Forslag til beslutning - B7-0494/2010Forslag til beslutning
B7-0494/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om menneskerettigheder i Iran, navnlig sagerne om Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami

6.9.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0494/2010

Procedure : 2010/2846(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0494/2010
Indgivne tekster :
B7-0494/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0494/2010

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheder i Iran, navnlig sagerne om Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran,

- der henviser til erklæringen fra Europa-Parlamentets formand i forbindelse med den europæiske dag mod dødsstraf den 10. oktober,

- der henviser til erklæringen af 6. juli 2010 fra EU's højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om de nært forestående henrettelser i Iran,

 

- der henviser til erklæringen om Iran af 4. marts 2010 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder,

 

- der henviser til resolution A/RES/62/149 af 18. december 2007 om et moratorium for dødsstraf,

 

- der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination, som Den Islamiske Republik Iran har tilsluttet sig,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den 43-årige mor til to, Sakineh Mohammadi Ashtiani, afventer sin henrettelse ved stening efter at være blevet dømt for ægteskabsbrud efter allerede i 2006 at være blevet idømt 99 piskeslag som straf,

B. der henviser til, at Sakineh Mohammadi Ashtiani blev anklaget for ægteskabsbrud efter, at hendes mand var afgået ved døden, og at hun med urette er beskyldt for at være impliceret i hans død,

C. der henviser til, at den hollandsk-iranske kvinde, Zahra Bahrami, blev anholdt sidste december i forbindelse med Ashura-protester og har været tilbageholdt i Teherans Evin fængsel, idet hun er sigtet for at være "mohareb" eller fjende af gud, for at være til fare for den nationale sikkerhed og for besiddelse af narkotika,

D. der henviser til, at Zahra Bahrami er blevet nægtet advokatbistand og andre privilegier og er en blandt flere tusinde iranere, der er blevet tilbageholdt efter valget i sommeren 2009,

E. der henviser til, at stening ifølge Irans gældende straffelovgivning kan anvendes som straf for en enkelt forbrydelse, nemlig utroskab, som anses for at være en krænkelse af "den guddommelige lov"; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper beretter, at otte mænd og tre kvinder for øjeblikket afventer henrettelse ved stening, og at seks personer siden 2006 er blevet henrettet på denne måde,

1. fordømmer på det kraftigste det stigende antal henrettelser og opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at indføre et moratorium for dødsstraf med henblik på dens afskaffelse i overensstemmelse med den resolution, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 18. december 2007;

2. opfordrer indtrængende Den Islamiske Republik Iran til at standse steningen af Sakineh Mohammadi Ashtiani og til omgående at løslade Zahra Bahrami;

3. beklager anvendelsen af tortur og mishandling til fremtvingelse af tilståelser, der fremlægges som bevis under retssager;

4. opfordrer Den Islamiske Republik Iran til at yde den fornødne juridiske bistand til alle dem, der begår forbrydelser, for hvilke der kan idømmes dødsstraf;

5. opfordrer til fremlæggelse af en resolution på FN's næste generalforsamling med krav til alle lande, som opretholder dødsstraf, om at de skal give FN's generalsekretær og offentligheden have adgang til alle oplysninger om dødsstraf og henrettelser, for at få bugt med statens hemmeligholdelse vedrørende dødsstraf, som er en faktor i et stort antal henrettelser;

6. opfordrer Den Islamiske Republik Iran til at overholde de grundrettigheder, der er fastlagt i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination, som Den Islamiske Republik Iran har tilsluttet sig;

7. opfordrer indtrængende Den Islamiske Republik Iran til at undertegne og ratificere FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Den Islamiske Republik Irans regering og parlament, Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og FN's Menneskerettighedsråd.