Postup : 2010/2775(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0487/2010

Předložené texty :

B7-0487/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hlasování :

PV 09/09/2010 - 5.4

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0314

NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0484/2010
1. 9. 2010
PE446.567v01-00
 
B7-0487/2010

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0452/2010

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o stavu Jordánu, a zejména oblasti jeho dolního toku


Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o stavu Jordánu, a zejména oblasti jeho dolního toku  
B7‑0487/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–   s ohledem na mírovou smlouvu mezi Státem Izrael a Jordánským hášimovským královstvím z roku 1994,

–   s ohledem na izraelsko-palestinskou prozatímní dohodu o Západním břehu a pásmu Gazy z roku 1995 (dohoda Oslo II), a především na články 12 a 40 přílohy III této dohody,

–   s ohledem na rezoluci Senátu Spojených států amerických č. 387 ze dne 16. listopadu 2007, v níž senát vyjádřil svůj názor na zhoršování stavu Jordánu a Mrtvého moře a uvítal spolupráci obyvatel palestinské samosprávy, Izraele, a Jordánska,

–   s ohledem na společné prohlášení z pařížského summitu věnovaného oblasti Středomoří, který se konal dne 13. července 2008,

–   s ohledem na doporučení ohledně stavu údolí Jordánu, které vydal ad hoc výbor pro energetiku, životní prostředí a vodohospodářství Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění dne 14. března 2010,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Jordán, a zejména jeho dolní tok, je kulturní krajinou, která má univerzální hodnotu a značný historický, symbolický, náboženský, environmentální, zemědělský a hospodářský význam pro Blízký východ i další oblasti,

B.  vzhledem k tomu, že špatné hospodaření vedlo k závažnému znečištění Jordánu; vzhledem k tomu, že asi 98 % z 1,3 miliardy krychlových metrů přirozeného ročního průtoku sladké vody na dolním toku Jordánu bylo odkloněno, aby byla pokryta poptávka po vodě v domácnostech a v zemědělství; vzhledem k tomu, že jediné, co v současné době protéká dolním tokem Jordánu, je nečištěná odpadní voda, odtok z chovných rybníků, slaná voda a odtok ze zemědělské půdy,

C. vzhledem k tomu, že dolní tok Jordánu ztratil kvůli odklonění zdrojů sladké vody a vypouštění znečištěné odpadní vody do jeho toku polovinu biologických druhů,

D. vzhledem k tomu, že na konci roku 2011 mají začít fungovat nové čističky odpadních vod, jejichž úkolem bude odstranit znečištěné odpadní vody, které dolním tokem Jordánu v současnosti protékají; vzhledem k tomu, že nebudou-li současně s provozem těchto čističek pro dolní tok Jordánu vyhrazeny zdroje sladké vody, je pravděpodobné, že do konce roku 2011 rozsáhlé úseky Jordánu vyschnou,

E.  vzhledem k tomu, že pro obnovu dolního toku Jordánu je ročně třeba minimálně 400–600 milionů krychlových metrů vody,

F.  vzhledem k tomu, že Mrtvé moře představuje celosvětově jedinečný ekosystém; vzhledem k tomu, že Jordán je nejdůležitějším přítokem Mrtvého moře a zásadní snížení průtoku na dolním toku Jordánu je hlavní příčinou trvalého poklesu hladiny Mrtvého moře a třetinového úbytku plochy Mrtvého moře za necelých 50 let,

G. vzhledem k tomu, že v koncepci vedení vody z Rudého moře do Mrtvého moře je navrženo vybudování kanálu, který by spojoval Rudé a Mrtvé moře, podílel by se na obnově Mrtvého moře a zajišťoval by elektřinu a pitnou vodu obyvatelům Izraele, Jordánska i Palestiny; vzhledem k tomu, že by tento projekt mohl mít závažné důsledky pro jedinečný přírodní ráz oblasti; vzhledem k tomu, že Světová banka v této souvislosti zpracovává studii proveditelnosti a hodnocení dopadů na životní prostředí a sociálních dopadů,

H. vzhledem k tomu, že v mírové smlouvě mezi Státem Izrael a Jordánským hášimovským královstvím přikládaly obě strany velký význam integrovanému rozvoji riftového údolí Jordánu a dohodly se, že budou podél společných hranic spolupracovat na ekologické obnově Jordánu a na environmentální ochraně vodních zdrojů Jordánu i Mrtvého moře,

I.   vzhledem k tomu, že i přes existenci mírové smlouvy mezi Státem Izrael a Jordánským hášimovským královstvím jsou Palestinci vyloučeni z izraelské bezpečnostní zóny na Západním břehu dolního toku Jordánu, kterou v současnosti nezákonně obývají izraelští osadníci a používají k zemědělským účelům vodu, na niž mají nárok Palestinci,

J.   vzhledem k tomu, že úsilí o záchranu dolního toku Jordánu vedlo ke spolupráci mezi místními izraelskými, jordánskými a palestinskými zákonně vytvořenými komunitami, jež se v oblasti vodohospodářství potýkají, v různém rozsahu, se stejnými problémy; vzhledem k tomu, že aktivní spolupráce mezi vládami, místními komunitami a organizacemi občanské společnosti v daných zemích a na okupovaných územích může významnou měrou přispět k mírovému úsilí v tomto regionu,

K. vzhledem k tomu, že se palestinské obyvatelstvo na Západním břehu potýká se závažným nedostatkem vody; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou jedním ze základních předpokladů pro životaschopnost budoucího palestinského státu a představují rovněž významný aspekt bezpečnosti Státu Izrael,

L.  vzhledem k tomu, že finanční prostředky EU přispívají k úsilí o zmírnění environmentálních problémů v oblasti dolního toku Jordánu,

