Resolutsiooni ettepanek - B7-0431/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0431/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine ja ELi roll

5.7.2010

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0413/2010

Menetlus : 2010/2772(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0431/2010
Esitatud tekstid :
B7-0431/2010
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0431/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumise ja ELi rolli kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mille 107 riiki 19.–30. mail 2008 Dublinis toimunud diplomaatilisel konverentsil vastu võtsid;

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. mai 2008. aasta teadaannet, milles ta innustas liikmesriike sellele olulisele kokkuleppele viivitamata alla kirjutama ja seda ratifitseerima ning teatas, et ootab selle kiiret jõustamist;

–   võttes arvesse oma 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni kassettlahingumoona konventsiooni kohta (P6_TA(2008)0565);

–   võttes arvesse oma 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (P7_TA(2010)0061);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et KLK-le on olnud võimalik alla kirjutada alates 3. detsembrist 2008 Oslos ja pärast seda New Yorgis ÜRO peakorteris, ning et see jõustub kolmekümnendale ratifitseerimisele järgneva kuuenda kuu esimesel päeval, st 1. augustil 2010;

B.  arvestades, et KLKga keelustatakse kassettlahingumoona kui relvaliigi kasutamine, tootmine, ladustamine ja edasiandmine;

C. arvestades, et KLK nõuab osalisriikidelt selle lahingumoona varude hävitamist;

D. arvestades, et KLKga kehtestatakse uued ohvrite abistamise humanitaarnormid ning nõutakse riikidelt konfliktidest maha jäänud lõhkemata kassettlahingumoona kõrvaldamist;

E.  arvestades, et praeguseks on KLK-le alla kirjutanud 20 ELi liikmesriiki, 11 liikmesriiki on selle ratifitseerinud ning seitse liikmesriiki ei ole KLK-le alla kirjutanud ega seda ratifitseerinud;

F.  arvestades, et pärast KLK jõustumist 1. augustil 2010 muutub konventsiooniga liitumise protsess keerukamaks, sest riigid peavad konventsiooniga liituma ühes etapis;

G. arvestades, et enamiku ELi liikmesriikide ja arvukate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetus on olnud otsustava tähtsusega KLK Oslo protsessi edukaks lõpuleviimiseks;

H. arvestades, et konventsioonile allakirjutamine ja selle ratifitseerimine kõigi 27 liikmesriigi poolt enne KLK jõustumist 1. augustil 2010 oleks tugev poliitiline märguanne toetusest kassettlahingumoonast vabale maailmale ning ELi eesmärkidele võitluses ohvreid valimatult tapvate relvade leviku vastu,

1.  nõuab tungivalt kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) kiiret allkirjastamist ja ratifitseerimist enne 1. augustit 2010 kõigilt liikmesriikidelt, sealhulgas neilt, kes ei ole veel alla kirjutanud või kes on alla kirjutanud, kuid ei ole veel konventsiooni ratifitseerinud; tuletades meelde, et KLK jõustub 1. augustil 2010 ja et pärast seda kuupäeva peavad riigid konventsiooniga liituma ühes etapis;

2.  nõuab tungivalt, et kõik KLKle alla kirjutanud ELi liikmesriigid igal võimalusel julgustaksid riike, kes ei ole KLK osalised, konventsioonile võimalikult kiiresti alla kirjutama ja seda ratifitseerima või sellega ühinema, kasutades selleks muuhulgas kahepoolseid kohtumisi, sõjaväelaste vahelist dialoogi ja mitmepoolseid foorumeid, nagu seda nõuab neilt konventsiooni artikkel 21;

3.  palub ELi liikmesriikidel hoiduda tegudest, mis võimaldavad KLKd ja selle sätteid eirata või võivad neid ohustada; eelkõige kutsub kõiki liikmesriike üles mitte võtma vastu, heaks kiitma ega järgnevalt nõustuma end siduma võimaliku tavarelvade kasutamist käsitleva konventsiooni protokolliga, mis lubab kassettlahingumoona kasutamist ega ole kooskõlas KLK artiklitega 1 ja 2, mis keelustavad sellise lahingumoona kasutamise; kutsub nõukogu ja liikmesriike üles vastavalt tegutsema järgmisel tavarelvade kasutamist käsitleva konventsiooni alasel kohtumisel, mis toimub 30. augustist kuni 3. septembrini Genfis;

4.  nõuab tungivalt ELi liikmesriikidelt, kes ei ole veel kõnealuse konventsiooni liikmed, et nad kuni konventsiooniga ühinemiseni võtaksid vahemeetmeid, sealhulgas kuulutaksid välja moratooriumi kassettlahingumoona kasutamisele, tootmisele ja edasiandmisele ning alustaksid kiiremas korras kassettlahingumoona varude hävitamist;

5.  nõuab tungivalt, et kõik riigid osaleksid eelseisval osalisriikide esimesel kohtumisel, mis toimub 8.–12. novembril 2010 Laoses Viangchanis kui maailma kõige rohkem kassettlahingumoonast saastatud riigis;

6.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid astuksid samme konventsiooni täitmise alustamiseks, sealhulgas lahingumoona varude hävitamise, mahajäänud lahingumoona kõrvaldamise ja ohvrite abistamisega, ning aitaksid teistel riikidel konventsiooni täitmist rahastada või pakuksid neile selleks muud abi;

7.  nõuab tungivalt, et konventsioonile alla kirjutanud liikmesriigid võtaksid vastu õigusaktid selle rakendamiseks siseriiklikul tasandil;

8.  palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal teha kõik, et saavutada liidu ühinemine KLKga, mis on võimalik pärast Lissaboni lepingu jõustumist;

9.  palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal teha kõik, et välja töötada esimese läbivaatamiskonverentsi strateegia ühist seisukohta kajastava nõukogu otsuse kujul;

10. kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse – lisaks standardsättele massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta – standardsäte kassettlahingumoona keelustamise kohta;

11. kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama kassettlahingumoona vastast võitlust ühenduse abiprogrammidesse, et abistada kolmandaid riike lahingumoona varude hävitamise ja humanitaarabi andmisega;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kajastaksid läbipaistvalt käesoleva resolutsiooni raames tehtud jõupingutusi ja annaksid oma tegevusest üldsusele teada;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kassettlahingumoona koalitsioonile.