Forslag til beslutning - B7-0492/2010Forslag til beslutning
B7-0492/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om romaernes situation i Europa og krænkelse af retten til fri bevægelighed

6.9.2010

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler og Lívia Járóka for PPE-Gruppen
Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0492/2010

B7‑0492/2010

Europa-Parlamentets beslutning om romaernes situation i Europa og krænkelse af retten til fri bevægelighed

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til beslutning af 25. marts 2010 om andet EU-topmøde om romaer[1], beslutning af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU[2], beslutning af 10. juli 2008 om oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer[3], beslutning af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer[4], beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU[5] og beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union[6],

–   der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–   der henviser til artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU),

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 19, stk. 1,

–   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 4 i protokol nr. 4 hertil,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område[7],

–   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse[8],

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. april 2010 om social og økonomisk integration af romaer i Europa[9],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at retten til fri bevægelighed for personer er en af de grundlæggende frihedsrettigheder, der er forankret i EU-retten, og at denne rettighed omfatter EU-borgernes ret til at flytte til en anden EU-medlemsstat for at arbejde eller tage ophold der sammen med deres familiemedlemmer på de vilkår, der er fastsat i direktiv 2004/38/EF,

B.  der henviser til, at de franske myndigheder i juli 2010 begyndte at fjerne og evakuere en række lejre, der var rejst af romaer i deres egenskab af borgere fra bestemte EU-medlemsstater, da det blev påstået, at de opholdt sig illegalt i Frankrig,

C. der henviser til, at 700 personer angiveligt blev sendt tilbage til deres oprindelsesland, i de fleste tilfælde på grundlag af en frivillig ordning, og at dette skete med særlige flyafgange den 19. og 26. august; der tilføjer, at der er planlagt endnu en afgang i slutningen af september,

D. der henviser til, at Frankrig som de øvrige medlemsstater er i sin gode ret til at anvende direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed på EU's område under overholdelse af de betingelser, der er knyttet hertil,

E.  der henviser til, at EU har iværksat en række foranstaltninger med henblik på social integration af romaer og afsat særlige budgetmidler til dette formål, men at disse foranstaltninger hidtil ikke har givet tilstrækkelige resultater,

F.  der henviser til, at romaernes sociale og økonomiske udstødelse er et europæisk anliggende og kræver en europæisk strategi,

I. En europæisk strategi for romaer

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre en europæisk strategi for romaer, der især omfatter følgende foranstaltninger:

­    udarbejdelse af en handlingsplan baseret på et omfattende samarbejde mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne samt andre aktører,

­    fastsættelse af klare indikatorer, frister og kriterier til vurdering af de opnåede fremskridt,

­    indførelse af egnede kontrolinstrumenter for at sikre, at de finansielle og menneskelige ressourcer udnyttes effektivt,

­    inddragelse af romasamfundene i alle aspekter af planlægnings-, gennemførelses- og tilsynsarbejdet,

­    effektiv gennemførelse af foranstaltningerne på lokalt plan så tæt på romasamfundene som muligt,

­    lærerige konklusioner af de indhøstede erfaringer fra tidligere initiativer for at undgå, at eventuelle fejl gentages, og at de opstillede målsætninger ikke nås;

2.  slår til lyd for, at der udarbejdes et omfattende udviklingsprogram, som på samme tid er rettet mod alle beslægtede politikområder og muliggør øjeblikkelig indgriben i marginaliserede områder, der kæmper med alvorlige strukturelle problemer;

3.  slår til lyd for, at der indgås klare lovgivningsmæssige forpligtelser og afsættes troværdige budgetmidler til fremme af romaernes integration i samfundet og tilskynder medlemsstaterne til at vedtage og anvende på de pågældende foranstaltninger til dette formål;

4.  opfordrer Kommissionen til at være medlemsstaterne behjælpelig med at forbedre udnyttelsen af EU-midlerne, bl.a. ved at foreslå metoder til forenkling af adgangsprocedurerne til midlerne;

5.  opfordrer medlemsstaterne til i fuldt omfang at udnytte de muligheder, som frembydes af forordning (EU) nr. 437/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper, og at gøre dette med den målsætning at genintegrere deres mest sårbare samfund og støtte en bæredygtig udvikling heraf;

6.  opfordrer Kommissionen til at påtage sig en ledende rolle i bestræbelserne på at skabe forudsætningerne for en konstruktiv dialog mellem medlemsstaterne om romamindretallet;

7.  slår til lyd for, at den europæiske platform for romaernes integration udvikles til et formelt koordinationsinstrument for Kommissionen og medlemsstaterne med deltagelse af ngo'er;

8.  opfordrer Kommissionen til i øget omfang at gennemføre bevidstgørelses- og informationskampagner på EU-plan om romaspørgsmålet;

9.  er af den opfattelse, at det næste EU-topmøde om romaer vil være en god lejlighed til at styrke EU's indsats til fremme af romaernes situation på EU's område;

II. Direktiv 2004/38/EF.

10. understreger, at romafolket er et mindretal, hvis medlemmer for hovedpartens vedkommende er statsborgere i en EU-medlemsstat og derfor er omfattet af de rettigheder og forpligtelser, der resulterer af direktiv 2004/38/EF;

11. understreger, at europæiske borgere har ret til at flytte til og tage ophold i enhver EU-medlemsstat, hvis bestemte betingelser er opfyldt – hvilket navnlig indebærer, at de for ophold af mere end tre måneders varighed:

­    skal være arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten, eller

­    skal råde over tilstrækkelige midler, således at de ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstaten, og være fuldt dækket af en sygeforsikring, eller

­    skal følge et uddannelsesforløb og være fuldt dækket af en sygeforsikring;

12. bemærker, at ovennævnte direktiv 2004/38/EF også giver medlemsstaterne ret til at begrænse retten til indrejse og ophold for EU-borgere og deres familiemedlemmer uanset nationalitet for at tage hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, og at medlemsstaterne ikke er forpligtet til at underrette Kommissionen forud for anvendelsen af bestemmelsen om hensynet til den offentlige orden;

13. bemærker desuden, at der skal tages stilling til ansvaret for enhver kriminel handling fra sag til sag, og at et sådant ansvar ikke kan tillægges grupper eller samfund;

14. minder medlemsstaterne om, at de er forpligtet til at gennemføre EU-direktiverne og overholde EU-traktaterne for at sikre, at de demokratiske spilleregler, retsstatsprincippet og menneskerettighederne overholdes i hele EU;

15. har tillid til, at EU-traktatens artikel 2 om de værdier, Unionen bygger på – herunder ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed og solidaritet – overholdes i hele EU;

16. understreger, at udstødelse af EU-borgere skal ske fra sag til sag og på grundlag af konkrete retsafgørelser;

17. mener, at romafolkets situation i Europa ikke bør få betydning for Rumæniens og Bulgariens kommende tiltrædelse af Schengen-samarbejdet;

* * *

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.