Návrh usnesení - B7-0431/2010Návrh usnesení
B7-0431/2010

NÁVRH USNESENÍ o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU

5. 7. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0413/2010

Postup : 2010/2772(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0431/2010
Předložené texty :
B7-0431/2010
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0431/2010

Usnesení Evropského parlamentu o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU

Evropský parlament,

–   s ohledem na Úmluvu o kazetové munici (dále jen „úmluva CCM“) přijatou 107 zeměmi na diplomatické konferenci konané v Dublinu ve dnech 19.–30. května 2008,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 30. května 2008, v němž vyzývá „státy, aby tuto významnou dohodu bezodkladně podepsaly a ratifikovaly“, a uvádí, že očekává „její urychlený vstup v platnost“,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o Úmluvě o kazetové munici (P6_TA(2008)0565),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2010 o provádění evropské bezpečnostní strategie a společné bezpečnostní a obranné politiky (P7_TA(2010)0061),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že úmluvu CCM bylo možno podepsat od 3. prosince 2008 v Oslu a poté v sídle OSN v New Yorku a že tato úmluva vstoupí v platnost prvním dnem šestého měsíce po její třicáté ratifikaci, což bude dne 1. srpna 2010,

B.  vzhledem k tomu, že úmluva CCM zakáže používání, výrobu, hromadění zásob a přepravu kazetové munice jakožto celé kategorie zbraní,

C. vzhledem k tomu, že úmluva CCM bude vyžadovat, aby její smluvní strany zničily zásoby této munice,

D. vzhledem k tomu, že úmluva CCM vytvoří nový humanitární standard pro pomoc obětem a bude vyžadovat, aby státy odstranily zbytky nevybuchlé munice, které zůstaly po konfliktech,

E.  vzhledem k tomu, že úmluvu CCM dosud podepsalo dvacet členských států EU, jedenáct států ji ratifikovalo a sedm států ji nepodepsalo ani neratifikovalo,

F.  vzhledem k tomu, že poté, co úmluva CCM vstoupí dne 1. srpna 2010 v platnost, bude náročnější přistoupit k ní, protože přistoupení států bude muset proběhnout v jednom kroku,

G. vzhledem k tomu, že pro úspěšné uzavření procesu dohodnutého v Oslu vypracováním úmluvy CCM byla rozhodující podpora většiny členských států EU a velkého počtu organizací občanské společnosti,

H. vzhledem k tomu, že podpis a ratifikace Úmluvy o některých konvenčních zbraních (CCW) všemi 27 členskými státy EU před jejím vstupem v platnost dne 1. srpna 2010 by byly významným politickým signálem snahy o svět bez kazetové munice a o splnění cílů EU v oblasti boje proti šíření zbraní hromadného ničení,

1.  naléhavě žádá všechny členské státy EU, aby do 1. srpna 2010 podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o kazetové munici (CCM), a to i ty státy, které nejsou jejími signatáři, a státy, které ji podepsaly, avšak dosud neratifikovaly; připomíná, že úmluva CCM vstupuje v platnost dne 1. srpna 2010 a po tomto datu bude muset přistoupení států proběhnout v jednom kroku;

2.  naléhavě žádá všechny členské státy EU, které podepsaly Úmluvu o kazetové munici, aby využily veškeré příležitosti, včetně dvoustranných schůzek, dialogů mezi armádami a mnohostranných fór k povzbuzování států, které nejsou smluvními stranami úmluvy, aby ji podepsaly a ratifikovaly, nebo aby co nejrychleji k této úmluvě přistoupily, což je povinností smluvních stran podle článku 21 úmluvy;

3.  vyzývá členské státy EU, aby nečinily žádné kroky, kterými by mohly obejít úmluvu CCM a její ustanovení nebo je ohrozit; zejména vyzývá všechny členské státy EU, aby nepřijímaly, nepotvrzovaly ani následně nesouhlasily se závazkem obsaženým v případném protokolu k Úmluvě o některých konvenčních zbraních (CCW), jenž by umožňoval používání kazetové munice, což by nebylo slučitelné se zákazem této munice podle článků 1 a 2 úmluvy CCM; vyzývá Radu a členské státy EU, aby v tomto smyslu jednaly na příští schůzce o úmluvě CCW, která se bude konat ve dnech 30. srpna – 3. září 2010 v Ženevě;

4.  naléhavě žádá členské státy EU, které dosud nejsou smluvními stranami této úmluvy, aby do přistoupení k ní přijaly prozatímní opatření, včetně moratoria na používání, výrobu a přepravu kazetové munice, a aby neprodleně zahájily ničení zásob kazetové munice;

5.  naléhavě žádá všechny státy, aby se zúčastnily nadcházející první schůzky smluvních stran, která se bude konat ve dnech 8.–12. listopadu ve Vientiane v Laosu, který je zemí nejvíce zamořenou kazetovou municí na světě;

6.  naléhavě žádá členské státy EU, aby podnikly kroky k provádění úmluvy, včetně ničení zásob, odstraňování nevybuchlé munice a poskytování pomoci obětem, a aby přispívaly na financování provádění úmluvy či poskytovaly různé formy pomoci jiným státům, aby mohly úmluvu provádět;

7.  naléhavě žádá členské státy EU, které úmluvu podepsaly, aby na vnitrostátní úrovni přijaly právní předpisy k jejímu provádění;

8.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vyvinula všemožné úsilí o to, aby k úmluvě CCM přistoupila i Unie, což je po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost možné;

9.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vyvinula veškeré úsilí o to, aby byla vypracována strategie pro první hodnotící konferenci, a to ve formě rozhodnutí Rady nebo společného postoje;

10. vyzývá Radu a Komisi, aby kromě standardní doložky o nešíření zbraní hromadného ničení začlenily do dohod se třetími zeměmi jako standardní doložku také zákaz kazetové munice;

11. vyzývá Radu a Komisi, aby začlenily boj proti kazetové munici do programů pomoci Společenství s cílem podporovat třetí země při ničení zásob a humanitární pomoci;

12. naléhavě žádá členské státy EU, aby úsilí, které vyvinou na základě tohoto usnesení, bylo transparentní a aby o své činnosti veřejně předkládaly zprávy;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN a Koalici proti kazetové munici.