Postup : 2010/2771(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0428/2010

Předložené texty :

B7-0428/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0284

NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 99k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0412/2010
5. 7. 2010
PE442.026v01-00
 
B7-0428/2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech


Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech  
B7‑0428/2010

Evropský parlament,

 s ohledem na nadcházející XVIII. mezinárodní konferenci o AIDS nazvanou „Právě tady, právě teď“, která se bude konat ve Vídni ve dnech 18.–23. července 2010,

 

 s ohledem na prohlášení OSN o závazku přijatém ohledně HIV/AIDS s názvem „Globální krize – globální přístup“, které přijalo Valné shromáždění OSN na svém 26. mimořádném zasedání dne 27. června 2001,

 

 s ohledem na mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN o HIV/AIDS na vysoké úrovni, které se konalo dne 2. června 2006, a na politické prohlášení, které zde bylo přijato,

 

 s ohledem na prohlášení z Abudži ze dne 27. dubna 2001o HIV/AIDS, tuberkulóze a jiných příbuzných nakažlivých chorobách, na společný postoj Afriky k mimořádnému zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni v roce 2006 a na výzvu k urychlenému zajištění všeobecného přístupu ke zdravotnickým službám v Africe zaměřeným na HIV a AIDS, tuberkulózu a malárii, které Africká unie podepsala v Abudži dne 4. května 2006,

 

 s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o HIV/AIDS nazvané Čas jednat, usnesení ze dne 24. dubna 2007 o boji s HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích v období 2006–2009, usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o HIV/AIDS o včasné diagnóze a včasné léčbě,

 

 s ohledem na závěry Rady o pokroku v provádění Evropského akčního programu boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím vnější činnosti (2007–2011) z listopadu 2009,

 

 s ohledem na zprávu UNAIDS z roku 2009 o celosvětové epidemii AIDS,

 

 s ohledem na výsledný rámec UNAIDS na období 2009–2011,

 

 s ohledem na zprávu Organizace spojených národů o rozvojových cílech tisíciletí za rok 2010,

 

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o pokroku při dosahování rozvojových cílů tisíciletí: střednědobý přezkum v rámci přípravy zasedání OSN na vysoké úrovni v září 2010,

 

 s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

 

A. vzhledem k tomu, že počet osob, které žijí s HIV/AIDS, nadále roste a že podle odhadů je na světě 33,4 milionu osob nakažených virem HIV/AIDS, a že zvláště znepokojující je skutečnost, že v roce 2008 se nově nakazilo 2,7 milionu osob,

 

B. vzhledem k tomu, že onemocnění HIV/AIDS i nadále zůstává celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí, a že v roce 2008 zapříčinilo 2 miliony úmrtí a pravděpodobně i v příštích desetiletích zůstane celosvětově významnou příčinou předčasné smrti,

 

C. vzhledem k tomu, že na konci roku 2009 podstupovalo odhadem pět milionů osob v zemích s nízkými a středními příjmy antiretrovirální léčbu, což je během pěti let desetinásobný nárůst a bezprecedentní rozsah v dějinách veřejného zdravotnictví,

 

D. vzhledem k tomu, že počet nově nakažených i nadále předstihuje rozvoj léčby a že dvěma třetinám nakažených osob se jí v roce 2009 nedostávalo, což znamená, že 10 milionů potřebných lidí nemělo přístup k nezbytné účinné léčbě,

 

E. vzhledem k tomu, že subsaharská Afrika je i nadále nejvíce postiženou oblastí, kde žije 22,4 milionu osob nakažených HIV/AIDS a kde se v roce 2008 vyskytlo 71 % všech nových případů HIV/AIDS,

 

F. vzhledem k tomu, že existují jednoznačné důkazy o tom, že prevence HIV/AIDS je účinným prostředkem ke snížení počtu nově nakažených osob,

 

G. vzhledem k tomu, že programy na zapojení osob žijících s HIV/AID do snah o prevenci trpí závažnými nedostatky,

 

H. vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou i nadále neúměrně postiženy HIV/AIDS a že ženy představují přibližně 60 % nakažených HIV/AIDS v subsaharské Africe, a vzhledem k tomu, že HIV/AIDS je stále nejčastější příčinou úmrtí a onemocnění žen v reproduktivním věku,

 

I. vzhledem k tomu, že existují přesvědčivé důkazy o zvýšené úrovni nákaz a rizika mezi osobami, jejichž sexuální chování je vysoce rizikové, a to v téměř všech oblastech světa a rovněž v zemích s rozsáhlými epidemiemi, přičemž se obvykle nedaří upřednostňovat a financovat programy prevence HIV/AIDS pro tyto skupiny obyvatel,

 

J. vzhledem k tomu, že kvůli stigmatu souvisejícímu s HIV/AIDS si přibližně 30 % osob nakažených HIV/AIDS není vědomo toho, že jsou HIV/AIDS pozitivní, a že studie naznačují, že nediagnostikované nakažení usnadňuje další přenášení HIV/AIDS a zvyšuje náchylnost k časné úmrtnosti osob, které žijí s HIV/AIDS,

 

K. vzhledem k tomu, že homosexualita je dosud značně stigmatizována, zejména v subsaharské Africe, kde je v 31 zemích homosexuální pohlavní styk mezi dospělými osobami na základě vzájemného souhlasu trestným činem, 4 země jej trestají trestem smrti a další používají trestní sazby přesahující 10 let odnětí svobody, přičemž tato stigmatizace znesnadňuje práci v oblasti prevence,

 

L. vzhledem k tomu, že kriminalizace uživatelů nezákonných drog jim v mnoha zemích brání v přístupu k prevenci HIV/AIDS, k léčbě, péči a pomoci a podporuje přenášení HIV/AIDS související s nitrožilním užíváním drog,

 

M. vzhledem k tomu, že 106 zemí dodnes uplatňuje právní předpisy a politiky, které představují závažné překážky pro účinnou reakci na HIV/AIDS,

 

N. vzhledem k tomu, že v roce 2008 podle odhadů 17,5 milionu dětí ztratilo jednoho nebo oba rodiče, kteří zemřeli na HIV/AIDS, přičemž většina těchto dětí žije v subsaharské Africe, a vzhledem k tomu, že tyto děti často trpí stigmatem a diskriminací a někdy je jim odepírán přístup k základním službám, jako je vzdělávání a poskytnutí přístřeší, čímž se dále zvyšuje jejich zranitelnost z hlediska nákazy HIV/AIDS,

 

O. vzhledem k tomu, že není věnována patřičná pozornost vztahu mezi HIV/AIDS a zdravotním postižením, ačkoli se lidé se zdravotním postižením nacházejí mezi všemi klíčovými skupinami obyvatel, u nichž je vyšší riziko, že budou vystaveny HIV/AIDS,

 

P. vzhledem k tomu, že pro ukončení epidemie má klíčový význam reakce na HIV/AIDS vycházející z lidskoprávního přístupu,

 

1.  žádá Komisi a Radu, aby dodržely své závazky a zvýšily úsilí při řešení problému HIV/AIDS jako celosvětové priority v oblasti veřejného zdraví, přičemž by ústředním prvkem prevence, léčby, péče o nemocné a podpory, včetně rozvojové spolupráce EU, byla lidská práva;

 

2.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci rozvojové spolupráce EU podpořily úsilí o zrušení kriminalizace přenosu HIV/AIDS(1), mimo jiné také tím, že budou vybízet k tomu, aby pro účely stávajících a budoucích nediskriminujících právních předpisů bylo HIV/AIDS uznáno za zdravotní postižení;

 

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby podpořily osvědčené politiky a postupy při politickém dialogu na celosvětové úrovni i na úrovni zemí s ohledem na reakce na HIV/AIDS založené na právech:

 

–  zajištěním podpory, ochrany a dodržování lidských práv osob, které žijí s HIV/AIDS a ostatních klíčových skupin obyvatel,

 

 podporou přezkumu a změny právních předpisů, které představují překážku pro účinné programy a služby v oblasti HIV/AIDS založené na důkazech, zejména pro klíčové skupiny obyvatel,

 

 postavením lidských práv do centra rozhodování o poskytování finančních prostředků na řešení problému HIV/AIDS v Evropské unii i mimo ni,

 

 tvorbou programů v oblasti HIV/AIDS zaměřených na osoby žijící s HIV/AIDS a ostatní klíčové skupiny obyvatel, jejichž cílem je posílení osobní a komunitní reakce na HIV/AIDS, snížení rizika a náchylnosti vůči nákaze HIV/AIDS a zmírnění negativního dopadu HIV/AIDS,

 

 tím, že usnadní a podpoří smysluplnou účast klíčových skupin obyvatel na vytváření, provádění, sledování a vyhodnocování prevence HIV/AIDS, léčby, péče o nemocné a podpůrných programů,

 

 tím, že usnadní všeobecný přístup k zdravotní péči, ať už se jedná o prevenci, léčbu, péči a podporu související s HIV/AIDS, nebo o poskytování lékařské péče, která s HIV/AIDS nesouvisí,

 

 tím, že usnadní přístup k vzdělání a zaměstnání pro osoby žijící s HIV/AIDS a pro ostatní klíčové skupiny obyvatel,

 

 tím, že zajistí, aby budoucí sledování pokroku v boji proti HIV/AIDS zohledňovalo ukazatele, které se přímo týkají problematiky lidských práv ve vztahu k HIV/AIDS a hodnotí je,

 

 tím, že budou při testování HIV/AIDS a při poskytování ostatních služeb souvisejících s HIV/AIDS dodržovat zásady „tří C“ (informovaný souhlas, důvěrnost a poradenství – „consent, confidentiality and counselling“),

