Menetlus : 2010/2775(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0486/2010

Esitatud tekstid :

B7-0486/2010

Arutelud :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hääletused :

PV 09/09/2010 - 5.4

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0314

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.566v01-00
 
B7-0426/2010

suuliselt vastatava küsimuse B7‑0452/2010 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas


Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Jordani jõe olukorra kohta, eelkõige alamjooksu piirkonnas  
B7‑0426/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–   võttes arvesse Iisraeli Riigi ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel 1994. aastal sõlmitud rahulepingut;

–   võttes arvesse 13. juulil 2008. aastal Pariisis toimunud Vahemeremaade tippkohtumise ühisdeklaratsiooni;

–   võttes arvesse soovitust Jordani jõe oru olukorra kohta, mille 14. märtsil 2010 esitas Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee ajutine energeetika-, keskkonna- ja veekomisjon;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Jordani jõgi ja eelkõige Jordani jõe alamjooks on ülemaailmse tähendusega kultuurmaastik, millel on Lähis-Idal ning kaugemal suur ajalooline, sümboolne, usundiline, keskkonnaalane, põllumajanduslik ja majanduslik tähtsus;

B.  arvestades, et Jordani jõge on laastanud liigkasutus, saaste ja piirkondliku majandamise puudumine; arvestades, et Iisrael, Jordaania ja Süüria on juhtinud kõrvale hinnanguliselt 98% jõe mageveevarudest, mille tõttu on hävinud 50% bioloogilisest mitmekesisusest;

C. arvestades, et uute reovee puhastusjaamade ehitamine, mille eesmärk on kõrvaldada kõige suuremad saasteained, on suur saavutus; arvestades, et kui Jordani jõe alamjooksule ei suunata mageveevarusid ajaks, mil reovee puhastusjaamad tööle hakkavad, kuivavad pikad jõelõigud tõenäoliselt 2011. aasta lõpuks;

D. arvestades, et Jordani jõe ja eeskätt Jordani jõe alamjooksu piirkonna taaselustamine on ühesuguste veeprobleemide all kannatavate Iisraeli, Jordaania ja Palestiina kohalike kogukondade jaoks ülioluline ning toob tohutu suurt kasu majanduse ja usalduse loomise seisukohalt; arvestades, et aktiivne koostöö valitsuste ja asjaomaste kohalike kogukondade vahel võib piirkonna rahupüüdlustele suurel määral kaasa aidata;

E.  arvestades, et ELi rahalised vahendid on aidanud kaasa Jordani jõe alamjooksu keskkonnaprobleemide leevendamisele,

1.  juhib tähelepanu laastamistegevusele Jordani jõe ja eelkõige Jordani jõe alamjooksu piirkonnas ning väljendab sellega seoses muret;

2.  kutsub asjaomaste riikide asutusi koostööle, et taaselustada Jordani jõgi ning töötada välja ja rakendada poliitikat, mis keskenduks käegakatsutavatele tulemustele majapidamiste ja põllumajanduse veevajaduse haldamisel, vee kaitse tagamisel ning reo-, põllumajandus- ja tööstusheitvee majandamisel ning tagaks selle, et Jordani jõe alamjooksule jookseks sisse piisav kogus magevett;

3.  tunneb heameelt Jordani jõe alamjooksu piirkonnas ühesuguste veeprobleemide all kannatavate Iisraeli, Jordaania ja Palestiina kohalike kogukondade koostöö üle; palub Iisraelil ja Jordaanial täielikult täita kohustusi, mille nad on võtnud rahulepingus seoses Jordani jõe taaselustamisega;

4.  tunneb heameelt Iisraeli keskkonnaministeeriumi algatuse üle töötada välja Jordani jõe alamjooksu maastikuarengu üldkava; nõuab tungivalt, et Jordaania valitsus ja Palestiina omavalitsus teeksid sarnaseid algatusi, et võtta vastu üldkavad Jordani jõe nende lõikude taaselustamiseks, mis läbivad nende riikide territooriume; märgib, et sellised üldkavad võiksid olla aluseks laiaulatuslikule piirkondlikule Jordani jõe alamjooksu taaselustamise ja kaitsmise kavale;

5.  tunneb heameelt, et Jordani jõe alamjooksu piirkonnas, eriti Iisraelis, kasutatakse kaasaegseid veemajandusmeetodeid ja –tehnoloogiat, ning ergutab nende meetodite ja tehnoloogia ülekandmist kõikidesse selle piirkonna riikidesse; kutsub rahvusvahelist üldsust, sealhulgas Euroopa Liitu üles kiirendama pingutusi nimetatud valdkondade projektidele edasise rahalise ja tehnilise abi andmisel;

6.  palub nõukogul, komisjonil ja ELi liikmesriikidel julgustada ning toetada mitmekülgse kava koostamist laastamise heastamiseks Jordani jõe piirkonnas ning jätkata rahalise ja tehnilise abi andmist Jordani jõe ja eelkõige selle alamjooksu taaselustamiseks, kaasa arvatud Vahemere Liidu algatuse raames;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Knessetile ja Iisraeli valitsusele, Jordaania parlamendile ja valitsusele, Liibanoni parlamendile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ning Süüria parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika