Πρόταση ψηφίσματος - B7-0494/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0494/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και ειδικότερα των περιπτώσεων των Sakineh Mohammadi Ashtiani και Zahra Bahrami

6.9.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana εξ ονόματος Ομάδας EFD

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010

Διαδικασία : 2010/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0494/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0494/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0494/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και ειδικότερα των περιπτώσεων των Sakineh Mohammadi Ashtiani και Zahra Bahrami

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί τη ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της θανατικής ποινής της 10ης Οκτωβρίου

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 6ης Ιουλίου 2010, για τις επικείμενες εκτελέσεις στο Ιράν,

 

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση για το Ιράν της 4ης Μαρτίου 2010, του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών,

 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα Α/RES/62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 όσον αφορά ένα μορατόριουμ για τη χρήση της θανατικής ποινής,

 

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 43χρονη μητέρα δύο παιδιών Sakineh Mohammadi Ashtiani περιμένει να εκτελεστεί με λιθοβολισμό με την κατηγορία της μοιχείας, ενώ έχει ήδη υποστεί 99 μαστιγώματα το 2006, ως τιμωρία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sakineh Mohammadi Ashtiani κατηγορήθηκε για μοιχεία μετά το θάνατο του συζύγου της, και κατηγορήθηκε άδικα για το θάνατό του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Zahra Bahrami, ολλανδικής και ιρανικής ιθαγένειας, συνελήφθη τον παρελθόντα Δεκέμβριο κατά τις διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν την Ημέρα Ashura και κρατείται στη φυλακή Evin της Τεχεράνης με τις κατηγορίες του "mohareb", ή εχθρού του Θεού, του κινδύνου για την εθνική ασφάλεια και της κατοχής ναρκωτικών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Bahrami αρνήθηκε τις υπηρεσίες δικηγόρου και άλλα δικαιώματα επίσκεψης, και αποτελεί μία από τις χιλιάδες Ιρανές που κρατούνται μετά τις εκλογές του καλοκαιριού 2009,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων ποινικός κώδικας του Ιράν προβλέπει τον λιθοβολισμό για ένα έγκλημα, τη μοιχεία, που θεωρείται προσβολή "κατά του θείου νόμου"· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες περιμένουν να εκτελεστούν με λιθοβολισμό και ότι από το 2006 τουλάχιστον έξι άτομα έχουν θανατωθεί με αυτό τον τρόπο,

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις αυξανόμενες περιπτώσεις εκτελέσεων και ζητεί επιμόνως από τις ιρανικές αρχές να κηρύξουν μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής με στόχο την κατάργησή της, σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2007·

2.  ζητά επιτακτικά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σταματήσει την εκτέλεση δια λιθοβολισμού της Sakineh Mohammadi Ashtiani και να απελευθερώσει την Zahra Bahrami χωρίς καθυστέρηση·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης με σκοπό την απόσπαση ομολογιών που παρουσιάζονται ως αποδείξεις στις δίκες·

4.  καλεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει κατάλληλη νομική βοήθεια σε όλους όσους διαπράττουν εγκλήματα που τιμωρούνται με θάνατο·

5.  ζητεί την κατάθεση ψηφίσματος κατά την επομένη Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο να καλούνται όλες οι χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή να παράσχουν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην κοινή γνώμη κάθε πληροφορία σχετικά με την θανατική ποινή και τις εκτελέσεις, για να ξεπεραστεί η κρατική μυστικότητα σχετικά με τη θανατική ποινή, που αποτελεί κοινό τόπο σε μεγάλο αριθμό εκτελέσεων·

6.  καλεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σεβαστεί τις αρχές που ορίζονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν·

7.  ζητά επιτακτικά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών (CEDAW)·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.