A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0492/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0492/2010

Viták :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Szavazatok :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 146kWORD 80k
6.9.2010
PE446.575v01-00
 
B7-0492/2010

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a romák helyzetéről Európában és a mozgás szabadságához fűződő jogok megsértéséről


Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka a PPE képviselőcsoportja nevében
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a romák helyzetéről Európában és a mozgás szabadságához fűződő jogok megsértéséről  
B7‑0492/2010

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a romákról szóló második európai csúcstalálkozóról szóló, 2010. március 25-i állásfoglalására(1), „A romák szociális helyzete és munkaerő-piaci hozzáférésük javítása az EU-ban” című, 2009. március 11-i állásfoglalására(2), a romák etnikai alapon történő olaszországi összeírásáról szóló, 2008. július 10-i állásfoglalására(3), a romákkal kapcsolatos európai stratégiáról szóló, 2008. január 31-i állásfoglalására(4), az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről szóló, 2003. június 1-jei állásfoglalására(5) és a romák európai unióbeli helyzetéről szóló, 2005. április 28-i állásfoglalására(6),

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen 19. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az emberi jogok európai egyezményére, és különösen az ahhoz csatolt 4. jegyzőkönyv 4. cikkére,

–   tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004/38/EK irányelvre(7),

–   tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelvre(8),

–   tekintettel a romák európai társadalmi és gazdasági integrációjáról szóló, 2010. április 7-i bizottsági közleményre(9),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a személyek szabad mozgása az európai uniós jog által garantált egyik alapvető szabadságjog, amely magában foglalja az uniós polgárok azon jogát, hogy a 2004/38/EK irányelvben említett feltételeknek megfelelően családjukkal együtt egy másik uniós tagállamba költözzenek munkavállalás vagy letelepedés céljából,

B.  mivel 2010 júliusában a francia hatóságok megkezdték számos roma tábor felszámolását és kiürítését, melynek lakói bizonyos uniós tagállamok állampolgárai és állítólag illegálisan tartózkodnak Franciaországban,

C. mivel állítólag körülbelül 700 embert – többségüket egy önkéntes program keretében – küldtek vissza származási országukba az e célból augusztus 19-én és 26-án indított, illetve egy szeptember végére tervezett járaton,

D. mivel más tagállamokhoz hasonlóan az előírt feltételek betartása mellett Franciaországnak is jogában áll alkalmazni a 2004/38/EK irányelvnek az Unión belüli szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseit,

E.  mivel az EU egy sor intézkedést léptetett életbe a romák társadalmi integrációjának előmozdítása érdekében, és e célból forrásokat is elkülönített, azonban mivel ezek az intézkedések mindezidáig nem szolgáltak kielégítő eredménnyel,

F.  mivel a romák társadalmi és gazdasági kirekesztődése európai szintű probléma, és ezért uniós szintű stratégiát kíván meg,

I. Az uniós romastratégia

1.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el és léptessenek életbe egy közös uniós romastratégiát, amely elsősorban az alábbi területekre összpontosítana:

­    az uniós intézmények és a tagállamok, valamint egyéb érdekelt felek közötti széles skálájú együttműködésen alapuló cselekvési terv kidolgozása,

­    az eredmények értékeléséhez szükséges mutatók, határidők és célkitűzések kidolgozása,

­    a pénzügyi és humán erőforrások hatékony kihasználását biztosító felügyeleti mechanizmusok kidolgozása,

­    a roma közösségek bevonása a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés valamennyi vonatkozásába,

­    a roma közösségekhez a lehető legközelebbi, hatékony, helyi szintű megvalósítás,

­    a hibák megismétlésének és a teljesíthetetlen célkitűzések elkerülése érdekében a múltbéli kezdeményezések tanulságainak levonása;

2.  egy olyan átfogó fejlesztési program létrehozására szólít fel, amely valamennyi kapcsolódó politikai területet egyszerre céloz meg, és ha szükséges, azonnal közbelép azokban a marginalizált térségekben, amelyek komoly szerkezeti hátrányokkal küzdenek;

3.  egyértelmű jogalkotási kötelezettségvállalásra és reális költségvetési előirányzatok beállítására szólít fel a romák társadalmi beilleszkedésének előmozdítása érdekében, és ösztönzi a tagállamokat ezen intézkedések elfogadására és a célt szolgáló megvalósítására;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy – többek között a forrásokhoz való hozzáférést szolgáló eljárások egyszerűsítésére irányuló javaslatok benyújtásával – legyen a tagállamok segítségére az uniós források kihasználásának javításában;

5.  felhívja a tagállamokat, hogy legsebezhetőbb közösségeik újbóli integrálása és fenntartható módon történő fejlesztése érdekében használják ki teljes mértékben az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. május 19-i 437/2010/EU rendeletben rejlő lehetőségeket,

6.  felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet a roma kisebbségről szóló, tagállamok közötti konstruktív párbeszéd feltételeinek megteremtésében;

7.  arra hív fel, hogy a romák társadalmi befogadásával foglalkozó uniós fórum a nem kormányzati szervezetek közreműködésével vállalja fel a Bizottság és a tagállamok közötti hivatalos koordinációs mechanizmus szerepét;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy uniós szinten fokozza a tudatosságot és szervezzen ismeretterjesztő kampányokat a romakérdésről;

9.  úgy véli, hogy a romákkal foglalkozó következő uniós csúcstalálkozó kiváló lehetőséget biztosítana a romák helyzetének az Unión belüli javítására irányuló uniós erőfeszítések fokozására;

II. A 2004/38/EK irányelv

10. megerősíti, hogy a romák olyan kisebbséget alkotnak, amelynek tagjai többségükben egy uniós tagállam polgárai, és ezáltal a 2004/38/EK irányelvben foglalt jogok és kötelezettségek rájuk is vonatkoznak;

11. hangsúlyozza, hogy az uniós polgároknak jogukban áll bármelyik uniós tagállamba költözni és ott letelepedni, amennyiben bizonyos – nevezetesen a három hónapnál hosszabb tartózkodásra vonatkozó – alábbi feltételeknek eleget tesznek;

­    alkalmazottak vagy önálló vállalkozóként működnek a fogadó tagállamban, vagy

­    elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy ne váljanak a fogadó tagállam terhére, valamint mindenre kiterjedő betegségbiztosítással rendelkeznek, vagy

­    tanulmányokat folytatnak, és mindenre kiterjedő betegségbiztosítással rendelkeznek;

12. rámutat, hogy a hivatkozott 2004/38/EK irányelv arra is feljogosítja a tagállamokat, hogy a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség fenntartása érdekében nemzetiségtől függetlenül korlátozzák az uniós állampolgárok és családjuk mozgás- és tartózkodási szabadságát, valamint hogy a tagállamoknak nem kötelességük előzetesen tájékoztatni a Bizottságot arról, ha be kívánják vezetni e korlátozásokat;

13. megjegyzi továbbá, hogy bűncselekmény elkövetése esetén az egyedet kell felelősségre vonni, nem pedig egy csoportot vagy egy közösséget;

14. emlékezteti a tagállamokat, hogy a demokrácia és a jogállamiság fenntartása, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében Unió-szerte kötelességük végrehajtani az uniós irányelveket, és megfelelni az uniós alapszerződéseknek;

15. bizalmának ad hangot a tekintetben, hogy az EUSz. 2. cikkében említett, az Unió alapjául szolgáló értékeket – nevezetesen a megkülönböztetésmentességet, a toleranciát, a jogérvényesülést és a szolidaritást – Unió-szerte tiszteletben tartják;

16. hangsúlyozza, hogy az uniós állampolgárok kitoloncolását eseti alapon, megfelelő bírói döntések alapján kell elbírálni;

17. úgy véli, hogy nem szabad megengedni azt, hogy a romák európai helyzete befolyásolja Románia és Bulgária küszöbön álló csatlakozását a schengeni térséghez;

* * *

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

P7 TA-PROV(2010)0085.

(2)

P6 TA(2009)0117.

(3)

P6 TA(2008)0361.

(4)

P6 TA(2008)0035.

(5)

P6 TA(2006)0244.

(6)

P6 TA(2005)0151.

(7)

HL L 158., 2004.4.30.

(8)

HL L 180., 2000.7.19.

(9)

COM(2010)133.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat