Предложение за резолюция - B7-0434/2010Предложение за резолюция
B7-0434/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Киргизстан

5.7.2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0419/2010

Процедура : 2010/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0434/2010
Внесени текстове :
B7-0434/2010
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0434/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Киргизстан

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Киргизстан и Централна Азия, по-конкретно резолюцията от 6 май 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна Азия,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител Катрин Аштън от 11 юни 2010 г. относно новите сблъсъци в Киргизстан и от 28 юни 2010 г. относно конституционния референдум,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 14 юни 2010 г.,

–   като взе предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на 21-22 юни 2007 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизстан, което влезе в сила през 1999 г.,

–   като взе предвид документа за регионална стратегия на Европейската общност за подпомагане на Централна Азия за периода 2007 – 2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 11 юни в южните градове Ош и Джалалабад избухнаха яростни сблъсъци, които продължиха да ескалират до 14 юни, като според информациите стотици въоръжени мъже превзеха улиците на тези градове, стреляйки по граждани и палейки магазини, избирайки целите си въз основа на етнически признак,

Б.  като има предвид, че според органите на Киргизстан в сблъсъците са загинали около 300 души, но че бяха изразени опасения, включително от страна на ръководителя на временното правителство Роза Отунбаева, че действителният брой на загиналите е по-голям; като има предвид, че над 2 000 души бяха ранени или приети в болница, и че много хора все още се водят за изчезнали,

В.  като има предвид, че се счита, че това насилие е причината, поради която 300 000 души са вътрешно разселени, а 100 000 са потърсили убежище в съседен Узбекистан; като има предвид, че правителството в Ташкент предостави хуманитарна подкрепа на бежанците с помощта на международните организации, но затвори границата си с Киргизстан на 14 юни, като се позова на липса на възможност да приеме повече хора,

Г.  като има предвид, че временното правителство обяви извънредно положение в района и силите за сигурност, които, както изглежда, в някои случаи не се подчиняваха на заповедите, не бяха в състояние да поемат контрола над ситуацията; като има предвид, че апелите, отправени от временния президент Роза Отунбаева към руския президент Медведев и към Организацията на Договора за колективна сигурност, за военна подкрепа за възстановяване на реда получиха отрицателни отговори; като има предвид, че беше изпратено искане за изпращане на международна полицейска сила и понастоящем то се разглежда от ОССЕ;

Д. като има предвид, че Европейската комисия отпусна 5 милиона евро с цел предоставяне на спешна медицинска помощ, хуманитарна помощ, нехранителни продукти, защита и психологическа подкрепа на лицата, засегнати от кризата, като има предвид, че това не може да бъде сравнено със спешния призив на ООН за неотложна помощ в размер на 71 милиона щатски долара,

Е.  като има предвид, че ЕС следва да поеме по-значителна роля в оказването на подкрепа на страната; като има предвид, че ЕС пое ангажимент, по-специално чрез своята Стратегия за Централна Азия, да бъде партньор на страните в региона; като има предвид, че сега съществува неотложна необходимост от по-голям международен ангажимент, и че реакцията на ЕС ще повлияе на неговата репутация като партньор,

Ж. като има предвид, че на 27 юни се проведе референдум при доста спокойна обстановка, който се отличаваше с висока активност и доведе до одобрението, с подкрепата на над 90% от гласувалите, на нова конституция, уравновесяваща президентските и парламентарните правомощия, до утвърждаването на Роза Отунбаева като временен президент с мандат до 31 декември 2011 г. и до премахването на конституционния съд, като има предвид, че се планира на 10 октомври 2010 г. да бъдат проведени парламентарни избори,

З.  като има предвид, че ЕС несъмнено има интерес от мирен, демократичен и проспериращ в икономическо отношение Киргизстан; като има предвид, че ангажиментът на Киргизстан към принципите на правовата държава, правата на човека и демократичните ценности, както и към пазарната икономика ще насърчат сигурността и стабилността в Централна Азия,

И.  като има предвид, че редица от държавите в региона на Централна Азия са засегнати от бедност, лошо управление, силен авторитаризъм и недостиг или дори абсолютна липса на правни средства за изразяване на несъгласие и постигане на политическа промяна; като има предвид, че в резултат на това се създават подходящи условия за нелегални, радикално настроени ислямистки движения,

Й. като има предвид, че ЕС следва, при всяка възможност, да поддържа ангажимента си за включване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във всички споразумения с трети страни и да насърчава демократичните реформи чрез съгласувани политики, които засилват доверието към него като регионален фактор,

1.  изразява най-дълбоко съжаление относно трагичните яростни сблъсъци, които избухнаха в Южен Киргизстан, и съболезнованията си към семействата на всички жертви;

2.   осъжда силно всички нападения и актове на насилие и призовава временното правителство да проведе достоверно, безпристрастно и независимо разследване на събитията, с помощта на международните участници, за да изправи извършителите пред правосъдието и да изясни твърденията за участие на членове на силите за сигурност на Киргизстан;

3.  призовава временните органи да положат всички възможни усилия за възвръщане към нормален живот и да осигурят всички необходими условия, така че бежанците и вътрешно разселените лица да могат да се върнат доброволно, в безопасност и с достойнство по своите домове; настоятелно призовава местните органи да приемат ефективни мерки за изграждане на доверието и да започнат истински диалог с всички етнически групи на населението на Южен Киргизстан, с цел развитието на надежден процес на помирение;

4.  подчертава, че ценностите, с които е ангажиран Европейският съюз, задължават Съюза да реагира на тези страдания по обхватен начин, включително като отпусне по-голяма сума от мобилизираните до този момент 5 милиона евро, която следва да бъде съизмерима със спешния призив на ООН за набиране на хуманитарна помощ в размер на 71 милиона щатски долара;

5.  призовава във връзка с това Комисията да засили хуманитарната помощ в сътрудничество с международните организации и да започне кратко- и средносрочни програми за възстановяване на разрушените домове и на загубените активи, както и проекти за възстановяване в сътрудничество с органите на Киргизстан и на други донори, така че да се създадат благоприятни условия за връщането на бежанците и вътрешно разселените лица; във връзка с това, обръща внимание на значението на местните проекти за развитие;

6.  настоятелно призовава Съвета да поеме водещата роля в организирането на международна донорска конференция за Киргизстан, която да бъде посветена на хуманитарните проблеми и основните потребности на Киргизстан, и която да предостави необходимата помощ за устойчивото развитие на страната;

7.  подчертава, че хуманитарната реакция, предназначена да посрещне неотложни потребности, трябва да се съпровожда от усилия за стабилизиране на положението и предотвратяване на значителния риск от възобновяване на насилието, което представлява заплаха също за мира и сигурността в други райони от долината Фергана, която се простира на територията на Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан;

8.  отново отправя призив политиката на ЕС относно Централна Азия да се съсредоточи върху широко определено измерение за сигурност; отбелязва, че в Южен Киргизстан това предполага, наред с другото, оказването на помощ с цел да се гарантира вътрешната сигурност на хората, принадлежащи към всички останали етнически групи;

9.  призовава върховния представител/заместник-председател и държавите-членки да подкрепят и да допринесат активно за разполагането на полицейска мисия на ОССЕ с цел да бъде предотвратено избухването на ново насилие, да бъде стабилизирано положението в засегнатите от сблъсъците градове, да бъдат защитени жертвите и най-уязвимите лица и да бъде улеснено връщането на бежанците и на вътрешно разселените лица;

10. отбелязва мирното провеждане и резултата от конституционния референдум на 27 май, който създава условия за възстановяването на конституционния ред; призовава Съвета и Комисията да намерят начини, за да подкрепят временното правителство на Киргизстан и да помогнат на органите да постигнат напредък по пътя на демократичните реформи и укрепването на принципите на правовата държава, да се противопоставят на дискриминацията в обществения живот, да осигурят достъп до надеждни правни процедури и да подобрят живота на населението чрез национално развитие и овластяване на гражданите в сътрудничество с всички заинтересовани страни и гражданското общество в Киргизстан;

11. призовава за широкото използване на Инструмента за стабилност и отправя искане към Комисията да изготви предложения относно преразпределението на финансови средства от Инструмента за сътрудничество за развитие, с цел да се гарантира, че действията на ЕС в отговор на новото положение в Киргизстан ще бъдат адекватни по мащаб, в краткосрочен, както и в средносрочен план;

12. изразява загриженост относно сведенията за арести на някои защитници на правата на човека в Киргизстан и призовава органите на държавата да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че защитниците на правата на човека могат да извършват своята дейност за насърчаване и защита на правата на човека без никакви пречки;

13. насочва вниманието към факта, че развитието на събитията в Киргизстан влияе на развитието на събитията в регионален и международен план, но и е повлияно от тях; изразява убеденост, че следва да е налице припокриване на интересите на Русия, Съединените щати и на други големи сили, по-специално по отношение на Афганистан и нарастването ислямския радикализъм в региона, включително в Киргизстан; счита, че това следва да направи възможно намаляването на геополитическото съперничество и търсенето на по-висок ефект от сътрудничеството; счита, че успехът в тази насока би имал по-широк положителен ефект върху международните отношения и международната сигурност; следователно призовава временното правителство на Киргизстан и други участващи страни да окажат съдействие при осигуряване на безпрепятствен маршрут за снабдяване за НАТО и други международни сили, във връзка с мисията им в Афганистан;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията и на ОССЕ.