 

 bojem proti stigmatizaci a diskriminaci osob žijících s HIV/AIDS a dalších klíčových skupin obyvatel a chráněním jejich práva na bezpečnost a na ochranu před zneužíváním a násilím,

 

 tím, že podpoří a umožní větší účast osob žijících s HIV/AIDS a dalších klíčových skupin obyvatel na boji proti HIV/AIDS,

 

 tím, že budou o této nemoci poskytovat objektivní a nestranné informace,

 

 tím, že lidem poskytnou možnosti, dovednosti, znalosti a zdroje, jež jim umožní ochranu před nakažením HIV/AIDS;

 

4.  vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby se v souvislosti s prevencí HIV/AIDS, jeho léčbou a péčí o nemocné zaměřily – jako na opatření zásadního významu pro omezení epidemie – na potřeby žen, a to zejména rozšířením přístupu k programům zdravotní péče v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, jejichž pevnou součástí bude testování na přítomnost HIV/AIDS, poradenství a prevence, a změnou zásadních socioekonomických faktorů, které zvyšují riziko nákazy žen HIV/AIDS, jako je nerovné postavení mužů a žen, chudoba, chybějící ekonomické příležitosti a možnosti vzdělávání a nedostatečná zákonná ochrana a ochrana lidských práv;

 

5.  žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly zapojení osob se zdravotním postižením do programů boje proti HIV/AIDS a aby ve vnitrostátních strategických plánech a politikách týkajících se HIV/AIDS zohledňovaly lidská práva těchto osob s cílem zajistit jim přístup ke službám poskytovaným v souvislosti s HIV/AIDS, jež budou přizpůsobeny jejich potřebám a budou odpovídat službám, které jsou dostupné ostatním skupinám obyvatel;

 

6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly programy usilující o snížení rizika u vězňů a nitrožilních uživatelů drog;

 

7.  vyzývá Komisi, aby podporovala vlády členských států a angažovala občanskou společnost v souvislosti s formulací vnitrostátních reakcí na HIV/AIDS tak, aby se rozšířila působnost programů usilujících o zmírnění stigmatizace a diskriminace a zlepšil přístup ke spravedlnosti;

 

8.  vyzývá Komisi a Radu ke spolupráci s UNAIDS a dalšími partnery, jež bude mít za cíl zdokonalit na celosvětové a vnitrostátní úrovni i v rámci jednotlivých programů ukazatele pro měření pokroku při zmírňování stigmatizace a diskriminace spojené s HIV/AIDS, včetně zvláštních ukazatelů pro klíčové skupiny obyvatelstva;

 

9.  žádá Komisi a Radu, aby podpořily práci nedávno zřízeného světového výboru pro HIV a právo s cílem zajistit, aby právní předpisy napomáhaly účinně reagovat na HIV/AIDS;

 

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby do získávání dalších znalostí týkajících se situace osob žijících s HIV/AIDS a dalších klíčových skupin obyvatel v Evropě v oblasti lidských práv – s ohledem zejména na jejich zranitelnost vůči mnohonásobné a mnohostranné diskriminaci – zapojily Agenturu Evropské unie pro základní práva;

 

11.  vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby přidělily alespoň 20 % celkových prostředků určených na rozvojovou spolupráci na zajištění základních potřeb v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, aby zvýšily příspěvky do Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a zvýšily financování dalších programů, jejichž účelem je posílit systémy zdravotní péče a komunitní systémy;

 

12.  vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby zvrátily znepokojující pokles financování opatření v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a práv v rozvojových zemích a aby podporovaly politiky týkající se léčby pohlavně přenosných infekcí a poskytování zdravotnického materiálu pro reprodukční zdraví v podobě léčivých přípravků pro záchranu života a antikoncepce, včetně kondomů;

 

13.  vyzývá EU, aby kromě poskytování rozpočtové pomoci pokračovala v práci na souboru finančních nástrojů na celosvětové i vnitrostátní úrovni a spolupracovala s relevantními organizacemi a mechanismy, jež se ukázaly jako úspěšné při řešení aspektu lidských práv, pokud jde o HIV/AIDS, zejména s organizacemi občanské společnosti a komunitními organizacemi;

 

14.  vítá, že pracovní skupina Rady pro lidská práva přijala balíček nástrojů sloužících k podpoře a ochraně všech lidských práv lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, a vyzývá Radu a Komisi, aby tato doporučení uplatňovaly;

 

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Společnému programu k HIV/AIDS Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizaci a organizátorům XVIII. mezinárodní konference o AIDS.

 

(1)

Podle pokynů UNAIDS o kriminalizaci přenosu HIV by vlády měly omezit kriminalizaci na případy úmyslného přenosu, tj. případy, kdy si je daná osoba vědoma, že je HIV pozitivní, jedná s úmyslem přenést HIV a skutečně jej přenese.

Právní upozornění - Ochrana soukromí