Propunere de rezoluţie - B7-0431/2010Propunere de rezoluţie
B7-0431/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CCM) şi rolul UE

5.7.2010

depusă pe baza declaraţiei vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0413/2010

Procedură : 2010/2772(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0431/2010
Texte depuse :
B7-0431/2010
Texte adoptate :

B7‑0431/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CCM) şi rolul UE

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenţia privind muniţiile cu dispersie (CCM), adoptată de 107 ţări la conferinţa diplomatică organizată la Dublin, în perioada 19-30 mai 2008,

–   având în vedere mesajul din 30 mai 2008 al Secretarului General al ONU, care a încurajat statele să semneze şi să ratifice fără întârziere acest acord important şi a afirmat că aşteaptă cu interes intrarea rapidă a acestuia în vigoare,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 noiembrie 2008 referitoare la Convenţia privind muniţiile cu dispersie (P6_TA(2008)0565),

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2010 referitoare la punerea în aplicare a strategiei europene de securitate și a politicii comune de securitate și apărare (P6_TA-PROV(2010)0061),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât CCM este deschisă spre semnare începând cu 3 decembrie 2008 la Oslo, iar ulterior, la sediul ONU din New York, şi va intra în vigoare în prima zi a celei de a şasea luni după cea de a treizecea ratificare, şi anume la 1 august 2010;

B.  întrucât CCM va interzice utilizarea, producerea, stocarea şi transferul muniţiilor cu dispersie în ansamblul lor;

C. întrucât CCM va solicita statelor părţi să distrugă stocurile de astfel de muniţii;

D. întrucât CCM va stabili un nou standard umanitar pentru asistenţa acordată victimelor şi va solicita statelor să îndepărteze resturile de muniţii cu dispersie neexplodate, rămase în urma conflictelor;

E.  întrucât, până în prezent, douăzeci de state membre ale UE au semnat CCM, unsprezece state au ratificat-o, iar şapte state nici nu au semnat şi nici nu au ratificat CCM;

F.  întrucât după intrarea în vigoare a CCM la 1 august 2010, procesul de aderare la Convenţie va deveni mai exigent, deoarece statele vor fi nevoite să adere la Convenţie într-un proces care va consta într-o singură etapă;

G. întrucât sprijinul majorităţii statelor membre ale UE şi al unui mare număr de organizaţii ale societăţii civile a fost decisiv pentru încheierea cu succes a „Procesului de la Oslo” de către CCM;

H. întrucât semnarea şi ratificarea de către toate cele 27 de state membre UE, înainte de intrarea în vigoare a CCW la 1 august 2010, ar reprezenta un semnal politic puternic pentru o lume fără muniţii cu dispersie şi pentru obiectivele UE privind lupta împotriva proliferării armelor care ucid fără discriminare,

1.  îndeamnă toate statele membre ale UE, inclusiv statele nesemnatare şi cele care au semnat dar nu au ratificat încă Convenţia, să semneze şi să ratifice Convenţia privind muniţiile cu dispersie (CCM) în regim de urgenţă, înainte de 1 august 2010, având în vedere că CCM intră în vigoare la 1 august 2010, iar după această dată, statele vor fi nevoite să adere la Convenţie într-un proces care va consta într-o singură etapă;

2.  îndeamnă toate statele membre ale UE care au semnat Convenţia privind muniţiile cu dispersie să profite de orice oportunitate pentru a încuraja statele care nu sunt părţi la CCM să semneze şi să ratifice sau să adere la Convenţie cât mai curând posibil, inclusiv prin reuniuni bilaterale, dialog între militari şi foruri multilaterale, aşa cum sunt obligate în conformitate cu articolul 21 din Convenţie;

3.  invită statele membre ale UE să nu întreprindă acţiuni care ar putea eluda sau periclita CCM şi dispoziţiile acesteia; în special, invită toate statele membre ale UE să nu adopte, să sprijine sau să consimtă ulterior să fie legate de un posibil protocol la Convenţia privind armele convenţionale (CCW), care ar permite utilizarea muniţiilor cu dispersie, ceea ce nu ar fi compatibil cu interzicerea acestor arme în temeiul articolelor 1 şi 2 din CCM; invită Consiliul şi statele membre UE să ia măsuri la următoarea reuniune CCW care va avea loc în perioada 30 august-3 septembrie 2010 la Geneva;

4.  îndeamnă statele membre ale UE care nu sunt încă parte la prezenta Convenţie să adopte măsuri interimare în aşteptarea aderării, inclusiv să adopte un moratoriu privind utilizarea, producerea şi transferul muniţiilor cu dispersie şi să demareze urgent procesul de distrugere a stocurilor de muniţii cu dispersie;

5.  îndeamnă toate statele să participe la viitoarea Primă Reuniune a statelor părţi (1 MSP) care va avea loc la 8 noiembrie -12 noiembrie 2010 în Vientiane, Laos, ţara cea mai grav contaminată de muniţii cu dispersie din lume;

6.  îndeamnă statele membre ale UE să adopte măsuri pentru a iniţia punerea în aplicare a Convenţiei, inclusiv prin distrugerea stocurilor, efectuarea operaţiunilor de lichidare şi acordarea de asistenţă victimelor, precum şi să contribuie la finanţarea sau la diverse forme de asistenţă pentru alte state în vederea punerii în aplicare a Convenţiei;

7.  îndeamnă statele membre ale UE care au semnat Convenţia să adopte legi pentru a o aplica la nivel naţional;

8.  îndeamnă Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să depună toate eforturile pentru a realiza aderarea Uniunii la CCM, ceea ce este posibil după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,

9.  îndeamnă Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să depună toate eforturile pentru a dezvolta o strategie pentru prima conferinţă de revizuire, sub forma unei Decizii a Consiliului privind o poziţie comună;

10. invită Consiliul şi Comisia să includă interzicerea muniţiilor cu dispersia drept clauză standard în acordurile cu ţările terţe, pe lângă clauza standard cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă;

11. invită Consiliul şi Comisia să introducă lupta împotriva muniţiilor cu dispersie în programele de asistenţă comunitară pentru a sprijini ţările terţe în vederea distrugerii stocurilor şi a acordării de asistenţă umanitară;

12. îndeamnă statele membre UE să fie transparente în ceea ce priveşte eforturile depuse în conformitate cu prezenta rezoluţie şi să prezinte un raport public cu privire la activităţile lor;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ONU şi Coaliţiei privind muniţiile cu dispersie.