Förslag till resolution - B7-0487/2010Förslag till resolution
B7-0487/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet

1.9.2010

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0452/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0484/2010

Förfarande : 2010/2775(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0487/2010
Ingivna texter :
B7-0487/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0487/2010

Europaparlamentets resolution om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–   med beaktande av fredsfördraget mellan staten Israel och Hashemitiska konungariket Jordanien från 1994,

–   med beaktande av det israelisk-palestinska interimsavtalet om Västbanken och Gazaremsan från 1995 (Oslo II-avtalet) och artiklarna 12 och 40 i bilaga III i synnerhet,

–   med beaktande av resolution 387 av den 16 november 2007 från Förenta staternas senat där senaten ger uttryck för sina känslor inför det försämrade tillståndet för Jordanfloden och Döda havet och där samarbetet mellan Israels och Jordaniens folk samt den palestinska myndigheten välkomnas,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen om Medelhavsområdet från toppmötet i Paris den 13 juli 2008,

–   med beaktande av rekommendationen av den 14 mars 2010 om situationen i Jordandalen från det tillfälliga utskottet för energi, miljö och vatten i parlamentariska församlingen EU-Medelhavsområdet,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Jordanfloden, och i synnerhet det nedre flodområdet, är ett kulturlandskap av universellt värde med stor historisk, symbolisk, religiös, ekologisk, jordbruksmässig och ekonomisk betydelse för Mellanöstern och kringliggande regioner.

B.  Vanskötsel har gjort att Jordanfloden blivit kraftigt förorenad. Omkring 98 procent av det 1,3 miljarder kubikmeter årliga naturliga sötvattenflödet i nedre Jordanfloden har avletts för att klara av hushållens och jordbrukens efterfrågan på vatten. Det enda som för närvarande rinner i nedre Jordanfloden är orenat avloppsvatten, avrinning från fiskdammar, salthaltigt vatten samt avrinning från jordbruket.

C. Nedre Jordanfloden har förlorat 50 procent av sin biologiska mångfald på grund av att färskvattenresurser har avletts och förorenat avloppsvatten har dumpats i floden.

D. Nya reningsverk för avloppsvatten, vars syfte är att få bort det förorenade avloppsvatten som just nu rinner i nedre Jordanfloden, ska tas i drift mot slutet av 2011. Om inte nedre Jordanfloden får färskvattenresurser parallellt med att reningsverken tas i bruk kommer långa sträckor av floden antagligen att torka ut mot slutet av 2011.

E.  Det behövs årligen minst 400–600 miljoner kubikmeter vatten för att återställa nedre Jordanfloden.

F.  Döda havet besitter ett internationellt sett unikt ekosystem. Jordanfloden är Döda havets huvudsakliga tillflöde och den dramatiska minskningen av flödet från nedre Jordanfloden har varit den främsta orsaken till att vattennivån i Döda havet har fortsatt att sjunka och att Döda havets yta har minskat med en tredjedel på mindre än 50 år.

G. Enligt ett koncept om vattentillförsel mellan Röda havet och Döda havet (Red Sea‑Dead Sea Water Conveyance Concept) ska en kanal byggas från Röda havet till Döda havet som ska bidra till en återuppbyggnad av Döda havet och ge el och dricksvatten åt israeler, jordanier och palestinier. Detta projekt kan få allvarliga konsekvenser för Döda havets unika naturliga egenskaper. Världsbanken arbetar på en genomförbarhetsstudie och gör samtidigt en miljömässig och social bedömning av projektet.

H. I fredsfördraget mellan staten Israel och Hashemitiska konungariket Jordanien fäste båda parterna stor vikt vid den integrerade utvecklingen av Jordandalen och enades om att samarbeta längs de gemensamma gränserna för att åstadkomma en ekologisk återhämtning av Jordanfloden och miljöskydd för både Röda och Döda havets vattenresurser.

I.   Trots fredsfördraget mellan staten Israel och Hashemitiska konungariket Jordanien har palestinier utestängts från en israelisk säkerhetszon som har upprättats på Västbanken längs nedre Jordanfloden, som för närvarande olagligt ockuperas av israeliska bosättare vilka brukar marken med vatten som palestinierna har rätt till.

J.   Ansträngningarna för att rädda nedre Jordanfloden har lett till samarbete mellan israeliska, jordanska och palestinska lagligt upprättade samhällen med olika grader av samma vattenproblem. Aktivt samarbete mellan regeringar, lokalsamhällen och civila organisationer i de berörda länderna och de ockuperade områdena kan på ett avgörande sätt bidra till regionala fredsskapande insatser.

K. Vattenbristen för den palestinska befolkningen på Västbanken är mycket allvarlig. Tillräckliga vattenresurser är en grundläggande förutsättning för en framtida fungerande palestinsk stat och en viktig aspekt för staten Israels säkerhet.

