Процедура : 2010/2775(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0488/2010

Внесени текстове :

B7-0488/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Гласувания :

PV 09/09/2010 - 5.4

Приети текстове :

P7_TA(2010)0314

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.568v01-00
 
B7-0488/2010

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0452/2010

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението на река Йордан


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението на река Йордан  
B7‑0488/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–   като взе предвид Договора за мир между Държавата Израел и Хашемитското кралство Йордания от 1994 г.,

–   като взе предвид израелско-палестинското временно споразумение относно Западния бряг и ивицата Газа от 1995 г. (споразумение Осло II), и по-специално членове 12 и 40 от неговото Приложение III,

–   като взе предвид Резолюция 387 на Сената на Съединените щати от 16 ноември 2007 г., в която се изразява становището на Сената относно спадането на равнището на река Йордан и на Мъртво море и се приветства сътрудничеството между народите на Израел и Йордания и палестинската власт,

–   като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище в Париж, посветена на Средиземноморието, проведена на 13 юли 2008 г.,

–   като взе предвид Препоръката относно положението в Йорданската долина на специалната комисия по енергетика, околна среда и води на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея от 14 март 2010 г.,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че река Йордан, и по-специално долното течение на река Йордан, е културен ландшафт от всеобщо значение с огромна историческа, символична, екологична, земеделска и икономическа важност в Близкия Изток и извън неговите граници,

Б.  като има предвид, че лошото управление доведе до сериозно замърсяване на река Йордан; като има предвид, че по приблизителна оценка 98% от годишния отток в долното течение на река Йордан, възлизащ на 1.3 млрд. кубически метра сладка вода, се отклоняват, за да се удовлетворят потребностите на местното население и на земеделието; като има предвид, че към момента по долното течение на река на Йордан текат само непречистени води от канализацията, оттичащи се води от рибарници, солени води и земеделски отпадни води,

В.  като има предвид загубата на 50 % от биологичното разнообразие по долното течение на река Йордан в резултат на отклоняването на източници на сладка вода и изхвърлянето на замърсени отпадни води по протежение на реката,

Г.  като има предвид, че новите центрове за пречистване на отпадни води, чиято цел е да премахнат замърсените отпадни води, които в момента текат по долното течение на река Йордан, според плановете трябва да започнат да функционират в края на 2011 г.; като има предвид, че ако не бъдат осигурени източници на сладка вода по долното течение на река Йордан, което да съвпадне с функционирането на тези центрове, големи участъци от реката вероятно ще пресъхнат до края на 2011 г.,

Д. като има предвид, че най-малко 400-600 млн. кубически метра вода са необходими годишно за рехабилитирането на долното течение на река Йордан,

Е.  като има предвид, че Мъртво море има уникална в целия свят екосистема; като има предвид, че река Йордан е основният приток на Мъртво море и драстично намалялото количество на водата по долното течение на река Йордан е основната причина за непрекъснатият спад в равнището на водата в Мъртво море и намаляването с една трета на повърхността на Мъртво море в рамките на по-малко от 50 години,

Ж. като има предвид, че в концепцията за прехвърляне на вода от Червено море в Мъртво море се предлага изграждането на канал, който да се простира от Червено море до Мъртво море, да допринася за възстановяването на Мъртво море и да осигури електричество и питейна вода на израелците, йорданците и палестинците; като има предвид, че този проект може да има сериозни последици за уникалния характер на региона; като има предвид, че Световната банка работи върху проучване на осъществимостта на проекта, както и върху екологична и социална оценка в тази връзка,

З.  като има предвид, че в договора за мир между Държавата Израел и Хашемитското кралство Йордания и двете страни придадоха голямо значение на интегрираното развитие на региона на Йорданската падина и се съгласиха да си сътрудничат по общите си граници с цел екологично възстановяване на река Йордан и екологична защита на водните ресурси както на реката, така на и на Мъртво море,

И. като има предвид, че усилията за спасяване на долното течение на река Йордан доведоха до сътрудничество между местните израелски, йордански и палестински общности, които са изправени пред едни и същи предизвикателства по отношение на водата; като има предвид, че активното сътрудничество между правителствата, местните общности и организации на гражданското общество в засегнатите държави и територии може да допринесе съществено за усилията за постигане на мир в региона,

Й. като има предвид, че палестинското население по Западния бряг е изправено пред сериозен недостиг на вода; като има предвид, че достатъчни водни ресурси са едно от главните предварителни условия за една жизнеспособна палестинска държава в бъдеще, както и важен аспект от сигурността на Държавата Израел,

