Päätöslauselmaesitys - B7-0494/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0494/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

6.9.2010

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0494/2010

Menettely : 2010/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0494/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0494/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0494/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Iranista,

–   ottaa huomioon julkilausuman, jonka Euroopan parlamentin puhemies antaa 10. lokakuuta järjestettävänä kuolemanrangaistuksen vastaisena eurooppalaisena teemapäivänä,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 6. heinäkuuta 2010 antaman julkilausuman Iranissa uhkaavista teloituksista,

 

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun 4. maaliskuuta 2010 antaman julkilausuman Iranista,

 

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2007 annetun päätöslauselman A/RES/62/149 kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämisestä,

 

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joiden sopimuspuolena Iranin islamilainen tasavalta on,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 43-vuotias kahden lapsen äiti Sakineh Mohammadi-Ashtiani odottaa aviorikoksesta syytettynä kivittämällä täytäntöön pantavaa kuolemantuomiota, vaikka hän sai jo vuonna 2006 rangaistuksena 99 raipaniskua,

B.  ottaa huomioon, että Sakineh Mohammadi-Ashtiania syytettiin aviorikoksesta hänen aviomiehensä kuoltua ja että hänen on katsottu virheellisesti olleen osallisena tämän kuolemaan,

C. ottaa huomioon, että hollantilais-iranilainen Zahra Bahrami pidätettiin viime joulukuussa Ashura-päivän mielenosoituksissa, että häntä pidetään vangittuna Teheranin Evinin vankilassa, että häntä syytetään Jumalan viholliseksi (mohareb) ja että muina syytteinä ovat kansallisen turvallisuuden vaarantaminen ja huumeiden hallussapito,

D. ottaa huomioon, että Bahrami on kieltäytynyt lakimiehen palveluista ja muista vierailuja koskevista etuoikeuksista ja että hän on vain yksi tuhansista Iranissa kesän 2009 vaalien jälkimainingeissa pidätetyistä henkilöistä,

E.  ottaa huomioon, että Iranin nykyisessä rikoslaissa langetetaan kivitystuomio ainoastaan yhdestä rikoksesta eli aviorikoksesta, jota pidetään "jumalallisen lain vastaisena" tekona; ottaa huomioon, että ihmisoikeusryhmien raporttien mukaan kahdeksan miestä ja kolme naista odottaa tällä haavaa kivitystuomioidensa täytäntöönpanoa ja että vuodesta 2006 lähtien ainakin kuusi henkilöä on teloitettu tällä tavalla,

1.  tuomitsee jyrkästi teloitusten yleistymisen ja kehottaa Iranin viranomaisia keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käytön ja lopettamaan kuolemantuomiot Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 hyväksymän päätöslauselman mukaisesti;

2.  kehottaa painokkaasti Iranin islamilaista tasavaltaa pidättymään Sakineh Mohammadi-Ashtianin kivitystuomion täytäntöönpanosta ja vapauttamaan Zahra Bahramin viipymättä;

3.  pitää valitettavana, että henkilöitä on kidutettu ja pahoinpidelty, jotta on saatu tunnustuksia, joita käytetään oikeudenkäynneissä todistusaineistona;

4.  kehottaa Iranin islamilaista tasavaltaa järjestämään asianmukaista oikeusapua kaikille, jotka ovat tehneet rikoksia, joista langetetaan kuolemanrangaistus;

5.  kehottaa esittämään YK:n seuraavassa yleiskokouksessa päätöslauselman, jossa kaikkia niitä maita, joissa kuolemanrangaistus on vielä voimassa, vaaditaan saattamaan YK:n pääsihteerin ja yleisön saataville kaikki tiedot kuolemanrangaistuksesta ja teloituksista, jotta päästään eroon kuolemanrangaistukseen kohdistuvasta valtiollisesta salailusta, joka myös vaikuttaa teloitusten suureen lukumäärään;

6.  kehottaa Iranin islamilaista tasavaltaa noudattamaan periaatteita, jotka on määritelty kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa ja kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimuspuolena Iranin islamilainen tasavalta on;

7.  kehottaa painokkaasti Iranin islamilaista tasavaltaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.