawie nowej konstytucji, które odbyło się w dniu 27 czerwca, a także ogłoszenie nowych wyborów powszechnych w dniu 10 października;

7.  nalega, aby rząd tymczasowy dołożył wszelkich starań w celu stworzenia warunków dla powstania skutecznego i przejrzystego systemu, który może ukrócić dominację polityki klanowej i sprzyjać rozwojowi politycznemu, społecznemu i gospodarczemu; podkreśla, że podejmowane starania muszą koncentrować się obecnie na podnoszeniu stopy życiowej ludności poprzez rozwój wewnętrzny kraju i nadawanie praw obywatelom;

8.  zwraca uwagę na konieczność wsparcia Kirgistanu w pokonywaniu trudności natury społecznej i gospodarczej; zwraca się do Komisji o przygotowanie wniosków w sprawie przesunięcia środków pochodzących z instrumentu współpracy na rzecz rozwoju, aby zapewnić odpowiednią skalę krótko- i średnioterminowej działań UE w reakcji na nową sytuację w Kirgistanie; podkreśla, że szczególnie priorytetowy charakter należy nadać rozwiązaniu problemów w obszarze edukacji, zdrowia oraz zaopatrzenia w wodę;

9.  z zadowoleniem przyjmuje starania zmierzające do zwołania pod auspicjami ONZ konferencji międzynarodowej, w trakcie której należy rozpatrzyć problemy humanitarne oraz podstawowe potrzeby Kirgistanu, a także zapewnić konieczną pomoc na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju; wzywa Komisję i Radę do uruchomienia nowego programu pomocowego dla Kirgistanu;

10. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie OBWE, której przewodniczy obecnie Kazachstan, w proces związany z zarządzaniem kryzysowym i stabilizacją w regionie;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, OBWE, a także parlamentom Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Kazachstanu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności