Návrh usnesení - B7-0494/2010Návrh usnesení
B7-0494/2010

NÁVRH USNESENÍ o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

6. 9. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana za skupinu EFD

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0494/2010
Předložené texty :
B7-0494/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0494/2010

Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu u příležitosti Evropského dne proti trestu smrti, který připadá na 10. října,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. července 2010 o hrozících popravách v Íránu,

 

–   s ohledem na prohlášení o Íránu, které vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva dne 4. března 2010,

 

–   s ohledem na rezoluci A/RES/62/149 ze dne 18. prosince 2007 o moratoriu na výkon trestu smrti,

 

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, jichž je Íránská islámská republika smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 43letá matka dvou dětí Sakíne Muhammadí Aštíáníová čeká na popravu ukamenováním na základě obvinění z cizoložství, poté co byla již v roce 2006 potrestána 99 ranami bičem,

B.  vzhledem k tomu, že Sakíne Muhammadí Aštíáníová byla obviněna z cizoložství po smrti svého manžela a že je neprávem spojována s jeho smrtí,

C. vzhledem k tomu, že nizozemsko-íránská občanka Zahra Bahrámíová byla uvězněna loni v prosinci během protestů u příležitosti svátku Ašúrá a je zadržována v teheránské věznici Evin na základě obvinění z toho, že je „mohareb“, tedy nepřítel Boha, z ohrožování národní bezpečnosti a z přechovávání omamných látek,

D. vzhledem k tomu, že Zahře Bahrámíové byly odepřeny služby obhájce a jiné návštěvy a že patří mezi tisíce Íránců, kteří byli zadrženi po konání voleb v létě roku 2009,

E.  vzhledem k tomu, že stávající íránský trestní řád ukládá trest ukamenování za jeden čin, a to cizoložství, které je pokládáno za porušení „božích zákonů“; vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv uvádějí, že v současné době čeká na popravu ukamenováním osm mužů a tři ženy a že od roku 2006 bylo tímto způsobem popraveno nejméně šest osob,

1.  důrazně odsuzuje rostoucí počet poprav a naléhavě vyzývá íránské úřady, aby zavedly moratorium na výkon trestu smrti a následně jej zrušily v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů ze dne 18. prosince 2007;

2.  naléhavě žádá Íránskou islámskou republiku, aby okamžitě pozastavila popravu ukamenováním Sakíne Muhammadí Aštíáníové a propustila Zahru Bahrámíovou;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že jsou přiznání vynucována mučením a týráním a že takto získaná přiznání jsou předkládána jako důkaz u soudu;

4.  vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby zajistila náležitou právní pomoc všem, kteří se dopustili činů, za něž lze uložit trest smrti;

5.  žádá, aby byla na příštím zasedání Valného shromáždění OSN předložena rezoluce, jejímž prostřednictvím budou vyzvány všechny země, které dosud nezrušily trest smrti, aby poskytly generálnímu tajemníkovi OSN a veřejnosti veškeré informace o trestu smrti a popravách a zrušily tak státní tajemství o trestu smrti, které je u řady poprav jedním z faktorů;

6.  vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby se řídila zásadami stanovenými v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace, jichž je Íránská islámská republika smluvní stranou;

7.  důrazně žádá Íránskou islámskou republiku, aby podepsala a ratifikovala Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Íránské islámské republiky, Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a Radě OSN pro lidská práva.