Πρόταση ψηφίσματος - B7-0492/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0492/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη και την παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία

6.9.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος (2) του Κανονισμού

Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0492/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0492/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0492/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη και την παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά[1], της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ[2], της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την απογραφή των Ρομά με βάση την εθνοτική καταγωγή στην Ιταλία[3], της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά[4], της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση[5] και της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση[6],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ιδίως το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 4,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ[7] σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000[8] περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2010 σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη[9]

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων συνιστά μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε κάποιο άλλο με σκοπό να εργαστούν και να εγκατασταθούν εκεί μαζί με τις οικογένειές τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2010 οι γαλλικές αρχές άρχισαν να κατεδαφίζουν και να εκκενώνουν καταυλισμούς των Ρομά, οι οποίοι, παρόλο που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, χαρακτηρίζονται ως πρόσωπα που διαμένουν παράνομα στη Γαλλία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πηγές 700 άνθρωποι επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους, κυρίως βάσει ενός προαιρετικού συστήματος, μέσω πτήσεων που προγραμματίστηκαν για αυτόν τον σκοπό στις 19 και 26 Αυγούστου και λαμβάνοντας υπόψη ότι μία ακόμη τέτοια πτήση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και άλλα κράτη μέλη, η Γαλλία έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους που επισυνάπτονται σε αυτήν,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που η ΕΕ έχει λάβει σειρά μέτρων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και έχει διαθέσει ειδικό προϋπολογισμό για αυτόν τον σκοπό, τα μέτρα αυτά δεν είχαν επαρκή αποτελέσματα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός των Ρομά συνιστά ευρωπαϊκό θέμα και απαιτεί τη θέσπιση ευρωπαϊκής στρατηγικής,

I. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά

1.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά, η οποία να θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα:

­    την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης που να βασίζεται σε συνεργασία ευρείας κλίμακας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες,

­    ξεκάθαρες ενδείξεις, προθεσμίες και σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου,

­    κατάλληλους μηχανισμους παρακολούθησης για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων,

­    την συμμετοχή των κοινοτήτων των Ρομά σε όλες τις πτυχές σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας,

­    την αποτελεσματική τοπική εφαρμογή όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κοινότητες των Ρομά,

­    επαρκή κατανόηση των διδαγμάτων από προηγούμενες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών και η αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων

2.  ζητεί την ανάπτυξη ενός συνολικού προγράμματος ανάπτυξης το οποίο να στοχεύει ταυτόχρονα σε όλου τους σχετικούς τομείς των πολιτικών και το οποίο να καθιστά δυνατή την άμεση επέμβαση σε περιθωριοποιημένες περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι οποίες έχουν σοβαρά διαρθρωτικά μειονεκτήματα·

3.  ζητεί την ανάληψη σαφών νομοθετικών δεσμεύσεων και τον ορισμό αξιόπιστων δημοσιονομικών πόρων για την διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να κάνουν αντίστοιχη χρήση αυτών των μέτρων·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων της ΕΕ, εκτός των άλλων προτείνοντας τρόπους για την απλούστευση των διαδικασιών για την πρόσβαση στους πόρους,

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν πλήρως την ευκαιρία που τους προσφέρεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 437/2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων έτσι ώστε να επανεντάξουν και να αναπτύξουν κατά βιώσιμο τρόπο τις πιο ευάλωτες κοινότητές τους·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να θέσει τις βάσεις για εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τη μειονότητα των Ρομά·

7.  ζητεί τη αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενσωμάτωση των Ρομά, η οποία θα πρέπει να γίνει ο επίσημος συντονιστικός μηχανισμός ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη με την συμμετοχή των ΜΚΟ·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα των Ρομά·

9.  θεωρεί ότι η διοργάνωση της νέας συνόδου κορυφής για τους Ρομά θα παράσχει μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ όσον αφορά την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

II. Οδηγία 2004/38/ΕΚ

10. διαβεβαιώνει ότι οι Ρομά συνιστούν μειονότητα που έχει κυρίως ιθαγένεια κάποιου κράτους μέλους και ότι για αυτόν τον λόγο έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ·

11. τονίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και εγκατάστασης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις – ιδίως για διαμονή πέραν των τριών μηνών:

­    πρέπει να εργάζονται ή να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στο κράτος μέλος υποδοχής ή

­    να έχουν επαρκείς πόρους έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν το κράτος μέλος υποδοχής, και να έχουν συνολική κάλυψη ασφάλισης υγείας ή

­    να συμμετέχουν σε κάποιο κύκλο μαθημάτων και να έχουν συνολική κάλυψη ασφάλισης υγείας·

12. επισημαίνει ότι η οδηγία 2004/38/ΕΚ δίνει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να περιορίσουν την ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους ανεξαρτήτως εθνικότητας για λόγους δημόσιας πολιτικής, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και ότι τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από την εφαρμογή της ρήτρας δημόσιας πολιτικής·

13. επισημαίνει εκτός αυτού ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και ότι δεν μπορεί να καταλογίζεται σε ομάδες ή κοινότητες·

14. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι καλούνται να εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ και να συμμορφώνονται με τις συνθήκες της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την Ένωση·

15. εκφράζει την πεποίθηση ότι υπάρχει σε όλη την Ένωση συμμόρφωση με το άρθρο 2 της ΣΕΕ σχετικά με τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης της μη διάκρισης, της ανοχής, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης·

16. τονίζει ότι η απέλαση πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να διενεργείται κατά περίπτωση και βάσει των κατάλληλων δικαστικών αποφάσεων·

17. θεωρεί ότι η κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να επηρεάσει την επικείμενη ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν·

* * *

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.