L.  EU-stöd har bidragit till insatser för att minska miljöproblemen i området kring nedre Jordanfloden.

M. Den 13 oktober 2008, under konferensen ”Water for Peace, Peace for Water” som hölls i Paris, efterlyste Frankrikes före detta president Jacques Chirac ett initiativ för Jordanflodens avrinningsområde som skulle inkludera alla länder längs floden. På samma konferens välkomnade den palestinske premiärministern Salam Fayyad Chiracs krav på ett initiativ för avrinningsområdet som inkluderar alla länder längs floden som den enda lösningen.

1.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på och uttrycker allvarlig oro över försämringen av Jordanfloden, särskilt dess nedre del.

2.  Europaparlamentet uppmanar länderna längs Jordanfloden att återställa floden genom att utarbeta och genomföra strategier inriktade på konkreta resultat när det gäller hantering av hushållens och jordbrukens efterfrågan på vatten, vattenvård samt hantering av avloppsvatten och jordbruks- och industriutsläpp, samt att säkerställa ett tillräckligt inflöde av färskvatten i nedre Jordanfloden.

3.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i alla länder i Jordanområdet att i en anda av samarbete verka för att rädda nedre Jordanfloden och att med stöd från EU tillsätta en kommission för Jordanområdet, som skulle fungera som ett trilateralt samarbetsforum öppet för andra länder längs floden, av vilka samtliga för närvarande är parter i unionen för Medelhavsområdet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Israel och Jordanien att till fullo respektera fredsavtalets åtaganden om återställande av Jordanfloden och skydd av vattenresurserna i floden och i Döda havet.

5.  Europaparlamentet noterar det israeliska miljöministeriets initiativ om en handlingsplan för landskapsutveckling i området kring nedre Jordanfloden. Parlamentet uppmanar Jordaniens regering och den palestinska myndigheten att komma med liknande initiativ för att få till stånd handlingsplaner för återställandet av de delar av Jordanfloden som flyter genom respektive lands territorium, under förutsättning att Israel beviljar den palestinska nationella myndigheten tillträde till nedre Jordanfloden i enlighet med tillämpliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd och i enlighet med internationell rätt. Sådana handlingsplaner skulle kunna ligga till grund för en omfattande regional plan för återställande och skydd av området kring nedre Jordanfloden. Parlamentet noterar den palestinska nationella myndighetens planer på att anlägga en West Ghor-kanal, som fanns med i 1955 års Johnstonplan, för att bevattna de palestinska flodområdena på den ockuperade Västbanken.

6.  Europaparlamentet erinrar om att en kanal mellan Röda havet och Döda havet (Red Sea‑Dead Sea Water Conveyance Concept) inte skulle avhjälpa försämringen av Jordanfloden.

7.  Europaparlamentet konstaterar att en hållbar lösning för att återställa och bevara den unika naturliga miljön i området kring nedre Jordanfloden måste baseras på en integrerad utvecklingsstrategi med projekt inom ekonomi, miljö, energi och turism.

8.  Europaparlamentet välkomnar de alltmer avancerade metoder och tekniker för vattenförvaltning som används i området kring nedre Jordanfloden, särskilt i Israel, och önskar att dessa överförs till alla parter i regionen, inklusive den palestinska nationella myndigheten. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet, inklusive EU, att öka insatserna för att ge ytterligare ekonomiskt och tekniskt stöd åt projekt på detta område.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och EU:s medlemsstater att trycka hårdare på situationen i Jordanfloden i sina bilaterala och multilaterala förbindelser med länder belägna utmed floden och att fortsätta med sina diplomatiska ansträngningar och sitt ekonomiska och tekniska stöd för att återföra Västbankens flodområden i palestinsk besittning och återställa floden, i synnerhet dess nedre del, även inom initiativet ”en union för Medelhavsområdet”.

10. Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan israeliska, jordanska och palestinska lokalsamhällen som brottas med samma vattenproblem i området kring nedre Jordanfloden, och framhåller på nytt vikten av förtroendeskapande åtgärder för att få till stånd en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern. Parlamentet välkomnar även de aktiva insatserna från frivilligorganisationer, däribland Friends of the Earth Middle East, för att rädda Jordanfloden, och uppmanar det internationella samfundet, inklusive EU, att ge fortsatt stöd åt deras verksamhet.

11. Europaparlamentet framhåller på nytt att frågan om vattenförvaltning, särskilt om en rättvis vattenfördelning som tar lika hänsyn till behoven hos alla människor i regionen, är ytterst viktig för varaktig fred och stabilitet i Mellanöstern. Parlamentet understryker behovet av en omfattande strategi för de viktigaste vattenfrågorna i regionen.

12. Europaparlamentet uppmanar Israel att, bland annat genom att minska de administrativa restriktionerna, se till att palestinier på Västbanken får bättre tillgång till vattenresurserna, vilket de har rätt till enligt Oslo II-avtalet och internationell rätt, och att underlätta bruket av förbättrade vattenförvaltningsmetoder och -tekniker i området, bland annat för rening av avloppsvatten.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, Knesset och Israels regering, Jordaniens parlament och regering, Libanons parlament och regering, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet samt Syriens parlament och regering.