Menettely : 2010/2775(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0488/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0488/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0314

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 68k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.568v01-00
 
B7-0488/2010

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0452/2010 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Jordanjoen tilanteesta


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jordanjoen tilanteesta  
B7‑0488/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–   ottaa huomioon Israelin valtion ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen rauhansopimuksen vuodelta 1994,

–   ottaa huomioon vuonna 1995 tehdyn Israelin ja Palestiinan väliaikaisen sopimuksen Länsirannasta ja Gazan alueesta (Oslo II -sopimus) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 12 artiklan ja 40 artiklan,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen senaatin 16. marraskuuta 2007 antaman päätöslauselman nro 387 senaatin kannasta Jordanjoen ja Kuolleenmeren tilan heikentymiseen ja myönteisestä suhtautumisesta yhteistyöhön Israelin, Jordanian ja Palestiinan kansojen välillä,

–   ottaa huomioon Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyn Välimeren maiden huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon parlamentaarisen Euro–Välimeri-edustajakokouksen tilapäisen energia-, ympäristö- ja vesikomitean 14. maaliskuuta 2010 antaman suosituksen Jordanjoen laakson tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että Jordanjoki ja etenkin sen alajuoksu ovat kulttuurimaisemaa, jolla on yleismaailmallista merkitystä ja joka on erittäin tärkeä historian, symbolien, uskonnon, ympäristön, maanviljelyn ja talouden kannalta Lähi-idässä ja muualla,

B.  toteaa, että huono hoito on johtanut Jordanjoen vakavaan saastumiseen; toteaa, että arviolta 98 prosenttia Jordanjoen alajuoksun kautta virtaavasta luonnollisen makean veden määrästä, joka on 1,3 miljardia kuutiometriä, on johdettu täyttämään kotitalouksien ja maanviljelyn vedentarvetta; toteaa, että Jordanjoen alajuoksulla virtaa enää vain käsittelemätöntä jätevettä, kalankasvatusaltaista huuhtoutunutta vettä, suolaista vettä ja maataloudesta huuhtoutunutta vettä,

C. toteaa, että Jordanjoen alajuoksun biologinen monimuotoisuus on vähentynyt 50 prosenttia sen seurauksena, että makeaa vettä on johdettu muualle ja jokeen on johdettu saastunutta jätevettä,

D. panee merkille, että on vuoden 2011 lopussa on suunniteltu otettavan käyttöön uusia jäteveden käsittelylaitoksia, joilla on tarkoitus estää Jordanjoen alajuoksulle nyt valuvat saastuneet jätevedet; katsoo, että jos tätä edistysaskelta ei täydennetä makean veden varantojen lisäämisellä Jordanjoen alajuoksuun, suuret osat joesta kuivuvat vuoden 2011 loppuun mennessä,

E.  toteaa, että Jordanjoen alajuoksun elvyttämiseen tarvitaan vuosittain vähintään 400–600 miljoonaa kuutiometriä vettä,

F.  toteaa, että Kuolleenmeren ekosysteemi on ainutlaatuinen koko maailmassa; toteaa, että Jordanjoki on tärkein Kuolleeseenmereen tuleva vesivirta ja että sen alajuoksun virtaaman merkittävä väheneminen on ollut suurin syy Kuolleenmeren vedenpinnan jatkuvaan laskuun sekä Kuolleenmeren pinta-alan vähenemiseen kolmanneksella alle 50 vuodessa,

G. toteaa, että Punaisenmeren vedensiirtosuunnitelman mukaan rakennettaisiin Punaisestamerestä Kuolleeseenmereen johtava kanava, joka edistäisi Kuolleenmeren elpymistä ja antaisi sähköä ja juomavettä Israelin, Jordanian ja Palestiinan asukkaille; toteaa, että tällä hankkeella saattaa olla vakavia vaikutuksia alueen luonnon ainutlaatuisiin piirteisiin; ottaa huomioon, että Maailmanpankki tekee parhaillaan asiaan liittyvää toteutettavuustutkimusta sekä arviota ympäristöllisestä ja sosiaalisista vaikutuksista,

H. ottaa huomioon, että Israelin valtion ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisessä rauhansopimuksessa molemmat osapuolet kiinnittivät suurta huomiota Jordanin hautavajoaman alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja sopivat rajayhteistyöstä, jolla pyritään Jordanjoen ekologiseen elvyttämiseen sekä vesivarojen ympäristölliseen suojeluun sekä joessa että Kuolleessameressä,

I.   ottaa huomioon, että ponnistelut Jordanjoen pelastamiseksi ovat saaneet aikaan sen, että samoista vesiongelmista kärsivät paikallisyhteisöt Israelissa, Jordaniassa ja Palestiinassa ovat alkaneet tehdä yhteistyötä; katsoo, että aktiivinen yhteistyö hallitusten, paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä kyseisissä maissa ja asianomaisilla alueilla saattaa edistää merkittävästi alueellisen rauhanprosessin etenemistä,

J.   ottaa huomioon, että Länsirannan palestiinalaisväestö kärsii vakavasta vesipulasta; ottaa huomioon, että riittävät vesivarat ovat yksi keskeisistä edellytyksistä tulevan palestiinalaisvaltion elinkelpoisuudelle sekä merkittävä Israelin valtion turvallisuuteen liittyvä näkökohta,

K. ottaa huomioon, että EU:n rahoituksella on pyritty lieventämään Jordanjoen alajuoksun alueen ympäristöhaasteita,

1.  kiinnittää huomiota Jordanjoen ja erityisesti sen alajuoksun tilan heikentymiseen ja pitää sitä erittäin huolestuttavana;

2.  kehottaa joen rantavaltioita elvyttämään Jordanvirtaa laatimalla ja panemalla täytäntöön toimintalinjoja, joilla pyritään konkreettisiin tuloksiin kotitalouksien ja maatalouden vedenkysynnän hallinnassa, vesivarojen suojelussa ja yhdyskuntajätevesien sekä maatalouden ja teollisuuden jätevesien hallinnassa sekä varmistamaan, että Jordanin alajuoksulle virtaa riittävästi makeaa vettä;

3.  kehottaa Israelin ja Jordanian hallituksia sekä palestiinalaishallintoa työskentelemään yhteistyön hengessä Jordanjoen alajuoksun pelastamiseksi ja kehottaa niitä perustamaan Euroopan unionin tuella Jordanjoen laaksoa käsittelevän komitean, joka olisi kolmenvälinen yhteistyöfoorumi ja samalla avoin muillekin jokeen rajoittuville maille;

4.  kehottaa Israelia ja Jordaniaa täyttämään täysin niiden rauhansopimuksessa olevat sitoumukset, jotka koskeva Jordanjoen elvyttämistä sekä joen ja Kuolleenmeren vesivarojen suojelua;

5.  suhtautuu myönteisesti Israelin ympäristöasiain ministerin aloitteeseen maiseman kehittämistä koskevan yleissuunnitelman laatimiseksi Jordanin alajuoksun alueelle; kehottaa Jordanian hallitusta ja palestiinalaishallintoa toteuttamaan vastaavia aloitteita, joiden tarkoituksena on hyväksyä yleissuunnitelma joen kunnostamiseksi niille kuuluvilla alueilla; toteaa, että tällaiset yleissuunnitelmat voisivat olla pohjana kattavalle alueelliselle suunnitelmalle Jordanjoen alajuoksun alueen elvyttämiseksi ja suojelemiseksi;

6.  muistuttaa, että Punaisenmeren ja Kuolleenmeren välisessä vedensiirtosuunnitelmassa ei käsitellä Jordanin tilan huononemista;

7.  toteaa, että Jordanin alajuoksun alueen ainutlaatuisen luonnonympäristön elvyttämistä ja säilyttämistä koskevan kestävän suunnitelman on perustuttava yhtenäiseen kehittämistä koskevaan menettelyyn, joka kattaa talouteen, ympäristöön, energiaan ja matkailuun liittyvät hankkeet;

8.  pitää myönteisenä entistä useampien ja entistä kehittyneempien vesitalousmallien soveltamista Jordanjoen alajuoksulla erityisesti Israelissa ja kannustaa siirtämään näitä malleja ja tällaista tekniikkaa alueen kaikkiin maihin; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, Euroopan unioni mukaan luettuna, nopeuttamaan ponnisteluita lisärahoituksen ja teknisen tuen myöntämiseksi hankkeille tällä alalla;

9.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota Jordanjoen tilanteeseen kahden- ja monenvälisissä suhteissaan rantavaltioiden kanssa ja jatkamaan rahoitustuen ja teknisen tuen myöntämistä joen ja erityisesti sen alajuoksun kunnostamiseksi myös Välimeren unionia koskevan aloitteen puitteissa;

10. suhtautuu myönteisesti samoista vesiongelmista Jordanjoen alajuoksulla kärsivien Israelin, Jordanian ja Palestiinan paikallisyhteisöjen väliseen yhteistyöhön ja korostaa jälleen luottamuksen rakentamisen merkitystä pyrittäessä löytämään oikeudenmukainen ja kestävä rauha Lähi-itään; suhtautuu myönteisesti myös aktiiviseen rooliin, jonka kansalaisjärjestöt, Friends of the Earth Middle East mukaan luettuna, ovat omaksuneet Jordanjoen pelastamiseen liittyvissä pyrkimyksissä ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja myös Euroopan unionia jatkamaan niiden toiminnan tukemista;

11. korostaa jälleen, että vesienhoito ja erityisesti vesivarojen oikeudenmukainen jakaminen niin, että kaikkien alueella asuvien ihmisten tarpeita kunnioitetaan tasapuolisesti, on erittäin tärkeää Lähi-idän kestävän rauhan ja vakauden kannalta ja painottaa, että alueen tärkeimpiä vesiongelmia varten tarvitaan kattava strategia;

12. kehottaa Israelia varmistamaan, että myös hallinnollisia esteitä poistamalla Länsirannalla asuvat palestiinalaiset saavat lisää vettä käytettäväkseen, ja helpottamaan vesienhoitoa koskevien kehittyneiden menetelmien ja tekniikoiden käyttöä alueella, jätevesien käsittely mukaan luettuna;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin hallitukselle ja Knessetille, Jordanian hallitukselle ja parlamentille, Libanonin hallitukselle ja parlamentille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Syyrian hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö