Предложение за резолюция - B7-0494/2010Предложение за резолюция
B7-0494/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно правата на човека в Иран, по-специално случаите на Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami

6.9.2010

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana от името на групата EFD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0494/2010

Процедура : 2010/2846(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0494/2010
Внесени текстове :
B7-0494/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0494

Резолюция на Европейския парламент относно правата на човека в Иран, по-специално случаите на Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Иран,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент по повод 10 октомври, европейския ден срещу смъртното наказание,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Катрин Аштън от 6 юли 2010 г. относно предстоящите екзекуции в Иран,

 

–   като взе предвид изявлението на върховния комисар на Обединените нации по правата на човека относно Иран от 4 март 2010 г.,

 

–   като взе предвид Резолюция A/RES/62/149 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2008 г. относно мораториум върху прилагането на смъртното наказание,

 

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП) и Конвенцията за премахването на всички форми на расова дискриминация, по които Иран е страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че 43-годишната Sakineh Mohammadi Ashtiani, майка на две деца, очаква своята екзекуция чрез убиване с камъни по обвинение в прелюбодеяние, и то след като вече е изтърпяла през 2006 г. наказание с 99 удара с камшик,

Б.  като има предвид, че Sakineh Mohammadi Ashtiani беше обвинена в прелюбодеяние след смъртта на нейния съпруг, след като беше несправедливо обвинена за замесена в убийството му,

В.  като има предвид, че Zahra Bahrami, жена от нидерландско-ирански произход, беше арестувана през миналия декември по време на протестите в деня на празника Ашура и беше задържана в затвора Евин в Техеран по обвинения, че е „мохареб” (враг на Аллах) и заплашва националната сигурност, както и по обвинение в притежание на наркотици,

Г.  като има предвид, че на Bahrami бяха отказани адвокатски услуги, както и други права, свързани с посещенията, както и че тя е една от хилядите иранци, задържани след изборите през лятото на 2009 г.,

Д.      като има предвид, че действащият наказателен кодекс на Иран предвижда прилагането на убиването с камъни като наказание за едно престъпление, а именно прелюбодеянието, което се счита за обида „на божествения закон”; като има предвид, че по сведения на правозащитни групи осем мъже и три жени понастоящем очакват екзекуция чрез убиване с камъни, а от 2006 г. поне шестима души са убити по този начин,

1.  строго осъжда нарастващия брой на екзекуциите и призовава настоятелно иранските органи да наложат мораториум върху прилагането на смъртното наказание с оглед пълната му отмяна в съответствие с резолюцията на Общото събрание на Обединените нации от 18 декември 2007 г.;

2.  настоятелно призовава Ислямска република Иран да отмени екзекуцията на Sakineh Mohammadi Ashtiani чрез убиване с камъни и да освободи незабавно Zahra Bahrami;

3. осъжда използването на мъчения и малтретиране за изтръгването на признания, които да се представят като доказателства на съдебен процес;

4. призовава Ислямска република Иран да предостави съответната правна помощ на всички извършители на престъпления, наказуеми със смърт;

5. приканва на следващото общо събрание на ООН да бъде представена резолюция с искане към всички страни, които са запазили смъртното наказание, да предоставят на генералния секретар на ООН и на общественото мнение цялата информация за смъртните наказания и екзекуциите, така че да се преодолее държавната тайна, която представлява смъртното наказание и е фактор при голям брой екзекуции;

6. призовава Ислямска република Иран да зачита принципите, залегнали в МПГПП, МПИСКП и Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, по които Ислямска република Иран е страна;

7. настоятелно призовава Ислямска република Иран да подпише и ратифицира Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW);

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Ислямска република Иран, на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации и на Съвета на ООН по правата на човека.