Päätöslauselmaesitys - B7-0492/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0492/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS romanien tilanteesta Euroopassa sekä vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta

6.9.2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0492/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0492/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0492/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma romanien tilanteesta Euroopassa sekä vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman toisesta romaniväestöä käsittelevästä eurooppalaisesta huippukokouksesta[1], 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman romanien yhteiskunnallisesta tilanteesta ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantamisesta EU:ssa[2], 10. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman etnisyyteen perustuvasta romanien väestönlaskennasta Italiassa[3], 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman romaneja koskevasta Euroopan unionin strategiasta[4], 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa[5] sekä 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman romanien tilanteesta Euroopan unionissa[6],

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 21 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja erityisesti siihen lisätyssä pöytäkirjassa nro 4 olevan 4 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY[7] Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,

–   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 2000/43/EY[8],

–   ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2010 annetun komission tiedonannon romaniväestön sosiaalisesta ja taloudellisesta integraatiosta Euroopassa[9],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin lainsäädännössä taatuista perusvapauksista ja siihen sisältyy unionin kansalaisten oikeus muuttaa toiseen EU:n jäsenvaltioon työskentelemään tai asettautua sinne perheenjäseniensä kanssa direktiivissä 2004/38/EY säädettyjen edellytysten täyttyessä,

B.  panee merkille, että Ranskan viranomaiset ryhtyivät heinäkuussa 2010 purkamaan ja evakuoimaan lukuisia romanien pystyttämiä leirejä, vaikka nämä ovat tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia, ja perustelivat toimintaansa sillä, että romanit oleskelivat laittomasti Ranskassa,

C. panee merkille, että noin 700 henkilöä kerrotaan palautetun lähtömaahansa pääasiassa vapaaehtoisesti tätä tarkoitusta varten 19. ja 26. elokuuta järjestetyillä lennoilla ja että seuraava lento on tarkoitus järjestää syyskuun lopussa,

D. ottaa huomioon, että Ranskalla on muiden jäsenvaltioiden tapaan oikeus soveltaa direktiiviä 2004/38/EY, joka koskee vapaata liikkuvuutta EU:n alueella direktiivissä säädettyjen edellytysten täyttyessä,

E.  panee merkille, että EU on toteuttanut lukuisia toimia romanien sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi, ja se on osoittanut erityisiä määrärahoja tähän tarkoitukseen, mutta kyseisillä toimilla ei ole onnistuttu saamaan aikaan riittäviä tuloksia,

F.  ottaa huomioon, että romanien sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytyminen on koko Eurooppaa koskeva aihe ja edellyttää eurooppalaista strategiaa,

I. EU:n romanistrategia

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään ja panemaan täytäntöön EU:n romanistrategian, joka sisältää erityisesti seuraavat toimet:

–   EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden sekä muiden sidosryhmien laajamittaiseen yhteistyöhön perustuvan toimintasuunnitelman kehittäminen,

–   selkeät indikaattorit, määräajat ja vertailuarvot, joilla arvioidaan edistymistä,

–   asianmukaiset seurantamekanismit, joilla varmistetaan taloudellisten ja henkilöstöresurssien tehokas käyttö,

–   romaniyhteisöjen osallistuminen kaikkiin suunnittelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa koskeviin tehtäviin,

–   tehokas täytäntöönpano paikallistasolla, mahdollisimman lähellä romaniyhteisöjä,

–   riittävät tiedot aikaisemmista aloitteista saaduista kokemuksista, jottei toisteta samoja virheitä ja aseteta saavuttamattomia tavoitteita;

2.  kehottaa perustamaan kattavan kehittämisohjelman, joka koskee samanaikaisesti kaikkia asiaan liittyviä politiikan aloja ja mahdollistaa välittömät toimet syrjäytyneillä alueilla, jotka kamppailevat vakavien rakenteellisten haittojen parissa;

3.  peräänkuuluttaa selkeää lainsäädännöllistä sitoumusta ja uskottavia määrärahoja talousarviosta romanien sosiaalisen osallisuuden helpottamiseksi ja kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan ja käyttämään kyseisiä toimia vastaavasti;

4.  kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita parantamaan EU:n määrärahojen hyödyntämistä, myös ehdottamalla keinoja yksinkertaistaa menettelyjä kyseisten määrärahojen saamiseksi;

5.  kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kaikki mahdollisuudet, jotka asetus (EU) N:o 437/2010 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta tarjoaa, jotta niiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat yhteisöt voidaan integroida uudestaan yhteiskuntaan ja kehittää niitä kestävällä tavalla;

6.  kehottaa komissiota ottamaan johtavan aseman jäsenvaltioiden välisen rakentavan vuoropuhelun käynnistämisessä romanivähemmistöä koskevasta kysymyksestä;

7.  pyytää parantamaan romanien osallisuutta käsittelevää EU:n foorumia siten, että siitä tulisi komission ja jäsenvaltioiden välinen virallinen koordinointimekanismi, johon valtiosta riippumattomat järjestöt osallistuvat;

8.  kehottaa komissiota lisäämään romanikysymyksiä koskevia tiedotus- ja valistuskampanjoita EU:n tasolla;

9.  katsoo, että seuraavan romaniväestöä koskevan EU:n huippukokouksen järjestäminen tarjoaisi oivan tilaisuuden lujittaa EU:n toimia, jotka koskevat romanien tilannetta unionissa;

II. Direktiivi 2004/38/EY

10. toteaa, että romanit ovat vähemmistö, josta suurimmalla osalla on jonkun jäsenvaltion kansalaisuus ja johon tämän vuoksi sovelletaan direktiivistä 2004/38/EY johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia;

11. korostaa, että Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja asettautua mihin tahansa EU:n jäsenvaltioon tiettyjen edellytysten täyttyessä – erityisesti, jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta:

–   heidän on oltava työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai

–   heillä on oltava riittävät varat, niin että heistä ei aiheudu rasitusta vastaanottavalle jäsenvaltiolle, ja heillä on oltava kattava sairausvakuutusturva tai

–   heidän on suoritettava opinto-ohjelmaa ja heillä on oltava kattava sairausvakuutusturva;

12. panee merkille, että kyseinen direktiivi 2004/38/EY takaa jäsenvaltioille myös oikeuden rajoittaa EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä liikkumis- ja oleskeluvapautta kansalaisuudesta riippumatta yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen perustuvista syistä ja että jäsenvaltiot eivät ole velvollisia ilmoittamaan komissiolle etukäteen yleistä järjestystä koskevan lausekkeen soveltamisesta;

13. huomauttaa lisäksi, että vastuuta mahdollisesta rikoksesta on käsiteltävä tapauskohtaisesti, eikä sitä voida osoittaa ryhmille tai yhteisöille;

14. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että niitä kehotetaan panemaan täytäntöön EU:n direktiivit ja noudattamaan EU:n perussopimuksia, jotta voidaan turvata demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkialla unionissa;

15. ilmaisee luottavansa siihen, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa unionin perustana olevista arvoista – joihin kuuluvat syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu – kunnioitetaan kaikkialla unionissa;

16. korostaa, että EU:n kansalaisten karkottamisen on tapahduttava tapauskohtaisesti ja asianmukaisten oikeuden päätösten perusteella;

17. katsoo, että romanien tilanne Euroopassa ei saisi vaikuttaa Romanian ja Bulgarian tulevaan liittymiseen Schengen-alueeseen;

* * *

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.