Procedure : 2010/2775(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0486/2010

Ingediende teksten :

B7-0486/2010

Debatten :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Stemmingen :

PV 09/09/2010 - 5.4

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0314

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 119kWORD 62k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.566v01-00
 
B7-0426/2010

naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7‑0452/2010

ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement


over de situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop


Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop  
B7‑0426/2010

Het Europees Parlement,

–   onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Midden-Oosten,

–   gelet op het vredesverdrag tussen de staat Israël en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië uit 1994,

­–   gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Top van Parijs voor het Middellandse Zeegebied van 13 juli 2008,

–   gezien de aanbeveling van 14 maart 2010 over de situatie in de Jordaanvallei van de ad-hoccommissie voor energie, milieu en water van de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering,

–   gelet op artikel 115 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Jordaan, met name de benedenloop, een cultureel landschap van internationale betekenis is met grote historische, symbolische, religieuze, ecologische, landbouwtechnische en economische waarde in het Midden-Oosten en daarbuiten,

B.  overwegende dat de Jordaan grote schade is toegebracht door overmatige exploitatie, verontreiniging en een gebrek aan regionaal beheer; overwegende dat naar schatting 98% van de zoetwatertoevoer door Israël, Jordanië en Syrië is omgeleid, waardoor 50% van de biodiversiteit verloren is gegaan,

C. overwegende dat de bouw van nieuwe waterzuiveringsinstallaties voor de verwijdering van ernstige verontreiniging een grote vooruitgang betekent; overwegende dat grote delen van de rivier eind 2011 droog zullen komen te liggen als er geen zoet water naar de benedenloop van de Jordaan wordt geleid ten tijde van de inbedrijfstelling van deze zuiveringsinstallaties,

D. overwegende dat het herstel van de Jordaan en met name de benedenloop van groot belang is voor Israëlische, Jordaanse en Palestijnse plaatselijke gemeenschappen die met dezelfde waterproblemen kampen, en enorme economische voordelen en mogelijkheden voor vertrouwensopbouw biedt; overwegende dat actieve samenwerking tussen regeringen en de betrokken plaatselijke gemeenschappen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de regionale inzet voor vrede,

E.  overwegende dat de inspanningen om de milieuproblemen aan de benedenloop van de Jordaan aan te pakken worden ondersteund met EU-geld,

1.  vestigt de aandacht op en spreekt zijn bezorgdheid uit over de verwoesting van met name de benedenloop van de Jordaan;

2.  roept de autoriteiten van de betrokken landen op om samen te werken en de Jordaan te saneren door het vaststellen en uitvoeren van maatregelen met het oog op tastbare resultaten op het gebied van het beheer van de vraag naar water voor huishoudelijk en agrarisch gebruik, de instandhouding van watervoorraden en de behandeling van afvalwater van huishoudens, landbouw en industrie, en vraagt hen ervoor te zorgen dat voldoende zoet water de benedenloop van de Jordaan instroomt;

3.  is ingenomen met de samenwerking tussen Israëlische, Jordaanse en Palestijnse plaatselijke gemeenschappen die aan de benedenloop van de Jordaan dezelfde waterproblemen hebben; verzoekt de regeringen van Israël en Jordanië de toezeggingen die zij in hun vredesakkoord hebben gedaan over het herstel van de Jordaan ten volle na te leven;

4.  spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van het Israëlische Ministerie van Milieu een overkoepelend programma op te stellen voor landschapsontwikkeling in het gebied van de benedenloop van de Jordaan; dringt er bij de Jordaanse regering en de Palestijnse autoriteit op aan om ook dergelijke initiatieven te nemen voor algemene plannen voor het herstel van de delen van de rivier die door hun grondgebied lopen; stelt vast dat dergelijke algemene plannen zich kunnen ontwikkelen tot de grondslag voor een allesomvattend regionaal programma voor herstel en bescherming van de benedenloop van de Jordaan;

5.  spreekt zijn waardering uit voor de toepassing van geavanceerde waterbeheersmethoden en -technieken in de benedenloop van de Jordaan, met name in Israël, en moedigt de overdracht aan van deze methoden en technieken naar alle landen van de regio; verzoekt de internationale gemeenschap, met inbegrip van de Europese Unie, zich meer in te spannen om projecten op dit gebied van aanvullende financiële een technische steun te voorzien;

6. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten van de EU een allesomvattend plan voor het schadeherstel van de Jordaan te bevorderen en te ondersteunen, en om de sanering van de rivier en met name de benedenloop ervan financieel en technisch te blijven steunen, mede in het kader van de Unie van het Middellandse Zeegebied;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, de gezant van het Kwartet voor het Midden-Oosten, de Knesset en de Israëlische regering, het parlement en de regering van Jordanië, het parlement en de regering van Libanon, de president van de Palestijnse Autoriteit, de Palestijnse Wetgevende Raad en het parlement en de regering van Syrië.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid