Postup : 2010/2775(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0486/2010

Předložené texty :

B7-0486/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hlasování :

PV 09/09/2010 - 5.4

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0314

NÁVRH USNESENÍ
PDF 122kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0484/2010
1. 9. 2010
PE446.566v01-00
 
B7-0486/2010

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0452/2010

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku


Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku   
B7‑0426/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–   s ohledem na mírovou smlouvu mezi Státem Izrael a Jordánským hášimovským královstvím z roku 1994,

–   s ohledem na společné prohlášení z pařížského summitu věnovaného oblasti Středomoří ze dne 13. července 2008,

–   s ohledem na doporučení dočasného výboru pro energii, životní prostředí a vodu Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění ke stavu údolí Jordánu ze dne 14. března 2010,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Jordán a zejména jeho dolní tok je kulturní krajinou, která má univerzální hodnotu a značný historický, symbolický, náboženský, environmentální, zemědělský a hospodářský význam pro Blízký východ i další oblasti,

B.  vzhledem k tomu, že je tato řeka devastována v důsledku nadměrného využívání, znečišťování a nedostatečné správy na regionální úrovni; vzhledem k tomu, že přibližně 98 % sladkovodních zdrojů této řeky bylo odkloněno Izraelem, Jordánskem a Sýrií, což má za následek 50% ztrátu biologické rozmanitosti,

C. vzhledem k tomu, že výstavba nových čističek odpadních vod, jejichž cílem je odstranění škodlivých znečišťujících látek, je velkým úspěchem; vzhledem k tomu, že nebudou-li současně s fungováním těchto čističek pro dolní tok Jordánu vyhrazeny zdroje sladké vody, je pravděpodobné, že do konce roku 2011 rozsáhlé úseky Jordánu vyschnou,

D. vzhledem k tomu, že obnova Jordánu, a zejména oblasti jeho dolního toku, má obrovský význam pro místní izraelské, jordánské a palestinské komunity, jež se v souvislosti se zásobováním vodou potýkají se stejnými problémy, a nabízí rozsáhlý přínos z hospodářského hlediska i s ohledem na budování vzájemné důvěry; vzhledem k tomu, že aktivní spolupráce mezi vládami a zainteresovanými místními komunitami může významným způsobem přispět k mírovému úsilí v tomto regionu,

E.  vzhledem k tomu, že finanční prostředky EU přispívají k pokusům o zmírnění environmentálních problémů v oblasti dolního toku Jordánu,

1.  vyzývá k tomu, aby byla devastaci Jordánu, zejména jeho dolního toku, věnována pozornost, a vyjadřuje nad ní své znepokojení;

2.  vyzývá orgány dotčených zemí ke vzájemné spolupráci na obnově Jordánu spočívající ve vypracování a realizaci politik, jež se zaměří na dosažení konkrétních výsledků v oblasti řízení poptávky po vodě pro potřeby domácností a zemědělství a v oblasti ochrany vodních zdrojů a řízení odpadních vod i odtokových vod ze zemědělství a průmyslu, a dále k zajištění dostatečného množství sladké vody na dolním toku Jordánu;

3.  vítá spolupráci mezi místními izraelskými, jordánskými a palestinskými komunitami, jež se v souvislosti se zásobováním vodou v oblasti dolního toku Jordánu potýkají se stejnými problémy; vyzývá Izrael a Jordánsko, aby plně dodržely závazky, které s ohledem na obnovu Jordánu učinily ve vzájemné mírové smlouvě;

4.  vítá iniciativu izraelského ministerstva životního prostředí, které má v úmyslu rozpracovat dlouhodobý plán územního rozvoje v oblasti dolního toku Jordánu; naléhavě vyzývá jordánskou vládu a palestinskou samosprávu, aby uskutečnily podobné iniciativy s cílem přijmout dlouhodobé plány na obnovu této řeky v úsecích, v nichž protéká jejich územím; konstatuje, že by se tyto dlouhodobé plány mohly stát základem komplexního regionálního plánu na obnovu a ochranu dolního toku Jordánu;

5.  vítá skutečnost, že jsou v oblasti dolního toku Jordánu, zejména v Izraeli, uplatňovány vyspělé vodohospodářské postupy a technologie, a vybízí k tomu, aby byly tyto postupy a technologie rozšířeny do všech zemí v regionu; vyzývá mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, aby posílilo své úsilí zaměřené na poskytování další finanční a technické pomoci projektům v této oblasti;

6.  vyzývá Radu, Komisi a členské státy EU, aby se zasadily o vytvoření komplexního plánu na nápravu devastace Jordánu, podpořily jej a nadále poskytovaly finanční a technické prostředky na obnovu této řeky, zejména jejího dolního toku, a to i v rámci Unie pro Středomoří;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vyslanci Kvartetu na Blízkém východě, Knesetu a izraelské vládě, parlamentu a vládě Jordánska, parlamentu a vládě Libanonu, prezidentovi Palestinské národní správy, Palestinské legislativní radě a parlamentu a vládě Sýrie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí