Návrh uznesenia - B7-0431/2010Návrh uznesenia
B7-0431/2010

NÁVRH UZNESENIA o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) a úlohe EÚ

5.7.2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0413/2010

Postup : 2010/2772(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0431/2010
Predkladané texty :
B7-0431/2010
Prijaté texty :

B7‑0431/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) a úlohe EÚ

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii (DKM) prijatý 107 krajinami počas diplomatickej konferencie, ktorá sa konala v Dubline 19. až 30. mája 2008,

–   so zreteľom na odkaz generálneho tajomníka OSN z 30. mája 2008, v ktorom povzbudil štáty, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali túto významnú dohodu, a vyjadril nádej, že táto dohoda urýchlene nadobudne platnosť,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o Dohovore o kazetovej munícii (P6_TA(2008)0565),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o vykonávaní európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (P7_TA(2010)0061),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže DKM bol otvorený na podpis od 3. decembra 2008 v Osle a následne v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku a nadobudne platnosť v prvý deň po uplynutí šiestich mesiacov od jeho ratifikácie tridsiatimi štátmi, t. j. 1. augusta 2010,

B.  keďže DKM zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako celej kategórie zbraní,

C. keďže DKM bude od zmluvných štátov vyžadovať zničenie zásob tejto munície,

D. keďže DKM ustanoví novú humanitárnu normu pre pomoc obetiam a štátom ustanoví povinnosť odstrániť pozostatky nevybuchnutej kazetovej munície, ktoré zostali po konfliktoch,

E.  keďže DKM doteraz podpísalo dvadsať členských štátov EÚ, jedenásť štátov ho ratifikovalo a sedem štátov ho nepodpísalo ani neratifikovalo,

F.  keďže potom, ako DKM nadobudne platnosť 1. augusta 2010, proces pristúpenia k dohovoru bude náročnejší, pretože štáty budú musieť k dohovoru pristupovať v rámci jednej etapy,

G. keďže podpora väčšiny členských štátov EÚ a veľkého počtu organizácií občianskej spoločnosti bola rozhodujúca pre úspešné ukončenie procesu z Osla v súvislosti s DKM,

H. keďže podpis a ratifikácia všetkými 27 členskými štátmi EÚ pred nadobudnutím platnosti DKM 1. augusta 2010 by boli silným politickým signálom pre celkový zákaz používania a vývozu kazetovej munície a pre ciele EÚ so zreteľom na boj proti šíreniu zbraní, ktoré zabíjajú bez rozdielu,

1.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby urýchlene podpísali a ratifikovali DKM pred 1. augustom 2010, vrátane štátov, ktoré zatiaľ nepodpísali DKM, a štátov, ktoré ho podpísali, ale zatiaľ neratifikovali; pripomína, že DKM nadobudne platnosť 1. augusta 2010 a že po tomto dátume budú musieť štáty pristupovať k dohovoru v rámci jednej etapy,

2.  naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré podpísali DKM, aby pri každej príležitosti povzbudzovali štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami DKM, a to aj prostredníctvom dvojstranných stretnutí, dialógu na vojenskej úrovni a multilaterálnych fór, aby tento dohovor čo najskôr podpísali a ratifikovali alebo aby k nemu pristúpili, tak, ako im to ukladá článok 21 tohto dohovoru;

3.  vyzýva členské štáty EÚ, aby nepodnikali žiadnu činnosť, ktorá by mohla obchádzať DKM a jeho ustanovenia alebo ohrozovať ich vykonávanie; osobitne vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby neprijali, neschválili ani následne neratifikovali prípadný protokol k Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach (CCW), ktorý by umožňoval používanie kazetovej munície a ktorý by nebol zlučiteľný so zákazom tejto munície podľa článkov 1 a 2 DKM; vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby podľa toho vystupovali na budúcej schôdzi o CCW, ktorá sa uskutoční 30. augusta až 3. septembra 2010 v Ženeve;

4.  naliehavo žiada členské štáty EÚ, ktoré doteraz nepodpísali tento dohovor, aby podnikli kroky smerujúce k pristúpeniu vrátane prijatia moratória na používanie, výrobu a transfer kazetovej munície, a aby urýchlene začali likvidovať zásoby kazetovej munície;

5.  naliehavo vyzýva všetky štáty, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcom prvom stretnutí zmluvných štátov, ktoré sa uskutoční 8. až 12. novembra 2010 vo Vientiane v Laose, ktorý je najviac kontaminovanou krajinou na svete, pokiaľ ide o kazetovú muníciu;

6.  naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby podnikli kroky potrebné na začatie uplatňovania dohovoru vrátane ničenia zásob, aby pomáhali pri odstraňovaní kazetovej munície a poskytovali pomoc obetiam a aby prispievali na financovanie alebo rôzne formy pomoci určenej ostatným štátom s cieľom pristúpiť k uplatňovaniu dohovoru;

7.  naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, ktoré podpísali dohovor, aby prijali právne predpisy umožňujúce jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni;

8.  žiada vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vyvinula všetko potrebné úsilie na dosiahnutie pristúpenia Únie k DKM, ktoré je možné po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy;

9.  žiada vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vyvinula všetko potrebné úsilie na vypracovanie stratégie pre prvú hodnotiacu konferenciu v podobe rozhodnutia Rady o spoločnej pozícii;

10. žiada Radu a Komisiu, aby zákaz používania kazetovej munície zahrnuli ako štandardnú doložku do dohôd s tretími krajinami ako dodatok k štandardnej doložke o nešírení zbraní hromadného ničenia;

11. žiada Radu a Komisiu, aby boj proti kazetovej munícii zahrnuli do programov pomoci Spoločenstva s cieľom podporiť tretie krajiny pri ničení zásob a pri poskytovaní humanitárnej pomoci;

12. naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby boli transparentné, pokiaľ ide o úsilie vyvíjané na základe tohto uznesenia, a aby verejnosti predložili správy o svojej činnosti;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a Koalícii proti kazetovej munícii.