M. vzhledem k tomu, že na konferenci nazvané „Vodu za mír, mír za vodu“ a konané dne 13. října 2008 v Paříži vyzval bývalý francouzský prezident Jacques Chirac k zahájení iniciativy pro povodí Jordánu, do níž by se zapojily všechny státy z oblasti podél Jordánu, a vzhledem k tomu, že palestinský premiér Salám Fajjád v průběhu této konference uvítal výzvu prezidenta Chiraka k zahájení iniciativy zahrnující celé povodí Jordánu i všechny jeho státy a označil ji za jediné možné řešení,

1.  vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost zhoršování stavu Jordánu, zejména jeho dolního toku, a vyjadřuje vážné znepokojení nad touto situací;

2.  vyzývá země podél Jordánu k obnově této řeky, tedy k vypracování a realizaci politik, jež se zaměří na dosažení konkrétních výsledků v oblasti řízení poptávky po vodě v domácnostech a v zemědělství, v oblasti ochrany vodních zdrojů a nakládání s odpadními vodami i odtokovými vodami ze zemědělství a průmyslu, a dále k zajištění dostatečného množství sladké vody na dolním toku Jordánu;

3.  vyzývá vlády všech zemí ležících v povodí Jordánu, aby spolupracovaly při záchraně jeho dolního toku, a naléhavě je vyzývá k tomu, aby za podpory Evropské unie ustavili komisi pro povodí Jordánu, která by fungovala jako třístranné fórum pro spolupráci otevřené i pro ostatní země ležící v povodí, z nichž jsou všechny v současnosti členy Unie pro Středomoří;

4.  vyzývá Izrael a Jordánsko, aby plně dodržely závazky, které učinily v mírové smlouvě, pokud jde o obnovu Jordánu a ochranu vodních zdrojů této řeky a Mrtvého moře;

5.  bere na vědomí iniciativu izraelského ministerstva životního prostředí, které má v úmyslu vypracovat generální plán územního rozvoje v oblasti dolního toku Jordánu; vyzývá jordánskou vládu a palestinskou samosprávu, aby uskutečnily podobné iniciativy s cílem přijmout generální plány na obnovu této řeky v úsecích, které se nacházejí na jejich území, za předpokladu, že Izrael umožní Palestinské národní správě přístup k dolnímu toku Jordánu v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a mezinárodním právem; konstatuje, že by se tyto generální plány mohly stát základem komplexního regionálního plánu na obnovu a ochranu oblasti dolního toku Jordánu; zároveň bere na vědomí záměr Palestinské národní správy vybudovat kanál West Ghor, který byl zamýšlen již v Johnstonově plánu rozvoje Jordánu z roku 1955 a který by měl zajistit zavlažování břehu řeky na palestinském území okupovaného Západního břehu;

6.  připomíná, že koncepce vedení vody z Rudého moře do Mrtvého moře by neřešila problém zhoršování stavu Jordánu;

7.  konstatuje, že jakékoli trvale udržitelné řešení pro obnovu a zachování jedinečného přírodního prostředí v oblasti dolního toku Jordánu musí být založeno na integrovaném přístupu k rozvoji, který bude zahrnovat projekty v oblasti hospodářství, životního prostředí, energetiky a cestovního ruchu;

8.  vítá skutečnost, že jsou v oblasti dolního toku Jordánu, zejména v Izraeli, využívány stále vyspělejší vodohospodářské postupy a technologie, a vybízí k tomu, aby byly tyto postupy a technologie zpřístupněny všem stranám v regionu, včetně Palestinské národní správy; vyzývá mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, aby posílilo své úsilí zaměřené na poskytování další finanční a technické pomoci projektům v této oblasti;

9.  vyzývá Radu, Komisi a členské státy EU, aby ve svých dvoustranných a vícestranných vztazích se zeměmi ležícími podél Jordánu kladly větší důraz na stav Jordánu a aby nadále vyvíjely diplomatické snahy, poskytovaly finanční a technické prostředky na navrácení oblastí podél Západního břehu Jordánu palestinským obyvatelům a na obnovu této řeky, zejména jejího dolního toku, a to i v rámci iniciativy Unie pro Středomoří;

10. vítá spolupráci mezi izraelskými, jordánskými a palestinskými místními komunitami, jež se v oblasti dolního toku Jordánu v souvislosti s vodohospodářstvím potýkají se stejnými problémy, a znovu zdůrazňuje význam budování vzájemné důvěry při hledání spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě; vítá rovněž aktivní úlohu, kterou hrají nevládní organizace, včetně pobočky Přátel Země na Blízkém východě, v úsilí o záchranu Jordánu, a vyzývá mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, aby nadále podporovalo jejich činnost;

11. znovu zdůrazňuje, že zejména spravedlivé sdílení vodních zdrojů a vodohospodářství, které stejnou měrou zohledňuje potřeby všech obyvatel regionu, má zásadní význam pro zachování míru a stability na Blízkém východě, a vyzdvihuje nutnost vypracovat komplexní strategii pro řešení klíčových problémů s vodou v tomto regionu;

12. naléhavě vyzývá Izrael, aby mimo jiné i prostřednictvím zmírnění administrativních omezení zajistil Palestincům žijícím na Západním břehu lepší přístup k vodě, což je v souladu s jejich nároky stanovenými v dohodě Oslo II a mezinárodním právem, a aby v této oblasti rovněž usnadnil používání vyspělejších vodohospodářských postupů a technologií, včetně čističek odpadních vod;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vyslanci Kvartetu na Blízkém východě, Knesetu a izraelské vládě, parlamentu a vládě Jordánska, parlamentu a vládě Libanonu, prezidentovi Palestinské národní správy, Palestinské legislativní radě a parlamentu a vládě Sýrie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí