Propunere de rezoluţie - B7-0492/2010Propunere de rezoluţie
B7-0492/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situaţia romilor în Europa şi încălcarea dispoziţiilor legislative privind libera circulaţie

6.9.2010

depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka în numele Grupului PPE
Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0492/2010

B7‑0492/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia romilor în Europa şi încălcarea dispoziţiilor legislative privind libera circulaţie

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 25 martie 2010 referitoare la al doilea Summit european privind romii[1], Rezoluţia sa din 11 martie 2009 referitoare la situaţia socială a romilor şi îmbunătăţirea accesului acestora pe piaţa muncii din UE[2], Rezoluţia sa din 10 iulie 2008 referitoare la recensământul persoanelor de etnie romă din Italia pe criteriul apartenenţei etnice[3], Rezoluţia sa din 31 ianuarie 2008 privind o strategie europeană privind romii[4], Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 referitoare la situaţia femeilor rome în Uniunea Europeană[5] şi Rezoluţia sa din 28 aprilie 2005 referitoare la situaţia romilor din Uniunea Europeană[6],

–   având în vedere articolele 2 şi 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–   având în vedere articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 19 alineatul (1) ale acesteia,

–   având în vedere Convenţia europeană a drepturilor omului, în special articolul 4 din Protocolul nr. 4 la aceasta,

–   având în vedere Directiva 2004/38/CE[7] privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora,

–   având în vedere Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000[8] de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 aprilie 2010 intitulată „Integrarea socială şi economică a romilor în Europa”[9],

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât libera circulaţie a persoanelor este una dintre libertăţile fundamentale proclamate în legislaţia Uniunii Europene, iar aceasta include dreptul cetăţenilor UE de a se deplasa în alt stat membru al UE pentru a munci şi a se stabili acolo, împreună cu familiile lor, în condiţiile prevăzute în Directiva 2004/38/CE;

B.  întrucât, în iulie 2010, autorităţile franceze au început să demoleze şi să evacueze o serie de tabere înfiinţate de romi, cetăţeni ai anumitor state membre ale UE despre care se presupune că ar fi stat ilegal în Franţa;

C. întrucât se pare că au fost returnate în ţara lor de origine circa 700 de persoane, majoritatea dintre acestea pe bază de voluntariat, cu zboruri programate în acest scop în data de 19 şi 26 august, un alt zbor fiind programat pentru sfârşitul lunii septembrie;

D. întrucât, la fel ca alte state membre, Franţa are dreptul de a aplica Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie în UE, în condiţiile prevăzute în aceasta;

E.  întrucât UE a adoptat o serie de măsuri privind integrarea socială a romilor şi a alocat un buget specific în acest scop, dar aceste măsuri nu au condus până în prezent la rezultate suficiente;

F.  întrucât excluziunea socială şi economică a romilor este o problemă europeană şi necesită o strategie europeană,

I. Strategia europeană privind romii

1.  invită Comisia şi statele membre să adopte şi să pună în aplicare o strategie europeană privind romii care să cuprindă mai ales următoarele măsuri:

­    elaborarea unui plan de acţiune bazat pe cooperarea la scară largă între instituţiile UE şi statele membre, precum şi cu alte părţi interesate;

­    indicatori clari, termene-limită şi valori de referinţă pentru a evalua progresele înregistrate;

­    mecanisme de monitorizare adecvate pentru a asigura utilizarea eficace a resurselor financiare şi umane;

­    implicarea comunităţilor de romi în toate aspectele legate de planificare, implementare şi supraveghere;

­    implementarea eficace pe plan local, la un nivel cât mai apropiat cu putinţă de comunităţile de romi;

­    înţelegerea adecvată a experienţelor dobândite în cursul iniţiativelor anterioare pentru a evita repetarea greşelilor şi neîndeplinirea obiectivelor;

2.  solicită crearea unui program complex de dezvoltare care să vizeze simultan toate domeniile de politică conexe şi care să facă posibilă intervenţia imediată în zonele marginalizate care se confruntă cu dezavantaje structurale grave;

3.  solicită asumarea unor angajamente legislative clare şi alocarea unor resurse bugetare credibile pentru a facilita integrarea socială a romilor şi încurajează statele membre să adopte şi să utilizeze aceste măsuri în consecinţă;

4.  invită Comisia să ofere sprijin statelor membre pentru îmbunătăţirea absorbţiei de fonduri europene, inclusiv propunând modalităţi de simplificare a procedurilor de acces la fonduri;

5.  invită statele membre să se folosească la maximum de oportunitatea oferită de Regulamentul (CE) nr. 437/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce priveşte eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor marginalizate, în vederea reintegrării şi dezvoltării durabile a celor mai vulnerabile comunităţi;

6.  invită Comisia să preia iniţiativa în stabilirea unui cadru pentru un dialog constructiv între statele membre în ceea ce priveşte minoritatea romă;

7.  solicită îmbunătăţirea Platformei europene pentru incluziunea romilor, prin transformarea ei într-un mecanism formal de coordonare între Comisie şi statele membre, cu participarea ONG-urilor;

8.  invită Comisia să intensifice campaniile de sensibilizare şi de informare la nivelul UE privind problema romilor;

9.  consideră că organizarea următorului summit al UE privind romii ar putea oferi o ocazie bună de a intensifica eforturile UE privind situaţia romilor în Uniune;

II. Directiva 2004/38/CE

10. afirmă că romii sunt o minoritate având în mare parte cetăţenia unui stat membru, ceea ce le conferă drepturile şi obligaţiile care decurg din Directiva 2004/38/CE;

11. subliniază faptul că cetăţenii europeni au dreptul să circule şi să se stabilească în orice stat membru al UE, cu respectarea anumitor condiţii şi că, în special pentru şederi mai lungi de trei luni, aceştia trebuie:

­    să fie angajaţi sau lucrători independenţi în statul membru gazdă sau

­    să aibă resurse suficiente, astfel încât să nu devină o povară pentru statul membru gazdă şi să deţină o asigurare medicală cuprinzătoare sau

­    să urmeze o formă de învăţământ şi să aibă o asigurare medicală cuprinzătoare;

12. constată că Directiva 2004/38/CE menţionată dă, de asemenea, statelor membre dreptul de a restricţiona libertatea de circulaţie şi de şedere a cetăţenilor UE şi a membrilor familiilor lor, indiferent de naţionalitate, din considerente de ordine publică, securitate publică sau sănătate publică şi că statele membre nu sunt obligate să informeze în prealabil Comisia cu privire la aplicarea clauzei privind ordinea publică;

13. constată, în plus, că răspunderea pentru un act criminal trebuie examinată de la caz la caz şi nu poate fi atribuită unor grupuri sau comunităţi;

14. reaminteşte statelor membre că trebuie să implementeze directivele UE şi să respecte tratatele UE pentru a garanta democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului pe întreg teritoriul Uniunii;

15. îşi exprimă încrederea că articolul 2 din TUE referitor la valorile pe care se întemeiază Uniunea - inclusiv nediscriminarea, toleranţa, dreptatea şi solidaritatea - este respectat pe întreg teritoriul Uniunii;

16. subliniază faptul că expulzarea unor cetăţeni ai UE trebuie să se facă de la caz la caz şi în temeiul unor hotărâri judecătoreşti adecvate;

17. consideră că situaţia romilor în Europa nu ar trebui să afecteze viitoarea aderare a României şi Bulgariei la spaţiul Schengen;

* * *

18. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum guvernelor şi parlamentelor statelor membre.