Предложение за резолюция - B7-0493/2010Предложение за резолюция
B7-0493/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз

6.9.2010

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0493/2010

Процедура : 2010/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0493/2010
Внесени текстове :
B7-0493/2010
Приети текстове :

B7‑0493/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз

Европейският парламент,

–   като взе предвид Хартата на основните права на ЕС и по-специално членове 1, 8, 20, 21, 19, 24, 25, 35 и 45 от нея,

–   като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз, в който са залегнали основните права и принципи на Европейския съюз, включително принципите на недискриминация и свободно движение,

–   като взе предвид членове 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид своите резолюции от 28 април 2005 г. относно положението на ромите в Европейския съюз, от 1 юни 2006 г. относно положението на ромските жени в Европейския съюз, от 15 ноември 2007 г. относно приложението на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки, от 31 януари 2008 г. за Европейска стратегия за ромите, от 10 юли 2008 г. относно преброяването на ромите в Италия на етническа основа, от 11 март 2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС, както и резолюцията от 25 март 2010 г. относно Втората среща на високо равнище, посветена на въпросите на ромите,

–   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно създаването на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства да се придвижват и пребивават свободно на територията на държавите-членки, както и Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни,

–   като взе предвид докладите относно ромите, расизма и ксенофобията в държавите-членки на ЕС през 2009 г., публикувани от Агенцията за основните права, както и докладите на Томас Хамарберг, комисар по правата на човека на Съвета на Европа,

–   като взе предвид заключенията от Европейския съвет, проведен през декември 2007 г. и юни 2008 г., заключенията от Съвета по общи въпроси, проведен през декември 2008 г., и заключенията от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси относно приобщаването на ромите, приети в Люксембург на 8 юни 2009 г.,

–   като взе предвид провъзгласяването през 2005 г. на Десетилетието на приобщаването на ромите и създаването на Фонда за образование на ромите от редица държави-членки на ЕС, страни кандидатки и други държави, в които институциите на Съюза имат значително присъствие,

–   като взе предвид заключенията на Първата среща на високо равнище, посветена на ромите (Брюксел, 16 септември 2008 г.), както и на Втората среща на високо равнище, посветена на ромите (Кордоба, 8 април 2010 г.),

–   като взе предвид доклада относно „Стратегия на ЕС за приобщаване на ромите” на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, който се очаква към края на 2010 г.,

–   като взе предвид препоръките от 77-то заседание на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация (2-27 август 2010 г.) по отношение на Дания, Естония, Франция, Румъния и Словения,

–   като взе предвид доклада на Съвета на Европа, четвъртия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН) относно Франция, публикуван на 15 юни 2010 г.,

–   като взе предвид десетте общи основни принципа за приобщаване на ромите,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският съюз се основава върху принципите, залегнали в Хартата на ЕС и в Договорите за ЕС, сред които са принципите на недискриминация, конкретните права, определящи гражданството на ЕС, както и правото на защита на личните данни,

Б.  като има предвид, че тези принципи се прилагат с помощта на горепосочените директиви 43/2000, 78/2000, 38/2004 и 95/46,

В.  като има предвид, че между десет и дванадесет милиона роми в Европа са подложени на систематична дискриминация в сферата на образованието (в частност сегрегация), жилищното настаняване (в частност случаи на принудително напускане на жилището и условия на живот под нормалните стандарти, често в гета), трудовата заетост (особено ниския процент на работещите сред тях) и равния достъп до системите на здравеопазването и други обществени услуги, както и изключително ниското равнище на тяхното участие в политическия живот,

Г.  като има предвид, че мнозинството от европейските роми станаха граждани на ЕС след разширяванията през 2004 г. и 2007 г., и че поради тази причина те и техните семейства се ползват от правото на гражданите на ЕС и членовете да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки,

Д. като има предвид, че множество роми и ромски общности, решили да се установят в държава-членка на ЕС, различна от тази, на която те са граждани, се намират в особено уязвимо положение,