К. като има предвид, че финансирането от ЕС допринася за опитите за облекчаването на екологичните предизвикателства, пред които е изправен регионът по долното течение на река Йордан,

1.  насочва вниманието към и изразява сериозната си загриженост относно спадането на равнището на река Йордан, и по-специално по долното течение на река Йордан;

2.  призовава държавите, през чиято територия преминава реката, да възстановят река Йордан, като изработят и прилагат политики, насочени към конкретни резултати при управлението на потребностите от вода на домакинствата и земеделието, съхраняването на водите и управлението на замърсените води от канализацията, земеделието и промишлеността, както и да гарантира, че достатъчни количества сладка вода се вливат в долното течение на река Йордан;

3.  призовава правителствата на Израел и Йордания, както и палестинската власт да работят в дух на сътрудничество, за да спасят долното течение на река Йордан, и настоятелно ги призовава да създадат, с подкрепата на Европейския съюз, комисия за басейна на река Йордан, която да бъде тристранен форум за сътрудничество, отворен за държавите, през чиито територии тече реката;

4.  призовава Израел и Йордания да зачитат изцяло ангажиментите, поети в мирното споразумение между тях по отношение на възстановяването на река Йордан, както и опазването на водните ресурси на реката и на Мъртво море;

5.  приветства инициативата на израелския министър на околната среда за изработване на основен план за развитие на ландшафта в региона на долното течение на река Йордан; настоятелно призовава йорданското правителство и палестинската власт да предприемат подобни инициативи с цел приемане на основни планове за възстановяването на участъците от реката, които текат през територията на съответната държава; отбелязва, че подобни планове може да се превърнат в основа за цялостен регионален план за възстановяване и опазване на долното течение на река Йордан;

6.  припомня, че концепцията за прехвърляне на вода от Червено море в Мъртво море няма да допринесе за решаване на проблема със спадането на равнището на река Йордан;

7.  отбелязва, че всяко устойчиво решение за възстановяване и съхраняване на уникалната естествена среда в региона по долното течение на река Йордан трябва да се основава на интегриран подход за развитие, включително икономически, екологични и свързани с енергетиката проекти и проекти в областта на туризма;

8.  приветства прилагането на все по-усъвършенствани методи и технологии за управление на водите в региона по долното течение на река Йордан, особено в Израел, и насърчава прехвърлянето на тези методи и технологии към всички държави в региона; призовава международната общност, включително Европейския съюз, да полагат повече усилия за осигуряване на още финансова и техническа помощ за проекти в тази област;

9.  призовава Съвета, Комисията и държавите-членки на ЕС да поставят по-силен акцент върху положението на река Йордан в своите двустранни и многостранни отношения с държави, през чиято територия тече реката, и да продължават да предоставят финансова и техническа помощ с цел възстановяването на реката, и по-специално долното течение на река Йордан, включително в рамките на инициативата „Съюз за Средиземноморието“;

10. приветства сътрудничеството между израелските, йорданските и палестинските местни общности, които са изправени пред едни и същи предизвикателства по отношение на водата в региона на долното течение на река Йордан и отново подчертава важността на изграждането на доверие при постигането на справедлив и траен мир в Близкия Изток; приветства също така активната роля на неправителствени организации, включително „Приятели на Земята - Близък Изток“, в усилията, насочени към спасяване на река Йордан, и призовава международната общност, включително Европейския съюз, да продължи да подпомага техните дейности;

11. отново подчертава, че въпросът за управлението на водите, и особено за справедливото разпределяне на водата, което зачита в еднаква степен потребностите на всички хора, живеещи в региона, е от първостепенна важност за трайния мир и стабилността в Близкия Изток и изтъква необходимостта от цялостна стратегия по отношение на основните предизвикателства в региона, свързани с водата;

12. настоятелно призовава Израел да гарантира, включително чрез намаляване на административните пречки, по-широк достъп до водните ресурси за палестинците, живеещи на Западния бряг, както и да улесни използването в региона на подобрени методи и технологии за управление на водите, включително при пречистването на отпадните води;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, специалния пратеник на Четворката в Близкия изток, Кнесета и израелското правителство, парламента и правителството на Йордания, парламента и правителството на Ливан, президента на Палестинската национална власт, Палестинския законодателен съвет и парламента и правителството на Сирия.

 

Правна информация - Политика за поверителност