Förslag till resolution - B7-0492/2010Förslag till resolution
B7-0492/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om romernas situation i Europa samt överträdelser av bestämmelserna om fri rörlighet

6.9.2010

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka för PPE-gruppen
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0492/2010

B7‑0492/2010

Europaparlamentets resolution om romernas situation i Europa samt överträdelser av bestämmelserna om fri rörlighet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 25 mars 2010 om det andra europeiska toppmötet om romer[1], den 11 mars 2009 om romernas sociala situation och om att förbättra deras tillträde till arbetsmarknaden i EU[2], den 10 juli 2008 om folkräkningen av romerna i Italien på grundval av etniskt ursprung[3], den 31 januari 2008 om en europeisk strategi för romer[4], den 1 juni 2006 om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen[5] och den 28 april 2005 om romernas situation i Europeiska unionen[6],

–   med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 19.1,

–   med beaktande av Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 4 i protokoll nr 4 till denna konvention,

–   med beaktande av direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier[7],

–   med beaktande av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung[8],

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 april 2010 om integreringen av romerna i samhället och i näringslivet[9],

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Rätten till fri rörlighet för personer är en av de grundläggande friheter som slagits fast i Europeiska unionens lagstiftning och som omfattar rätten för unionsmedborgare att flytta till en annan EU‑medlemsstat för att arbeta eller bosätta sig där tillsammans med sina familjemedlemmar, i enlighet med villkoren i direktiv 2004/38/EG.

B.  I juli 2010 började de franska myndigheterna riva och tömma ett antal läger som byggts upp av romer som är medborgare i vissa EU‑medlemsstater, men som påstås vistas illegalt i Frankrike.

C. Ca 700 personer rapporteras ha återvänt till sitt ursprungsland – de flesta av dem på grundval av ett frivilligt system – med flyg som enligt planerna skulle avgå för detta ändamål den 19 och 26 augusti, respektive med det flyg som planeras för slutet av september.

D. Liksom andra medlemsstater har Frankrike rätt att tillämpa direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet inom EU i enlighet med de villkor som fastställs i direktivet.

E.  EU har vidtagit en rad åtgärder för att integrera romerna i samhället och avsatt särskilda budgetmedel för detta ändamål, men dessa åtgärder har hittills inte gett något tillfredsställande resultat.

F.  Romernas sociala och ekonomiska utanförskap är en europeisk fråga och kräver därför en europeisk strategi.

I. En europeisk strategi för romer

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta och genomföra en europeisk strategi för romer som framför allt ska omfatta följande åtgärder:

–   utarbetande av en handlingsplan som bygger på ett omfattande samarbete mellan EU‑institutionerna och medlemsstaterna samt även med andra berörda parter,

–   fastställande av tydliga indikatorer, tidsfrister och riktlinjer för att utvärdera framsteg,

–   tillämpning av lämpliga övervakningsmekanismer för att se till att ekonomiska och mänskliga resurser används på ett effektivt sätt,

–   involvering av romer i samtliga aspekter som rör planering, genomförande och kontroll,

–   effektivt genomförande på lokal nivå, dvs. på en nivå som är så nära de romska befolkningsgrupperna som möjligt,

–   fullgod insikt i erfarenheterna från tidigare initiativ för att undvika att samma misstag upprepas och målen förblir ouppfyllda.

2.  Europaparlamentet efterlyser ett övergripande utvecklingsprogram som kan tillämpas inom samtliga berörda områden samtidigt och som möjliggör omedelbara ingripanden i marginaliserade områden där man kämpar med allvarliga strukturella problem.

3.  Europaparlamentet efterlyser tydliga lagstiftningsmässiga åtaganden och trovärdiga budgetanslag för att underlätta romernas integrering i samhället, och uppmuntrar medlemsstaterna att anta och använda sig av dessa åtgärder.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att förbättra utnyttjandet av EU‑medel, bland annat genom att föreslå hur förfarandena för att få tillgång till medel kan förenklas.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i full utsträckning utnyttja den möjlighet som erbjuds genom förordning (EU) nr 437/2010 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper, i syfte att återintegrera och på ett hållbart sätt förbättra situationen för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inta en ledande roll för att lägga grunden för en konstruktiv dialog bland medlemsstaterna om den romska minoriteten.

7.  Europaparlamentet anser att den europeiska plattformen för integrering av romer bör utvecklas så att den blir en formell mekanism för samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna, med deltagande av icke-statliga organisationer.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom kampanjer öka medvetenheten och informationen på EU‑nivå om frågor som rör romer.

9.  Europaparlamentet anser att anordnandet av nästa europeiska toppmöte om romer är ett utmärkt tillfälle att stärka EU:s insatser i fråga om situationen för romerna i unionen.

II. Direktiv 2004/38/EG

10. Europaparlamentet bekräftar att romer är en minoritet som i de flesta fall är medborgare i en medlemsstat och därför omfattas av de rättigheter och skyldigheter som följer av direktiv 2004/38/EG.

11. Europaparlamentet betonar att unionsmedborgare har rätt att flytta till och bosätta sig i vilken annan medlemsstat som helst, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. I synnerhet gäller att de för längre vistelser än tre månader ska

–   vara arbetstagare eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten,

–   ha tillräckliga tillgångar för att inte bli en börda för den mottagande medlemsstaten och omfattas av en heltäckande sjukförsäkring, eller

–   gå en kurs eller studera och omfattas av en heltäckande sjukförsäkring.

12. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna enligt direktiv 2004/38/EG även har rätt att begränsa rätten för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, oavsett nationalitet, att fritt röra sig och uppehålla sig, med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa, och att medlemsstaterna inte är skyldiga att underrätta kommissionen innan de tillämpar ovannämnda bestämmelse om allmänintresse.

13. Europaparlamentet noterar vidare att ansvaret för ett brott måste bedömas från fall till fall och att det inte kan tillskrivas en viss grupp eller befolkningsgrupp.

14. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de ska genomföra EU:s direktiv och följa EU‑fördragen för att värna demokratin, rättsstatprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna i hela unionen.

15. Europaparlamentet är övertygat om att artikel 2 i EU‑fördraget om de värden som unionen bygger på – däribland icke-diskriminering, tolerans, rättvisa och solidaritet – respekteras i hela unionen.

16. Europaparlamentet betonar att utvisning av unionsmedborgare måste genomföras från fall till fall och på grundval av vederbörliga rättsliga avgöranden.

17. Europaparlamentet anser att situationen för romer i Europa inte bör påverka Rumäniens och Bulgariens kommande anslutning till Schengenområdet.

* * *

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.