Е.  като има предвид, че в редица държави-членки на ЕС бяха извършени репатрирания и връщания на роми, като например неотдавна във Франция, където между март и август 2010 г.правителството или е изгонило, или е върнало „доброволно” стотици граждани на ЕС от ромски произход,

Ж. като има предвид, че това поведение бива съпровождано от стигматизиране на ромите и от общи антиромски настроения в политическата реторика,

З.  като има предвид, че Европейският парламент е призовавал нееднократно Европейската комисия да разработи стратегия на ЕС за ромите и за насърчаване на принципите на равни възможности и социално приобщаване в цяла Европа,

И. като има предвид, че ЕС разполага с редица инструменти, които могат да служат в борбата срещу изолацията на ромите, като например новата възможност, предоставена в рамките на структурните фондове, за заделяне на 2% от съвкупните средства на Европейския фонд за регионално развитие за разходи за жилищно настаняване в полза на маргинализираните общности, което ще започне да се прилага през 2010 г., както и съществуващите възможности в рамките на Европейския социален фонд,

Й. като има предвид, че напредъкът в борбата срещу дискриминацията спрямо ромите чрез гарантиране на правата им на образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване и свобода на движение е бавен и се осъществява с неравни темпове и че представителството на ромите в правителствените структури и държавното управление следва да бъде повишено,

1.  припомня, че Европейският съюз е преди всичко общност, основана върху ценности и принципи, с цел запазване и поощряване на едно отворено и приобщаващо общество, особено чрез забраната на всички форми на дискриминация и чрез определянето на понятието гражданство на ЕС;

2.  подчертава правото на всички граждани на ЕС и техните семейства да се движат и да пребивават свободно в целия ЕС, представляващо основен стълб на гражданството на ЕС съгласно определението в Договорите и въведено с Директива 38/2004, което право следва да се прилага и зачита от всички държави-членки;

3.  изразява дълбоката си загриженост относно мерките, предприети в последно време от френското правителство, за връщане и репатриране на стотици роми, граждани на ЕС, в техните държави на произход, във връзка с или под претекст на хуманитарна помощ, и настоява френското правителство да прекрати незабавно тези практики;

4.  изразява дълбока загриженост по-специално относно подстрекателската и откровено дискриминационна реторика, отличаваща политическия дискурс в хода на репатрирането на ромите, която дава основания за расистка реторика и действия на десни екстремистки групировки; поради това припомня на политиците техните отговорности и отхвърля всякакви изявления, които свързват малцинствата и имиграцията с престъпността и създават дискриминационни стереотипи;

5.  във връзка с това припомня, че в Директива 2004/38 ограниченията на свободата на движение и експулсирането на граждани на ЕС се разглеждат като изключение и за тях се определят конкретни и ясни граници; по-специално, оценяването и вземането на решения за експулсиране трябва да става на индивидуална основа, като се отчитат личните обстоятелства и се предоставят процедурни гаранции и право на обжалване (членове 28, 30, 31);

6.  подчертава също така, че съгласно Директива 38/2004 липсата на финансови средства в никакъв случай не може да представлява основание за автоматично експулсиране на граждани на ЕС (съображение 16, член 14) и че ограниченията на свободата на движение и пребиваване, налагани във връзка с обществената политика, обществената сигурност и общественото здраве, могат да се основават единствено на личното поведение, а не на общи съображения за превенция или пък на етнически или национален произход;

7.  изразява безпокойство относно пропорционалността на събирането на биометрични данни на граждани на ЕС, когато то не е обосновано от цели на сигурността и правоприлагането, и припомня, че създаването на национални биометрични бази данни за граждани на ЕС, както и процедурата по установяване самоличността на граждани на ЕС трябва да се извършват отделно за всеки конкретен случай, без дискриминация и при зачитане на гаранциите и на принципите за защита на данните в съответствие с Директива 43/2000 и Директива 95/45;

8.  отбелязва с дълбоко съжаление закъснялата и ограничена реакция на Европейската комисия в качеството й на пазител на Договорите за проверка на съответствието на действията на държава-членка с първичното право и законодателството на ЕС, най-вече с горепосочените директиви за недискриминация, свобода на движението и право на защита на личните данни; подчертава още веднъж своята загриженост по отношение на последствията от настоящото разпределение на отговорността за политиките, свързани с ромите, между държавите-членки и Комисията, и призовава за силна хоризонтална координация, с която да се гарантира навременен и ефективен отговор в бъдеще;

9.  призовава Комисията да застане твърдо зад ценностите и принципите, утвърдени от хартата на ЕС и Договорите, и да реагира незабавно с пълен анализ на ситуацията във Франция и във всички държави-членки по отношение на съответствието на политиките, свързани с ромите, със законодателството на ЕС;

10. изразява дълбока загриженост относно факта, че с оглед на неотложността на въпроса Комисията досега не е отговорила на исканията му от януари 2008 г. и март 2010 г. да изготви Европейска стратегия за ромите в сътрудничество с държавите-членки; отново призовава Комисията да разработи цялостна европейска стратегия за приобщаването на ромите;

11. счита, че ЕС и всички държави-членки споделят отговорността за насърчаване приобщаването на ромите, което налага цялостен подход на равнище ЕС, под формата на стратегия на ЕС за ромите, която да се основава на ангажиментите, поети на проведената в Кордоба Втора среща на високо равнище, посветена на ромите:

· интегриране на въпросите, свързани с ромите, в европейските и националните политики за основни права и защита срещу расизма, бедността и социалното изключване;

· подобряване на пътната карта на интегрираната платформа за приобщаване на ромите и определяне като приоритетни на ключовите цели и резултати;

· гарантиране на това, съществуващите инструменти на ЕС да достигат до ромите и да спомагат за подобряване на тяхната социална интеграция чрез контрол на използването на ресурсите; освен това въвеждане на нови условия с цел да се гарантира, че фондовете се използват по-целенасочено за подобряване положението на ромите;

12. счита за изключително важно създаването на комплексна програма за развитие, насочена едновременно към всички свързани области на политика и позволяваща пряка намеса в районите на гетата, които се борят със сериозни структурни недостатъци; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че разпоредбите за равни възможности се спазват стриктно при изпълнението на оперативните програми, така че проектите да не засилват пряко или непряко сегрегацията и изключването на ромите; подчертава, че в приетия от него на 10 февруари 2010 г. доклад относно допустимите интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности се предвиждат разпоредби за интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на уязвими групи в рамките на ЕФРР, и призовава за бързо прилагане на преразгледания регламент, така че държавите-членки да използват активно тази възможност;

13. изразява загриженост по отношение на насилственото репатриране на роми в страните от Западните Балкани, където те могат да се окажат бездомни и да бъдат подложени на дискриминация; призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да гарантират зачитането на основните им права, включително предоставянето на подходяща помощ и мониторинг;

14. препоръчва на Съвета да приеме обща позиция относно финансирането от структурните и предприсъединителните фондове, отразяваща европейския политически ангажимент за насърчаване на приобщаването на ромите, и да гарантира, че общите основни принципи за приобщаване на ромите се вземат предвид при всяко преразглеждане на съответните оперативни програми, включително при подготовката за следващия период на програмиране; настоятелно призовава Комисията да анализира и извърши оценка на настъпилите към момента социални последствия от инвестиции, насочени към уязвими групи, при които са използвани предприсъединителните и структурните фондове, да направи заключения и да разработи нови стратегии и правила, ако това се счита за необходимо в тази област;

15. насърчава институциите на ЕС да включат ромските общности, като се започне от равнището на обикновените хора и се стигне до това на международни НПО, в процеса на разработване на всеобхватна политика на ЕС по отношение на ромите, във всички аспекти на планирането, прилагането и надзора, както и да използва натрупания опит от „Десетилетието на ромското включване 2005-2015“, Плана за действие на ОССЕ и препоръките на Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и самия Парламент;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, Европейския надзорен орган по защита на данните, Съвета на Европа и ОССЕ.